Computer Service <CSSU.WA> Projekty uchwał NWZA 23.10.2003r.

09-10-2003, 16:54

Computer Service <CSSU.WA> Projekty uchwał NWZA 23.10.2003r. PROJEKTY UCHWAŁ NWZA 23.10.2003R.
Data: 2003/10/09
Raport bieżący nr 29/2003
Zarząd Spółki Computer Service Support S.A. przesyła projekty uchwał, które zamierza przedstawić na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 23 października 2003 roku:
Porządek obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Spółki § 16 i § 25 pkt. 3.
7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia jednolitego tekstu Statutu.
8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
9. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Rady Nadzorczej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Rady Nadzorczej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zmian do Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
12. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania korekty technicznej uchwały nr 4 WZA z 24.06.2003 o podziale zysku za 2002 rok.
13. Zamknięcie obrad.
PROJEKTY UCHWAŁ:
Pkt. 6 porządku obrad
UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. dokonuje zmiany Statutu Spółki sporządzonego przed notariuszem Waldemarem Leśniewskim w dniu 1 października 1997 roku - Rep. A. Nr 9536/97 (ze zmianami), w ten sposób, że:
1) § 16 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
2) § 25 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 60% (sześćdziesiąt procent) głosów oddanych.
Pkt. 7 porządku obrad
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. ustala jednolity tekst Statutu Spółki w następującym brzmieniu:
Jednolity tekst Statutu Spółki
STATUT
COMPUTER SERVICE SUPPORT SA.
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
1. Firma Spółki brzmi "Computer Service Support" Spółka Akcyjna, a jej siedzibą jest miasto Warszawa i powstała z przekształcenia Spółki "Computer Service Support" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie.
2. Spółka może używać firmy w skrócie Computer Service Support S.A.
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.
4. Czas trwania Spółki jest nieograniczony.
5. Spółka może tworzyć oddziały i przedstawicielstwa w kraju i za granicą jak również prowadzić zakłady wytwórcze, handlowe i usługowe oraz środki badawczo rozwojowe, a także uczestniczyć w innych Spółkach w kraju i za granicą.
§ 2
1. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie następnej działalności:
1) 45.31.D Wykonywanie pozostałych instalacji elektrycznych
2) 45.45.Z Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych
3) 51.64.Z Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń biurowych
4) 52.48.A Sprzedaż detaliczna mebli, wyposażenia biurowego, komputerów oraz sprzętu telekomunikacyjnego
5) 60.24.B Towarowy transport drogowy pojazdami uniwersalnymi
6) 63.12.C Magazynowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach
7) 64.20.C Transmisja danych i teleinformatyka
8) 64.20.G Pozostałe usługi telekomunikacyjne
9) 71.33.Z Wynajem maszyn i urządzeń biurowych
10) 72.10.Z Doradztwo w zakresie sprzętu komputerowego
11) 72.20.Z Działalność w zakresie oprogramowania
12) 72.30.Z Przetwarzanie danych
13) 72.40.Z Działalność związana z bazami danych
14) 72.50.Z Konserwacja i naprawa maszyn biurowych, księgujących i liczących
15) 72.60.Z Pozostała działalność związana z informatyką
16) 74.14.A Doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania
17) 74.40.Z Reklama
18) 80.42.B Kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia gdzie indziej nie sklasyfikowane
2. Działalność gospodarcza na mocy odrębnych przepisów wymagająca koncesji lub zezwolenia zostanie podjęta przez spółkę dopiero po ich uzyskaniu.
3. Istotna zmiana przedmiotu działalności nie wymaga wykupu akcji w trybie art. 416-417 Kodeksu spółek handlowych, jeżeli odpowiednia uchwała Walnego Zgromadzenia podjęta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego.
4. Spółka może emitować obligacje zamienne i obligacje z prawem pierwszeństwa.
II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY, PRAWA I OBOWIĄZKI AKCJONARIUSZY
§ 3
1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi złotych 5.210.800zł (słownie: pięć milionów dwieście dziesięć tysięcy osiemset złotych) i dzieli się na 3.722.000 (słownie: trzy miliony siedemset dwadzieścia dwa tysiące) akcji o równej wartości nominalnej po 1,40 zł (jeden złotych czterdzieści gorszy) każda z czego:
- 2.000.000 (słownie: dwa miliony) stanowią akcje serii A o numerach od A 0 000 001 do A 2 000 000 ;
- 880.000 (słownie: osiemset osiemdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii B o numerach od B 000 001 do B 880 000;
- 350.000 (słownie: trzysta pięćdziesiąt tysięcy) stanowią akcje serii C o numerach od C 000 001 do C 350 000;
- 92.000 (słownie: dziewięćdziesiąt dwa tysiące) stanowią akcje serii D o numerach od D 00 001 do D 92 000;
- 400.000 (czterysta tysięcy) stanowią akcje serii E o numerach od E 000 001 do E 400 000;
2. Akcje serii A , B, C, D i E są akcjami na okaziciela, nieuprzywilejowanymi.
3. Założycielami Spółki są:
a/ Krzysztof Stanisław Poszepczyński, zamieszkały w Legionowie, przy ul. Topolowej 8;
b/ Andrzej Wysocki, zamieszkały w Warszawskie, przy Mielczarskiego 1 m. 5, c/ Ewa Anna Poszepczyńska, zamieszkała w Legionowie, przy ul. Topolowej 8;
d/ Andrzej Mirosław Woźniakowski, zamieszkały w Izabelinie, przy ul. Szkolnej 14.
4. Akcje mogą być imienne lub na okaziciela.
§ 31 skreślony w całości
§ 4
1. Kapitał zakładowy może być podwyższony w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenia wartości nominalnej akcji.
2. Walne Zgromadzenie może podwyższyć kapitał zakładowy przeznaczając na to środki z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych utworzonych z zysku, jeżeli mogą być one użyte na ten cel zgodnie z Kodeksem spółek handlowych i innymi przepisami. Takie podwyższenie następuje w trybie art. 442-443 Kodeksu spółek handlowych.
§ 4/1
1. Walne Zgromadzenie określa dzień według którego ustala się listę akcjonariuszy upoważnionych do dywidendy za dany rok obrotowy (dzień dywidendy).
2. Zarząd, za zgodą Rady Nadzorczej, może na warunkach określonych w art. 349 Kodeksu spółek handlowych wypłacać zaliczki na poczet dywidendy.
§ 5
1. Kapitał zakładowy może być obniżony przez zmniejszenie nominalnej wartości akcji lub przez umorzenie części akcji.
2. Akcje mogą być umarzane, w drodze uchwały walnego zgromadzenia, za zgodą akcjonariuszy w drodze nabycia przez spółkę (umorzenie dobrowolne).
3. Umorzenie akcji, z zastrzeżeniem art. 363 ust. 5, wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Uchwała powinna określać w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych, bądź uzasadnienie dobrowolnego umorzenia akcji bez wynagrodzenia oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 4. Umorzenie akcji wymaga obniżenia kapitału zakładowego. Uchwała o obniżeniu kapitału zakładowego powinna być powzięta na Walnym Zgromadzeniu, na którym powzięto uchwałę o umorzeniu akcji.
§ 6 skreślony w całości
III. KAPITAŁY I FUNDUSZE
§ 7
Spółka tworzy następujące Kapitały własne: a/ Kapitał zakładowy; b/ Kapitał zapasowy; c/ inne.
§ 8
Kapitał własny w szczególności służy do pokrycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, środków obrotowych oraz na finansowanie udziałów w spółkach krajowych.
§ 9
Spółka dokonuje odpisów w ciężar kosztów na fundusz świadczeń socjalnych w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
IV. ORGANY SPÓŁKI
§ 10
Organami Spółki są:
1. Zarząd,
2. Rada Nadzorcza,
3. Walne Zgromadzenie.
a/ Zarząd
§ 11
1. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki, nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
3. Uchwały zarządu zapadają bezwzględną większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu. Regulamin Zarządu określi szczegółowo tryb działania Zarządu. Regulamin uchwala Zarząd, a zatwierdza Rada Nadzorcza."
