LZPS Protektor <LZPS.WA> Uchwały NWZA dn. 15.11.2002r.

Elektrim Spółka Akcyjna
15-11-2002, 15:56

UCHWAŁY NWZA DN. 15.11.2002R.

RAPORT BIEŻĄCY NR 27/2002

Zarząd Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR S.A. przekazuje treść podjętych uchwał na NWZA dnia 15.11.2002r.:

UCHWAŁA Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 6 porządku obrad na podstawie § 30 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Uchwala się regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

a)§ 7 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: " § 7. Przedmiotem działalności Spółki jest (zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności): 1. produkcja skór wyprawionych (grupa 19.1), 2. produkcja wyrobów kaletniczych i rymarskich (grupa 19.2), 3. produkcja obuwia (grupa 19.3), 4. handel hurtowy i detaliczny, naprawa pojazdów mechanicznych motocykli oraz

artykułów użytku osobistego i domowego (Sekcja G)."

b) § 8 Statutu Spółki skreśla się.

c) § 9 ust. 3 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 9.3. O podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki decyduje Walne Zgromadzenie w

drodze Uchwały." d) § 9 ust. 6 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

" § 9.6. Kapitał zakładowy Spółki może zostać obniżony poprzez:

a) obniżenie wartości nominalnej akcji

b) umorzenie części akcji."

e) § 9 A Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

" § 9 A. Akcje Spółki mogą być umarzane."

f) § 11. Statutu Spółki skreśla się.

g) § 16 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: " § 16. Rada Nadzorcza zawiera w imieniu Spółki umowy z członkami Zarządu i reprezentuje Spółkę w sporach z członkami Zarządu. Rada Nadzorcza może upoważnić, w drodze uchwały, jednego lub więcej członków do dokonania takich czynności prawnych."

II. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 14 Statutu Spółki otrzymuje brzmienie:

"§ 14. 1.Zarząd wykonuje wszelkie uprawnienia w zakresie zarządzania Spółką z wyjątkiem uprawnień zastrzeżonych przez prawo lub niniejszy statut dla pozostałych władz Spółki.

2.Tryb działania Zarządu, a także sprawy, które mogą być powierzone poszczególnym jego członkom, określi szczegółowo regulamin Zarządu. Regulamin Zarządu uchwala Zarząd

Spółki, a zatwierdza go Rada Nadzorcza.

3. Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów, w przypadku równości

głosów decyduje, głos Prezesa Zarządu."

II. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 17. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "§ 17.1.Rada Nadzorcza składa się z trzech (3) do siedmiu (7) członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z wyjątkiem kadencji pierwszej Rady Nadzorczej, która trwa jeden rok. 2.Członków Rady Nadzorczej wybiera Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."

II. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

UCHWAŁA Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 7 porządku obrad na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych, oraz § 28 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

I. Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że:

§ 20. Statutu Spółki otrzymuje brzmienie: "§ 20.1. Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest pisemne zaproszenie wszystkich członków Rady Nadzorczej. 2.Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wszystkich członków Rady Nadzorczej. 3.Rada Nadzorcza uchwala swój regulamin, określający szczegółowy tryb działania Rady. 4.Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 5.Rada Nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała podjęta w tym trybie jest ważna pod warunkiem, że wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 6.Szczegółowy tryb podejmowania uchwał na odległość określi regulamin Rady Nadzorczej."

II. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Jednolity tekst Statutu Spółki zostanie przesłany w terminie późniejszym.

UCHWAŁA Nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie z dnia 15 listopada 2002 r.

Zgodnie z pkt 8 porządku obrad na podstawie art. 393 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie podjęło następującą uchwałę:

1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Lubelskich Zakładów Przemysłu Skórzanego PROTEKTOR Spółka Akcyjna w Lublinie wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki na posiadanych nieruchomościach w celu zabezpieczenia pożyczki pieniężnej.

2. Uchwała niniejsza wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data sporządzenia raportu: 15-11-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elektrim Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / LZPS Protektor &lt;LZPS.WA> Uchwały NWZA dn. 15.11.2002r.