TFI kładą karty na stół

Anna Borys
opublikowano: 08-10-2008, 07:22

Puls Biznesu zapytał TFI, czy w  aktywach funduszy mają „toksyczne aktywa”. Oto, jaką otrzymaliśmy odpowiedź.


PKO/CS TFI

Paweł Klimiuk, Dyrektor ds. Marketingu i PR
 
Fundusze PKO/Credit Suisse posiadały 30.06.2008 w swoich portfelach następujące pozycje:

Fundusz

Obligacja

Udział w proc.

Stabilnego Wzrostu

Merrill Lynch

Morgan Stanley

0,49

1,38

Zrównoważony

Merrill Lynch

Morgan Stanley

0,43

0,91

Skarbowy

Merrill Lynch

4,56

Rynku Pieniężnego

Merrill Lynch

Morgan Stanley

3,06

4,63

 

Inwestycje w te instrumenty zostały dokonane w 2007 r. z zamiarem ich trzymania do terminu wykupu. (…) Oceniamy, że wypłata odsetek od ww. instrumentów, jak również ich wartości nominalnej, nie jest zagrożona. Merrill Lynch został przejęty przez Bank of America. W wyniku tej fuzji powstanie konkurencyjny w stosunku do dominującego w USA banku CITIGroup. Morgan Stanley połączy się z bankiem depozytowym, który zapewni mu dostęp do własnych źródeł płynności.
Fundusze PKO/CS nie posiadały w swoich portfelach takich emitentów jak: Lehman Brothers, AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, czy Washington Mutual.
Podkreślamy, że ryzyko jest nieodłączną cechą inwestycją w fundusze inwestycyjne, a inwestorzy powinni zapoznać się z opisem ryzyka inwestycyjnego związanego z polityką inwestycyjną przyjętą przez dany fundusz, które zawarte jest w prospekcie informacyjnym (…)

SEB TFI

W ramach SEB FIO, czyli w portfelach subfunduszy zarządzanych lokalnie, SEB posiada papiery z pośrednią ekspozycją na rynek rosyjski. To papiery spółek powiązanych z rynkiem rosyjskim, ale notowane na giełdach krajów OECD: Londyn, Luxemburg. W portfelach subfunduszy zarządzanych lokalnie, czyli SEB 1, SEB 2, SEB 3, SEB 4, SEB 5 oraz SEB Lokata nie ma papierów z rynku amerykańskiego.

Natomiast w ramach subfunduszy z parasola SEB SFIO, który bazuje na produktach typu akcyjnego zarządzanych w Luxemburgu, są papiery z pośrednią lub bezpośrednią ekspozycją na rynki zagraniczne. Wynika to z charakteru tego produktu nastawionego na inwestowanie właśnie na rynkach zagranicznych. Wśród nich jest subfundusz Globalny posiadający bezpośrednią ekspozycję na rynek amerykański.

PZU TFI

Adam Drozdowski, doradca inwestycyjny PZU Asset Management

W żadnym z funduszy TFI PZU zarządzanych przez PZU AM nie ma „toksycznych” aktywów związanych z rynkiem amerykańskim. PZU AM podejmując decyzję inwestycyjną zawsze brało i bierze pod uwagę ryzyko kredytowe związane z danym instrumentem finansowym. W przypadku „toksycznych” aktywów, mimo, że dawały możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu, niż obligacje Skarbu Państwa, wiele razy rozważano inwestowanie w takie aktywa. Tego typu instrumenty nie zostały natomiast wpisane na listę pozytywną przez Komitet Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy PZU i nigdy nie znalazły się w żadnym z portfeli oraz funduszy zarządzanych przez PZU AM.
 
W przypadku inwestycji na rosyjskim rynku, zaangażowanie PZU AM jest znikome. Niewielką ekspozycję na Rosję posiada fundusz PZU FIO Nowa Europa. Ma ponad 60 mln PLN aktywów i zgodnie z benchmarkiem statutowym (25 proc. Rosja, 15 proc. Turcja oraz 55 proc. Polska, Czechy i Węgry) część portfela może być ulokowana w rosyjskich instrumentach udziałowych. W lipcu 2008 r. zaangażowanie na tym rynku zostało znacznie zmniejszone i obecnie wynosi około 20 proc. portfela. Należy tu również zaznaczyć, że PZU AM dokonuje inwestycji na rynku rosyjskim poprzez GDR-y lub ADR-y, które nie zawieszały notowań.

ING TFI

ING Investment Management (Polska) w zarządzanych portfelach inwestycyjnych nie posiada instrumentów finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym na terytorium USA i Rosji. ING Investment Management (Polska) zarządza portfelem ING Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Rosja EUR, który w sposób pośredni posiada ekspozycję na instrumenty finansowe będące przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym na terytorium Rosji oraz wyemitowane przez podmioty mające siedzibę na terytorium Rosji. W zarządzanym portfelu ING FIO Rosja EUR znajdują się jedynie tytuły uczestnictwa zagranicznych instytucji zbiorowego inwestowania, zarządzane przez podmioty należące do następujących grup kapitałowych – DWS, ING, Schroder, Pictet, Julius Baer, HSBC, Fortis (ABN Amro).

Millennium TFI

Mirosław Kuźmiński, dyrektor Dept. Marketingu i Sprzedaży

Millennium TFI zarządza Millennium Specjalistycznym  Funduszem Inwestującym Otwartym, będącym funduszem funduszy zagranicznych. W strukturze aktywów poszczególnych subfunduszy wchodzących w skład funduszu mogą występować fundusze zagraniczne (SICAVs), w których portfelach znajdują się aktywa mające ekspozycję na rynek amerykański lub rosyjski. Należy jednak pamiętać, że aktywa funduszy wchodzących do portfela FOF są aktywami globalnymi, zdywersyfikowanymi zarówno geograficznie, jaki i ze względu na ekspozycję na rynki akcjim, czy rynki długu. W skład każdego z subfunduszy wchodzi ponad 20 różnych funduszy zagranicznych. Jeśli nawet w ich portfelach znajdowałyby się papiery wartościowe wyemitowane z taką ekspozycją, to poprzez niejako podwójną dywersyfikację, jedną na poziomie funduszu  bazowego SICAV, a drugą na poziomie naszego FOF, pośredni udział takich instrumentów w portfelu będzie znikomy.

Quercus TFI

Quercus Parasolowy SFIO nie inwestował i nie inwestuje w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe emitowane przez spółki amerykańskie zagrożone bankructwem lub problemami z płynnością. W szczególności: AIG, Fannie Mae, Freddie Mac, Morgan Stanley, Merrill Lynch, Washington Mutual. Quercus Parasolowy SFIO nie inwestował i nie inwestuje w akcje, obligacje oraz inne instrumenty finansowe emitowane przez spółki rosyjskie i nie zawiera transakcji na rynku rosyjskim.

Allianz TFI

Marek Baran, rzecznik prasowy Allianz TFI

Fundusze zarządzane przez TFI oraz spółki ubezpieczeniowe nie posiadają w portfelach inwestycyjnych żadnych papierów związanych z rynkiem kredytowym w USA

Noble Funds TFI
Mariusz Staniszewski, prezes Noble Funds TFI

Nie mamy papierów związanych z rynkiem amerykańskim i rosyjskim.

Superfund TFI

Jerzy Nikorowski

Superfund inwestuje wyłącznie w kontrakty terminowe (futures) na indeksy lub kontrakty terminowe na surowce. (…) Nie posiadamy aktywów narażonych na ryzyko na rynku amerykańskim. Nie jesteśmy w biznesowych kontaktach z firmami dotkniętymi kryzysem (Lehman Br, AIG, Fortis etc.)

Ipopema TFI

Jarosław Wikaliński, prezes Ipopema TFI

W zarządzanych przez Ipopema TFI funduszach inwestycyjnych zamkniętych nie ma obecnie żadnych papierów wartościowych związanych z rynkiem amerykańskim lub rosyjskim.

Bohdan Białorucki, rzecznik prasowy grupy Commercial Union Polska

W portfelach Commercial Union TFI nie mamy papierów związanych z rynkiem amerykańskim i rosyjskim.

BZ WBK AIB TFI

Magdalena Bielak, rzecznik prasowy

Nie mamy inwestycji w instrumenty wyemitowane w Lehman Brothers, ani inne zagraniczne instrumenty finansowe, mające problemy z płynnością. Nie mamy inwestycji w Rosji.

Pioneer TFI

Ryszard Trepczyński, dyrektor departamentu zarządzania aktywami Pioneer Pekao IM

Aktualne informacje o lokatach funduszy są objęte tajemnicą zawodową.

Opera TFI, 

Tomasz Korab, wiceprezes zarządu Opera TFI

Odpowiedzi niestety udzielić nie mogę, gdyż dotyczy ona bezpośrednio aktualnego składu portfeli naszych funduszy i stanowi ścisłą tajemnicę.
 
Copernicus Capital TFI

Agnieszka Bielińska

W portfelach naszych funduszy nie ma żadnych papierów wartościowych lub innych klas aktywów związanych z rynkami amerykańskim lub rosyjskim.

KBC TFI
Piotr Habiera, wiceprezesa  KBC TFI

Informuję, iż są to informacje objęte tajemnicą zawodową (…)

DWS TFI 

Zgodnie z Ustawą o funduszach inwestycyjnych nie możemy podawać obecnego składu portfela, jest to informacja poufna.

AIG TFI

Iwona Handzelewicz, rzecznik prasowy AIG TFI

W portfelu Subfunduszu Światowym Zrównoważonym znajdują się zarówno akcje, jak i obligacje związane z rynkiem amerykańskim. Subfundusz Światowy obligacji inwestuje w dłużne papiery spółek ze Stanów Zjednoczonych. Nie lokujemy kapitału w Rosji poza Subfunduszem Akcji Wschodzących, który kilka procent zainwestował w papiery rosyjskie za pośrednictwem AIG Emerging Europe.

BPH TFI

Marcin Bednarek, członek zarządu BPH TFI

W portfelach naszych funduszy nie mamy żadnych papierów związanych z rynkiem rosyjskim lub amerykańskim.

SKOK TFI

Opficjalny kominikat spółki

Wszelkie wiadomości na temat produktów TFI SKOK znajdują się w sprawozdaniach finansowym.

Legg Mason TFI

Informacje na temat składu funduszy znajdują się w sprawozdaniach na stronie Legg Mason TFI

Skarbiec TFI

Joanna Kiełczyńska, dyrektor Departamentu Marketingu

Nie odpowiadamy na pytania o konkretne lokaty jakiegokolwiek funduszu. Informacje takie chronione są ustawowo tajemnicą zawodową.


 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Anna Borys

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / TFI kładą karty na stół