Pełny tekst komunikatu RPP - CZʌĆ I.

20-07-2001, 15:24

WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy pełny tekst komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej (RPP):

W dniach 19-20 lipca bieżącego roku odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, instytutów badawczych oraz banków komercyjnych. Przed przejściem do części decyzyjnej posiedzenia, członkowie Rady omówili bieżącą sytuację gospodarczą, ze szczególnym uwzględnieniem czynników wpływających na przyszłe procesy inflacyjne.

I.Procesy inflacyjne. 1. W czerwcu br. ceny towarów i usług konsumpcyjnych obniżyły się o 0,1 procent w porównaniu z majem br. Wynikało to przede wszystkim ze spadku cen żywności (o 0,6 procent), zwłaszcza sezonowego obniżenia cen owoców (o 9,5 procent) oraz spadku cen paliw (o 0,5 procent) w stosunku do miesiąca poprzedniego. Warto jednak zaznaczyć niewielki wzrost cen w stosunku do maja br. w pozostałych grupach wchodzących w skład koszyka CPI (wzrost cen w przedziale 0,1-0,2 procent).

Wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w ujęciu dwunastomiesięcznym obniżył się do 6,2 procent z 6,9 procent w maju br. 2. W czerwcu br. korzystnie kształtowały się miary inflacji bazowej. Wszystkie wskaźniki inflacji bazowej w ujęciu dwunastomiesięcznym obniżyły się i wyniosły od 5,3 procent do 6,8 procent. 3. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu spadły o 0,4 procent w porównaniu z majem br.

Wskaźnik PPI w ujęciu dwunastomiesięcznym obniżył się do 0,9 procent z 2,3 procent w maju br. i 8,9 procent w czerwcu 2000 r. Relatywnie niski poziom tego wskaźnika wynika ze spadku cen w sekcji przetwórstwo przemysłowe o 0,9 procent w skali roku (wobec wzrostu o 0,6 procent w maju br. oraz 8,9 procent w czerwcu ubiegłego roku). Należy jednak zaznaczyć, że najbardziej obniżyły się ceny w tych działach przetwórstwa przemysłowego, które w ubiegłym roku zanotowały znaczny wzrost: * w produkcji koksu, przetworów ropy nafowej i pochodnych ceny spadły o 11,7 procent (wobec wzrostu o 48,6 procent przed rokiem) * w produkcji masy włóknistej i papieru obniżyły się o 4,0 procent (wobec wzrostu o 16,7 procent w czerwcu 2000) * w produkcji pojazdów mechanicznych nastąpił spadek cen o 3,2 procent (wobec 2,5 procent wzrostu przed rokiem)

Natomiast w sekcjach tworzących przemysł, w których działanie mechanizmu rynkowego jest ograniczne dynamika cen utrzymuje się na wysokim poziomie: * w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ceny wzrosły w skali roku o 9,8 procent * w górnictwie i kopalnictwie o 5,2 procent.

Ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,1 procent w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a w stosunku do czerwca ubiegłego roku wzrosły o 3,9 procent. 4. Oczekiwana przez analityków bankowych na koniec br. stopa inflacji wynosi obecnie 6,0 procent (wobec 5,9 procent przed miesiącem), czyli pokrywa się z dolną granicą celu inflacyjnego.

Zmniejsza się inercja w formułowaniue oczekiwań inflacyjnych przez osoby prywatne.

Potwierdziły się zatem wcześniejsze przewidywania Rady, że wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednich dwóch miesiącach był zjawiskiem przejściowym. W czerwcu nastąpił spadek dwunastomiesięcznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych, wskaźnika cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz wszystkich miar inflacji bazowej. Korzystnie - dla przyszłej inflacji - ukształtowały się również oczekiwania inflacyjne.

II. Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe. 1. W czerwcu br. podaż pieniądza wzrosła o 0,9 procent w stosunku do maja br., co jest najniższym wskaźnikiem dla tego miesiąca w ostatnich sześciu latach. Roczne tempo przyrostu podaży pieniądza obniżyło się do 12,3 procent z 13,5 procent przed miesiącem. 2. Utrzymują się korzystne zjawiska w zakresie przyrostu depozytów i akcji kredytowej: * W czewrcu br. depozyty złotowe osób prywatnych wzrosły o 2,5 mld zł (tj. o 1,5 procent) w porównaniu z majem br. (w maju miesięczne tempo wzrostu wyniosło 0,7 procent). W ciągu 6 miesięcy br. suma depozytów złotowych osób prywatnych zwiększyła się o 15,4 mld zł (tj. o 10,0 procent). Dynamika depozytów złotowych osób prywatnych w ujęciu dwunastomiesięcznym wyniosła 21,4 procent (wobec 21 procent przed miesiącem). * Po raz kolejny obniżyła się dynamika akcji kredytowej; kwota udzielonych kredytów ogółem wzrosła w porównaniu z czerwcem ubiegłego roku o 10,0 procent wobec 11,3 procent w maju br. * Spadła zarówno dynamika kredytów dla osób prywatnych w ujęciu dwunastomiesięcznym (do 20,3 procent z 22,1 procent przed miesiącem) jak i dla podmiotów gospodarczcyh (do 7,2 procent z 8,4 procent w maju br.).

3. Banki komercyjne szybko zareagowały na czerwcową decyzję Rady Polityki Pieniężnej o obniżeniu podstawowych stóp procentowych NBP o 1,5 punktu procentowego. Według najnowszych danych oprocentowanie kredytów i depozytów w skali roku w bankach komercyjnych zostało obniżone przeciętnie: * w przypadku depozytów o 0,4-1,1 pkt proc. * w przypadku kredytów dla osób prywatnych o 1,1 pkt proc. * w przypadku kredytów dla podmiotów gospodarczych o 1,4-1,6 pkt. proc.

Umocniły się korzystne dla przyszłych procesów inflacyjnych tendencje w zakresie kształtowania się zjawisk w sferze monetarnej. Utrzymuje się silna skłonność do oszczędzania gospodarstw domowych. III. Uwarunkowania zewnętrzne. 1. W ciągu ostatniego miesiąca obniżono prognozy wzrostu gospodarczego w strefie euro z 2,2 procent do 2 procent. Prognoza wzrostu gospodarczego w Niemczech została obniżona do 1,6 procent z 1,8 procent przed miesiącem. Utrzymuje się niepewność co do wzrostu gospodarczego w USA. 2. W ciągu miesiąca nie pojawiły się dodatkowe sygnały skłaniające do weryfikacji prognoz kształtowania się cen paliw na rynkach światowych w stosunku do poprzedniego miesiąca.

Aktualne prognozy kształtowania się uwarunkowań zewnętrznych wskazują, że nie stanowią one zagrożenia dla realizacji celów polityki monetarnej. Obecne prognozy wzrostu w strefie euro sygnalizują mniej korzystne - niż wynikało z poprzednich prognoz - warunki dla wzrostu polskiego eksportu i wzrostu PKB.

((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Pełny tekst komunikatu RPP - CZʌĆ I.