Decydują dokumenty, nie urzędnik

opublikowano: 16-05-2018, 22:00

Transport drogowy ZUS wychodzi naprzeciw oczekiwaniom m.in przewoźników, upraszczając procedury. Ma być łatwiej o pracowników z zagranicy

Według danych Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 2017 r. w Powiatowych Urzędach Pracy zarejestrowano prawie 2 mln oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcom. Około 87 tysięcy dotyczyło zatrudnienia w transporcie i gospodarce magazynowej. Dodatkowo dynamicznie wzrosła liczba wniosków o wydanie zezwolenia na pracę — w 2017 r. przekroczyła 267 tys. (z czego 32,7 tys. w transporcie). W porównaniu z 2016 r. liczba zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi zwiększyła się prawie o 40 proc., natomiast liczba wniosków o wydanie zezwoleń na pracę wzrosła o 100 proc.

Opublikowane
przez ZUS wytyczne, mające ułatwić uzyskanie zaświadczenia A1, były
bezsprzecznie koniecznie. Każdy miesiąc niepewności i mnogości
interpretacyjnych pogłębiał jedynie kadrowy problem branży transportowej.
Zobacz więcej

ROZWIĄZANIE:

Opublikowane przez ZUS wytyczne, mające ułatwić uzyskanie zaświadczenia A1, były bezsprzecznie koniecznie. Każdy miesiąc niepewności i mnogości interpretacyjnych pogłębiał jedynie kadrowy problem branży transportowej. Fot. Bloomberg

Weto ZUS-u

Szacuje się, że w transporcie drogowym brakuje nawet 100 tys. kierowców. Nic dziwnego, że przewoźnicy szukają siły roboczej za granicą. Tymczasem ZUS od wielu miesięcy wydawał decyzje odmowne w sprawie otrzymania tzw. zaświadczenia A1 dla zatrudnianych przez polskich przedsiębiorców pracowników z państw trzecich, głównie z Ukrainy i Białorusi. Zdecydowanie nie wpływało to pozytywnie na sytuację branży transportowej, gdyż kierowca nie posiadający takiego zaświadczenia nie miał w praktyce możliwości wykonywania przewozów międzynarodowych w UE. W połączeniu z niedoborem kierowców na rynku pracy ta sprawa była w ostatnim czasie dużym problemem dla firm transportowych.

— Jak wielokrotnie wskazywaliśmy, we wspomnianych decyzjach odmownych ZUS niewłaściwie interpretował przepisy europejskie dotyczące tego zagadnienia. Koncentrował się bowiem na szczegółowym określeniu ośrodka życiowego pracownika, podważając w ten sposób stwierdzoną już wcześniej legalność jego pobytu i zatrudnienia, które niezbędne są do uzyskania A1 — twierdzi Kamil Wolański z Ogólnopolskiego Centrum Rozliczania Kierowców.

Na szczęście ZUS określił długo oczekiwane jasne kryteria otrzymania wniosku. Oprócz odstąpienia od szczegółowej weryfikacji miejsca zamieszkania pracownika i jego sytuacji rodzinnej nowością w stosunku do poprzedniej procedury jest również dołączenie do wniosku kolejnego dokumentu. Chodzi o zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych, czyli tak zwany certyfikat rezydencji podatkowej, który pracownik może uzyskać we właściwym urzędzie skarbowym.

— Mamy nadzieję, że wydawanie tych zaświadczeń będzie się odbywało sprawnie i bez przeszkód. Oczywiście w dalszym ciągu osoba ubiegająca się o zaświadczenie powinna mieć odpowiednie uprawnienia związane z pobytem [zezwolenia, wizy — red.] — mówi Kamil Wolański.

Pierwsze problemy

Nowe wytyczne to sukces całej branży TSL. Przewoźnicy mają nadzieję, że problemy z otrzymywaniem niezbędnych dokumentów dla kierowców odejdą do lamusa, bo zdecydowanie nie służą żadnej ze stron.

— Oczywiście cieszy nas, że po naszych półrocznych staraniach dokonano uproszczenia zasad wydawania przez ZUS zaświadczeń A1 — mówi Jan Buczek, szef Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Dodaje, że wprowadzone przez ZUS zmiany opierają się w głównej mierze na spełnieniu określonych warunków, a nie każdorazowym badaniu tzw. ośrodka interesów życiowych pracownika.

