Czytasz dzięki

KE daje zielone światło fuzji Orlenu z Lotosem, ale są warunki

PAP, DI
opublikowano: 14-07-2020, 11:54

Tak jak informował wcześniej Puls Biznesu, KE zatwierdziła przejęcie Grupy Lotos przez PKN Orlen. Płocki koncern podpisał także list intencyjny ze skarbem państwa w sprawie przejęcia PGNiG.

Nie ma jeszcze ustaleń dotyczących harmonogramu transakcji oraz jej modelu, poinformował PKN Orlen. Ustaleniami mają zająć się powołane specjalnie zespoły. Skarb Państwa ma prawie 72 proc. akcji PGNiG.

Zapytany, dlaczego PKN Orlen jest liderem konsolidacji sektora paliw, prezes Daniel Obajtek powiedział, że "po pierwsze, Orlen jest firmą międzynarodową, ma to w swoim DNA".

- Po drugie, jest mniej zależny od regulacji, a bardziej wolnorynkowy. Po trzecie, ma doświadczenie w dużych transakcjach kapitałowych. Po czwarte, ma przygotowaną do takich operacji strukturę. Wreszcie po piąte, ma wspaniałe kadry - powiedział prezes PKN Orlen.

Zatwierdzenie fuzji PKN Orlen z Lotosem uzależniono od pełnego wywiązania się ze zobowiązań przedstawionych przez Orlen. Chodzi m.in. o sprzedaż 30 proc. udziałów rafinerii Lotos i 80 proc. stacji tej sieci.

Komisja Europejska zgłosiła formalne zastrzeżenia w sprawie przejęcia Grupy Lotos przez Orlen nieco ponad trzy miesiące temu. Wynikało to z obaw, że połączenie dwóch spółek, które jako jedyne zajmują się w Polsce rafinacją ropy naftowej, może m.in. zaszkodzić konkurencji na rynkach hurtowej i detalicznej sprzedaży paliwa.Orlen przedstawił jednak zobowiązania, które mają pomóc rozwiązać ten problem. Warunkiem, od którego spełnienia KE uzależnia swą zgodę na fuzję, jest zbycie 30 proc. udziałów w rafinerii Lotos wraz z towarzyszącym dużym pakietem praw zarządczych. Ma to dać nowemu właścicielowi prawo do blisko połowy produkcji rafinerii ropy naftowej i benzyny oraz zapewnić mu dostęp do istotnej infrastruktury magazynowania i infrastruktury logistycznej. W ten sposób na polskim rynku miałby powstać kolejny duży gracz w tym obszarze.KE oczekuje też sprzedaży 389 stacji detalicznych w Polsce, czyli około 80 proc. sieci Lotos. Orlen zobowiązał się ponadto do uwolnienia większości mocy zarezerwowanych przez Lotos w niezależnych magazynach, w tym pojemności zarezerwowanej na największym w Polsce terminalu przywozu paliwa drogą morską.

Mateusz Morawiecki

"Przed nami dekady inwestycji w nowe technologie, w transformacje energetyczną. Do tego niezbędna jest odpowiednia siła kapitałowa, która pojawi się dopiero wraz ze skalą biznesu. Nasze spółki są w skali europejskiej firmami tylko średniej wielkości. Dopiero po fuzjach i przejęciach będą mogły korzystać z synergii.

Mamy teraz plan przejecie PGNiG przez Orlen, by nie konkurować na rynkach zagranicznych, by wykorzystać synergie".

Daniel Obajtek, prezes PKN Orlen

"To historyczny moment, mamy zgodę Komisji Europejskiej. To był długi proces, który już w 1998 r. był już w głowie wielu menedżerów. Wielu chciało ten proces przeprowadzić, wszystkie formacje polityczne chciały to zrobić. Ale nikt nie miał tyle determinacji, co my.

To proces nie tylko biznesowy, nie tylko gospodarczy, ale i polityczny. To jednocześnie największa fuzja w naszym regionie przy tak wysokim poziomie koncentracji.

Dlatego ten proces nie był łatwy do przeprowadzenia. Oczekiwania KE były większe. Oczekiwała np. oddania nie tylko jednej rafinerii, ale nawet dwóch. Nie mogliśmy się na to zgodzić.

Negocjujemy już z naszymi partnerami. Będziemy starali się przede wszystkim przeprowadzić wymianę aktywów, na aktywa w inn j części Europy".

Poniżej wszystkie warunki zgody na fuzję wymienione w komunikacie PKN Orlen:

1) w zakresie produkcji paliw oraz działalności hurtowej:

a) zawarcie z niezależnym podmiotem trzecim umowy joint venture, a w wyniku tego zbycie na rzecz tego niezależnego podmiotu trzeciego 30% udziału w spółce, do której aportem wniesiona zostanie rafineria Grupy LOTOS zlokalizowana w Gdańsku oraz zagwarantowanie temu podmiotowi uprawnień kontraktowych w zakresie corporate governance;

b) zawarcie z podmiotem wskazanym w lit. a) odpowiednich umów dotyczących produkcji i odbioru produktów wytwarzanych przez rafinerię w Gdańsku, w tym sprzedaży paliw;

c) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji dostępu przez określony czas do pojemności magazynowej ropy naftowej, w zakresie niezbędnym do wykonania przez ww. podmiot obowiązku utrzymywania zapasów obowiązkowych;

d) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji outsourcingu do Spółki usług logistyki paliw (dla oleju napędowego i benzyny);

e) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji dostępu do terminalu przeładunkowego będącego własnością spółki NAFTOPORT Sp. z o.o. w celu umożliwienia temu podmiotowi eksportu paliwa lotniczego;

f) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji dostępu przez określony czas do pojemości magazynowej w terminalach położonych w Olszanicy oraz Warszawie (lotnisko Chopina), których właścicielem i operatorem jest Spółka;

g) zbycie na rzecz podmiotu wskazanego w lit. a) zorganizowanej części przedsiębiorstwa prowadzonego aktualnie przez Lotos Paliwa Sp. z o.o. w zakresie hurtowej sprzedaży paliw;

h) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji nabycia 100% udziałów w Lotos Biopaliwa Sp. z o.o.; w przypadku nieskorzystania przez podmiot wskazany w lit. a) z przedmiotowej opcji Spółka będzie zobowiązana do zbycia udziałów w Lotos Biopaliwa Sp. z o.o. na rzecz innego niezależnego podmiotu trzeciego;

i) zagwarantowanie podmiotowi wskazanemu w lit. a) opcji nabycia części przedsiębiorstwa spółki Orlen KolTrans S.A. w zakresie działalności dotyczącej transportu kolejowego paliw;

2) w zakresie logistyki paliw:

a) zbycie na rzecz niezależnego operatora logistycznego pakietu obejmującego:

• 100% akcji spółek Lotos Terminale S.A. i Lotos Infrastruktura S.A. Zbycie wyżej wskazanych akcji będzie skutkowało przejęciem przez nabywcę kontroli nad całością infrastruktury magazynowania paliw wykorzystywanej przez Grupę LOTOS oraz jej spółki zależne, w celach operacyjnych i utrzymania zapasów obowiązkowych, w bazach paliw w Jaśle, Czechowicach-Dziedzicach, Poznaniu, Rypinie i Piotrkowie Trybunalskim, za wyjątkiem infrastruktury magazynowania paliw zlokalizowanej w rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, a ponadto nad spółką RCEkoenergia Sp. z o.o.; powyższe obejmuje dodatkowo zobowiązanie do niezajmowania pojemności przez Spółkę, Grupę LOTOS oraz ich spółki zależne w ww. bazach w określonym czasie;

• cztery terminale paliw stanowiące infrastrukturę logistyczną Spółki zlokalizowane w Gdańsku, Szczecinie, Gutkowie i Bolesławcu; powyższe obejmuje dodatkowo zobowiązanie do niezwiększania przez Spółkę korzystania z ww. terminali przez określony czas, z zastrzeżeniem, że Spółka będzie uprawniona do korzystania z ww. terminali z uwzględnieniem aktualnego wolumenu sprzedaży skorygowanego o przyszły spodziewany wzrost konsumpcji.

b) realizację inwestycji polegającej na budowie nowego terminala importowego paliwa lotniczego na terenie dezinwestowanej bazy w Szczecinie, którego właścicielem i operatorem będzie niezależny operator logistyczny; realizacja przedmiotowej inwestycji nastąpi w formie i zakresie uzgodnionym z niezależnym operatorem logistycznym; powyższe obejmuje dodatkowo zobowiązanie do niezajmowania pojemności w ww. terminalu przez określony czas;

c) zwolnienie pojemności magazynowych zakontraktowanych przez Spółkę oraz Grupę LOTOS w wybranych terminalach paliw będących własnością osób trzecich (w tym w morskim terminalu importowym w Dębogórzu), co obejmuje również zobowiązanie do: (i) nieprzekraczania w określonym czasie maksymalnej pojemności magazynowej określonej przez Spółkę i zaakceptowanej przez Komisję dla wybranych terminali paliw będących własnością osób trzecich, oraz (ii) niekontraktowania w określonym czasie żadnych nowych pojemności magazynowych dla oleju napędowego, benzyny i lekkiego oleju opałowego w istniejących lub nowych bazach paliw na terenie Polski będących własnością osób trzecich, z zastrzeżeniem wyjątków uzgodnionych z Komisją.

3) w zakresie działalności detalicznej:

a) zbycie, na rzecz podmiotu działającego na polskim rynku detalicznej sprzedaży paliw, 100% udziałów spółki Lotos Paliwa Sp. z o.o., która będzie obejmowała następujący pakiet stacji paliw sieci detalicznej Lotos znajdujących się na terenie Polski:

• 389 istniejących stacji paliw, w tym 256 stacji typu CODO i 133 stacji typu DOFO, wśród których znajduje się 20 stacji paliw w ramach tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych, oraz

• 14 umów dzierżawy dotyczących nowych stacji paliw w ramach tzw. Miejsc Obsługi Podróżnych;

b) niezabieganie o przejęcie kontroli (w tym objęcia we własność lub zawarcia umowy franczyzowej) nad żadną ze stacji DOFO, o których mowa powyżej, przez określony czas od dnia zbycia udziałów w spółce Lotos Paliwa Sp. z o.o.;

c) przeniesienie na nabywcę stacji paliw praw i zobowiązań z umów zawartych z posiadaczami kart paliwowych wydanych przez Lotos Paliwa Sp. z o.o.;

d) udzielenie nabywcy stacji paliw licencji na korzystanie ze znaków towarowych Grupy LOTOS (takich jak Lotos, Navigator, Dynamic i inne) w określonym czasie niezbędnym na dokonanie rebrandingu ww. stacji paliw;

e) zagwarantowanie nabywcy stacji paliw sprzedaży paliw w określonej ilości oraz w określonym czasie;

4) w zakresie paliwa lotniczego:

a) zbycie wszystkich posiadanych przez Grupę LOTOS udziałów w spółce Lotos-Air BP Polska Sp. z o.o., a w konsekwencji rozwiązanie umowy joint venture zawartej pomiędzy Grupą LOTOS a drugą stroną ww. umowy joint venture;

b) zagwarantowanie Lotos-Air BP Polska Sp. z o.o. sprzedaży paliwa lotniczego w określonej ilości oraz w określonym czasie;

c) zagwarantowanie Lotos-Air BP Polska Sp. z o.o. dostępu do pojemości magazynowej w terminalach położonych w Olszanicy oraz Warszawie (lotnisko Chopina), których właścicielem i operatorem jest Spółka, poprzez kontraktowanie pojemności lub świadczenie usług magazynowania w określonym wolumenie oraz określonym czasie;

d) zagwarantowanie podmiotom trzecim dostępu do pojemości magazynowej w terminalu położonym w Warszawie (lotnisko Chopina), którego właścicielem i operatorem jest Spółka, poprzez kontraktowanie pojemności lub świadczenie usług magazynowania na podstawie umowy lub umów na analogicznych warunkach jak stosowane w przypadku Lotos-Air BP Polska Sp. z o.o.;

e) zapewnienie dostawy paliwa lotniczego na terenie Czech w określonej ilości oraz w określonym czasie, na podstawie umowy lub umów zawieranych z niezależnymi podmiotami trzecimi operującymi na terenie Czech w wyniku corocznej otwartej oraz niedyskryminacyjnej procedury przetargowej;

5) w zakresie asfaltu:

a) zbycie części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt Sp. z o.o. składającej się z dwóch zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Czechowicach-Dziedzicach i Jaśle lub alternatywnie zawarcie z niezależnym podmiotem trzecim umowy dzierżawy tej części przedsiębiorstwa na określony czas;

b) zbycie części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt Sp. z o.o. składającej się z pracowników tej spółki (w tym zespół ds. sprzedaży asfaltów) i wszelkich składników przedsiębiorstwa niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej w zakładach produkcyjnych wskazanych w lit. a);

c) zapewnienie nabywcy ww. części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt Sp. z o.o. opcji udzielenia w określonym czasie licencji na korzystanie z wybranych znaków towarowych Grupy LOTOS dotyczących działalności gospodarczej w zakresie asfaltów;

d) zagwarantowanie nabywcy ww. części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt Sp. z o.o. sprzedaży w określonej ilości oraz czasie:

• asfaltu (różnych rodzajów) z rafinerii Grupy LOTOS w Gdańsku, lub alternatywnie

• zagwarantowanie nabywcy ww. części przedsiębiorstwa Lotos Asfalt Sp. z o.o. sprzedaży pozostałości ciężkich umożliwiających produkcję asfaltu w zakładzie produkcyjnym zlokalizowanym w Jaśle.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP, DI

Polecane