PEŁNY TEKST KOMUNIKATU RPP - CZʌĆ III

27-04-2004, 16:30

PEŁNY TEKST KOMUNIKATU RPP - CZĘŚĆ III Podaż pieniądza, kredyty, stopy procentowe, kurs walutowy Wg danych informacji przyspieszonej, w marcu 2004 r. podaż pieniądza M3 wzrosła o 2,1
mld zł. (0,6%) w stosunku do lutego br. Na podaż pieniądza w marcu br. znacząco wpłynęła
aprecjacja złotego. Po uwzględnieniu różnic kursowych, miesięczny wzrost M3 wyniósł 2,9
mld zł. (0,9%). Roczne tempo wzrostu agregatu M3 wyniosło 5,7%. Zmiana podaży M3 była w głównej mierze wynikiem wzrostu depozytów przedsiębiorstw. W
marcu 2004 r. uległy one zwiększeniu o 3,0 mld zł. (4,8%). Po usunięciu wpływu wahań
kursowych przyrost ten wyniósł 3,3 mld zł. (5,2%). Znaczny wzrost miał miejsce przede
wszystkim w kategorii depozytów złotowych, przy czym zwiększeniu uległy wyłącznie środki
zdeponowane na rachunkach bieżących. Roczne tempo tego agregatu, utrzymujące się na
poziomie przekraczającym 20% od września ub.r., w marcu wyniosło 28,5%. W marcu br. depozyty gospodarstw domowych, po jednomiesięcznym okresie przyrostu w
poprzednim miesiącu, zmniejszyły się o 2,1 mld zł (1,1%). Po wyeliminowaniu wpływu różnic
kursowych ich spadek wyniósł 1,5 mld zł (0,8%). W marcu 2004 r. załamaniu uległa rosnąca
tendencja rocznego tempa wzrostu depozytów od gospodarstw domowych, które zmalało z –1,3%
w lutym do –2,1% w marcu br. Jednym z głównych czynników wpływających na odpływ depozytów
gospodarstw domowych był ponowny wzrost zainteresowania lokowaniem środków w fundusze
inwestycyjne. Dodatnie saldo wpłat i umorzeń jednostek i certyfikatów inwestycyjnych
wyniosło ok. 0,5 mld zł i było najwyższe od sierpnia 2003 r. Wielkość pieniądza gotówkowego w obiegu poza kasami banków w marcu br. wzrosła o 0,3
mld zł (0,6%). Roczne tempo wzrostu pieniądza gotówkowego wyniosło 13% (16,0% w lutym
br.). Kredyty gospodarstw domowych w marcu br. zwiększyły się nominalnie o 0,8 mld zł.
(0,7%). Po uwzględnieniu różnic kursowych przyrost ten wyniósł 1,5 mld zł (1,4%). Roczne
tempo wzrostu wyniosło 13,0% (14,2% w lutym), co jest związane z silną deprecjacją złotego
przed rokiem. Zmniejszenie kredytów przedsiębiorstw w marcu br. o 0,9 mld zł (0,7%), było
całkowicie efektem aprecjacji złotego. Po wyeliminowaniu wpływu wahań kursowych, poziom
zadłużenia przedsiębiorstw w sektorze bankowym nie uległ zmianie. Po raz pierwszy od maja
2002 r. roczne tempo wzrostu należności od przedsiębiorstw przyjęło wartość ujemną równą
-0,4%, co podobnie jak w przypadku sektora gospodarstw domowych było związane ze znaczną
deprecjacją złotego przed rokiem. W okresie od 18 marca do 22 kwietnia 2004 r. złoty stracił na wartości wobec euro 0,6%
oraz dolara 3,5% (od początku roku kursy EUR/PLN i USD/PLN wzrosły odpowiednio o 1,1% i
7%). W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy złoty stracił na wartości wobec euro 11 %, a
wobec dolara 3,5 %. Niepewność wynikająca z ryzyka politycznego i istniejących zagrożeń dla kontynuacji
niezbędnych reform finansów publicznych silnie oddziaływały na kształtowanie się sytuacji
na rynku walutowym, przyczyniając się do kontynuacji trendu deprecjacji złotego w kwietniu
br. , pomimo ciągłej poprawy równowagi zewnętrznej (deficyt na rachunku bieżącym) oraz
napływu kapitału portfelowego na rynek obligacji i akcji. Zmienność cen obligacji benchmarkowych wzrosła od ostatniego posiedzenia RPP.
Rentowności obligacji 2-, 5- i 10-letnich wzrosły w tym okresie odpowiednio o 51, 52 i 44
p.b. (od początku roku zmiana ta wyniosła odpowiednio 80 , 52 i 54 p.b.). Oprócz kursu walutowego, czynnikami, które w sposób decydujący wpływały na tę
tendencję były zarówno czynniki o charakterze globalnym, jak i krajowym. W pierwszej
połowie kwietnia rentowności polskich obligacji podążały za rentownościami obligacji na
rynkach międzynarodowych. W drugiej połowie miesiąca spadek cen obligacji był efektem
opublikowania lepszych niż oczekiwano danych o produkcji przemysłowej. Wzmocniło to
oczekiwania na podwyżki stóp procentowych. Utrzymywanie się różnicy rentowności obligacji
5 i 10-letnich względem analogicznych obligacji strefy euro na wysokim poziomie świadczy o
tym, że ryzyko inwestycji na rynku polskim oceniane jest jako wysokie.
Ceny, oczekiwania inflacyjne W marcu 2004 r. roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wyniósł
1,7% (w lutym 1,6%). W porównaniu z marcem 2003 r. najbardziej wzrosły ceny żywności i
napojów bezalkoholowych (3,3%), ceny użytkowania mieszkań i nośników energii (2,9%), ceny
napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych (2,3%). Niższe niż w marcu 2003 r. były
natomiast ceny odzieży i obuwia. Po większym od oczekiwań wzroście cen żywności w pierwszej połowie kwietnia można
oceniać, że inflacja wzrośnie w kwietniu br. do poziomu 2,2% w ujęciu rocznym. Inflacja netto w marcu 2004 r. w skali rocznej wyniosła - tak jak w lutym br. - 1,1%. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu w marcu br. były wyższe o 4,6% w porównaniu do
analogicznego okresu 2003 r. (w lutym o 4,2%). Roczny wskaźnik cen utrzymuje się na
najwyższym poziomie od stycznia 2001r. Wzrost wartości indeksu cen producentów w marcu br.
jest wynikiem kontynuacji dynamicznych wzrostów cen w sekcji górnictwo i kopalnictwo, a
szczególnie w dziale kopalnictwo rud metali, co związane jest z rosnącymi cenami miedzi na
rynkach światowych. Średnia miesięczna cena tony miedzi na giełdzie w Londynie w marcu br.
wzrosła po raz kolejny osiągając najwyższą wartość od listopada 1995r. – 3009 USD/t
(wzrost o 10,% w ciągu miesiąca i ponad 81% w stosunku do marca 2003r.). Wzrosły oczekiwania inflacyjne osób prywatnych. Oczekiwana w kwietniu br. przez osoby
prywatne stopa inflacji w horyzoncie 12 miesięcy wynosi 2,5% (o 0,1 pkt. proc. więcej niż
w miesiącu poprzednim). Analitycy bankowi prognozują, że w grudniu 2004 r. stopa inflacji
wyniesie 2,6% (spadek o 0,1 pkt. proc.), w marcu 2005 r. 2,9% (wzrost o 0,1 pkt. proc.), a
średnioroczna stopa inflacji w 2005 r. 2,8% (bez zmian). ((warsaw.newsroom@reuters.com; Reuters Serwis Polski, tel. 22 6539700))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / PEŁNY TEKST KOMUNIKATU RPP - CZʌĆ III