Przydatne terminy

PZ
opublikowano: 21-03-2007, 00:00

Blokada środków na rachunku bankowym

— w celu zabezpieczenia wierzytelności banku (np. zabezpieczenia kredytu) posiadacz rachunku może ustanowić nieodwołalną blokadę środków pieniężnych, zgromadzonych na rachunkach złotowych lub dewizowych, z jednoczesnym udzieleniem bankowi nieodwołalnego pełnomocnictwa do pobrania z rachunku całej zablokowanej kwoty lub jej części, jeśli dłużnik nie ureguluje zobowiązania wobec banku w terminie. Ustanowienie blokady następuje na podstawie pisemnej dyspozycji posiadacza rachunku i wyklucza możliwość dysponowania zablokowanymi środkami bez zgody banku.

Dostępność kredytu

— okres zdefiniowany w umowie kredytowej (czasami pod innym określeniem, np. okres udostępnienia kredytu), w którym kredytobiorca może skorzystać z przyznanego mu kredytu. Wypłaty środków przez bank określa się jako ciągnienia (ang. drawdown). Okres dostępności rozpoczyna się zawsze postawieniem klientowi środków do jego dyspozycji, a kończy albo w momencie pociągnięcia przez klienta ostatniej transzy kredytu, albo po upływie terminu przewidzianego umową. W okresie dostępności banki często obciążają klienta prowizją od zaangażowania.

Efektywna stopa procentowa

— stopa procentowa uwzględniająca całościowy faktyczny przychód z kapitału (przy odsetkach otrzymywanych) lub też całościowy koszt kapitału (przy odsetkach płaconych). Obliczając efektywną stopę procentową, należy uwzględnić np. efekt kapitalizacji odsetek, wszystkie prowizje i opłaty związane z danym produktem, metodologię spłaty kapitału i naliczania odsetek.

Kredyt w rachunku kredytowym

— polega na założeniu przez bank rachunku kredytowego przypisanego do danego kredytobiorcy, na którym są ewidencjonowane wszystkie wypłaty dokonywane przez bank w ramach udzielonego kredytu, jak również wszelkie wpłaty zmniejszające zadłużenie kredytobiorcy.

Kredyt w rachunku bieżącym

— polega na tym, że kredytobiorca może w okresie wskazanym w umowie kredytowej „zadłużać się” do określonej wysokości w rachunku bieżącym, tzn. dokonywać wypłat przekraczających stan środków na jego rachunku, powodując powstanie salda debetowego. Każdy wpływ środków na rachunek zmniejsza zadłużenie kredytobiorcy, od którego naliczane są odsetki.

Kredyt odnawialny

— kredyt funkcjonujący jako odmiana kredytu w rachunku bieżącym. Technicznie polega na tym, że kwota każdorazowego ciągnienia kredytu przez kredytobiorcę jest spłacana w określonym terminie (np. po 30 dniach) lub w pewnym przedziale czasowym (np. od 30 do 90 dni liczonych od daty danego ciągnienia).

Karencja w spłacie kredytu

— okres, w którym bank zwalnia kredytobiorcę od obowiązku spłaty pożyczonego kapitału.

Marża

— zarobek banku z tytułu udostępnienia kapitału. Pożyczając zgromadzone środki, bank powiększa stopę procentową reprezentującą cenę uzyskanego pieniądza o pewną wielkość, określaną jako marża.

Nominalna stopa procentowa

— stopa procentowa pokazująca nominalny przychód z posiadanego kapitału lub cenę kapitału udostępnionego. Oprocentowanie depozytów i kredytów prawie zawsze jest podawane w sposób nominalny.

Okres kredytowania

— okres liczony od momentu: przyznania kredytu, postawienia środków do dyspozycji klienta lub wykorzystania przez klienta środków z pierwszej lub ostatniej transzy, do nieprzekraczalnego terminu, w jakim kredytobiorca zobowiązany jest spłacić zaciągnięty kredyt. Długość okresu kredytowania ściśle precyzuje umowa kredytowa.

Odsetki

— środki płacone przez bank za udostępniony mu kapitał lub należne bankowi z tytułu udostępnionego przez niego kapitału. Odsetki są głównym (choć nie jedynym) wyznacznikiem ceny kapitału. Wysokość odsetek wylicza się na podstawie stopy procentowej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PZ

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu