Avatary pomogą urzędnikom na Mazurach

17-05-2010, 08:13

23 mln zł czeka na nowe serwisy e-usługowe w administracji, internetowe konsultacje medyczne, projekty e-edukacyjne, a nawet portale społecznościowe dla wykluczonych.

Zarząd województwa warmińsko-mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr 01/10/7.2.1 z Działania 7.2 „Promocja i ułatwienie dostępu do usług teleinformatycznych” Regionalnego Programu Operacyjnego. Wnioski są przyjmowane od 10 maja do 21 czerwca 2010 r. Konkurs ma formę zamkniętą.

Kto może dostać pieniądze

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia,
 • jednostki organizacyjne samorządów,
 • jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • Lasy Państwowe i ich jednostki organizacyjne,
 • szkoły wyższe,
 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i fizyczne prowadzące szkoły i placówki,
 • instytucje otoczenia biznesu,
 • zakłady opieki zdrowotnej działające w publicznym systemie ochrony zdrowia,
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych.

Na co można dostać pieniądze

 • rozwój i promocja e-usług publicznych bazujących na nowoczesnej i sprawnej e-administracji, budowa lub rozbudowa systemów udostępniających e-usługi publiczne w zakresie administracji publicznej, turystyki, gospodarki komunalnej w tym portali oraz tematycznych modułów i serwisów informacyjnych, sprawnej organizacji wewnętrznej (back-office), sprawnej obsługi obywateli (front-office) oraz zapewnienia interoperacyjności systemów, projekty wymiany informacji oraz e-obiegu dokumentów w zakresie e-administracji systemów elektronicznej archiwizacji dokumentów, systemów bazodanowych, integracja systemów, budowa i rozbudowa systemów transmisji danych pomiędzy jednostkami administracji publicznej, geograficzne systemy informacji przestrzennej. Projekty powinny uwzględniać w swoim harmonogramie i budżecie zadania pozyskania i przełożenia treści, zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową.
 • rozwój i promocja serwisów w zakresie e-zdrowia umożliwiających powszechny i tani dostęp do informacji i serwisów dotyczących zdrowia. Projekty powinny uwzględniać możliwości wykorzystania infrastruktury informatycznej do monitoringu stanu zdrowia obywateli, powiadamiania o zagrożeniach dla życia i zdrowia oraz rozwoju konsultacji on-line.
 • budowa lub rozbudowa systemów autentykacji i identyfikacji użytkowników, klientów usług publicznych, w tym rozbudowa Infrastruktury Klucza Publicznego (PKI (ang. Public Key Infrastructure) - Infrastruktura Klucza Publicznego. Jest to szeroko pojęty kryptosystem, w skład którego wchodzą urzędy certyfikacyjne, urzędy rejestracyjne, subskrybenci certyfikatów (użytkownicy), oprogramowanie i sprzęt).
 • rozwój i promocja serwisów w zakresie e-edukacji i e-oświaty umożliwiających powszechny i tani dostęp mieszkańców do informacji i serwisów dotyczących edukacji szkolnej i akademickiej, a także edukacji pozaszkolnej i pozaakademickiej (long-life-learning).
 • projekty pozyskania lub/i przełożenia treści, zasobów informacyjnych oraz danych: tekstowych, graficznych (np. map) i/lub audiowizualnych dostępnych w formie analogowej na formę cyfrową, w tym digitalizacja zasobów dziedzictwa kulturowego, w tym obiektów muzealnych (również digitalizacja 3D), zasobów bibliotecznych i archiwalnych (tworzenie baz danych zasobów cyfrowych). Elementem projektu może być budowa, zakup lub rozbudowa systemów digitalizacji oraz budowa platform dystrybucji treści cyfrowych.
 • tworzenie i rozwój serwisów i portali społecznościowych, ze szczególnym uwzględnieniem osób i środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.


Suma przeznaczona na cały konkurs


5 861 364,95 EUR, czyli 22 949 002,19 zł, w tym 5 318 182,95 EUR (20 822 281,70 zł) z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 543 182,00 EUR (2 126 720,49 zł) z budżetu państwa.

Stopień dofinansowania

Maksymalnie 85 proc. wydatków kwalifikowalnych, a w przypadku projektów objętych pomocą publiczną 50 proc. Minimalna kwota wsparcia: 20 tys. zł.

Więcej informacji

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, sekretariat Departamentu Zarządzania Programami Rozwoju Regionalnego, ul. Kościuszki 83, 10-552 Olsztyn, I piętro, pok. 107, www.rpo.warmia.mazury.pl

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Avatary pomogą urzędnikom na Mazurach