Nowe zasady zezwoleń na pracę w Polsce

Bogumiła Ożarska-Karbowiak, Elżbieta Koper
13-02-2002, 00:00

Zgodnie z nowymi przepisami obowiązującymi od początku tego roku, cudzoziemcy pełniący funkcje w zarządach osób prawnych prowadzących działalność gospodarczą powinni uzyskać zezwolenie na pracę w Polsce najpóźniej do 31 marca 2002 r. Obowiązek uzyskania zezwolenia rozszerzono na osoby pełniące te funkcje na podstawie aktu powołania, bez umowy o pracę w spółce. Wyłączeni z tego obowiązku są jednak cudzoziemcy pełniący funkcje w zarządach osób prawnych, którzy zachowując miejsce stałego pobytu za granicą, pracują w Polsce nie dłużej niż przez 30 dni w roku.

Najpierw przyrzeczenie

Istotną nowością jest wprowadzenie obowiązku uzyskania tzw. przyrzeczenia dla cudzoziemców delegowanych przez pracodawców zagranicznych do wykonywania pracy na terytorium Polski przez okres nie przekraczający jednego miesiąca w ciągu roku. O wydanie przyrzeczenia może zwrócić się zagraniczny pracodawca lub firma, dla której ma być wykonywana praca (zadanie) przez cudzoziemca.

Uzyskanie przyrzeczenia jest warunkiem wydania zezwolenia na pracę. Cudzoziemiec musi również mieć odpowiednią wizę lub zezwolenie na zamieszkanie w Polsce na czas oznaczony. Przyrzeczenia i zezwolenia w imieniu wojewody wydaje dyrektor wojewódzkiego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy. Przyrzeczenia i zezwolenia wydawane są na czas oznaczony, nie dłuższy niż okres pobytu określony w wizie lub okres ważności zezwolenia na zamieszkanie w Polsce. Każde przyrzeczenie i zezwolenie wydawane jest osobno dla określonego cudzoziemca i pracodawcy, a także na określone stanowisko i rodzaj pracy. Przy zmianie firmy lub istotnej zmianie warunków pracy należy uzyskać nowe zezwolenie. Natomiast w przypadku zmiany nazwy, przekształcenia formy prawnej, połączenia lub podziału zakładu pracy, wydane zezwolenia zachowują ważność.

Opłata za uzyskanie przyrzeczenia a następnie zezwolenia na pracę ustalana jest na podstawie najniższego wynagrodzenia w gospodarce i wynosi obecnie 760 zł. Pobierana jest z chwilą składania wniosku o wydanie przyrzeczenia.

Podatki

Ustawa z dnia 21 listopada 2001 r. zmieniająca ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych „zamroziła” do końca 2003 r. progi i stawki podatkowe obowiązujące w 2001 r. Oznacza to, że zarówno w 2002 i 2003 r. progi podatkowe nie będą tak, jak miało to miejsce co roku, zwiększone o wskaźnik wzrostu przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Nie można również liczyć na obniżenie stawek podatkowych w najbliższym czasie. Podwyższenie progów podatkowych nastąpi dopiero po 1 stycznia 2004 r. na nowych zasadach, tj. o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Pracownicy (w tym cudzoziemcy) zatrudnieni na umowę o pracę poza miejscem ich stałego zamieszkania, którzy uzyskiwali przychód z tytułu udostępnienia im przez pracodawcę lokalu mieszkalnego, korzystali dotąd ze zwolnienia podatkowego z tego tytułu, w kwocie nie przekraczającej trzykrotności najniższego wynagrodzenia. Od 1 stycznia 2002 r. zwolnione z podatku są tylko świadczenia ponoszone przez pracodawcę z tytułu zakwaterowania pracowników w hotelach pracowniczych oraz kwaterach prywatnych wynajmowanych na cele zbiorowego zakwaterowania. Świadczenia pracodawcy związane z udostępnieniem lokalu mieszkalnego pracownikowi są dla pracownika przychodem.

Kontrakty i odsetki

Od 1 stycznia 2001 r. przychody z działalności wykonywanej osobiście rozszerzono o przychody z tytułu kontraktów menedżerskich. Wiele wątpliwości interpretacyjnych dotyczyło zasad opodatkowania tych przychodów w przypadku osób mających ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Zgodnie z nowymi przepisami, przychody z tytułu kontraktów menedżerskich uzyskiwane przez osoby o ograniczonym obowiązku podatkowym w Polsce podlegają zryczałtowanemu 20-proc. podatkowi dochodowemu, o ile inaczej nie stanowi umowa o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu, zawarta przez Polskę z państwem, w którym cudzoziemiec ma swoją rezydencję podatkową. Należy pamiętać, że zastosowanie stawki podatkowej wynikającej z umowy jest możliwe dopiero po przedstawieniu certyfikatu rezydencji podatkowej.

Od 1 marca 2002 r. opodatkowane będą przychody z tytułu odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz obligacji i papierów wartościowych. Stawka podatku wyniesie 20 proc. Cudzoziemcy muszą jednak przedstawić certyfikaty rezydencji podatkowej, aby banki lub instytucje finansowe wypłacające przychody zastosowały stawki podatkowe wynikające z umów o zapobieganiu podwójnemu opodatkowaniu.

2-proc. ryczałt

W okresie od 1 stycznia 2002 r. do 31 grudnia 2003 r. opodatkowaniu zryczałtowanym 2-proc. podatkiem podlegają kwoty przekazywane za granicę przez osoby fizyczne w ramach obrotu kapitałowego. Obrót kapitałowy to inwestycje bezpośrednie, portfelowe, obrót kredytowy, depozytowy itp. Obrót dewizowy z zagranicą to obrót między rezydentem a nierezydentem. Osoby, które nie mają na terytorium Polski stałego miejsca zamieszkania, są nierezydentami. Nierezydenci nie podlegają 2-proc. podatkowi od kwot przekazywanych za granicę.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Bogumiła Ożarska-Karbowiak, Elżbieta Koper

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Nowe zasady zezwoleń na pracę w Polsce