Trzeba się dobrze przygotować

MK
opublikowano: 16-10-2009, 06:47

Wprowadzenie euro to ambitne przedsięwzięcie organizacyjne, które będzie dotyczyć całego społeczeństwa.

Nadal nie znamy daty włączenia złotego do systemu ERM II. Mimo to już dzisiaj trzeba prowadzić przygotowania do przyjęcia wspólnego pieniądza. Wymagają one zaangażowania zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego, licznych instytucji i organizacji, a także obywateli. Nieodzowne jest również sporządzenie szczegółowego planu działań. W tym celu zostanie stworzona międzyinstytucjonalna struktura organizacyjna, która ma zapewnić sprawne przeprowadzenie integracji walutowej. W szczególności będzie ona odpowiedzialna za opracowanie projektu i realizację narodowej strategii przystąpienia Polski do strefy euro. W skład tej struktury będą wchodzić: Narodowy Komitet Koordynacyjny ds. Euro, Rada Koordynacyjna, Międzyinstytucjonalne Zespoły Robocze do Spraw Przygotowań do Wprowadzenia Euro przez Rzeczpospolitą Polską, zwane dalej Zespołami Roboczymi, Grupy Zadaniowe.

Koordynacja działań
Proces integracji Polski ze strefą euro będzie realizowany w oparciu i w porozumieniu z już wcześniej istniejącymi instytucjami i organami państwa, w szczególności prezydentem RP, Sejmem, Senatem, Radą Ministrów oraz Narodowym Bankiem Polskim. Kształt, zarys zadań oraz skład osobowy poszczególnych elementów struktury mają uwzględniać doświadczenia państw, które już wprowadziły euro oraz tych, które zamierzają przyjąć wspólną walutę. Dodatkowo wzięte zostaną pod uwagę opinie i zalecenia Komisji Europejskiej oraz innych instytucji na temat efektywności dotychczasowych rozwiązań w obszarze organizacyjnych ram procesu integracji walutowej.

Najwyższym gremium w ramach wspomnianej międzyinstytucjonalnej struktury organizacyjnej będzie Narodowy Komitet Koordynacyjny — jako organ odpowiedzialny za nadzór i zarządzanie strategiczne procesem przygotowań do przyjęcia euro w Polsce. Rada Koordynacyjna będzie natomiast koordynować działania przygotowawcze do wprowadzenia euro oraz stanowić forum wymiany informacji pomiędzy najwyższym szczeblem struktury organizacyjnej a zespołami zajmującymi się bezpośrednią realizacją zaplanowanych zadań, a także pomiędzy tymi zespołami. Chodzi tu przede wszystkim o Zespoły Robocze oraz Grupy Zadaniowe, które będą odpowiedzialne za działania przygotowawcze w zakresie właściwych im kompetencji.

Zarówno Zespoły Robocze, jak i Grupy Zadaniowe będą miały możliwość poszerzania swojego składu oraz tworzenia odpowiednich podzespołów. Tak zorganizowana struktura organizacyjna będzie sprzyjać sprawnej i efektywnej koordynacji działań przygotowawczych na najwyższym szczeblu, a jednocześnie będzie wystarczająco elastyczna, aby zapewnić szybki przepływ informacji i umożliwić sprawne reagowanie na potencjalne trudności.

Rozwiązania szczegółowe
Dużą odpowiedzialność wezmą na siebie Zespoły Robocze i Grupy Zadaniowe. Do ich zadań należeć będzie opracowanie szczegółowych rozwiązań m.in. w zakresie reform, jakie powinny poprzedzać wprowadzenie euro, oraz optymalnej polityki makroekonomicznej na poszczególnych etapach integracji z europejskim obszarem walutowym. Zajmą się one również sposobami przeprowadzenia zmian prawnych w zakresie wynikającym z wprowadzenia euro. A także szczegółowymi koncepcjami w dziedzinie dostosowania systemów IT, księgowości i sprawozdawczości, zarówno w administracji publicznej, jak i w przedsiębiorstwach oraz innych organizacjach.

Ponadto w Zespołach Roboczych i Grupach Zadaniowych ma powstać strategia informacyjna na temat wspólnej waluty oraz zbiór zasad przeliczania kwot wyrażonych w złotych na kwoty wyrażone w euro. Ma to zapobiec nadużyciom, np. zaokrąglaniu cen w górę przez detalistów.

Przyjęcie przez Polskę euro będzie wiązało się z koniecznością wprowadzenia wielu zmian w prawie krajowym służących z jednej strony zapewnieniu zgodności regulacji krajowych z postanowieniami Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską oraz Statutem ESBC i EBC (prawne kryterium konwergencji), a drugiej stworzeniu ram prawnych dla procesu wymiany złotego na euro.

Poza zmianami prawnymi zastąpienie złotego przez wspólną walutę europejską będzie wymagało wielu przygotowań o charakterze technicznym i organizacyjnym dotyczących

m. in. wymiany pieniądza gotówkowego, konwersji systemów finansowych i administracyjnych oraz monitorowania procesu przeliczania cen. Istotnym elementem procesu przygotowań będzie również opracowanie oraz przeprowadzenie kampanii informacyjnej dotyczącej wprowadzenia euro ze szczególnym uwzględnieniem tzw. grup wrażliwych, które mogą mieć trudności z adaptacją do nowego środka płatniczego.

Niezbędne działania w powyższych obszarach zostaną uszczegółowione w Narodowym Planie Wprowadzenia Euro opracowanym wspólnie przez Rząd i Narodowy Bank Polski przy udziale partnerów społecznych. Doświadczenia innych krajów wskazują, że plan ten może wymagać modyfikacji wraz z postępem prac w kolejnych etapach procesu przygotowań Polski do wprowadzenia euro.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: MK

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Trzeba się dobrze przygotować