"I"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
opublikowano: 14-10-2002, 00:00

Indeksacja

Podwyższanie — dokonywane zwykle automatycznie przez ubezpieczyciela — wysokości składki i sumy ubezpieczenia o wartość inflacji.

Indeksy giełdowe

Wskaźniki opisujące dominujące tendencje na giełdach papierów wartościowych. Każda giełda ma własne wskaźniki — np. WIG, WIG 20, WIR (Warszawa), F.T./S.E. (Londyn), DAX (Frankfurt). Są one budowane w oparciu o różne metody, jednak ich zasada funkcjonowania jest zbliżona. Indeksy pozwalają ocenić, czy kursy akcji wykazują w danym okresie tendencję rosnącą, malejącą, czy utrzymują się na niezmienionym poziomie. Zmiany wartości indeksu giełdowego często wskazują, o ile zmieniła się wartość określonej grupy (lub wszystkich) spółek notowanych na giełdzie. Wartość indeksu zależy od jego konstrukcji, liczby i ceny akcji spółek branych pod uwagę oraz metody liczenia.

Indos (żyro)

Przeniesienie wszelkich praw płynących z weksla, czeku i niektórych innych rodzajów papierów wartościowych (na zlecenie) przez jego posiadacza (indosanta) na rzecz innej osoby (indosatariusza). Rozróżnia się indos pełny (imienny) i in blanco (czysty). Pierwszy polega na wpisaniu przez indosanta na odwrocie papieru wartościowego formuły: „ustępuję na rzecz...” uzupełnionej nazwiskiem lub nazwą indosatariusza i własnym podpisem, w drugim przypadku wystarcza podpis indosanta.

Inkaso

Forma rozliczeń w transakcjach handlu zagranicznego, gdzie bank pobiera określoną sumę pieniędzy jako gwarancję zapłaty należności za towar lub za wydanie dokumentów świadczących o prawach własności do towaru.

Inkorporacja

Forma połączenia podmiotów gospodarczych polegająca na tym, że podmiot przejmujący wydaje akcjonariuszom podmiotu przejmowanego akcje swojej spółki w zamian za cały majątek podmiotu przejmowanego. Podmiot przejmowany traci osobowość prawną (przestaje istnieć), a jego dotychczasowi akcjonariusze stają się akcjonariuszami podmiotu przejmującego.

Instrumenty pochodne

Grupa instrumentów finansowych (derywatyw), mających postać kontraktu, których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od wartości innego instrumentu, nazywanego instrumentem podstawowym (aktywem bazowym). Cechą wspólną wszystkich instrumentów pochodnych jest to, że pomimo zawarcia ich w określonym czasie, dotyczą przyszłej ceny i przyszłej daty. Instrumentami bazowymi są zazwyczaj: kursy walut, poziom stóp procentowych, towary, papiery wartościowe czy też indeksy giełdowe lub ekonomiczne. Zbiór aktywów bazowych jak i samych derywatyw jest teoretycznie nieograniczony.

Interesariusze

W odróżnieniu od właścicieli (akcjonariuszy) inni uczestnicy gry rynkowej, którzy też mają lub mogą mieć wpływ oraz własny interes w funkcjonowaniu danego przedsiębiorstwa. Termin ten wiąże się z szerszą koncepcją, która zakłada, że podmiot gospodarczy powinien służyć nie tylko jego właścicielom, ale i pracownikom, klientom, dostawcom, otoczeniu, itp.

Internetowe domy maklerskie

Skupiają się głównie na bezpośrednim zawieraniu transakcji na giełdzie lub rynku pozagiełdowym poprzez sieć internetową bez konieczności fizycznej obecności inwestora w biurze maklerskim.

Inwestor

Posiadacz środków finansowych lub innych aktywów, wykorzystujący je w celu uzyskania bieżących dochodów i zysków kapitałowych. Może to osiągnąć na wiele sposobów, prowadząc działalność inwestycyjną polegającą na zawieraniu transakcji na rynku papierów wartościowych, nabywaniu innych podmiotów gospodarczych, zakładaniu nowych itd.

Inwestor - rodzaje

Inwestor branżowyInwestor działający w tej samej branży, w której działa nabywana spółka. Kupuje on akcje spółki z reguły w celu przejęcia kontroli nad nią lub na mocy porozumień przy tworzeniu np. sojuszy strategicznych. Inwestor branżowy przeważnie inwestuje z zamiarem długoterminowego utrzymywania udziałów w spółce. Spółka może mieć kilku inwestorów branżowych.

Inwestor finansowyPodmiot, którego głównym celem jest realizacja zwrotu z inwestycji przy sprzedaży nabytych akcji lub udziałów. Inwestorzy finansowi z reguły inwestują z zamiarem krótko- lub średnioterminowego utrzymywania udziałów w spółce. Do inwestorów finansowych zalicza się między innymi fundusze venture capital i private equity, fundusze powiernicze, niektóre banki i towarzystwa ubezpieczeniowe oraz prywatnych inwestorów.

Inwestor mniejszościowyPodmiot lub osoba fizyczna, której udziały w spółce nie przekraczają 50 proc. Często takimi inwestorami są inwestorzy finansowi. Inwestor mniejszościowy ma ograniczony wpływ na zarządzanie spółką.

Inwestor pasywnyNajczęściej jest równocześnie inwestorem mniejszościowym. Podmiot taki z założenia nie zamierza wpływać na bieżącą działalność spółki, ogranicza się do śledzenia jej rozwoju i kursu (w przypadku spółki giełdowej) oraz podejmuje decyzje o ewentualnej sprzedaży lub zwiększeniu zaangażowania w spółce.

Inwestor strategicznyOsoba fizyczna lub prawna posiadająca odpowiednie środki finansowe, której predyspozycje, umiejętności operacyjne, wiedza merytoryczna i umiejętności techniczne są zgodne z zakresem oraz kierunkiem działania danej firmy i pozwalają na zaangażowanie się w aktywne nią zarządzanie. Inwestor strategiczny z założenia dąży do przejęcia kontroli nad spółką lub do posiadania znaczącego wpływu na jej działalność. Najczęściej inwestor strategiczny działa w tej samej branży co spółka, ale nie jest to warunek konieczny do objęcia pakietu kontrolnego.

IPO (ang. initial public offering)

Pierwsza oferta publiczna. IPO wiąże się z wprowadzeniem po raz pierwszy akcji spółki do obrotu giełdowego. Jednym z najistotniejszych elementów IPO jest przygotowanie prospektu emisyjnego i postępowanie przed Komisją Papierów Wartościowych i Giełd. Szczegóły procedury IPO wynikają z przepisów prawa, m.in. ustawy Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu