Jeden typ, lecz wiele detali

Małgorzata Dygas
opublikowano: 09-05-2006, 00:00

Przedmiotem ubezpieczenia kredytu kupieckiego są należności z tytułu sprzedaży towarów, produktów i usług z odroczonym terminem płatności.

Odroczenie płatności może wynosić od 90 do maksymalnie 180 dni. Ubezpieczeniem są objęte należności (w części towarzystw z VAT) od wszystkich lub części odbiorców klienta do wysokości przyznanych limitów kredytowych. Składka za ubezpieczenie może być płacona raz w roku, kwartalnie, miesięcznie. Umowa jest zawierana na rok, z możliwością przedłużenia na następne 12 miesięcy. Towarzystwo może pobierać dodatkowe opłaty, np. za rating klientów ubezpieczającego i monitoring ich sytuacji finansowej. Obowiązek wypłaty odszkodowania przez towarzystwo w kredycie kupieckim powstaje najczęściej wskutek przewlekłej zwłoki w uregulowaniu należności (np. powyżej 180 dni) spowodowanej upadłością dłużnika lub oddaleniem przez sąd wniosku o upadłość. Warunki ubezpieczenia przewidują także odpowiedzialność towarzystwa, gdy zostanie zatwierdzone postępowanie układowe lub gdy dojdzie do umorzenia postępowania egzekucyjnego. Wypłata odszkodowania przez towarzystwo następuje w terminie 30 dni (zgodnie z k.c.), licząc od daty zgłoszenia wypadku ubezpieczeniowego, po dostarczeniu kompletu niezbędnej dokumentacji. Odszkodowanie wynosi z reguły 85 proc. ubezpieczonej należności, pod warunkiem że należność ta mieści się w wyznaczonym przez ubezpieczyciela limicie kredytowym. Pozostała część stanowi udział własny w szkodzie przedsiębiorcy. W niektórych towarzystwach — po poinformowaniu ubezpieczyciela — istnieje możliwość dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia na bank lub inną instytucję finansową.

Polisa modułowa

Polisa modułowa jest modułowym ubezpieczeniem kredytu kupieckiego. Oferta Atradius Credit Insurance została opracowana z myślą o firmach osiągających roczny obrót minimum 15 mln zł, o różnym profilu i skali działalności.

Po zawarciu umowy ubezpieczenia Atradius ocenia wiarygodność kredytową odbiorców klienta i przyznaje indywidualne limity kredytowe dla każdego z nich. Wysokość limitu jest ustalana na podstawie szczegółowej analizy wyników finansowych, pozycji rynkowej i dyscypliny płatniczej odbiorcy oraz sytuacji w branży. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte tylko należności od odbiorców krajowych, tylko należności od kontrahentów zagranicznych lub zarówno należności krajowe, jak i eksportowe. Możliwy jest różny zakres i poziom ochrony, a także różne warianty obliczania składki. Ubezpieczeniem są objęte należności od wszystkich odbiorców klienta do wysokości przyznanych przez Atradiusa limitów kredytowych.

Atradius stale monitoruje rozwój ocenianych przedsiębiorstw i weryfikuje poziom przyznanych im limitów. Dzięki temu klient jest na bieżąco informowany o zmianach w kondycji poszczególnych kontrahentów, co ułatwia mu prowadzenie odpowiedniej polityki kredytowej i umożliwia optymalizację struktury portfela odbiorców.

Dostęp przez internet

Coface Poland oferuje Polisę Coface Globalliance. Firma umożliwia m.in. prowadzenie działalności gospodarczej w branżach, w których udzielenie kredytu stanowi warunek sprzedaży, czy szybką ekspansję na nowe rynki zbytu. Klienci Coface Poland mogą mieć dostęp do raportów handlowych o firmach z całego świata, dostęp online do bazy danych o polskich firmach, monitoring faktur, marketingowe bazy danych Coface Poland.

Kredyt z plusem

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego Kredyt+ oferowane przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem jest ofertą dla firm z rocznym obrotem poniżej 10 mln zł, realizujących sprzedaż towarów lub świadczących usługi z odroczonym terminem płatności w kraju i za granicą.

Przygotowanie oferty ubezpieczenia ryzyka kredytu kupieckiego jest możliwe po nadesłaniu przez potencjalnego ubezpieczającego do Euler Hermes wypełnionej deklaracji wstępnej. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje należności bezsporne z tytułu sprzedaży towarów i usług na warunkach kredytowych. Maksymalny termin płatności to 120 dni. Ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte należności od klientów z siedzibą nie tylko w krajach Europy, ale i w Nowej Zelandii czy USA. Ubezpieczeniem objęty jest zazwyczaj cały obrót na warunkach kredytowych, realizowany przez ubezpieczającego z podmiotami o statusie prywatnym.

Składka ubezpieczeniowa jest wyliczana na początku danego roku ubezpieczeniowego na podstawie tabeli opłat (minimalna wynosi 6 tys. zł). Poszczególnym wysokościom SU zostały przypisane odpowiednie poziomy rocznych składek. SU to łączna wartość odszkodowań, które mogą zostać wypłacone przez Euler Hermes w czasie trwania roku ubezpieczeniowego. Wysokość SU nie może być niższa niż otwarte saldo należności na ostatni dzień zakończonego okresu obrachunkowego. Dodatkowym kosztem jest opłata za rating klientów ubezpieczającego i monitoring ich sytuacji finansowej. Na podstawie ratingu dokonanego przez Euler Hermes lub na podstawie kontroli własnej ubezpieczającego jest ustalany limit kredytowy dla należności od każdego odbiorcy.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego z opcją windykacji jest adresowane z obrotem powyżej 10 mln zł w ciągu roku, realizującym sprzedaż towarów lub świadczącym usługi z odroczonym terminem płatności w kraju i za granicą (patrz informacje dotyczące Kredyt+).

Składka ubezpieczeniowa jest wyliczana na podstawie wielkości ubezpieczonych obrotów oraz stawki ubezpieczeniowej wyrażonej ułamkiem procenta — stanowiącej wypadkową ryzyka w branży, w której działa ubezpieczający. Dodatkowym kosztem są opłaty za rating klientów ubezpieczającego oraz monitoring ich sytuacji finansowej. Z wypłaconego odszkodowania potrącany jest udział własny ubezpieczającego w wysokości 20 proc. Odszkodowanie jest wypłacane w sytuacji, gdy wystąpią poniższe wypadki ubezpieczeniowe: właściwy sąd orzekł o ogłoszeniu upadłości dłużnika, oddalił wniosek o upadłość lub wszczęto postępowanie układowe, wszyscy wierzyciele wyrazili zgodę na pozasądową ugodę, komornik umorzył postępowanie w związku z brakiem majątku dłużnika, ubezpieczający zlecił windykację przeterminowanych należności, ale w terminie czterech miesięcy.

Dla dużych i małych

STU Ergo Hestia rozszerzyło ofertę ubezpieczenia kredytu kupieckiego o ochronę wierzytelności zagranicznych.

Ubezpieczenie kredytu kupieckiego jest ubezpieczeniem kredytu handlowego, sprzedaży prowadzonej przez producentów i pośredników, na warunkach kredytowych. Towarzystwo chroni dostawców przed skutkami strat poniesionych z tytułu niewypłacalności odbiorców towarów i usług, w tym także mających siedzibę poza granicami Polski. Przedsiębiorca otrzymuje pomoc towarzystwa w ocenie ryzyka kredytowego, windykacji i egzekucji należności. Towarzystwo przewiduje wypłatę odszkodowania z tytułu niezapłaconych należności ze sprzedaży z odroczonym terminem płatności do 120 dni w kilku sytuacjach: ogłoszenia upadłości dłużnika przez sąd, oddalenia wniosku o jego upadłość lub zatwierdzenia układu między dłużnikiem a wierzycielami. Umożliwia ją ponadto także w sytuacji, gdy umorzone zostało postępowanie egzekucyjne oraz gdy nastąpiła przewlekła zwłoka w zapłacie należności (co najmniej 180 dni). Ubezpieczona firma zyskuje także pomoc Ergo Hestii w zakresie systemowego zarządzania wierzytelnościami. Z ubezpieczenia kredytu eksportowego korzystać mogą zarówno duże, międzynarodowe koncerny, jak i firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw.

Krótkoterminowe należności

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE) oferuje m.in. Europolisę, ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych kierowane do małych i średnich eksporterów, których roczny obrót eksportowy nie przekroczył przez ostatni rok (przed kupnem ubezpieczenia) 800 tys. EUR.

W ramach Europolisy korporacja ubezpiecza należności od kontrahentów zagranicznych z 32 krajów europejskich. KUKE chroni firmy przed nieotrzymaniem zapłaty za wysłany towar lub zrealizowaną usługę w sytuacji, gdy została prawnie stwierdzona niewypłacalność (bankructwo kontrahenta). Jeżeli kontrahent przez ponad 180 dni zwleka z zapłatą za dostawy wynikające z kontraktu, należy złożyć wniosek o ubezpieczenie na formularzu ustalonym przez korporację. Na podstawie informacji zawartych we wniosku, jak również po konsultacji ze współpracującymi z KUKE agencjami ubezpieczeniowymi na całym świecie, zostanie ocenione ryzyko i ustalone maksymalne bezpieczne saldo zadłużenia kontrahenta zagranicznego wobec danej firmy (limit kredytowy). W Europolisie maksymalny limit może wynieść 60 tys. EUR. Po ocenie ryzyka wystawiana jest umowa ubezpieczenia.

Wypłata odszkodowania następuje w terminie 30 dni od dnia powstania szkody. Za dzień powstania szkody przyjmuje się: dzień stwierdzenia prawnej niewypłacalności dłużnika (bankructwo) lub dzień, w którym upłynie 120 dni od złożenia wniosku o interwencję (wniosek o interwencję musi być złożony między 60. a 90. dniem, licząc od terminu płatności ustalonego w kontrakcie z kontrahentem zagranicznym). Odszkodowanie wynosi 85 proc. ubezpieczonej należności, pod warunkiem że należność ta mieści się w wyznaczonym przez KUKE limicie kredytowym. Pozostała część stanowi udział własny ubezpieczającego w szkodzie.

Pakietowe ubezpieczenie krótkoterminowych należności eksportowych i krajowych jest przeznaczone dla przedsiębiorstw realizujących transakcje związane ze sprzedażą krajową oraz eksportem towarów lub realizacją usług poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dla umowy ustalana jest jedna stawka, która ma zastosowanie do wyliczenia składki za ubezpieczenie. Limit kredytowy jest ustalany dla każdego kontrahenta. Należności są objęte ochroną ubezpieczeniową do wysokości 85 proc. Pozostałą część stanowi udział własny ubezpieczającego.

Wysokość obrotów eksportowych i krajowych jest zgłaszana przez ubezpieczającego co miesiąc lub kwartalnie. Istnieje możliwość ustalenia wysokości składki na podstawie obrotów lub przyznanych imitów.

Wieloletnie partnerstwo

PZU oferuje między innymi Ubezpieczenie Krajowych Wierzytelności Pieniężnych (od 1994 roku). W przeważającej części przypadków nawiązana współpraca, w ramach umowy ubezpieczenia kredytu kupieckiego, ma charakter wieloletni.

Umowa zawierana jest na minimum 12 miesięcy. Przedmiotem ubezpieczenia są należności przysługujące ubezpieczającemu (przedsiębiorcy) od odbiorców krajowych. Ubezpieczeniem jest objęta całość, a w szczególnych przypadkach część portfela kredytowego dostawcy, określona wspólnie przez obie strony według obiektywnego kryterium.

Odpowiedzialność PZU w stosunku do danego odbiorcy jest zawsze określana indywidualnie przez nadanie mu tzw. limitu kredytowego. Limit ten ma charakter: informacyjny — wyznacza bowiem bezpieczną wielkość zaangażowania kredytowego ubezpieczającego w stosunku do danego odbiorcy i pośrednio stanowi ocenę jego wiarygodności kredytowej, oraz formalny określa, potwierdzoną pisemnie, górną granicę odpowiedzialności ubezpieczyciela.

Dostawca (ubezpieczający) partycypuje w szkodach poniesionych z tytułu niewypłacalności dłużników w postaci ponoszenia tzw. udziału własnego, który wynosi standardowo 15 proc. Stawka ubezpieczeniowa ustalana jest indywidualnie dla dostawcy. Jej poziom jest zróżnicowany w zależności od wielu elementów określających ryzyko i wynosi z reguły kilka promili.

Towarzystwo przewiduje — po poinformowaniu — możliwość dokonania cesji praw z umowy ubezpieczenia na bank lub inną instytucję finansową.

Dla kontrahentów

TUiR Warta ma w swojej ofercie ubezpieczenia należności od kontrahentów krajowych i zagranicznych, którym przedsiębiorca udziela kredytu kupieckiego.

Limit ubezpieczeniowy jest określany dla każdego kontrahenta, który zgodnie z umową został zgłoszony do ubezpieczenia. Limit jest równy kwocie odpowiedzialności towarzystwa dla należności od danego kontrahenta.

Może być: indywidualny — określany przez Wartę dla konkretnego kontrahenta na podstawie przeprowadzonej oceny ryzyka, w tym analizy jego kondycji finansowej, lub automatyczny — wynikający z umowy, dla mniejszych odbiorców spełniających określone warunki.

Ubezpieczenia należności są co do zasady ubezpieczeniami portfelowymi, najczęściej obejmują należności od wszystkich kontrahentów, którym ubezpieczający udziela kredytu kupieckiego. W drodze negocjacji zakres kontrahentów może zostać ograniczony na przykład do: podmiotów z określonej branży, nabywców określonej grupy towarów lub usług, podmiotów o określonej wielkości sprzedaży (np. przez wyłączenie małych odbiorców, od których stan należności nie przekracza tej wysokości), innej grupy podmiotów, których dobór nie będzie się wiązał z negatywną selekcją ryzyka do ubezpieczenia, w zależności od indywidualnych potrzeb klienta.

Stopa składki (stawka) wynosi kilka promili (z reguły im węższy zakres ubezpieczanych odbiorców, tym wyższa stawka). Podstawą do obliczenia składki jest zazwyczaj: obrót — sprzedaż do kontrahentów zgłaszanych do ubezpieczenia, oraz stan należności.

Umowa przewiduje zwykle składkę: zaliczkową — płatną po wejściu w życie umowy i rozliczaną w ramach składki należnej, oraz minimalną — rozliczaną po rocznym okresie ubezpieczenia. Dodatkowym kosztem ubezpieczenia jest opłata za ocenę kontrahenta (roczna, zryczałtowana).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Dygas

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu