Podlasie sypnie groszem na staże

opublikowano: 13-04-2010, 13:23

Samorząd województwa ma 9 mln zł z UE m.in. na kursy zawodowe, staże w firmach i subsydiowane zatrudnienie. Czasu na start w konkursie zostało niewiele.

Od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2010 r. Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym” w ramach Programu Kapitał Ludzki. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 lipca 2010r.

Dofinansowanie jednego projektu

Minimum 50 tys. zł

Kto może dostać pieniądze

O dofinansowanie mogą występować wszystkie podmioty (z wyłączeniem osób fizycznych),

Na co można dostać pieniądze

Dofinansowanie będą mogły uzyskać następujące typy projektów:
obejmujące, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Priorytetów POKL 2007-2013, Warszawa 1 czerwca 2009 r. oraz Planem działania dla Priorytetu VII na rok 2010 dla województwa podlaskiego:

 • wsparcie dla tworzenia i działalności podmiotów integracji społecznej, w tym: centrów integracji społecznej, klubów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej oraz podmiotów działających na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej (których podstawowym zadaniem nie jest działalność gospodarcza) z wyjątkiem warsztatów terapii zajęciowej;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych;
 • staże, subsydiowane zatrudnienie i zajęcia reintegracji zawodowej u pracodawcy;
 • poradnictwo psychologiczne, psychospołeczne lub zawodowe, prowadzące do integracji społecznej i zawodowej;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji lokalnej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • rozwój usług społecznych przezwyciężających indywidualne bariery w integracji społecznej w tym w powrocie na rynek pracy;
 • rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • * wsparcie tworzenia i działalności środowiskowych instytucji aktywizujących osoby niepełnosprawne w tym zaburzone psychicznie;
 • promocja i wsparcie wolontariatu, w zakresie integracji osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • wsparcie dla tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej młodzieży (świetlice środowiskowe w tym z programem socjoterapeutycznym, kluby środowiskowe) połączonych z realizacją działań w zakresie reintegracji zawodowej i społecznej;
 • organizowanie akcji i kampanii promocyjno–informacyjnych m.in. z zakresu równości szans, mobilności i elastyczności zawodowej, promowania postaw aktywnych oraz przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu;
 • rozwój dialogu, partnerstwa publiczno-społecznego i współpracy na rzecz rozwoju zasobów ludzkich na poziomie regionalnym i lokalnym.

Stopień dofinansowania

100 proc.

Suma przeznaczona na cały konkurs

9 mln zł

Więcej informacji

Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego, Departament Europejskiego Funduszu Społecznego:

 • - Punkt Informacji, ul. Kleeberga 20, Białystok, tel.: 085 65 48 233, 085 65 48 228  pok.12 (parter),e-mail: beata.plechimowicz@wrotapodlasia.pl; tomasz.wnorowski@wrotapodlasia.pl
 • Referat Wdrażania Działań POKL Wspierających Integrację Społeczną, ul. Gen. F. Kleeberga 20, Białystok, tel.: 085 65 48 254, 085 65 48 251, 085 65 48 273, 085 65 48 258, 085 65 48 259 pok. 4, 7 (parter) www.pokl.wrotapodlasia.pl

Dokumentacja konkursowa 7.2.1

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu