Ze spółek

Dział finansów
12-11-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

BDM. Szwacjarski fundusz inwestycyjny Nihonswi wystąpił do KPWiG z wnioskiem o wyrażenie zgody na objęcie ponad 33 proc. akcji biura. Obecny udział Nihonswi nie przekracza 10 proc. Nowa emisja zostanie przeprowadzona po uzyskani odpowiednich zgód prawdopodobnie na początku 2000 r. Głównym celem emisji jest dokapitalizowanie spółki.

BIG BANK GDAŃSKI. Szacunkowa wartość zobowiązań związanych z objęciem akcji w podwyższonym kapitale akcyjnym PZU SA przypadająca na BIG Bank Gdański uzależniona jest od czynników rynkowych oraz dodatkowych ustaleń stron umowy i nie przekroczy 200 mln zł.

BROK. Spółka podpisała z Pekao SA aneks do wcześniejszej umowy zwiększający wysokość limitu zadłużenia w rachunku bieżącym do wysokości 19 mln zł.

CENTROZAP. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Centrozap-Defka o kwotę 1 mln zł. Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 4,75 mln zł i dzieli się na 95 tys. udziałów po 50 zł. każdy. Centrozap posiada obecnie 62,1 proc. udział w kapitale zakładowym i 68,42 proc. głosów na Zgromadzeniu Wspólników.

CHEMISKÓR. W związku z ogłoszoną upadłością spółki zależnej Garbarnia Braniewo, Chemiskór obniżył finansowy majątek trwały o 2 268 644 zł. Ponadto emitent utworzył rezerwę na należności wysokości 119 447,26 zł.

ELEKTRIM KABLE. Spółka podpisała dwie umowy kredytowe z BRE Bankiem. Pierwsza to umowa o kredyt obrotowy złotowy w kwocie 13 mln zł. Oprocentowanie kredytu oparte jest na zmiennej stopie procentowej równej WIBOR dla depozytów 1 miesięcznych i w dniu podpisania umowy wynosiło 16,16 proc. Kredyt ma być spłacony 5.11.2000. Kredyt jest zabezpieczony zastawem rejestrowym na zapasach. Umowa jest przedłużeniem umowy z dnia 4.11.1998 r. Druga to umowa o kredyt w rachunku bieżącym w kwocie 16 mln zł, który oprocentowany jest w identycznej wysokości jak poprzedni i tego samego dnia ma zostać spłacony. Umowa jest przedłużeniem umowy z dnia 20 października 1998 r.

GPRD. Spółka podpisała umowę z Generalną Dyrekcją Dróg Publicznych w Warszawie na wykonanie robót o wartości 11,9 mln zł

KPBP BICK. Zarząd spółki dokonał oceny możliwości realizacji prognozowanych wyników finansowych w roku 1999. Prognoza z 17 czerwca 1999 zakłada osiągnięcie przychodów wysokości 162,8 mln zł i zysku netto w kwocie 4,1 mln zł. Po trzech kwartałach stopień realizacji tej prognozy wyniósł dla sprzedaży 78,9 proc. i 66,2 proc. dla zysku netto. O ile prognozowana wartość przychodów ze sprzedaży netto zostanie wykonana to osiągnięcie planowanego zysku netto uzależnione jest od wyniku prowadzonych rozmów w zakresie wzajemnych rozliczeń z kontrahentami krajowymi i zagranicznymi. Wariant pesymistyczny zakłada utworzenie rezerw na te należności, i w efekcie osiągnięcie zysku netto ok. 15-20 proc. niższego niż planowany.

NFI HETMAN. Fundusz poręczył spłatę kredytu w wysokości 2 mln zł zaciągniętego przez Gozdnickie Zakłady Ceramiki Budowlanej w Banku Zachodnim. Spłata kredytuma nastąpić do dnia 26. 04. 2000 r.

NOMI. Kingfisher Export Ireland (podmiot dominujący) udzieli spółce nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 1,75 mln funtów brytyjskich. Ma być ona przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności i planów rozwojowych przedsiębiorstwa. Pożyczka ma zostać spłacona do 12 listopada 2000 r., jednak pożyczkodawca może wezwać NOMI do spłaty pożyczki przed terminem umownym, jednak nie wcześniej niż 25 stycznia 2000 r.

NFI FORTUNA. Fundusz zbył 1,6 mln akcji TUiR Polisa, stanowiących 11,43 proc. kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa i uprawniających do 9,76 proc. głosów na WZA. Obecnie NFI Fortuna posiada 684 tys. akcji Polisy, stanowiących 4,88 proc. kapitału (4,17 proc. głosów na WZA).

PIA PIASECKI. Spółka złożyła do KDPW i GPW wnioski o asymilację w dniu 6 grudnia 2 653 500 akcji zwykłych na okaziciela serii B i C z 3 700 000 akcjami zwykłymi na okaziciela serii A, D, E, F i G, oraz o dopuszczenie do obrotu giełdowego asymilowanych akcji.

PM ELIMAR. Do 15 listopada mają potrwać zapisy na akcji spółki oferowane w II termine prawa poboru. Emisja przeszło 3 tys. akcji skierowana do dotychczasowych akcjonariuszy, zostanie prawdopodobnie objęta tylko przez inwestorów instytucjonalnych. Dzięki sprzedaży akcji kapitały Elimaru wzrosną do 16,5 mln zł, co umożliwi brokerowi bezpośrednie uczestnictwo w rozliczaniu kontraktów terminowych.

POLIFARB DĘBICA. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki podjęło uchwałę o wycofaniu jej walorów z obrotu publicznego.

RAFAMET. Podpisane zostały kontrakty na dostawę w 1999 r. obrabiarek dla Kolei litewskich oraz meksykańskiego koncernu naftowego. Łączna wartość podpisanych kontraktów wynosi 755 410 dolarów.

SOKOŁÓW. Podmiot zależny Inwest — Sokołów BIS przystąpił do procedury zbycia 8. mln akcji emitenta na rzecz akcjonariuszy Sokołowa, którzy w dniu 29 grudnia 1998 r. posiadali jego akcje. Przyjmowanie zapisów na oferowane akcje odbywać się będzie w dniach od 29 listopada do 3 grudnia 1999 r.

SZEPTEL. Spółka podpisała z Pekao SA aneksy do umów kredytowych zawartych 31 sierpnia 1999 r. Aneksy dotyczą zmiany bazy stawki WIBOR. Oprocentowanie kredytów — według zmiennej stawki procentowej ustalonej na bazie stawki WIBOR dla depozytów 1-miesięcznych, powiększonej o marżę Banku w wysokości 0,55 proc. p.a.

WARTA. Spółka nabyła 750 tys. akcji Atlantisu i posiada obecnie 1,8 mln walorów przedsiębiorstwa, stanowiących 14,52 proc. kapitału akcyjnego i zapewniających 7,94 proc. głosów na WZA. AT

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dział finansów

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy