Tras Tychy <TTCA.WA> Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2002

Tras Tychy <TTCA.WA> Sprawozdanie Zarządu za I półrocze 2002 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU ZA I PÓŁROCZE 2002 Raport bieżący nr 11/2003 W celu dostosowania raportu półrocznego do przepisów rozporządzenia o prospekcie emisyjnym, w związku z zawiadomieniem o emisji akcji serii F złożonym przez Tras Tychy S.A. , Zarząd Tras Tychy S.A. przekazuje do publicznej wiadomości sprawozdanie zarządu za I półrocze 2002 r. odpowiadające wymogom §62 ust. 6 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych. "SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ "TRAS TYCHY" S.A. ZA I PÓŁROCZE 2002 ROKU 1) Dane podstawowe - Spółka TRAS TYCHY S.A. została powołana aktem notarialnym nr Rep.4169/97 z dnia 28 kwietnia 1997 roku w Kancelarii Notarialnej Marii Kwiecińskiej - Stybel w Krakowie i wpisana do rejestru pod numerem H/B 7223 w Sądzie Rejestrowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział VI Gospodarczy Następnie po zmianach siedziby Spółki w 1998 roku na miasto Tychy, Sądem Rejestrowym został Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy-Rejestrowy, z numerem w rejestrze H/B 15033. Dnia 03.07.2001 Spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 24482 w Sądzie Rejonowym w Katowicach Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. - Siedzibą Spółki jest miasto Tychy, ul. Cielmicka 44. - Czas trwania spółki jest nieograniczony. Podstawowa działalność: * Produkcja stolarki otworowej z PCV, oraz drewnianej, * Produkcja profilu do produkcji okien PCV na potrzeby własne oraz sprzedaż na zewnątrz Przedmiot działalności (zgodnie ze Statutem Spółki) - przetwórstwo PCV (tłoczenie profili), - konfekcjonowanie okuć budowlanych, - produkcja stolarki drewnianej oraz innych wyrobów z drewna, - produkcja okien i drzwi z PCV, - produkcja szyb zespolonych, - dystrybucja i handel stolarką drewnianą, innymi wyrobami z drewna, oknami i drzwiami z PCV oraz akcesoriami do produkcji okien i drzwi, - wszelka działalność wytwórcza, handlowa, eksportowa, usługowa i reklamowa, zarówno na rachunek własny jak i w pośrednictwie związana z powyższymi czynnościami. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) - Spółka posiada Zezwolenie nr 39 Ministra Gospodarki z dnia 30 listopada 1998 roku na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. - Przedmiot działalności objęty Zezwoleniem: Działalność produkcyjna, handlowa i usługowa na terenie strefy w zakresie wyrobów wytworzonych na terenie strefy określonych w pozycjach PKWiU GUS: sekcja D podsekcja DD dział 20 - grupa 20.1 - drewno piłowane, strugane lub impregnowane, - grupa 20.3 - wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, - grupa 20.5 - wyroby z drewna pozostałe, wyroby z korka, słomy i materiałów używanych do wyplatania, podsekacja DH dział 25 grupa 25.2 - wyroby z tworzyw sztucznych, podsekcja DI dział 26 grupa 26.1 - szkło i wyroby ze szkła, podsekcja DJ dział 28 - grupa 28.1 - konstrukcje metalowe, - grupa 28.6 - wyroby nożownicze, narzędzia i drobne wyroby metalowe ogólnego przeznaczenia. - Rok 1999 był pierwszym rokiem działalności produkcyjnej Spółki. Pierwsze wyroby zostały wyprodukowane w kwietniu 1999 r. Koniunktura i sytuacja na rynku branży okiennej Konkurencja Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, ale bardzo rozproszona. Grupa kapitałowa do której należy Spółka posiada przeszło 5% w rynku okien PCV zalicza się do największych producentów na rynku. Wg naszych szacunków inni główni konkurenci osiągają podobne udziały w rynku. Do głównych konkurentów