4. Zarząd Spółki liczy od jednej do pięciu osób powoływanych i odwoływanych przez Radę Nadzorczą, w tym Prezesa Zarządu.
5. Rada Nadzorcza określa ilość członków Zarządu danej kadencji i sprawowane przez nich funkcje. Kadencja członka Zarządu trwa 5 (pięć) lat. Członek Zarządu może być odwoływany lub zawieszany w czynnościach także przez Walne Zgromadzenie.
§ 12
W przypadku Zarządu wieloosobowego do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki uprawnieni są: Prezes Zarządu samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu działający łącznie bądź jeden członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.
§ 13
Umowę o pracę z członkami Zarządu Spółki zawiera w imieniu Spółki Rada Nadzorcza działająca poprzez swego przedstawiciela delegowanego spośród jej członków, albo pełnomocnik wyznaczony uchwałą Walnego Zgromadzenia. W tym samym trybie dokonuje się innych czynności prawnych dotyczących spraw pomiędzy członkami Zarządu a Spółką.
§ 14
Zawieszenie w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu może nastąpić z ważnych powodów w drodze uchwały Rady Nadzorczej podjętej bezwzględną większością głosów oddanych.
b/ Rada Nadzorcza
§ 15
1. Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) członków. Organ lub podmiot uprawniony do powołania członka Rady Nadzorczej określa przy powołaniu długość jego kadencji, przy czym kadencja ta nie może być dłuższa niż 5 (pięć) lat.
2. Rada Nadzorcza działa w oparciu o Regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.
§ 16
1. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
§ 17
1. Do ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zaproszenie na posiedzenie wszystkich członków Rady i obecność co najmniej czterech członków. Uchwały Rady zapadają bezwzględną większością głosów oddanych.
2. W przypadku równej liczby oddanych głosów "za/przeciw" uchwale głos Przewodniczącego ma znaczenie decydujące.
3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej obecnego na posiedzeniu. Rada Nadzorcza może także podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.
4. Głosowanie w sposób wskazany w pkt. 3 odbywa się z zachowaniem warunków wskazanych w art. 388 Kodeksu spółek handlowych. Szczegółowy tryb głosowania w sposób wskazany w pkt. 3 określić może Regulamin wskazany w § 15 pkt. 2.
§ 18
1. Posiedzenia Rady Nadzorczej zwołuje Przewodniczący lub dwóch członków Rady Nadzorczej. Przewodniczący zwołuje posiedzenia z własnej inicjatywy lub na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu. Przewodniczący Rady przewodniczy obradom, a w razie jego nieobecności jego zastępca.
2. Posiedzenia Rady Nadzorczej będą zwoływane za zawiadomieniem nie krótszym niż
siedmiodniowym. Zawiadomienie będzie zawierało porządek spraw jakie mają zostać rozpatrzone, a sprawy nie objęte porządkiem posiedzenia mogą zostać rozpatrzone wtedy, jeżeli obecni są wszyscy członkowie Rady i wyrażają oni na to swoją zgodę.
3. Zwołanie posiedzenia na wniosek członka Rady Nadzorczej bądź Zarządu powinno nastąpić w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku. Jeżeli Przewodniczący Rady nie zwoła jej posiedzenia w tym terminie, wnioskodawca może sam zwołać posiedzenie, podając datę, miejsce i proponowany porządek obrad. Zwołanie posiedzenia Rady Nadzorczej z inicjatywy Zarządu może nastąpić na wniosek zgłoszony Przewodniczącemu.
4. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej trzy razy do roku.
§ 19
1. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Oprócz spraw zastrzeżonych postanowieniami niniejszego Statutu oraz przepisami Kodeksu spółek handlowych, do szczególnych uprawnień Rady Nadzorczej należy:
a/ delegowanie członka lub członków do czasowego wykonywania czynności Zarządu Spółki w razie zawieszenia lub odwołania członków Zarządu, czy też całego Zarządu lub gdy Zarząd z innych powodów nie może działać, b/ zatwierdzanie regulaminu Zarządu Spółki, c/ wyrażanie zgody na zaciąganie przez Spółkę zobowiązań z tytułu pożyczek, umów leasingowych oraz kredytów długoterminowych, tzn. z okresem spłaty dłuższym niż 12 (dwanaście) miesięcy, o wartości przekraczającej w ciągu roku kwotę 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych), d/ wyrażanie zgody na dokonywanie przez Spółkę obciążeń majątku o wartości przekraczającej 1.500.000 zł (milion pięćset tysięcy złotych), jednorazowo lub w serii powiązanych transakcji w okresie 12 (dwunastu) miesięcy w drodze ustanowienia hipotek, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, czy innych umów prowadzących do podobnego obciążenia, e/ wyrażanie zgody na nabycie akcji, udziałów i obligacji innych podmiotów gospodarczych, jak również na inną formę jakiejkolwiek partycypacji Spółki w innych podmiotach, o ile wartość transakcji przekracza 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych),
f) wyrażenie zgody na sprzedaż aktywów Spółki, których wartość przekracza 10% (dziesięć procent) wartości aktywów netto Spółki, w transakcji pojedynczej lub wielokrotnej z jednym podmiotem w okresie 12 (dwunastu) miesięcy. g/ zatwierdzanie rocznych planów działania Spółki, w tym planów wydatków inwestycyjnych,
h/ ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i badanie rocznego sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej oraz wyrażanie opinii w sprawie wniosku Zarządu co do podziału i przeznaczenia czystego zysku, względnie o sposobie pokrycia straty,
i/ na wniosek Zarządu wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki i Grupy Kapitałowej, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć w celu zapewnienia należytej niezależnej opinii, j/ przyjmowanie dla wewnętrznych celów Spółki, w formie uchwały, jednolitego tekstu statutu Spółki. k/ ustalenie wynagrodzenia członków Zarządu, l/ wyrażenie zgodny na zatrudnienie przez Spółkę lub spółkę zależna od spółki doradców i innych osób zewnętrznych w stosunku do Spółki lub spółki zależnej od Spółki, w charakterze konsultantów, prawników lub agentów, jeżeli łączne roczne, nie przewidziane w budżecie Spółki, koszty zaangażowania takich osób poniesione przez Spółkę miałyby przekroczyć 100.000 USD (sto tysięcy dolarów amerykańskich) lub ich równowartość ,
ł/ wyrażanie zgody na wniosek Zarządu na zawarcie z subemitentem umowy określonej w art. 433 § 3 Kodeksu spółek handlowych,
m/ wyrażenie zgody na transakcje z podmiotami powiązanymi oraz określenie limitu kwoty takich transakcji i ich warunków, przy spełnieniu których zgoda Rady Nadzorczej na transakcje nie jest wymagana.
n) wyrażanie opinii na temat projektów uchwał Walnego Zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom,
o) składanie Walnemu Zgromadzeniu pisemnego sprawozdania z oceny sytuacji Spółki,
p) dokonywanie oceny, czy istnieje konflikt interesów między członkiem Rady Nadzorczej a Spółką,
Przez podmiot powiązany na potrzeby niniejszego Statutu rozumie się:
a/ podmiot dominujący w stosunku do Spółki, jednostkę z grupy kapitałowej podmiotu dominującego albo małżonka, rodzeństwo, wstępnego, zstępnego lub inną osobę bliską podmiotu dominującego, a także podmiot, w którym jedna z tych osób jest podmiotem dominującym lub jest osobą zarządzającą,
b/ innego akcjonariusza posiadającego w chwili przekazania informacji lub w okresie 12 (dwunastu) miesięcy przed dniem przekazania informacji co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, a także jednostkę od niego zależną lub podmiot, w którym jest lub był w tym okresie osobą zarządzającą,
c/ podmiot, w którym członek władz Spółki lub spółki zależnej od Spółki posiada akcje lub udziały stanowiące co najmniej 10% (dziesięć procent) głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy lub zgromadzeniu wspólników takiego podmiotu lub podmiot, w którym członek władz Spółki lub spółki zależnej od Spółki jest osobą zarządzającą.
c/ Walne Zgromadzenie
§ 20
1. Walne Zgromadzenie obraduje jako Zwyczajne lub Nadzwyczajne.
2. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek Rady Nadzorczej albo na wniosek akcjonariuszy, przedstawiających co najmniej 10% (dziesięć procent) kapitału zakładowego.
3. Zwołanie Walnego Zgromadzenia na wniosek Rady Nadzorczej lub akcjonariuszy powinno nastąpić w ciągu dwóch tygodni od daty zgłoszenia wniosku lub w najbliższym terminie umożliwiającym jego zwołanie poprzez publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia oraz umieszczenia określonych spraw w porządku jego obrad, zgłaszane przez uprawnione podmioty powinno być uzasadnione. Wnioskujący zwołanie Walnego Zgromadzenia zobowiązani są również do przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia.
4. Rada Nadzorcza zwołuje Walne Zgromadzenie: a/ w przypadku, gdy Zarząd Spółki nie zwołał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w przepisanym terminie, b/ jeżeli pomimo złożenia wniosku o którym mowa w ust. 2, Zarząd Spółki nie zwołał Walnego Zgromadzenia w terminie, o którym mowa w ust. 3.
5. Odwołanie Walnego Zgromadzenia, w którego porządku obrad na wniosek uprawnionych podmiotów umieszczono określone sprawy lub które zwołane zostało na taki wniosek możliwe jest tylko za zgodą wnioskodawców. W innych przypadkach Walne Zgromadzenie może być odwołane, jeżeli jego odbycie napotyka na nadzwyczajne przeszkody (siła wyższa) lub jest oczywiście bezprzedmiotowe. Odwołanie następuje w taki sam sposób, jak zwołanie, zapewniając, przy tym jak najmniejsze ujemne skutki dla Spółki i dla akcjonariuszy, w każdym razie nie później niż na trzy tygodnie przed pierwotnie planowanym terminem. Zmiana terminu odbycia Walnego Zgromadzenia następuje w tym samym trybie, co jego odwołanie, choćby proponowany porządek obrad nie uległ zmianie.
§ 21
Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w innym miejscu na terenie m. st. Warszawy.
§ 22
1. Akcjonariusze mają prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu zgodnie z art. 406 Kodeksu spółek handlowych.
2. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu,
podpisana przez Zarząd i sporządzona zgodnie z art. 407 Kodeksu spółek handlowych, będzie wyłożona do wglądu akcjonariuszy w lokalu Zarządu przez trzy dni powszednie poprzedzające termin Walnego Zgromadzenia.
3. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. § 23 Uchwał Walnego Zgromadzenia oprócz innych spraw wymienionych w przepisach Kodeksu Handlowego lub Statucie wymagają następujące sprawy:
a/ rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy oraz udzielanie absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków, podział zysku lub pokrycie straty,
b/ wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu albo nadzoru,
c/ zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa oraz ustanowienie na nim prawa użytkowania,
d/ zbywania i nabywania nieruchomości,
e/ emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,
f) skreśla się w całości,
g/ ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej,
h/ podwyższenia lub obniżenia kapitału akcyjnego,
i/ zatwierdzenia regulaminu działania Rady Nadzorczej,
j) określa termin wypłaty dywidendy oraz datę ustalenia prawa do dywidendy,
k) uchwalenie Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia.
§ 24
1. Walne Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub jego zastępca, a w przypadku ich nieobecności jeden z członków Rady, Prezes Zarządu lub osoba wyznaczona przez Zarząd.
2. Spośród uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu wybiera się Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
§ 25
1. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych o ile Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut nie stanowi inaczej.
2. Zmiana Statutu Spółki, połączenie Spółki z inną spółką, emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa wymagają większości 85% (osiemdziesięciu pięciu procent) głosów oddanych.
3. Podjęcie uchwały o wypłacie dywidendy wymaga większości 60% (sześćdziesiąt procent) głosów oddanych.
4. Uchwały można podejmować bez formalnego zwołania Walnego Zgromadzenia, jeżeli cały kapitał akcyjny Spółki jest reprezentowany, a nikt z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia się Walnego Zgromadzenia, ani co do postawienia poszczególnych spraw na porządku obrad.
5. Prawidłowo zwołane Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na ilość reprezentowanych na nim akcji.
6. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały , bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy lub reprezentowanych akcji, o ile Statut lub obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej.
V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI
§ 26
Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy.
VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 27 1. Zarząd Spółki sporządzać będzie zweryfikowane roczne sprawozdania finansowe i nie zweryfikowane miesięczne sprawozdania finansowe (w układzie zgodnym z budżetem Spółki), zgodnie z obowiązującymi przepisami i dostarczać je członkom Rady Nadzorczej. Sprawozdania miesięczne dostarczane będą w terminie 30 (trzydziestu) dni po zakończeniu miesiąca. Roczne zweryfikowane, nieskonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego, natomiast roczne, zweryfikowane skonsolidowane sprawozdania finansowe dostarczane będą w terminie 180 (stu osiemdziesięciu) dni po zakończeniu roku obrotowego.
2. Zarząd Spółki na 60 (sześćdziesiąt) dni przed zakończeniem roku obrotowego przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia budżet na następny rok obrotowy. Zakres i strukturę budżetu Spółki ustali Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Budżet obejmować będzie przynajmniej plan operacyjny Spółki , plan przychodów i kosztów na dany rok obrotowy ( w ujęciu całorocznym i miesięcznym) oraz określać plan wydatków innych niż związane z bieżącą działalnością Spółki. Rada Nadzorcza przyjmie budżet Spółki przed rozpoczęciem następnego roku obrotowego.
3. Zarząd Spółki przedstawiać będzie Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia 3 (trzy) letni strategiczny business plan, aktualizowany co rok. Plany będą przedstawiane do aktualizacji w drugim kwartale każdego roku.
4. Zarząd Spółki dostarczać będzie Radzie Nadzorczej, w formie raportów miesięcznych wykaz wszystkich transakcji z podmiotami powiązanymi.
§ 28
Wszelkie ogłoszenia wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, a dotyczące Spółki będą zamieszczane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o ile przepisy szczególne nie stanowią inaczej.
Pkt. 8 porządku obrad
UCHWAŁA NR 3
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. odwołuje z funkcji członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ........................................
UCHWAŁA NR 4
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ..................................................................
UCHWAŁA NR 5
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ..................................................................
UCHWAŁA NR 6
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. powołuje na członka Rady Nadzorczej Pana/ Panią ..................................................................
UCHWAŁA NR 7
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. stwierdza, że kadencja nowo powołanych członków Rady kończy się z chwilą zatwierdzenia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2005.
Pkt. 9 porządku obrad
UCHWAŁA NR 8
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. postanawia, że członkom Rady Nadzorczej będzie przysługiwało wyłącznie wynagrodzenie miesięczne w wysokości odpowiadającej średniej płacy krajowej w sektorze przedsiębiorstw opublikowanej przez Główny Urząd Statystyczny za poprzedni kwartał. Do otrzymania wynagrodzenia upoważnia obecność na wszystkich posiedzeniach Rady Nadzorczej w danym miesiącu.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą rejestracji zmian Statutu Spółki. Z dniem wejścia w życie uchwały przestaje obowiązywać uchwała NWZA nr 8/99 z 22 lipca 1999 roku.
Pkt. 10 porządku obrad
UCHWAŁA NR 9
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej, w ten sposób, że:
1) § 2 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
a) Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej,
b) Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
Pkt. 11 porządku obrad
UCHWAŁA NR 10
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. dokonuje zmiany Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia, w ten sposób, że:
1) § 25 otrzymuje brzmienie:
1. Walne Zgromadzenie powołuje oraz odwołuje członków Rady Nadzorczej.
2. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru Przewodniczącego i jego Zastępcy.
Pkt. 12 porządku obrad UCHWAŁA NR 11
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej Computer Service Support S.A. dokonuje korekty uchwały nr 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z 24 czerwca 2003 roku o podziale zysku za 2002 rok w ten sposób, że cyfra 1 665 574,19 PLN zostaje zastąpiona cyfrą 1 637 680 PLN, a pozostały zysk netto za rok obrotowy 2002 w wysokości 27 894,19 PLN przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Data sporządzenia raportu: 09-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Computer Service &lt;CSSU.WA&gt; Projekty uchwał NWZA 23.10.2003r.