E-sąd i dłużnicy mają szansę odetchnąć

opublikowano: 05-07-2013, 00:00

Prawo: Nadchodzi koniec plagi kierowania przedawnionych roszczeń do lubelskiego e-sądu. Nowe przepisy już w ten weekend postawią im tamę

W najbliższą niedzielę wchodzi w życie nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego (k.p.c.) z 10 maja. Najwięcej zmian będzie dotyczyło e-sądu, do którego roszczenia wobec dłużników mogą kierować wierzyciele z całego kraju. Będą też obowiązywać nowe wymagania formalne dotyczące pism procesowych, w tym pozwu.

None
None

PESEL i NIP powoda…

Każde pierwsze pismo procesowe w sprawie ma zawierać oznaczenie przedmiotu sporu, miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych, pełnomocników. Jeśli powód jest osobą fizyczną, powinien podać swój PESEL lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), każdy inny podmiot wpisze numer z Krajowego Rejestru Sądowego. Niewpisanie ich będzie traktowane jako brak formalny. Kolejne pisma procesowe w danej sprawie będą musiały zawierać sygnaturę akt.

Wprowadzane zmiany zapowiadają szansę uniknięcia pomyłek w tożsamości strony, przeciwko której wszczynane jest postępowanie. Znowelizowany kodeks nie wymaga jednak od powoda, aby wpisywał numery identyfikacyjne drugiej strony. Te dane ma ustalać sąd. Uzyskał on przy tym prawo wezwania autora pozwu, aby przedstawił pomocne informacje, np. adres pozwanego. Jeśli powód nie przedstawi żądanych przez sąd danych, k.p.c. dopuszcza możliwość zawieszenia postępowania. Będzie to też możliwe, m.in. gdy sprawie nie można nadać dalszego biegu ze względu na brak lub wskazanie złego adresu powoda.

…i pozwanego w e-sądzie

Inaczej będzie w elektronicznym postępowaniu upominawczym (EPU), na podstawie którego wzywa się dłużników do zapłaty w nieskomplikowanych sprawach, niewymagających przeprowadzenia postępowania dowodowego. Nakaz zapłaty ma wyłącznie elektroniczną formę, podobnie jak nadana mu klauzula wykonalności. W EPU każdy powód będzie musiał podawać w pozwach numer PESEL, NIP, KRS pozwanego lub z innego rejestru bądź ewidencji. Kodeks daje sądom prawo ukarania powoda grzywną, do 5 tys. zł, jeżeli w złej wierze lub bez zachowania należytej staranności nieprawidłowo oznaczą numeryidentyfikujące pozwanego albo miejsce zamieszkania, siedzibę czy adresy stron.

Data wymagalności roszczenia

Najbardziej znaczące zmiany przynosi jednak nowy, dodany majową nowelizacją art. 505 z indeksem 21a. Zapowiada, że w postępowaniu elektronicznym będą dochodzone wyłącznie roszczenia, które stały się wymagalne w okresie trzech lat przed dniem wniesienia pozwu. To odpowiedź na falę wniosków o spłatę długów, która zalała lubelski sąd (tam jest obsługiwane EPU), w wielu przypadkach przedawnionych.

Dłużnicy byli niejednokrotnie zaskakiwani wizytą komornika. Dłużnicy nie uczestniczą w e-procedurze, z odwołaniem mogą wystąpić dopiero, gdy dostaną nakaz zapłaty i wyłącznie do zwykłego sądu. Ponadto często nie są świadomi przedawnienia. Po zmianach pozyskają taką informację na stronie EPU. Data wymagalności ma być obowiązkowo podawana w pozwie wnoszonym do e-sądu. Jego system informatyczny już do tego przygotowano.

Przekierowanie z opłatą

Zmiana sądu zajmującego się sprawą skierowaną do EPU może powodów kosztować. Ma on prawo ją przekazać sądowi właściwości ogólnej, gdy nie widzi podstaw do wydania nakazu zapłaty, gdy uchyli nakaz wobec niemożności jego doręczenia pozwanemu lub gdy pozwany w chwili wniesienia pozwu nie miał zdolności sądowej lub procesowej i braków tych nie usunięto w wyznaczonym terminie. W takich przypadkach powód będzie musiał wnieść opłatę uzupełniającą (liczonej od wartości przedmiotu sporu), w ciągu 2 tygodni od otrzymania wezwania — pod rygorem umorzenia postępowania. Gdy zmiana właściwości sądu nastąpi z powodu złożenia przez pozwanego sprzeciwu nakazu zapłaty, powód nie zostanie obarczony opłatą uzupełniającą. Zmienią się też niektóre przepisy o egzekucji. Przy pierwszej czynności egzekucyjnej dłużnik otrzyma zawiadomienie o wszczęciu postępowania, z podaniem treści tytułu wykonawczego i wskazaniem sposobu egzekucji oraz sporządzony przez organ egzekucyjny odpis tytułu wykonawczego. Zawiadomienie będzie zawierać pouczenie o możliwości, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia na postanowienie o nadaniu klauzuli wykonalności.

Zawieszenie egzekucji

Znowelizowany kodeks przewiduje zawieszenie postępowania egzekucyjnego przez komornika. Dłużnik będzie mógł wnieść o to, gdy wyrok zaoczny lub nakaz zapłaty trafi pod inny adres niż miejsce zamieszkaniadłużnika ustalone w postępowaniu egzekucyjnym. Tego trzeba jednak dowieść. Dłużnik ma przedstawić zaświadczenie na potwierdzenie swoich racji, wydane przez sąd lub referendarza sądowego zajmującego się sprawą. Nie będzie to konieczne, jeśli toczy się ona w e-sądzie, a odpowiednie dane zawiera orzeczenie wydane w EPU.

Z nowych przepisów wynika, że zawieszenie spowodowane problemami formalnymi związanymi z miejscem doręczenia wyroku lub nakazu nie pozbawi komornika możliwości podjęcia działań, które umożliwią mu w przyszłości realizację tytułu wykonawczego, nie wyłączając zajęcia majątku dłużnika.

OKIEM EKSPERTA

Dobra nowelizacja z jednym „ale”

IZABELA RYTKA

associate w SSW Spaczyński, Szczepaniak i Wspólnicy

Zmiany kodeksu postępowania cywilnego to efekt złej praktyki stosowanej przez powodów (wierzycieli) w toczących się postępowaniach i mają na celu ochronę praw pozwanego (dłużnika) szczególnie w przypadkach dochodzenia roszczeń w EPU. Zmiany należy ocenić pozytywnie. Właśnie ten e-sąd był przez wierzycieli wykorzystywany jako główna droga dochodzenia przedawnionych długów. Obecnie zakres roszczeń, dochodzonych w EPU, ograniczono do tych, które staną się wymagalne w okresie 3 lat przed datą wniesienia pozwu. Dlatego począwszy od 7 lipca 2013 r., należy wskazać w nim datę wymagalności roszczeń.

Również obowiązek podawania takich danych, jak PESEL lub NIP pozwanego oraz adres zamieszkania lub siedziby w pozwie składanym w EPU jest pozytywna. Wymusi prawidłowe oznaczenia strony pozwanej w celu jej prawidłowej identyfikacji.

Wymagania co do podawania numeru PESEL lub NIP pozwanego dotyczą jednak tylko spraw kierowanych do EPU. W innych postępowaniach mogłoby to nastręczać wierzycielom wielu kłopotów. Określenie danych identyfikacyjnych dłużnika może okazać się kłopotliwe, w szczególności gdy takie informacje nie zostały zawarte w umowie między stronami bądź strony zawarły umowę ustnie.

Z drugiej strony ustawodawca w dalszym ciągu nie wprowadził do kodeksu przepisów umożliwiających wskazanie w pozwie miejsca wykonywania działalności gospodarczej, które jest ujawnione w CEIDG, zamiast adresu zamieszkania pozwanego będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane