Ze spółek

Artur Sulejewski
opublikowano: 21-06-2000, 00:00

ZE SPÓŁEK

APATOR. WZA spółki odbędzie się 30 czerwca.

DROSED. WZA spółki zatwierdziło sprawozdania finansowe za 1999 rok. Cały ubiegłoroczny zysk netto (6 mln zł) przeznaczony został na kapitał zapasowy.

ELEKTROMONTAŻ EXPORT. Spółka podpisała kontrakt z firmą Interwest z Kazachstanu na dostawę aparatury elektroenergetycznej przeznaczonej do stacji transformatorowej wysokiego napięcia. Wartość umowy wynosi 2,13 mln zł. Termin realizacji określony został na lipiec 2000 roku.

FAMOT. Spółka otrzymała i potwierdziła kolejne w tym roku zamówienia od firmy Deckel Maho Geretstried GmbH na dostawę do Niemiec komponentów mechanicznych do obraboiarek. Łączna wartość zamówienia wynosi 1,68 mln zł, termin realizacji upływa z końcem czerwca.

KOGENERACJA. 28 czerwca odbędzie się WZA spółki. Porządek obrad nie przewiduje wypłaty dywidendy z zysku za 1999 rok, który wyniósł 9,44 mln zł.

KRAK BROKERS. Spółka oraz podmioty z nią powiązane złożyły ofertę na zakup w drodze przetargu 50 proc. akcji Warszawskiej Giełdy Towarowej.

LEASCO. Jerzy Gabrielczyk, przewodniczącego rady nadzorczej spółki sprzedał 2,5 tys. akcji Leasco po cenach z przedziału 9-10 zł za sztukę.

LTL. UOKiK nie zgłosił zastrzeżeń do nabycia przez LTL akcji Śląskiego Towarzystwa Leasingowego w ilości powodującej przekroczenie 33 proc. głosów na WZA.

NOVITA. 20 lipca odbędzie się NWZA spółki. Porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w statucie firmy.

PBK. KNB zezwoliła na nabycie przez Bank Austria Creditanstalt International AG z siedzibą w Wiedniu oraz Bank Austria AG, jako podmiot dominujący, akcji PBK uprawniających, łącznie z akcjami już posiadanymi, do wykonywania ponad 50 proc. głosów (nie więcej niż 66 proc.) na WZA PBK.

PEKPOL. Zarząd spółki postanowił o wniesieniu aktywów w formie aportu do spółki zależnej NTC Investment. Wnoszone aktywa to wszystkie posiadane udziały w spółkach zależnych: 5 187 udziałów w firmie Pekpol-Firma Eksportowo-Importowa, 4 152 udziały w spółce Pekpol-Wytwórnia Wędlin i Konserw, 2 600 udziałów w spółce Peksan. Wartość ewidencyjna aktywów w księgach rachunkowych emitenta wynosi 10,77 mln zł. Przedmiotem działalności NTC Investment jest handel krajowy i zagraniczny, obrót wartościami niematerialnymi i prawnymi, działalność inwestycyjna w szczególności nabywanie papierów wartościowych.

PPABANK. Bank złożył zapis na 172 tys. akcji imiennych zwykłych Polskiego Domu Maklerskiego serii P o wartości nominalnej równej cenie emisyjnej 35 zł za pojedynczą akcję.

SOFTBANK. Spółka podpisała umowę z PLL LOT na dostawę rozwiązań informatycznych o wartości netto około 5,47 mln zł.

SWARZĘDZ. Spółka zawarła umowę z Jupiterem NFI. Na jej mocy Swarzędz kupił 943 330 akcji Bialskich Fabryk Mebli Bialfam po 2,3 zł za pojedyńczy papier (wartość nominalna akcji wynosi 1,92 zł). Zakupione akcje stanowią 24,99 proc. kapitału akcyjnego BFM. Transakcja opiewająca na kwotę 2,17 mln zł rozliczona zostanie w trzech ratach w terminie do 31 sierpnia. Warunkiem otrzymania akcji jest zapłata całej ceny, uiszczenie należnej opłaty skarbowej od umowy oraz złożenie Skarbowi Państwa oferty nabycia wszystkich będących w jego posiadaniu akcji spółki (1,16 proc.). W przypadku nie dopełnienia przez Swarzędz powyższych warunków umowy w terminie do 11 września funduszowi przysługiwać będzie prawo odstąpienia od umowy i obowiązany będzie do zwrotu otrzymanej kwoty bez oprocentowania.

Nieruchomości
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
×
Nieruchomości
autor: Dominika Masajło, Paweł Berłowski
Wysyłany raz w tygodniu
Najważniejsze informacje z branży nieruchomości mieszkaniowych i komercyjnych. Wiadomości, komentarze i analizy rynkowe.
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Ponadto Jupiter i Swarzędz zobowiązały się zawrzeć w terminie do 15 września drugą umowę, na mocy której Swarzędz kupi od funduszu wszystkie pozostałe posiadane przez NFI akcje BFM (1 123 044 papierów po 2,3 zł za każdy). Po sfinalizowaniu tej transakcji udział Swarzędzaw kapitale akcyjnym BFM wzrośnie do 54,76 proc. W sytuacji gdyby któraś ze stron nie dotrzymała warunków umowy w terminie do 15 września, zobowiązana będzie na żądanie drugiej strony do zapłaty kary umownej w kwocie równej cenie sprzedaży (2,58 mln zł).

Źródłem finansowania zakupu akcji BFM będą środki pochodzące ze sprzedaży nieruchomości. Swarzędz traktuje tę inwestycję jako lokatę długoterminową i zobowiązuje się do nie zbywania w okresie 3 lat akcji poniżej 50 proc. kapitału akcyjnego BFM oraz do utrzymania przez ten okres obecnego profilu jej działalności. Naruszenie przez Swarzędz powyższych zobowiązań spowoduje konieczność zapłaty kary umownej w wysokośći równej 50 proc. ceny za te akcje.

Inwestycja W BFM pozwoli wzbogacić grupę kapitałową Swarzędza o firmę, która ma doświadczenie w produkcji mebli wysoko przetworzonych o nowoczesnej linii, których odbiorcami są klienci o średnich i wyższych dochodach. Swarzędz przewiduje, że dzięki efektom synergii możliwe będzie pełne wykorzystanie zdolności produkcyjnych BFM i wzrost jej sprzedaży do 70 mln zł rocznie.

Siedziba BFM mieści się Białej Podlasce, gdzie zlokalizowane są 2 jej zakłady produkcyjne. Na produkcję Bialfamu składają się głównie zestawy narożne i stołowe, krzesła i stoły. Na koniec 1999 roku kapitały własne spółki wynosiły 9,03 mln zł. Ubiegłoroczne przychody firmy zamknęły się kwotą 52,2 mln zł, z tego na sprzedaż eksportową przypadło 68 proc. BFM Bialfam wdrożyła system jakości zgodny z normami ISO 9001.

WAWEL. Spółka udzieliła firmie Wik pożyczki w wysokości 3,6 mln zł z przeznaczeniem na sfinansowanie bieżących projektów pożyczkobiorcy. Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco wystawiony przez Wik. Ostateczny termin spłaty pożyczki przypada na 19 czerwca 2001 roku.

30 czerwca odbędzie się WZA Wawel. Porządek obrad przewiduje zatwierdzenie ubiegłorocznych sprawozdań finansowych spółki. Strata netto za 1999 rok wynosząca 16,2 mln zł ma zostać pokryta z zysków lat następnych. Akcjonariusze zadecydują także w sprawie zmiany na stanowisku prezesa spółki. AS

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Artur Sulejewski

Polecane