EURO 2016 - Regulamin konkursu

opublikowano: 17-05-2016, 23:41

Regulamin Konkursu "Piłkarski Guru”

I. Postanowienia ogólne:

1.    Konkurs pod nazwą Piłkarski Guru (zwany dalej: "Konkursem"), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisaną do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210, (zwaną dalej: "Organizatorem").
2.    Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.
3.    Konkurs rozpoczyna się w dniu 06.06.2016 r. o godzinie 11:00 i trwa do dnia 10.07.2016 r. do godziny 21:00.
4.    Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 12.07.2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu i do zmiany daty rozstrzygnięcia Konkursu.
5.    Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej działającej pod adresem domenowym www.pb.pl/euro2016/konkurs (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”), w ciągu dwóch dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Publikacja informacji o rozstrzygnięciu Konkursu jest uznawana za datę zakończenia Konkursu.
6.    Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: "Komisją Konkursową"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1.    Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających aktywne Konta Użytkownika (w rozumieniu regulaminu określającego zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl (zwanego dalej: „Portalem”) udostępnianego przez Organizatora pod adresem: http://www.pb.pl/4433848,66356,euro-2016-regulamin-konkursu, (zwanego dalej: „Regulaminem Portalu”) (zwani dalej: "Uczestnikami Konkursu").
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik Konkursu.
3.    W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Punkcie II.2 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną takiego Uczestnika Konkursu z powodu naruszenia warunków Regulaminu.
4.    Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, iż akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
5.    Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wykonania przez użytkownika sieci internet posiadającego aktywne Konto Użytkownika którejkolwiek z opisanych w Punkcie III Regulaminu czynności konkursowej.
6.    Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

III. Zasady Konkursu

1.    Konkurs polega na wykonywaniu czynności konkursowych przewidzianych przez Organizatora w poszczególnych fazach Konkursu tj. fazie grupowej (zwanej dalej: „Fazą nr 1”), fazie pucharowej (zwanej dalej: „Fazą nr 2”) i fazie pytań (zwanej dalej: „Fazą nr 3”).
2.    Faza nr 1 Konkursu trwa od 6 czerwca 2016 r. do 10 czerwca 2016 r. do godz. 21.00.
3.    Faza nr 2 Konkursu trwa od 23 czerwca 2016 r. do 25 czerwca 2016 r. do godz. 15.00.
4.    Faza nr 3 Konkursu trwa od 10 czerwca 2016 r. do 10 lipca 2016 r.
5.    Faza nr 1 Konkursu polega na przyporządkowaniu poszczególnych zespołów z poszczególnych grup finałowych Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2106 (zwanych dalej: „Mistrzostwami”) do określonych miejsc w danej grupie w na jakich wg uznania Uczestnika Konkursu dany zespół uplasuje się po zakończeniu fazy grupowej Mistrzostw. Typowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem opracowanych przez Organizatora formularzy typowania udostępnionych w czasie trwania Fazy nr 1 Konkursu w Portalu.
6.    Faza nr 2 Konkursu polega na wskazaniu przez Uczestnika Konkursu etapu rozgrywek na jakim dany zespół zakończy udział w Mistrzostwach. Typowanie odbywać się będzie z wykorzystaniem opracowanych przez Organizatora formularzy typowania udostępnionych w czasie trwania Fazy nr 2 Konkursu w Portalu.
7.    Faza nr 3 Konkursu polega na udzielaniu przez Uczestnika Konkursu odpowiedzi na pytanie dnia wyemitowane przez Organizatora w Portalu. Pytania dnia będą emitowane przez Organizatora w każdym z dwudziestu dwóch (22) dni Mistrzostw w którym rozgrywane będą mecze. Pytane dnia zostanie wyemitowane o godz. 08.00 danego dnia i będzie prezentowane przez Organizatora w danym dniu co najmniej do godz. 15.00. Do punktacji danego Uczestnika Konkursu zaliczana będzie wyłącznie pierwsza odpowiedź na dane pytanie dnia.

IV. Punktacja

1.    Za każdą czynność konkursową Uczestnikowi Konkursu przyznawane będą punkty:
1)    po dziesięć (10) punktów za każde wskazanie właściwego miejsca w danej grupie Mistrzostw zajmie dany zespół,
2)    po dwadzieścia (20) punktów za każde wskazanie właściwego etapu rozgrywek na jakim dany zespół zakończy udział w Mistrzostwach,
3)    po dwadzieścia (20) punktów za każdą poprawną odpowiedź na pytanie dnia.
2.    Rozliczenie punktacji uzyskanej przez poszczególnych Uczestników Konkursu:
1)    w przypadku Fazy nr 1 Konkursu nastąpi najpóźniej do dnia 24 czerwca 2016 r.,
2)    w przypadku Fazy nr 2 Konkursu nastąpi najpóźniej do 12 lipca 2016 r.,
3)    w przypadku Fazy nr 3 Konkursu nastąpi najpóźniej trzy (3) dni po prezentacji danego pytania dnia.
3.    W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia punktacji uzyskanej przez poszczególnych Uczestników Konkursu na dwóch lub więcej Kontach Użytkowników stwierdzona zostanie taka sama liczba punktów wówczas o ostatecznej kolejności zdecyduje dogrywka, w której zainteresowani Uczestnicy Konkursu otrzymają dodatkowe pytanie (pytania). Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na każde z pytań zadanych przez Organizatora w dogrywce Uczestnik Konkursu może uzyskać dwadzieścia (20) punktów.

V. Nagrody

1.    Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:
1)    iphone 6S (64gb) – za zajęcie I. miejsca w Konkursie,
2)    ipad pro – za zajęcie II. miejsca w Konkursie,
3)    apple watch – za zajęcie III. miejsca w Konkursie,
4)    półroczna e-prenumerata cyfrowego wydania Pulsu Biznesu – za zajęcie w Konkursie miejsc od IV. do VIII,
5)    piłka Adidas BEAU JEU Euro 2016 (replika) – za zajęcie w Konkursie miejsc IX. i X.,
6)    koszulki Adidas Euro 2016 – za zajęcie w Konkursie miejsc XI. i XII,
7)    czytnik e-booków Kindle – za zajęcie I. miejsca w Fazie nr 1,
8)    aparat kompaktowy FujiFilm Instax – za zajęcie I. miejsca w Fazie nr 2,
9)    kamera sportowa gopro hero – za zajęcie I. miejsca w Fazie nr 3
10)    szaliki piłkarskie #12zawodnik – za zajęcie 100 pierwszych miejsc w konkursie
zwane dalej: „Nagrodami”, a pojedynczo „Nagrodą”.
2.    Nagrody, o których mowa w Pkt V.1.1 – V.1.6 Regulaminu są nagrodami głównymi w Konkursie, natomiast Nagrody, o których mowa w Pkt V.1.7 – V.1.9 Regulaminu są nagrodami za poszczególne Fazy Konkursu
3.    Uczestnik Konkursu może wygrać tylko jedną (1) Nagrodę. W przypadku gdy temu samemu Uczestnikowi Konkursu przysługiwać będzie prawo do nagrody głównej i nagrody za poszczególne Fazy Konkursu, wówczas przysługiwać mu będzie prawo do wyboru jednej z Nagród. Nagrody pozostałe przyznane zostaną Uczestnikom Konkursu, którzy zostali sklasyfikowani na kolejnych miejscach.
4.    Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne.
5.    Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu w terminie trzydziestu (30) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, o której mowa w Pkt I.4 Regulaminu.
6.    Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości.
7.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego Konta Użytkownika. W przypadku zwycięstwa w Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego Konta Użytkownika.
8.    W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości.
9.    O wygranych laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez nich w Koncie Użytkownika. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika Konkursu z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. Przez brak możliwości kontaktu należy rozumieć brak otrzymania odpowiedzi laureata na wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej laureata podany przy rejestracji w Portalu, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.
10.    Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie.

VI. Postanowienia końcowe

1.    Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość Nagrody przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., nr 361 z późn. zm.) tj. 760,00 złotych brutto (dotyczy Nagród, o których mowa w Pkt V.1.1 – V.1.3 Regulaminu), wówczas Uczestnikowi Konkursu zostanie dodatkowo przyznana nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11 % wartości Nagrody (rzeczowej). Część pieniężna Nagrody zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana uprawnionemu Uczestnikowi.
2.    Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych.
3.    W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników Konkursu, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych do przerwania Konkursu.
4.    Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w trakcie Konkursu oraz w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) osobiście w siedzibie Organizatora lub listem poleconym na wskazany adres korespondencji Organizatora: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa (z dopiskiem „Mistrzowski Konkurs”). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Konkursową w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pisemną, pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.
5.    Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu i/lub utracić prawo do Nagrody w wyniku naruszenia zasad Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję Organizatora w trybie określonym w Pkt. VI.5 Regulaminu.
6.    Uczestnikowi po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego, jak również co do roszczeń nie rozpatrzonych w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.
7.    Uczestnik przystępujący do w/w Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu.
8.    Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Użytkowników w Portalu. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną przekazane i potwierdzone Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
9.    Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych.
10.    Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.
11.    W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921.


© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane