Fundusze UE w 2005 roku

Polska Agencja Prasowa SA
opublikowano: 29-12-2005, 19:49

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które ma usprawnić wykorzystanie unijnych pieniędzy przez samorządy i polskich przedsiębiorców - to jedno z ważniejszych wydarzeń 2005 roku w dziedzinie funduszy pomocowych UE.

Utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, które ma usprawnić wykorzystanie unijnych pieniędzy przez samorządy i polskich przedsiębiorców - to jedno z ważniejszych wydarzeń 2005 roku w dziedzinie funduszy pomocowych UE.

    Do końca października 2005 r. wartość podpisanych umów w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wyniosła blisko 17 mld zł (4,25 mld euro) - to nieco ponad 50 proc. środków przeznaczonych dla Polski na lata 2004-2006.

    Uwagę mediów zwróciły także coraz częstsze przypadki wyłudzania pomocy unijnej na podstawie sfałszowanych dokumentów; najwięcej prób wyłudzeń notuje się w przypadku funduszy i dotacji dla rolników.

  Poniżej przypominamy ważniejsze wydarzenia 2005 r. 

STYCZEŃ

13.1. - Pierwsze samorządy z woj. podlaskiego dostają unijne pieniądze ze Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR).

18.1. - Danuta Huebner, komisarz ds. polityki regionalnej UE prezentuje w Brukseli raport na temat realizacji politykistrukturalnej w krajach członkowskich w 2004 roku - jest to rekordowy rok pod względem wykorzystania unijnych funduszy strukturalnych w historii ich istnienia.

    We wszystkich krajach członkowskich, w tym Polsce, zaaprobowane projekty w niemal 100 proc. pokrywają dostępne środki. W Polsce zakontraktowano projekty na całą pulę dostępnych w 2004 roku zobowiązań, tj. 4 mld euro, na którą składa się prawie 1,5 mld w ramach funduszy spójności oraz 2,5 mld regionalnych funduszy strukturalnych.

24.1. - dwudniowa konferencja Euroregionu Bałtyk w Brukseli: Euroregion Bałtyk martwi się o fundusze w nowej perspektywie finansowej. Zgodnie z nowymi zasadami, w latach 2007-2013 z pomocy na współpracę terytorialną nie będą mogły korzystać regiony, które dzieli odległość większa niż 150 km.

    Teoretycznie uniemożliwi to staranie się o pomoc w ramach tej współpracy niektórym regionom tworzącym Euroregion Bałtyk, np. szwedzkiemu i polskiemu. Bruksela zastanawia się nad uelastycznieniem tej zasady w indywidualnych przypadkach. W nowym planie budżetowym UE 2007-2013, aż 4 proc. z 273,2 mld euro będzie dostępnych na współpracę terytorialną.

LUTY

17.2. - W Świętokrzyskiem powstaje pierwsza w Polsce regionalna Międzyresortowa Grupa do Zwalczania Nieprawidłowości przy Wydatkowaniu Środków Unijnych. O jej powołaniu zdecydował ówczesny wiceminister finansów Stanisław Stec. Grupa zajmie się środkami unijnymi, które otrzymują wszyscy ich beneficjenci, czyli m.in.rolnicy, przedsiębiorstwa i samorządy.

25.2. - Ówczesny minister kultury Waldemar Dąbrowski przedstawia  strategię dla polskiej kultury do roku 2013, realizowaną m.in. w oparciu o środki unijne. W strategii wyodrębniono pięć narodowych programów kultury, m.in. ochrona zabytków i dziedzictwa kulturowego, rozwój instytucji artystycznych, promocja czytelnictwa i rozwój sektora książki.

MARZEC

3.3. - Ministerstwo Gospodarki apeluje o prawidłowe przygotowanie wniosków o dofinansowanie z funduszy unijnych. Większość wniosków zawiera dużo błędów; z ogólnej liczby wniosków do dofinansowania wybierane jest 10 proc. zgłaszanych projektów.

KWIECIEŃ

22.4. - Agencje płatnicze notują coraz więcej przypadków, kiedy na podstawie sfałszowanych dokumentów przedsiębiorcy i rolnicy starają się wyłudzić unijne dotacje - informują media. Najwięcej prób wyłudzeń notuje się w przypadku funduszy i dotacji dla rolników. W ubiegłym roku z programu SAPARD chciano wyłudzić ponad 4,7 mln zł.

MAJ

12.5. - Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" przedstawiła wyniki badań na temat mocnych i słabych stron systemu wdrażania funduszy strukturalnych po roku jego funkcjonowania. Wynika z nich, że polskich przedsiębiorców najbardziej interesują fundusze strukturalne, które mogą przeznaczyć na inwestycje. Najmniejszą popularnością cieszą się programy finansowania usług doradczych i szkoleń.

16.5. - Na Podlasiu można starać się o pieniądze z UE na odnowę i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego "Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich". Na lata 2004-2006 na odnowę wsi i ochronę dziedzictwa kulturowego wsi na Podlasiu, jest do wykorzystania 4,3 mln euro.

17.5. - Działający w województwie zachodniopomorskim Regionalny Fundusz Pożyczkowy "Pomeranus" został dokapitalizowany z funduszy strukturalnych UE. W czterech transzach do 2008 roku fundusz ma otrzymać 21 mln zł.

    Klientami "Pomeranusa" mogą być mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników. Fundusz oferuje dwa rodzaje pożyczek: do 50 tys. zł dla przedsiębiorców we wstępnej fazie rozwoju firmy oraz do 120 tys. zł dla przedsiębiorców funkcjonujących co najmniej od roku.

25.5 - Minister ds. europejskich Jarosław Pietras uważa, że - mimo decyzji Komisji Europejskiej - Polska otrzyma unijne pieniądze na realizację projektów z funduszu spójności, bo niezbędna do tego ustawa o ochronie środowiska niebawem wejdzie w życie.

    Od początku 2005 r. Komisja Europejska wstrzymała wypłacanie środków z funduszy spójności dla Polski na 45 projektów wartych około 1 mld euro, ponieważ uznała, że polskie regulacje dotyczące ochrony środowiska nie są zgodne z unijnymi wymogami.

CZERWIEC

8.6. - Resort gospodarki zaprezentował wyniki realizacji w 2004 r. Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Realizacja NPR skupiała się głównie na zakończeniu przygotowań do uczestnictwa w polityce spójności UE oraz uruchamianiu wdrażania projektów współfinansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE. W 2004 roku najwięcej umów lub decyzji o dofinansowanie zawarto w programie dotyczącym sektora żywnościowego i obszarów wiejskich (ponad 1.400).

17.6. - Raport parlamentarnego zespołu ds. absorpcji funduszy UE nt. wykorzystania środków UE przez Polskę: do końca kwietnia br. wykorzystaliśmy 0,45 proc. z 12 mld euro przeznaczonych przez Unię Europejską dla Polski od maja 2004 do końca 2006 r. 

SIERPIEŃ

9.8. - Z badań Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych "Lewiatan" wynika, że tylko 16 proc. przedsiębiorców uważa, że dostęp do funduszy strukturalnych jest łatwy.

24.8. - Resort gospodarki rozpoczyna akcję edukacyjną pod hasłem "Dobry projekt szansą dla rozwoju regionów - szkolenia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego". Podczas zajęć przedsiębiorcy oraz przedstawiciele samorządów i organizacji publicznych zdobywają wiedzę, jak skutecznie ubiegać się o środki z Unii Europejskiej.

24.8. - Resort ochrony środowiska informuje: W pierwszej rundzie aplikacyjnej Sektorowego Programu Operacyjnego-Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, trwającej od 17 stycznia do 18 marca 2005 r., polskie firmy wykorzystały zaledwie 133,5 mln zł na inwestycje środowiskowe. Do wykorzystania pozostało ponad 700 mln zł.

25.8. - Resort gospodarki apeluje do gmin o udokumentowanie wydatków poniesionych w ramach inwestycji objętych unijnym Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego (ZPORR). Do końca lipca 2005 r. z kont wojewodów przekazano gminom ok. 109 mln zł, co odpowiada ok. 1 proc. unijnych środków ZPORR na lata2004-2006.

