Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zmiana znaczącej umowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz ustanowienie hipotek

opublikowano: 31-10-2003, 17:17

Hydrobudowa Sl. <HDBU.WA> Zmiana znaczącej umowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz ustanowienie hipotek ZMIANA ZNACZĄCEJ UMOWY Z BANKIEM PKO BP S.A. ORAZ USTANOWIENIE HIPOTEK
Raport bieżący nr 64/2003
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach informuje, iż w dniu 30 października 2003 roku Spółka zawarła z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, aneks nr 2 do umowy o udzielenie kredytu w walucie polskiej, w rachunku bieżącym nr 270-1/3/RB/2001 z dnia 23 listopada 2001 roku (opisanej w raporcie bieżącym numer 28/01).
Na podstawie przedmiotowego aneksu zmieniony został między innymi:
1. Okres kredytowania oraz wykorzystania i spłaty kredytu w ten sposób, że okresy te zostały od wydłużone do dnia 31 października 2004 roku.
2. Zmienione zostały wysokości niektórych opłat i prowizji Banku.
3. Zmienione zostały zabezpieczenia spłaty kredytu. Zgodnie z niniejszą zmianą zabezpieczeniami spłaty kredytu jest:
a) hipoteka kaucyjna do kwoty 6 475 000 (słownie: sześć milionów czterysta siedemdziesiąt pięć tysięcy) złotych na nieruchomości obejmującej działkę numer 5853/12 o powierzchni 1.866 m2 zabudowanej budynkiem użytkowym typu pensjonat, położoną w Szczyrku przy ul. Sosnowej 7 dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej księga wieczysta nr 52508. Przedmiotowa zmiana dostosowuje brzmienie umowy do faktycznej wysokości hipoteki ustanowionej na nieruchomości w Szczyrku (raport bieżący nr 62/2003)
b) hipoteka kaucyjna do kwoty 500 000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych na nieruchomości obejmującej działki numer 2322/156, 2322/158 o powierzchni 8.013 m2 wraz z zabudowaniami, położonej w Kobiernicach przy ul. Kamienieckiej 2, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Żywcu V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr 106501,
c) hipoteka kaucyjna do kwoty 2 000 000 (słownie: dwa miliony) złotych na nieruchomości położonej w Pszczynie ul. Męczenników Oświęcimskich 15 obejmującej działki numer 1703/7, 1704/7 o łącznej powierzchni 32.395 m2 wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta KW nr 22605,
d) hipoteka kaucyjna do kwoty 855 000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych na nieruchomości położonej w Strumieniu przy ul. Londzina 65, obejmującej działki numer 1427/12, 1438/2, o powierzchni łącznej 14.120 m2 wraz z zabudowaniami, dla której prowadzona jest przez Sąd Rejonowy w Cieszynie V Wydział Ksiąg Wieczystych KW nr 49337,
e) cesje praw z polis ubezpieczeniowych zabudowań położonych na nieruchomościach w których mowa powyżej od ognia i innych żywiołów,
f) weksel własny ( niezupełny) "in blanco" z wystawienia Kredytobiorcy,
g) klauzula potracenia z rachunku bieżącego wynikająca z umowy kredytu.
4. Zmieniono dokumentację związaną z prawnym zabezpieczeniem, a będącą integralną częścią umowy. Obecnie jest to między innymi:
a) weksel własny in blanco z wystawienia Spółki wraz z deklaracją wekslową,
b) umowy o przelew praw z umów ubezpieczenia zabudowań położonych na nieruchomościach wymienionych w pkt. 3 lit a) do d),
c) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji z weksla na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego,
d) oświadczenie Spółki o poddaniu się egzekucji ze środków pieniężnych.
Kryterium uznania aneksu za zmianą znaczącej umowy jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Również dnia 30 października ustanowione zostały (w drodze oświadczenia Banku) hipoteki wymienione powyżej w literach b), c) i d), na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, a to:
1. Hipoteka kaucyjna do kwoty 500.000 (słownie: pięćset tysięcy) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Kobiernicach przy ulicy Kamienieckiej 2, objętej Księgą Wieczystą KW 106501, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Żywcu Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 8.013 m2, zabudowanej między innymi: budynkiem magazynowym oraz budynkiem biurowo-produkcyjnym. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta (netto) wynosi 0 zł (słownie: zero złotych), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 500.000 zł (słownie: pięćset tysięcy złotych).
2. Hipoteka kaucyjna do kwoty 2.000.000 (słownie: dwa miliony) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Pszczynie przy ulicy Męczenników Oświęcimskich 15, objętej Księgą Wieczystą KW 22605, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 32.395 m2, zabudowanej między innymi: budynkiem administracyjnym dwukondygnacyjnym, budynkiem socjalnym dwukondygnacyjnym, pawilonem handlowym, halami warsztatowymi, stacją paliw, magazynami, magazynem gazów technicznych i wiatą na oleje. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta wynosi 338.617,90 zł (słownie: trzysta trzydzieści osiem tysięcy sześćset siedemnaście i 90/100 złotych), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 14.000.000 zł (słownie: czternaście milionów złotych).
3. Hipoteka kaucyjna do kwoty 855.000 (słownie: osiemset pięćdziesiąt pięć tysięcy) złotych na rzecz kredytodawcy na użytkowaniu wieczystym nieruchomości Emitenta położonej w Strumieniu przy ulicy Londzina 65, objętej Księgą Wieczystą KW 49337, prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Cieszynie Wydział Ksiąg Wieczystych, o łącznej powierzchni 14.120 m2, zabudowanej między innymi: budynkiem administracyjnym, stacja obsługi transportu, magazyn gazów technicznych, magazyn olejów i smarów, budynek kotłowni, tartak. Wartość ewidencyjna nieruchomości w księgach rachunkowych Emitenta (netto) wynosi 1.359.58 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta pięćdziesiąt dziewięć i 58/100 złotych), natomiast wartość rynkowa (wycena) tej nieruchomości wynosi 1.800.000 zł (słownie: jeden milion osiemset tysięcy złotych).
Wszystkie powyżej opisane hipoteki zabezpieczają wierzytelność Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie w wysokości 5.000.000 (słownie: pięć milionów) złotych, wynikającą z umowy o udzielenie kredytu w walucie polskiej w rachunku bieżącym nr 270-1/3/RB/2001. Pomiędzy Bankiem (i osobami zarządzającymi Bankiem) a Emitentem i osobami zarządzającymi oraz nadzorującymi Emitenta nie istnieją żadne powiązania. Kryterium uznania w/w aktywów za aktywa o znacznej wartości jest wysokość kapitałów własnych Emitenta.
Data sporządzenia raportu: 31-10-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Hydrobudowa Sl. &lt;HDBU.WA&gt; Zmiana znaczącej umowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz ustanowienie hipotek