Enumeratywne wyliczenie wymagań w postaci przedstawienia: karty pobytu (czasowego, stałego lub rezydenta długoterminowego UE ) wraz z zezwoleniem na pracę, wizy z prawem do pracy, gdy wykonywana jest na podstawie zarejestrowanego oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy cudzoziemcowi, wskazania miejsca zamieszkania i wykazania tzw. rezydentury podatkowej, pozwoli przedsiębiorcy już na etapie składania wniosku ocenić, czy otrzyma zaświadczenia, o jakie wnioskuje. Każdorazowe badanie ośrodka interesów życiowych na podstawie przesłanek określonych w art. 11 rozporządzenia 987/2009 było trudne do oceny chociażby z tego powodu, że wydanie przez ZUS zaświadczenia A1 było kwestią uznaniową, bowiem spełnienie wymagania legalnego zamieszkania zależało od indywidualnej oceny urzędników, którzy brali m.in. pod uwagę posiadanie przez pracownika rodziny w innym kraju i częstotliwość jej odwiedzania.

— Nowe zasady w naszej wstępnej ocenie powinny ułatwić uzyskanie zaświadczeń, jednak jak będzie w rzeczywistości, czas pokaże. Już docierają do nas informacje od przewoźników o kłopotach z uzyskaniem tych kolejnych dokumentów. Wygląda na to, że nowe zasady zaskoczyły także urzędników — dodaje Jan Buczek.

 

Jak otrzymać zaświadczenie A1

Zaświadczenie A1 potwierdza obowiązywanie polskiego ustawodawstwa w odniesieniu do osoby, która jest delegowana do pracy za granicę, przenosi za granicę pracę wykonywaną w ramach prowadzonej w Polsce działalności gospodarczej lub wykonuje pracę w więcej niż jednym państwie. Jest to dokument wydawany na podstawie prawa UE i dotyczy poruszających się w granicach Unii. 2 maja 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opublikował wytyczne ujednolicające zasady wydawania tych zaświadczeń. Aby osoba będąca obywatelem państwa trzeciego mogła otrzymać zaświadczenie A1, powinna:

1. Posiadać jeden z wymienionych dokumentów, który uprawnia ją do pobytu w Polsce:

  • zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,
  • zezwolenie na pobyt stały,
  • zezwolenie na pobyt czasowy oraz pracę,
  • wizę Schengen lub wizę krajową wydaną w celu: wykonywania pracy w okresie nieprzekraczającym 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy na podstawie wpisanego do ewidencji oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi art. 60 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2017 r. poz. 2206, z późn. zm, wykonywania pracy, o której mowa w art. 88 ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, w okresie nieprzekraczającym 9 miesięcy w roku kalendarzowym — art. 60 ust. 1 pkt 5a ustawy o cudzoziemcach, wykonywania pracy innej niż określona w art. 60 pkt 5 i 5a ustawy o cudzoziemcach— art. 60 ust. 1 pkt 6 tej ustawy. 2. Być rezydentem podatkowym w Polsce (posiadać certyfikat rezydencji podatkowej)

Spełnienie obu tych warunków łącznie jest niezbędne do wydania zaświadczenia przez wszystkie oddziały ZUS. Od 2 maja 2018 r. są to jedyne obowiązujące kryteria brane pod uwagę przy ocenie, czy jest spełnione kryterium legalnego zamieszkania.

Aby otrzymać zaświadczenie A1, obywatel państwa trzeciego musi załączyć do wniosku: wypełniony formularz US-54 ,,Informacja o legalności zamieszkania obywatela państwa trzeciego” i certyfikat rezydencji „Zaświadczenie o miejscu zamieszkania lub siedzibie dla celów podatkowych” wydany przez organ podatkowy. Informacje o zasadach jego wydawania można uzyskać od właściwego dla danego pracownika Urzędu Skarbowego. Jeżeli do wniosku o zaświadczenie A1, który został złożony przed 2 maja 2018 r., nie została jeszcze wydana decyzja, to zostanie rozpatrzony zgodnie z nowymi wytycznymi. W takiej sytuacji nie ma konieczności składania nowego wniosku.

Źródło: Ogólnopolskie Centrum Rozliczania Kierowców

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Marcin Bołtryk

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Tematy