Spółki na rynku zaliczyć trzeba następujące podmioty: Fabryka Okien DAKO sp. z o.o., Okfens sp. z o.o., Solarka Wołomin S.A., Sokółka Drzwi i Okna S.A., THERMOPLAST sp. z o.o., Stolbud Włoszczowa S.A., Stolbud Warszawa sp. z o.o., Urzędowski z Ziębic. Sezonowość Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze miesiące roku przynoszą zawsze mniejsze przychody ze sprzedaży. Zwiększona sprzedaż ma miejsce w ostatnim kwartale roku. Najlepszym miesiącem dla Spółki jest październik. Koniunktura Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników w szczególności od wielkości PKB, stopnia zamożności społeczeństwa, nastawienia inwestycyjnego podmiotów gospodarczych, oprocentowanie kredytów, wysokość inflacji, rozwiązania podatkowe w zakresie rynku budowlanego (np. stawki podatku VAT, odliczenia od podatku dochodowego), kondycja gospodarcza państwa. Spółka działa głównie w branży produkcji i sprzedaży wyrobów z tworzyw sztucznych. Branża ta bardziej w ostatnich dwóch latach dotkliwie odczuła regres ogólnogospodarczy. Przyczynami pogorszenia się dynamiki rozwoju budownictwa są m.in. dynamiczny rozwój branży w latach poprzednich, znaczny wzrost cen produkcji budowlano-montażowej, pogorszenie się nastrojów inwestycyjnych związane z zubożeniem społeczeństwa i firm. 2) Informacje o podstawowych produktach Wielkość obrotów z tytułu sprzedaży produktów, towarów i materiałów za I półrocze 2002 roku wyniosło 32,5 mln zł co jest wzrostem w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego o 76%. Taki poziom produkcji i sprzedaży pomimo sezonowości i recesji gospodarczej ( najmocniej odczuwanej w branży budowlanej) pozwolił osiągnąć wynik na sprzedaży w wysokości 1 mln zł, co w porównaniu do półrocza roku poprzedniego oznacza wzrost o 2 mln zł. Pierwsza połowa 2002 roku to dalszy rozwój systemów okiennych oraz przygotowania do zwiększenia mocy produkcyjnych już od drugiego półrocza 2002 roku. W roku poprzednim rozpoczęła się sprzedaż systemów oraz nowego produktu jakim jest parapet. Osiągnięty przychód ze sprzedaży tych produktów z miesiąca na miesiąc wzrasta. Rozpoczęty proces konsolidacji branży przez Tras Tychy S.A. powiększy jeszcze możliwości ich sprzedaży. W celu realizacji zamierzeń konsolidacyjnych oraz dynamicznego wzrostu produkcji i przychodów ze sprzedaży, Spółka Tras Tychy S.A. przeprowadziła emisję obligacji zamiennych na akcje. Pozyskane środki z emisji obligacji służyć będą realizacji powyższych celów. Spółka jest producentem i dystrybutorem następujących grup wyrobów: · Okna PCV - TRAS ECO 9001 Okna te powstają w oparciu o własny profil firmy - trzykomorowy profil TRAS ECO 9001. Profil charakteryzuje się powiększoną zewnętrzną komorą ramy, co poprawia sztywność i zwiększa właściwości izolacyjne. Profil usztywniony jest stalowym kształtownikiem wzmacniającym. Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. Niewielkie ilości są eksportowane, przede wszystkim na teren Niemiec. · Profile PCV Powyższy profil sprzedawany jest również jako półprodukt do wytwarzania stolarki budowlanej. Odbiorcami są producenci okien PCV oraz firmy kontrolowane przez Spółkę. · Okna drewniane EURO 68 Okna produkowane są z drewna sosnowego oraz odmian szlachetnych: mahoniu i dębu. Drewno jest klejone trójwarstwowo, aby wyeliminować efekty odkształcania się wyrobów. Okna te sprzedawane są praktycznie na terenie całego kraju, przy czym najważniejszym terenem zbytu jest województwo małopolskie. · Okna aluminiowe Produkcja okien aluminiowych stanowi niewielką część działalności Spółki. Z uwagi na niewielkie znaczenie sprzedaży okien aluminiowych nie planuje się na razie przenoszenia tej produkcji do KSSE, a więc do zakładu produkcyjnego. · Parapet · Usługi serwisowe i inne związane z podstawową produkcją. Informacje o produkcji System planowania produkcji w przedsiębiorstwie TRAS TYCHY S.A. oparty jest o technikę pull, czyli produkcja wyrobów związana jest z konkretnym zamówieniem od klienta, a nie wymuszeniem produkcji na magazyn. Taki system produkcji pozwala na znaczne ograniczenie kosztów zamrożenia kapitału, jak również zwiększenia przepustowości magazynu. Wielkość produkcji praktycznie jest odzwierciedleniem zapotrzebowania ze strony rynku w danym czasie. Zapotrzebowanie na okna pvc charakteryzuje się wysokim wskaźnikiem sezonowości. Zapotrzebowanie na stolarkę okienną z klejonki drewnianej nie pokazuje tak dużych wahań popytu. Określenie potrzebnego potencjału produkcyjnego w kolejnych okresach roku jest łatwiejsza do przewidzenia. Produkcja stolarki okiennej odbywa się w systemie trójzmianowym i dostosowanie zdolności rzeczywistej do potrzeb regulowana jest poziomem zatrudnienia w danym okresie czasu. Dlatego Firma TRAS TYCHY S.A. zwraca szczególną uwagę na monitorowanie rynku jak również długoterminowe i krótkoterminowe prognozowanie popytu. W przedsiębiorstwie TRAS TYCHY S.A. odbywa się również produkcja systemów okiennych, służących jako półprodukty do produkcji okien z pvc. System okienny to przede wszystkim kształtowniki z pvc zwane profilami okiennymi. Od 2001 roku Firma dostarcza system o nazwie ECO 9001 również innym producentom okien. W związku z tym potencjał parku maszynowego został doposażony w dodatkową linię kompletną linię do produkcji profili z pvc, celem zwiększenia zdolności produkcyjnych. Nowa linia znalazła również zastosowanie przy produkcji nowych wyrobów - parapetów komorowych z pvc. Istnieje wiele korzyści, dla których uruchomiono produkcję parapetów. Pierwsza, to zwiększenie marży na sprzedawany już parapet w istniejących ponad 250 punktach sprzedaży detalicznej. Druga, to pełne zagospodarowanie odpadów pvc powstających przy produkcji okien, które po odpowiedniej obróbce wykorzystywane są do produkcji parapetów. Zaopatrzenie Podstawowym surowcem do produkcji profili PCV jest mieszanka PCV, - do produkcji okien z PCV oprócz profili PCV- wzmocnienia, kości, uszczelki, szyby, okucia, - do produkcji okien drewnianych - klejonka, lakiery, silikony, kleje, szyby, okucia, okapniki Zamówienia na materiały są składane na podstawie zgłaszanych przez Dział Przygotowania Produkcji w określonych dniach tygodnia. Poziom zamówień jest ściśle związany ze średnim asortymentowym poziomem zapasów. Wielkość utrzymywanego zapasu w obszarze produkcji jest przyjęta jako ilość materiałów dla zaspokojenia dwóch dób pracy produkcji w cyklu trzy zmianowym. Wielkość ta jest określana i korygowana w cyklu miesięcznym. Działania na rzecz ochrony środowiska Jednym z zamierzeń Spółki jest zmniejszenie uciążliwości produkcji dla środowiska. W związku z korzystaniem ze środowiska zgodnie z obowiązującymi przepisami, na spółkę nie są nałożone sankcje administracyjno-prawne. Profile okienne ECO 9001 produkowane są z modyfikowanego polichlorku winylu (PCV) o wysokiej udarności. Profile te wytwarzane są bez kadmu i ołowiu na bazie ekologicznych stabilizatorów wapniowo - cynkowych, będących bezpiecznymi dla środowiska naturalnego. 3) Informacje o zmianach rynków zbytu Spółka sprzedawała swoją produkcję do spółki TRAS OKNA S.A. będącej spółką zależną od Spółki jak również na rynku lokalnym i krajowym. W czerwcu 2002 nastąpiło połączenie spółek Tras Tychy S.A. i Tras Okna S.A. Udział żadnego dostawcy nie osiąga wielkości 10% przychodów ze sprzedaży (3.253 tys zł), toteż Spółka nie jest uzależniona od dostawców . 4) Informacje o umowach znaczących dla działalności gospodarczej Spółki Ubezpieczenia - PZU, Umowa stała o współpracy Tras Okna a Tras Tychy Umowa o współpracy Tras Tychy a Celt - dostawa szyb. Umowa na dostawę mieszanki do produkcji profili - Anwil Włocławek Umowa na dostawę okuć z VBH Warszawa 5) Informacja o zmianach w powiązaniach organizacyjnych W dniu 7.06.2002 roku nastąpiło połączenie spółek Tras-Tychy S.A. i Tras-Okna S.A. poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras-Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras-Tychy S.A, zgodnie z Art. 492 § 1 pkt.1 kodeksu spółek handlowych. Połączenie nastąpiło bez podniesienia kapitału spółki przejmującej w oparciu o Art. 515 § 1 kodeksu spółek handlowych. Tras-Okna S.A. była w 100% własnością Tras-Tychy S.A., zajmowała się dystrybucją i sprzedażą wyrobów Tras-Tychy S.A. Połączenie nastąpiło metodą łączenia udziałów, nie wyemitowano nowych akcji z tego tytułu. W wyniku połączenia wykreślona została z rejestru Spółka Tras Okna S.A., kapitał akcyjny spółki wynosił 3.187.500 zł. 6) Opis transakcji z podmiotami powiązanymi, Opisano w dodatkowych notach do sprawozdania finansowego. 7) Informacje o zaciągniętych kredytach, umowach pożyczki, poręczeń i gwarancji, Szczegółowo przedstawia nota nr 20 Sprawozdania finansowego. 8) Informacje o udzielonych pożyczkach Spółka nie udzielała pożyczek. 9) Emisja papierów wartościowych w I półroczu 2002 r. W I półroczu 2002 r. Spółka nie pozyskała środków finansowych z emisji papierów wartościowych. 10) Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników Spółka nie publikowała prognoz finansowych na 2002 rok. 11) Ocena zarządzania zasobami finansowymi, Spółka osiągnęła zysk na sprzedaży w wysokości 1.021 tys zł , wysokie koszty odsetek od kredytów w kwocie 1 862 tys. zł spowodowały że wynik netto zamknął się stratą w wysokości 2.136 tys zł. Analiza bilansu Bilans na dzień 30.06.2002 roku AKTYWA Udział w % PASYWA Udział w % Majątek trwały 35.353 57,8 Kapitał własny 22.724 37,1 Majątek obrotowy 25.813 42,2 Zob. długoterminowe 13.640 22,3 Zob. krótkoterminowe 24.317 39,7 RMK - PPO 485 0,9 RAZEM 61.166 100 RAZEM 61.166 100 Wskaźniki rentowności: · Rentowność kapitałów: -9,40 % · Rentowność majątku - 3,5 % · Rentowność brutto sprzedaży 52,00 % · Rentowność netto sprzedaży -6,57 % · Wskaźnik płynności I 1,06 · Wskaźnik płynności II 0,87 Wskaźniki efektywności gospodarowania · Rotacja należności w dniach 103 · Rotacja zobowiązań w dniach 90 · Rotacja zapasów w dniach 52 Biorąc pod uwagę obecną sytuację gospodarczą kraju, wszystkie wskaźniki płynności i efektywności działania kształtują się na zadowalającym poziomie. Strata netto w wysokości 2.136 tys zł za omawiany okres to skutek przede wszystkim utworzonych dodatkowych rezerw na należności trudno ściągalne oraz na należności objęte układem lub upadłością. We wcześniej publikowanych wynikach należności te nie były objęte rezerwą, bowiem czyniliśmy wiele starań i wskazywały one na to, że należności te będą odzyskane. Spółka pomimo stale pogłębiającej się recesji realizuje swoje założone cele. Pierwsze półrocze 2002 roku było kolejnym bardzo trudnym okresem szczególnie w branży budowlanej w jakiej działa Tras Tychy S.A. Pomimo tak trudnej sytuacji Spółka osiągnęła wzrost przychodów w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego o ponad 70 %, również wynik na działalności operacyjnej uległ znacznej poprawie. Decydujący wpływ na wynik (stratę) za pierwsze półrocze 2002 roku miały poniesione koszty z tytułu obsługi zaciągniętych kredytów bankowych w kwocie 1,9 mln zł oraz wcześniej opisane rezerwy na należności wątpliwe, które w obecnej sytuacji gospodarczej są nagminnym problemem niemal wszystkich podmiotów prowadzących działalność. 12) Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, Plany inwestycyjne na II półrocze 2002 · Zakup maszyn i urządzeń do produkcji systemu - koszt całkowity około 2,5 mln zł · Nabycie udziałów w spółce Intur KFS w wysokości pozwalającej na jej kontrolę koszt około 2 mln zł. Zakres zamierzeń inwestycyjnych i możliwości ich realizacji są determinowane przez wyniki finansowe Spółki w I półroczu 2002 i efekty przeprowadzenia programu emisji obligacji zamiennych na akcje serii E Spółki. 13) Ocena czynników i nietypowych zdarzeń 7 czerwca 2002 roku sąd zarejestrował połączenie poprzez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej tj. Tras - Okna S.A. na spółkę przejmującą tj. Tras Tychy S.A. Połączenie odbyło się bez podniesienia kapitału spółki przejmującej w oparciu o art. 515 § 1 K.s.h. Czynnik ten wpłynie na ograniczenie stałych kosztów działalności Spółki. 14) Charakterystyka wewnętrznych i zewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju Spółki Działalność w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka prowadzi produkcję w KSSE - podstrefa Tychy. Lokalizacja ta jest dla Spółki czynnikiem pozytywnym, gdyż stawia go w pozycji uprzywilejowanej pod względem ciężarów fiskalnych w stosunku do konkurencji. Uprzywilejowanie to potrwa nie dłużej niż do końca terminu na jaki strefa została ustanowiona tj. do dnia 8 sierpnia 2016 r. (nawet w przypadku konieczności zniesienia przez Polskę przywilejów dla firm działających w specjalnych strefach ekonomicznych, w związku z wymogami integracji z UE, rząd przewiduje przyjęcie rozwiązań rekompensujących przedsiębiorstwom utracone przywileje). Jednocześnie zwraca się uwagę, że istnieje ryzyko utraty zezwolenia przez Spółkę, która nie wypełniła wszystkich warunków określonych w zezwoleniu. Lokalizacja Przedsiębiorstwo zlokalizowane jest bardzo korzystnie. Teren województwa wyposażony jest w bardzo gęstą infrastrukturę, taką jak drogi, linie kolejowe, linie telefoniczne, linie energetyczne itp. Bliskość ośrodków akademickich (Katowice, Kraków) sprzyja możliwości pozyskiwania młodych, dobrze wykształconych kadr dla Spółki. Postępująca restrukturyzacja regionu sprzyja z kolei możliwościom pozyskiwania wykwalifikowanych pracowników. Działalność Spółki rozciąga się na cało Polskę poprzez oddziały w Warszawie, Łodzi, Poznaniu, Wrocławiu i rozbudowaną sieć autoryzowanych punktów handlowych. Koniunktura gospodarcza w Polsce Wpływ na kondycję Spółki wywiera sytuacja gospodarcza kraju, zwłaszcza zaś koniunktura na rynku budowlanym. W finansowaniu budownictwa niezmiernie ważną rolę odgrywają warunki kredytowe. Wysokość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa w tym obszarze (kredyty preferencyjne) ale także od poziomu stóp procentowych, które w ostatnim okresie ulegały systematycznemu obniżaniu. W związku z tym dostępność kredytów zwiększa się, co w dłuższej perspektywie powinno wpłynąć na ożywienie w branży budowlanej, szczególnie w sektorze budownictwa mieszkaniowego. Koniunktura na krajowym rynku mieszkaniowym Według danych GUS, w 2001 r. oddano do użytku 105.926 mieszkań, tj. o 20,7% więcej niż w roku 2000. Wzrost odnotowano we wszystkich formach budownictwa, poza budownictwem zakładowym, w którym oddano o 28,0% mniej mieszkań. Najbardziej zwiększyła się liczba mieszkań w budownictwie realizowanym na sprzedaż lub wynajem, w którym przekazano 30.423 mieszkania, tj. o 46,8% więcej niż w 2000 r. W końcu grudnia 2001 r. w budowie było 718,9 tys. mieszkań, tj. o 1,2% więcej niż w 2000 r. Wzrost liczby oddanych w 2001 roku mieszkań (prezentowany w statystykach) jest w dużej mierze jedynie efektem statystycznym i wynika z formalnego zgłaszania lokali, których budowa w rzeczywistości została zakończona wcześniej. Sytuacja taka spowodowana jest względami podatkowymi. W 2002 r. na krajowym rynku mieszkaniowym wystąpiły negatywne tendencje wynikające z osłabienia popytu wewnętrznego i ogólnej dekoniunktury. 15) Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania spółką W I półroczu 2002 r. nie miały miejsca zmiany podstawowych zasad zarządzania Spółką. 16) Zmiany w składzie osób zarządzających i nadzorujących Skład Zarządu: Do dnia 24.06.2002 Prezes Zarządu : Tadeusz Marszalik V-ce Prezes : Matylda Birgiel Od 24.06.2002 Prezes Zarządu : Marek Piwowarczyk V-ce Prezes Matylda Birgiel W skład Rady Nadzorczej wchodzą: Do dnia 24.06.2002 Szostek Stanisław Maksym Ryszard Abratański Rafał Piwowarczyk Marek Michalski Aleksander Od dnia 24.06.2002 roku: Marszalik Tadeusz Szostek Stanisław Maksym Ryszard Bauc Jarosław Drob Henryk Gębuś Waldemar - od 08.2002 17) Wartość wynagrodzeń i nagród osób zarządzających i nadzorujących w spółce Wynagrodzenie wypłacone członkom zarządu w I półroczu 2002 roku wyniosło: 216 tys zł. Wynagrodzenie dla członków Rady Nadzorczej w I półroczu 2002 roku wyniosło 14 tys zł. 18) Wartość nie spłaconych pożyczek udzielonych osobom zarządzającym i nadzorującym Pożyczek nie udzielano. 19) Łączna liczba i wartość nominalna akcji w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Zarząd Spółki Marszalik Tadeusz 23,18 % 560 465 szt x 2,00=1.120.930,00 zł Birgiel Matylda 0 % Piwowarczyk Marek 0 % Rada Nadzorcza Spółki: Szostek Stanisław 16,34 % 395 085 szt x 2,00= 790.170,00 zł Maksym Ryszard 15,92 %n 385 085 szt x 2,00= 770.170,00 zł Abratański Rafał 0 % Michalski Aleksander 0 % Bauc Jarosław 0% Gębuś Waldemar 0% Drob Henryk 0% 20) Akcjonariusze posiadający min. 5 % liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Lista akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej ilości wszystkich akcji. l.p Nazwisko i imię (nazwa) Liczba akcji Procent ogólnej ilości akcji 1. Marszalik Tadeusz 560.465 23,18 2. Szostek Stanisław 395.085 16,34 3. Maksym Ryszard 385.085 15,92 4. OFE SKARBIEC-EMERYTURA 217.000 8,97 5. OFE DOM 200.000 8,27 6. Dobrucki Andrzej 140.970 5,83 7. OFE POCZTYLION 121.006 5,00 Całkowita liczba akcji 2.418 184 21) Umowy w wyniku których w przyszłości mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy Postanowieniem Sądu Rejonowego w Katowicach, Wydziału Gospodarczego Krajowego Rejestru Sadowego z dnia 18.07.2002r. dokonano rejestracji uchwały o emisji nie więcej niż 3000 obligacji na okaziciela o wartości nominalnej 10.000 zł. każda, zamiennych na akcje zwykłe na okaziciela serii E oraz uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4836368,00 zł do kwoty nie większej niż 6836368,00 zł poprzez emisję nie więcej niż 1000000 akcji zwykłych na okaziciela serii E o nominale 2 zł każda. 22) Czynniki ryzyka · Sezonowość sprzedaży Sprzedaż Spółki podlega wahaniom sezonowym, typowym dla branży budowlanej. Pierwsze półrocze przynosi zawsze mniejsze przychody. Zwiększona sprzedaż ma miejsce zwłaszcza w ostatnim kwartale, przy szczycie sprzedaży przypadającym z reguły w październiku. Istniejąca w danej branży sezonowość sprzedaży jest zawsze czynnikiem zwiększającym ryzyko utraty płynności finansowej oraz powoduje zwiększenie niepewności co do realności prognoz finansowych na dany rok. · Działalność w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Spółka prowadzi produkcję w KSSE - podstrefa Tychy, na podstawie decyzji Ministerstwa Gospodarki z dnia 30 listopada 1998 r. Obecna działalność w KSSE jest dla Spółki czynnikiem bardzo pozytywnym, gdyż stawia go w korzystnej pozycji w porównaniu do konkurencji. Uprzywilejowanie polega na zwolnieniu, z podatku dochodowego z tytułu inwestycji i z tytułu zatrudnienia pracowników. Uprzywilejowanie to potrwa nie dłużej niż do końca terminu na jaki strefa została ustanowiona tj. do dnia 8 sierpnia 2016 roku, bez uwzględnienia ewentualnych zmian wynikających z przystąpieniem Polski do UE. Równocześnie działalność w KSSE nakłada na Spółkę dodatkowe obowiązki, których niewykonanie może skutkować utratą uprzywilejowania. Szczególnie wysokie wymagania przewidziane są w odniesieniu do minimalnej liczby pracowników zatrudnionych z strefie. Innym czynnikiem ryzyka jest fakt, iż zakład może się rozwijać wyłącznie w KSSE, co może być czynnikiem utrudniającym rozwój. Niepewność co do przyszłych korzyści płynących z działalności w KSSE, związana jest także z przyjęciem Polski do Unii Europejskiej co może skutkować zmianą korzyści odnoszonych przez Spółkę w przyszłości. · Konkurencja Podstawowa działalność Spółki spotyka się z konkurencją podmiotów krajowych i zagranicznych. Obecnie w Polsce konkurencja na rynku stolarki budowlanej jest duża, choć mocno rozproszona. W ocenie Zarządu, Spółka zalicza się do największych producentów na rynku wg kryterium wartości sprzedaży. Liczne jest grono mniejszych producentów, w tym trudna do określenia liczba drobnych warsztatów stolarskich, specjalizujących się w wykonywaniu stolarki drewnianej. Najdrobniejsi producenci są stopniowo wypierani z rynku przez większe podmioty, gdyż produkcja w warsztatach rzemieślniczych charakteryzuje się z reguły niższą wydajnością i trudnościami z zachowaniem odpowiednich standardów jakościowych. Dodatkowo w związku z integracją Polski z Unią Europejską, można w przyszłości oczekiwać większej penetracji polskiego rynku przez podmioty zagraniczne. · Uzależnienie od koniunktury Działalność Spółki uzależniona jest od koniunktury na rynku budowlanym. Koniunktura na rynku budowlanym zależy od wielu czynników wśród których należy wymienić: wielkość PKB, stopień zamożności społeczeństwa, nastawienie inwestycyjne podmiotów gospodarczych oraz państwa, czynniki wpływające na oprocentowanie kredytów, w tym zwłaszcza wysokość inflacji, politykę państwa w zakresie promowania rynku budowlanego (stawki VAT, ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty itp.). · System prawno-podatkowy Funkcjonujące dotąd uregulowania prawno-podatkowe sprzyjały rozwojowi budownictwa. Takie działania jak zwiększanie podatku VAT na produkty dla branży budowlanej, likwidacja części podatkowych ulg budowlanych negatywnie oddziałują na rozwój budownictwa, co nie pozostanie bez wpływu na działalność Spółki. · Sytuacja ekonomiczna państwa Na kondycję całego sektora, a zatem również na Spółkę wpływać będzie ogólna kondycja gospodarcza państwa. W finansowaniu budownictwa niezmiernie istotne są warunki kredytowe. Wielkość oprocentowania kredytów dla budownictwa zależy od polityki państwa (preferencyjne kredyty), ale również od poziomu stóp procentowych Data sporządzenia raportu: 27-03-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 1 zł za pierwszy miesiąc
potem 79 zł
Zrób sobie prezent z okazji 25. urodzin „PB”! Czytaj najlepsze treści biznesowe w Polsce w promocyjnej cenie
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