PAŹDZIERNIK

3.10. - Raport resortu gospodarki, podsumowujący absorpcję funduszy od 2004 r.: Wartość podpisanych umów w ramach funduszy strukturalnych na lata 2004-2006 wynosi 14 mld zł, co stanowi 40 proc. środków unijnych przewidzianych na ten okres. Najwięcej umów podpisano w Sektorowym Programie Operacyjnym Rozwój Zasobów Ludzkich (blisko 50 proc. alokacji) i Sektorowym Programie Operacyjnym Transport (47 proc. alokacji).

6.10. - Centrum Informacyjne Rządu poinformowało o zagrożeniu "w realizacji projektów finansowanych w ramach programów Phare 2000-2003: Spójność Społeczna i Gospodarcza, Współpraca Przygraniczna, Sprawiedliwość i Sprawy Wewnętrzne oraz Rozwój Instytucjonalny". Jednocześnie Urząd Komitetu Integracji Europejskiej ostrzega, że Polska może stracić prawie 100 mln euro z unijnych funduszy, w tym ok. 60 mln euro w wyniku zagrożenia 19 projektów finansowanych z Phare 2003.

26.10. - Konferencja podsumowująca dotychczasowe wykorzystanie funduszy strukturalnych UE, wyasygnowanych na lata 2004-2006: Większość wniosków firm o dofinansowanie w ramach pomocowych funduszy unijnych dotyczy inwestycji w środki trwałe (np. maszyny, urządzenia, linie produkcyjne). Dofinansowanie szkoleń, doradztwa i badań odgrywa dla przedsiębiorców rolę drugoplanową.

LISTOPAD

15.11. - Rada Ministrów zaakceptowała utworzenie Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. Prawie wszystkie unijne pieniądze, pozostające dotychczas w gestii różnych resortów, przechodzą do nowo utworzonego resortu. Wyjątkiem jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które zachowuje swoje uprawnienia w dysponowaniu funduszami UE.

16.11. - Minister rozwoju regionalnego Grażyna Gęsicka zapowiada uproszczenie zapisów Prawa zamówień publicznych i nowelizację Narodowego Planu Rozwoju. Działania te powinny przyczynić się do zwiększenia wykorzystania przez Polskę funduszy strukturalnych.

28.11. - Minister rozwoju Grażyna Gęsicka informuje: Na konta beneficjentów unijnych programów strukturalnych wpłynęło do tej pory około 370 mln euro, czyli zaledwie 4,3 proc. kwoty przyznanej Polsce przez Komisję Europejską w 2004 r.

GRUDZIEŃ

1.12. - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego informuje: Od czasu uruchomienia funduszy strukturalnych do końca października 2005 r. w ramach wszystkich siedmiu programów operacyjnych podpisano umowy z projektodawcami na kwotę blisko 17 mld zł, czyli ok. 4,25 mld euro. Wartość podpisanych umów przekroczyła 50 proc. środków przeznaczonych na lata 2004-2006.

8.12. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego zapowiada nowelizację Prawa zamówień publicznych celem zwiększenia absorpcji środków z funduszy strukturalnych. Jedną z kluczowych zmian ma być 10-krotne podniesienie progu minimalnej wartości projektu, którego przekroczenie powoduje, że projekt ów podlega procedurom PZP do 60 tys. euro.

16.12. Na szczycie UE w Brukseli przyjęto budżet Unii na lata 2007-2013. Budżet przewiduje dla Polski 59,65 mld euro w latach 2007-2013, w ramach funduszy strukturalnych i spójności. Jest to o 2 mld euro mniej niż pół roku wcześniej proponował Luksemburg, ale o ponad 3 mld euro więcej od początkowej propozycji Wielkiej Brytanii.

22.12. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości rozpoczęła realizację projektu "Studia podyplomowe dla kadr zarządzających i pracowników przedsiębiorstw". Jest to największy projekt szkoleniowy realizowany dotychczas w ramach dofinansowania z Unii. Wsparcie finansowe ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wyniesie ok. 41 mln zł, a wartość całego projektu to ponad 60 mln zł. Umowę podpisały PARP i 15 włączonych w projekt uczelni wyższych, tworzących "Konsorcjum Edukacja dla Przedsiębiorczości".

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Polska Agencja Prasowa SA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Fundusze UE w 2005 roku