Otoczenie prawne przed rychłą poprawą

opublikowano: 06-07-2016, 22:00

100 zmian dla firm Kontrole na podstawie analizy ryzyka, zmiana wykładni urzędu bez sankcji dla firmy, uproszczenia w prawie pracy, dogodniejsze limity podatkowe — ustawa pakietowa już w konsultacjach

Zapowiadane przez ministra rozwoju rozwiązania dla poprawy otoczenia prawnego przedsiębiorców mają już postać projektu konkretnej ustawy, o takiej właśnie nazwie. To kolejna propozycja z pakietu 100 zmian dla firm, którą skierowano na ścieżkę legislacyjną. Wczoraj przekazano ją do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

PRZEWIDYWALNIEJ:
PRZEWIDYWALNIEJ:
Po zmianie interpretacji prawa przez organ administracji publicznej nowa wykładnia ma być stosowana do zdarzeń przyszłych, nie przeszłych. — To powinno zwiększyć stabilność i przewidywalność warunków, w jakich jest prowadzona działalność gospodarcza — zapowiada Mariusz Haładyj, wiceminister rozwoju, prezentując projekt kolejnej ustawy z pakietu 100 zmian dla firm.
Marek Wiśniewski

— Nazywamy ją ustawą pakietową, bo dotyczy przepisów z kilku dziedzin prawa i zawiera zmiany w sprawach ważnych dla codziennego wykonywania działalności, wskazywanych przez przedsiębiorców jako wymagające interwencji legislacyjnej — wyjaśnia Mariusz Haładyj, podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju (MR). Kierownictwo MR zakłada, że rząd przyjmie projekt we wrześniu i przy sprawnym przebiegu prac parlamentarnych planowane zmiany mogłyby wejść w życie 1 stycznia 2017 r. Przyszła ustawa pakietowa zapowiada je m.in. w zasadach kontrolowania przedsiębiorców, uprawnieniach podatkowych, prawie pracy, budowlanym, ochrony środowiska.

Mniej uciążliwe kontrole

Taką właśnie perspektywę roztacza MR przed przedsiębiorcami. W ustawie o swobodzie działalności gospodarczej pojawi się zobowiązanie organów kontrolnych do sporządzania analizy ryzyka, bo na ich podstawie mają być prowadzone kontrole. W pierwszej kolejności tam, gdzie ryzyko naruszenia prawa jest największe, a nie w arbitralnie wybranych przedsiębiorstwach.

— Chcemy, aby organy kontrolne nie skupiały się na tzw. łatwych kontrolach, zwłaszcza w małych firmach, które nie stwarzają wielkich zagrożeń dla obrotu gospodarczego. Nie chodzi o to, aby przymykać oko na nieprawidłowości, ale aby koncentrować działalność kontrolną tam, gdzie potencjalne ryzyka dla konkurencji czy budżetu państwa są najwyższe — podkreśla wiceminister. Procedury mają być opisane na stronach internetowych organów. Ponowna kontrola dotycząca tego samego zakresu co wcześniejsza zostanie zakazana. Projekt przewiduje ponadto możliwość prowadzenia wspólnych kontroli na wniosek przedsiębiorcy, jeżeli dotyczą tego samego przedmiotu, a przeprowadzenie kontroli jest obligatoryjne, np. w obiekcie budowlanym.

MR chce też zmian w stosowaniu zasady uprzedzania o kontroli na 7 dni wcześniej. W przypadku, gdy planowane czynności polegają na pobieraniu próbek i oględzinach, organ nie będzie musiał czekać z nimi do upływu 7 dni od zawiadomienia. Mariusz Haładyj przywołuje w tej sprawie opinie przedsiębiorców o działaniach nieuczciwych firm, które uprzedzone o kontroli mają czas na usunięcie np. niedozwolonego sprzętu i że oględziny czy pobranie próbek są wykonywane na tyle szybko, że nie przeszkadzają w prowadzeniu działalności. Przedsiębiorcy otrzymają też prawo złożenia skargi do sądu na przedłużanie kontroli.

Odpowiedzialność za decyzje

W relacjach z organami kontroli i z innymi urzędami administracji publicznej czy państwową jednostką organizacyjną ma też obowiązywać zasada, że w przypadku zmiany przez te instytucje zakresu lub sposobu zastosowania przepisów w indywidualnej sprawie przedsiębiorcy, nie może on być obciążony jakimikolwiek daninami publicznymi, sankcjami administracyjnymi, finansowymi lub karami w zakresie, w jakim zastosował się do określonej interpretacji prawa. Dotyczy to wykładni wynikających z ugruntowanej praktyki wspomnianych organów oraz z rozstrzygnięcia wydanego wcześniej wobec przedsiębiorcy.

— W ten sposób wprowadzamy odpowiedzialność za wcześniejsze decyzje organów. Jeżeli zmienią wykładnię przepisów prawa, to tego skutki dla przedsiębiorcy, który się do niej stosował, będą dotyczyły wyłącznie zdarzeń przyszłych — podkreśla Mariusz Haładyj. To, zdaniem wiceministra, powinno zwiększyć stabilność i przewidywalność warunków, w jakich jest prowadzona działalność gospodarcza.

— Proponujemy też, żeby przedsiębiorca mógł powoływać się na interpretację udzieloną innemu przedsiębiorcy, jeżeli wykładnia nie została zmieniona, a stan faktyczny w sytuacji obu przedsiębiorców jest taki sam — informuje Armen Artwich, wicedyrektor Departamentu Doskonalenia Regulacji Gospodarczych MR.

Jak wyjaśnia, z interpretacjami można zapoznać się na różne sposoby. Część z nich jest obowiązkowo publikowanych, jak np. wydawane przez organy podatkowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Funduszu Zdrowia. Poza tym przedsiębiorcy mogą w tej sprawie porozumiewać się między sobą.

Progi dla pracodawców

W tym projekcie znalazły się ponadto zmiany prawa pracy, które, jak już pisaliśmy w „PB”, mają np. zachęcić małych pracodawcówdo rozwoju i zwiększania zatrudnienia. Obecnie firmy liczące co najmniej 20 pracowników muszą tworzyć Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), ustalać regulaminy wynagradzania i pracy.

Ten próg ma być podniesiony do 50 pracowników. Oszacowano, że z tej zmiany może skorzystać ok. 50 tys. firm. Obecnie, jak podkreślają autorzy zmian, w związku ze wspomnianym obowiązkiem, przedsiębiorcy unikają zwiększania zatrudnienia, sztucznie dzielą firmy albo powierzają pracę na podstawie umów cywilnoprawnych.

Inne zapowiadane uproszczenia i ułatwienia w działalności pracodawców to m.in. zwolnienie z obowiązku wystawienia świadectwa pracy osobie, z którą zostanie zawarta kolejna umowa o pracę w ciągu 7 dni od ustania poprzedniej. Dokument miałby być wydany na wniosek pracownika. Jednocześnie do 14 z 7 dni ma wydłużyć się okres na odwołanie pracownika do sądu od wypowiedzenia umowy o pracę.

Pakietowa ustawa ma też m.in. zwolnić niektóre roboty budowlane z obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę lub zgłoszenia (np. budowy podjazdu), skrócić z 30 do 21 dni termin rozpatrywania zgłoszeń, uznać za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego zmiany wymiarów nieliniowego obiektu budowlanego nieprzekraczającej 2 proc., uwolnić przedsiębiorców od składania sprawozdań związanych z korzystaniem ze środowiska, którzy nie muszą wnosić opłat z tego tytułu oraz znieść obowiązek opatrywania pieczęciami dokumentów akcji spółki oraz legitymacji pracowników ochrony. Opinie resortów o projekcie mają być przedstawione w ciągu 14 dni. Na konsultacje publiczne dano więcej czasu, 30 dni.

Podatkowe limity

MR zapowiada podniesienie dwóch limitów podatkowych. Jeden to próg przychodów netto ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych, do którego podatnicy PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Obecnie wynosi 1,2 mln EUR, a wzrośnie do 2 mln EUR. Oszacowano, że z tej zmiany skorzysta 25 tys. firm. Drugi próg wyznacza granicę przychodów uprawniających do opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu ewidencjonowanego. MR proponuje podniesienie limitu z obecnych 150 tys. EUR do 250 tys. EUR. W tym przypadku ryczałt ewidencjonowany byłby dostępny dodatkowo dla 90 tys. podatników.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Iwona Jackowska

Polecane