Regulamin Konkursu Sportowego

opublikowano: 01-08-2016, 07:19

I. Postanowienia ogólne:

1. Konkurs pod nazwą Konkurs Sportowy (zwany dalej: "Konkursem"), organizowany jest przez spółkę pod firmą: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Kijowska 1, wpisaną do Sądu Rejonowego dla M. St. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000024847, NIP 113-01-55-210, (zwaną dalej: "Organizatorem").

2. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa zasady Konkursu, uprawnienia Organizatora, oraz prawa i obowiązki Uczestników Konkursu.

3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.08.2016 r. o godzinie 11:00 i trwa do dnia 22.08.2016 r. do godziny 23:00.

4. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w terminie do 26.08.2016 r. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia Konkursu i do zmiany daty rozstrzygnięcia Konkursu.

5. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu zostanie opublikowana na stronie konkursowej działającej pod adresem domenowym www.pb.pl/rio2016/konkurs (zwanej dalej: „Stroną Konkursową”), w ciągu dwóch dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia Konkursu. Publikacja informacji o rozstrzygnięciu Konkursu jest uznawana za datę zakończenia Konkursu.

6. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób nagrodzonych, Organizator powoła komisję konkursową (zwaną dalej: "Komisją Konkursową"). W skład Komisji Konkursowej wejdą trzy osoby delegowane przez Organizatora.

7. Konkurs nie odbywa się pod auspicjami  Polskiego Komitetu Olimpijskiego ani Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego. Powyższe organizacje nie uczestniczą w jakikolwiek sposób przy organizacji Konkursu  ani  nie wspierają go.

II. Uczestnictwo w Konkursie

1. Konkurs przeznaczony jest dla osób fizycznych posiadających aktywne Konta Użytkownika (w rozumieniu regulaminu określającego zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl (zwanego dalej: „Portalem”) udostępnianego przez Organizatora pod adresem: www.pb.pl/rio2016/, (zwanego dalej: „Regulaminem Portalu”) (zwani dalej: "Uczestnikami Konkursu").

2. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora, ich rodziny oraz osoby mogące mieć dostęp do informacji mogących bezpośrednio lub pośrednio mieć wpływ na wynik Konkursu.

3. W przypadku wygrania Konkursu przez osoby, o których mowa w Punkcie II.2 Regulaminu, Organizator unieważnia wygraną takiego Uczestnika Konkursu z powodu naruszenia warunków Regulaminu.

4. Przystępując do Konkursu Uczestnik Konkursu oświadcza, iż akceptuje Regulamin i zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

5. Przystąpienie do Konkursu następuje z chwilą wykonania przez użytkownika sieci internet posiadającego aktywne Konto Użytkownika którejkolwiek z opisanych w Punkcie III Regulaminu czynności konkursowej.

6. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.

III. Zasady Konkursu

1. Konkurs polega na wykonywaniu czynności konkursowych przewidzianych przez Organizatora w postaci odpowiedzi na pytania dotyczących zmagań sportowców w Brazylii. Uczestnicy będą mogli udzielać odpowiedzi z wykorzystaniem opracowanych przez Organizatora formularzy typowania udostępnionych w czasie trwania konkursu.

2. Pierwszy zestaw pytań udostępniony zostanie 01.08.2016 r. i dostępny będzie do 07.08.2016 r.

3. Kolejne pytania udostępniane będą w dni robocze, począwszy od 08.08.2016 r. i skończywszy na 18.08.2016 r.

4. Ostatnie pytanie udostępnione zostanie 19.08.

5. Do punktacji danego Uczestnika Konkursu zaliczana będzie wyłącznie pierwsza odpowiedź na pytanie.

IV. Punktacja

1. Za każdą czynność konkursową podjętą w dniach 01.08-2016 r. - 18.08.2016 r. Uczestnikowi Konkursu przyznawane będą punkty - po dziesięć (10) punktów za poprawną odpowiedź na pytanie. Punkty uzyskane za poprawne odpowiedzi na poszczególne pytania zostaną zsumowane w celu ustalenia ostatecznej klasyfikacji Uczestników. Czynność konkursowa podjęta 19.08.2016 r. oceniana będzie według zgodności udzielonej odpowiedzi z wynikiem uzyskanym przez sportowca (sportowców) występującego na igrzyskach wskazanego przez Organizatora. Im bliżej odpowiedzi zgodnej z rzeczywistością będzie dany Uczestnik, tym wyższą pozycję zajmie w obrębie grupy Uczestników z identyczną liczbą punktów.

2. W przypadku, gdy w wyniku rozliczenia wyników Uczestników Konkursu na dwóch lub więcej Kontach Użytkowników stwierdzona zostanie identyczna ilość punktów uprawniająca do otrzymania nagrody, wówczas o ostatecznej kolejności zdecyduje dogrywka, w której zainteresowani Uczestnicy Konkursu otrzymają dodatkowe zadanie (zadania) wskazane przez Organizatora. Termin realizacji zadania zostanie wskazany przez Organizatora. W przypadku, gdy Uczestnik (Uczestnicy) nie wywiążą się z realizacji zadania, o ostatecznej kolejności zadecyduje kolejność zgłoszeń w konkursie (mierzona momentem udzielenia pierwszej odpowiedzi).

V. Nagrody

1. Nagrodami przewidzianymi w Konkursie są:

a) iPhone 6s 64GB – 1 szt. - 1 miejsce

b) Garmin zegarek sportowy – 1 szt. - 2 miejsce

c) Kamera sportowa GoPro Hero – 1 szt. - 3 miejsce

d) Powerbank Samsung – 20 szt. – 20 kolejnych miejsc (wliczając pozycje ex aequo)

e) Pulsometr Geonaute – 20 szt. – 20 kolejnych miejsc (wliczając pozycje ex aequo)

f) Słuchawki sportowe Blow Sport Fit – 20 kolejnych miejsce (wliczając pozycje ex aequo)

g) Trzymiesięczna prenumerata Pulsu Biznesu – 40 szt. – 40 kolejnych miejsc (wliczając pozycje ex aequo)

2. Nagrody nie podlegają zamianie na nagrody pieniężne.

3. Nagrody zostaną przesłane laureatom Konkursu w terminie trzydziestu (30) dni od daty rozstrzygnięcia Konkursu, o której mowa w Pkt I.4 Regulaminu.

4. Organizator zastrzega sobie możliwość wymiany Nagród na inne nagrody o nie niższej wartości.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieuprawnionego wykorzystania do udziału w Konkursie cudzego Konta Użytkownika. W przypadku zwycięstwa w Konkursie w powyższy sposób, osobą uprawnioną do otrzymania Nagrody będzie prawowity właściciel wykorzystanego Konta Użytkownika.

6. W przypadku, gdy okaże się, że zwycięzcą Konkursu jest osoba, która nie spełnia warunków uczestnictwa w Konkursie wskazanych w Regulaminie, osoba taka traci prawo do otrzymania Nagrody w Konkursie, a w przypadku wydania jej Nagrody przed ujawnieniem tej okoliczności, zobowiązana jest do jej zwrotu w naturze lub zwrotu jej równowartości.

7. O wygranych laureaci zostaną powiadomieni za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres podany przez nich w Koncie Użytkownika. W przypadku braku możliwości skontaktowania się z laureatem Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia rozstrzygnięcia Konkursu, jak również w przypadku rezygnacji przez Uczestnika Konkursu z Nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia Nagrody w dyspozycji Organizatora. Przez brak możliwości kontaktu należy rozumieć brak otrzymania odpowiedzi laureata na wiadomość przesłaną na adres poczty elektronicznej laureata podany przy rejestracji w Portalu, w ciągu 5 (pięciu) dni roboczych od dnia wysłania wiadomości przez Organizatora.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nie dokonanie przez Uczestnika Konkursu odbioru uzyskanej w Konkursie Nagrody lub za podanie danych uniemożliwiających jej przekazanie.

9. Laureat konkursu wyraża zgodę na publikację imienia i nazwiska na liście laureató1) opublikowanej na stronie konkursowej po rozstrzygnięciu konkursu

VI. Postanowienia końcowe

1. Jeżeli laureatem Konkursu zostanie osoba fizyczna, a wartość Nagrody przekroczy wartość określoną w art. 21 ust. 1 pkt 68) ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., nr 361 z późn. zm.) tj. 760,00 złotych brutto (dotyczy Nagród, o których mowa w Pkt V.1.1 – V.1.3 Regulaminu), wówczas Uczestnikowi Konkursu zostanie dodatkowo przyznana nagroda pieniężna w wysokości stanowiącej równowartość 11,11 % wartości Nagrody (rzeczowej). Część pieniężna Nagrody zostanie pobrana przez Organizatora, jako płatnika 10% zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych od wygranej w Konkursie (art. 30 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) i przekazana do właściwego urzędu skarbowego. Powyższe oznacza, że pieniężna część Nagrody nie będzie wydawana uprawnionemu Uczestnikowi.

2. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych.

3. W razie wykrycia jakichkolwiek nieprawidłowości w zachowaniach Uczestników Konkursu, które mogłyby mieć potencjalnie wpływ na wynik Konkursu, Organizator zastrzega sobie prawo wykluczenia z Konkursu Uczestników, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, że próbowali w niedozwolony sposób wpływać na przebieg Konkursu lub dopuścili się naruszenia Regulaminu, a także w sytuacjach szczególnych do przerwania Konkursu.

4. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w trakcie Konkursu oraz w ciągu 7 (siedmiu) dni od daty zakończenia Konkursu. Reklamacje należy składać w formie pisemnej (zastrzeżonej pod rygorem nieważności) osobiście w siedzibie Organizatora lub listem poleconym na wskazany adres korespondencji Organizatora: Bonnier Business (Polska) sp. z o.o., ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa (z dopiskiem „Konkurs Sportowy”). Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Komisję Konkursową w ciągu 14 (czternastu) dni od jej otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi drogą pisemną, pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

5. Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Konkursu i/lub utracić prawo do Nagrody w wyniku naruszenia zasad Konkursu. Decyzję w tej sprawie podejmuje Organizator. Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji na decyzję Organizatora w trybie określonym w Pkt. VI.5 Regulaminu.

6. Uczestnikowi po wyczerpaniu

postępowania reklamacyjnego, jak również co do roszczeń nie rozpatrzonych w ramach postępowania reklamacyjnego, przysługuje prawo do dochodzenia roszczeń na drodze sądowej przed właściwym sądem powszechnym.

7. Uczestnik przystępujący do w/w Konkursu przyjmuje do wiadomości oraz akceptuje treść Regulaminu.

8. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności, ani nie jest stroną w sporach dotyczących praw Uczestników do Kont Użytkowników w Portalu. Jakiekolwiek spory dotyczące ww. praw nie wpływają na zasadę, iż uprawnioną do otrzymania Nagrody jest osoba, której dane zostaną przekazane i potwierdzone Organizatorowi zgodnie z postanowieniami Regulaminu.

9. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa bądź szkodę wyrządzoną swymi działaniami lub zaniechaniami, w związku z udziałem w Konkursie, w szczególności w związku z podaniem nieprawdziwych danych.

10. Materiały reklamowo-promocyjne dotyczące Konkursu mają jedynie charakter informacyjny. Wiążącą moc prawną mają wyłącznie postanowienia Regulaminu.

11. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego ze szczególnym uwzględnieniem art. 919 – 921.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Regulamin Konkursu Sportowego