Cena oferty musi być z podatkiem VAT

Elżbieta Cierlica
23-04-2001, 00:00

Cena oferty musi być z podatkiem VAT

Ustawa o zamówieniach publicznych nie definiuje pojęcia ceny. Z tego też powodu stający do przetargu oferenci mają problem z określeniem kwoty, której oczekują za wykonanie usługi. UZP stoi na stanowisku, że w ofercie powinna znaleźć się cena z VAT, zaś NIK, że wystarczy podanie kwoty netto.

Przedstawiciel przedsiębiorstwa biorącego udział w trzech kolejnych przetargach organizowanych przez tę samą firmę, poskarżył się, że wszystkie przegrał z firmą, która od dostaw pobiera 7-proc. podatek VAT. Przyznaje, że reprezentuje tę samą branżę, ale nie udało mu się uzyskać z urzędu skarbowego zwolnienia i musi pobierać podatek 22-proc. Wyliczył też, że tylko w 2000 r. konkurencyjna firma pobierająca mniejszy podatek, oferując gorszy sprzęt i bardzo wysokie ceny, wygrała przetargi na łączną kwotę 30 mln złotych, a przez obniżony podatek VAT do 7 proc. państwo straciło, tylko z transakcji zawieranych przez zamawiającego z tą firmą, 1,5 mln złotych.

Po przedstawieniu swojej sytuacji zapytuje, czy cena usług, dostaw lub robót budowlanych powinna być liczona brutto przez prowadzącego postępowanie o zamówienie. Według niego, ogranicza to zasady uczciwej konkurencji.

Jednak w branży opinie na ten temat są podzielone.

UZP kontra NIK

Arbiter Urzędu Zamówień Publicznych, autor komentarza do ustawy o zamówieniach publicznych uważa, że cena przedstawiona w ofercie musi być liczona brutto. Natomiast przedstawiciel Najwyższej Izby Kontroli ma odmienne zdanie. Powołał się na przykład zakładów pracy chronionej, które mają zerowy podatek VAT. Nie pominął także przykładów dotyczących np. dostaw urządzeń przez firmy, które mają podatek 7-proc. i firmy, które muszą pobierać podatek 22-proc. Jeśli liczy się cenę brutto, przetargi wygrywają ci oferenci, którzy mają mniejszy podatek VAT. Stanowisko przedstawiciela NIK jest dla oferentów bardziej przekonujące i korzystniejsze dla tych, którzy nie uzyskali zwolnień.

Co na to przepisy

Problem, czy cenę należy liczyć z podatkiem VAT czy bez, był wielokrotnie poruszany zarówno przez zamawiających, jak i przez oferentów. Ustawa o zamówieniach publicznych nie definiuje pojęcia ceny, dlatego — w opinii prawnej Urzędu Zamówień Publicznych, zamieszczonej na stronach internetowych: www.uzp.gov.pl — stwierdzono, iż należy się posiłkować definicją zawartą w art. 1 ustawy z 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz.U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 z późniejszymi zmianami).

Artykuł 1 tej ustawy mówi, że ceną jest wielkość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą nabywca obowiązany jest zapłacić sprzedawcy za towar lub usługę.

Wobec powyższego eksperci UZP twierdzą, że przy ocenie ofert pod względem kryterium ceny, zawsze musi być brana cena do zapłacenia, a więc z naliczonym podatkiem VAT, czyli cena brutto, gdyż tylko tak określona suma oddaje rzeczywistą wartość umowy. Nie można natomiast do ofert nie zawierających podatku VAT doliczać kwoty tego podatku, gdyż zamawiający w żaden sposób nie może ingerować w treść oferty. Tak więc ceny ofert z naliczonym podatkiem VAT i bez VAT porównuje się biorąc pod uwagę ich rzeczywistą wysokość — inne postępowanie nie miałoby żadnego uzasadnienia w przepisach dotyczących zamówień publicznych.

Podobną opinię przedstawił Departament Budownictwa, Architektury, Geodezji i Kartografii MSWiA. Wynika z niej, że: termin „cena”, którym posługuje się m.in. ustawa z 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych (...), zdefiniowany jest w ustawie z 26 lutego 1982 r. o cenach (...). W świetle art. 2 tej ustawy: cena towaru lub usługi opodatkowanej podatkiem od towarów i usług obejmuje należność, o której mowa w ust. 1, wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług.

Do odrzucenia

Jeżeli jednak oferent nie doliczył do ceny oferty podatku VAT, mimo obowiązku jego naliczania, wynikającego z faktu, że jest on płatnikiem podatku VAT, to taką ofertę — zgodnie z opinią UZP — należałoby rozpatrywać w kontekście art. 27a ustawy o zamówieniach publicznych, który wymienia okoliczności uzasadniające odrzucenie oferty. Zgodnie z zapisem tego artykułu zamawiający zobowiązany jest odrzucić ofertę, jeżeli:

1) jest sprzeczna z ustawą lub specyfikacją istotnych warunków zamówienia,

2) oferent nie złożył wymaganych oświadczeń lub nie spełnił innych wymagań określonych w ustawie lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia albo w zaproszeniu do składania ofert, w szczególności nie wniósł wadium,

3) jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji,

4) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

Przytoczone opinie wyjaśniają ostatecznie sprawę. Cena usługi podana w ofercie powinna być podana z podatkiem VAT. Jeżeli oferent nie dopełni tego obowiązku, zamawiający na podstawie art. 27a ust. 4 zobowiązany jest odrzucić ofertę. Odrębny problem to podstawa prawna zezwalająca jednej firmie na stosowanie podatku 7-proc., drugiej — 22-proc.

Elżbieta Cierlica

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elżbieta Cierlica

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Cena oferty musi być z podatkiem VAT