Ferrum <HUFE.WA> 22/2004 Treść projektów uchwał na ZWZA 27/05/2004 - część 1

Piotr Kuczyński
opublikowano: 18-05-2004, 16:46

Ferrum <HUFE.WA> 22/2004 Treść projektów uchwał na ZWZA 27/05/2004 - część 1 22/2004 TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA ZWZA 27/05/2004
Zarząd "Huta Ferrum" S.A. niniejszym podaje do publicznej wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad ZWZA "Huta Ferrum" S.A. w dniu 27 maja 2004 roku.
UCHWAŁA NR I/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art.395 § 2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. a. Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR II/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się ze sprawozdaniem grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. z działalności w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. i pozytywną opinią Rady Nadzorczej zatwierdza powyższe sprawozdanie.
UCHWAŁA NR III/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.1 Kodeksu spółek handlowych, art.53 ust.1 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994r. Nr 121, poz.591 z późn. zm.) oraz art. 26 ust.1 pkt. a Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z:
· sprawozdaniem finansowym "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok
· opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów
· Uchwałą Zarządu Nr 118/IV/04 z dnia 25.03.2004 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok
· Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 298/IV/04 z dnia 26.03.2004 r. w sprawie oceny sprawozdania finansowego Spółki "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.
postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, na które składa się:
1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą: 179.243.740,46 złotych (słownie: sto siedemdziesiąt dziewięć milionów dwieście czterdzieści trzy tysiące siedemset czterdzieści złotych 46/100),
3. rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości: 13.368.122,80 złotych (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 80/100 ),
4. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 3.868.124,83 złotych (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia cztery złote 83/100),
5. rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 r. wykazujący wzrost stanu środków pieniężnych o kwotę 380.401,83 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt tysięcy czterysta jeden złotych 83/100).
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
UCHWAŁA NR IV/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok.
Działając na podstawie art.395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art.63c ust.4 ustawy o rachunkowości (Dz.U.1994 r, Nr 121 poz. 591 z późn. zm.) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z :
- skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok
- opinią i raportem niezależnych biegłych rewidentów
- Uchwałą Zarządu Nr 140/IV/04 z dnia 19.04.2004 r. w sprawie przyjęcia
i przedłożenia Radzie Nadzorczej skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za 2003 rok
- Uchwałą Rady Nadzorczej Nr 308/IV/04 z dnia 22.04.2004r. w sprawie oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A.
postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A., na które składa się:
1. wprowadzenie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2. skonsolidowany bilans grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2003 roku, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 184.537.798,43 złote (słownie: sto osiemdziesiąt cztery miliony pięćset trzydzieści siedem tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt osiem złotych 43/100 ),
3. skonsolidowany rachunek zysków i strat grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący stratę netto w wysokości 13.923.873,49 złotych (słownie: trzynaście milionów dziewięćset dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy złote 49/100),
4. zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujące zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 4.423.875,52 złotych (słownie: cztery miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt pięć złotych 52/100),
5. skonsolidowany rachunek przepływów środków pieniężnych grupy kapitałowej "Huta Ferrum" S.A. za rok obrotowy od 01 stycznia 2003 roku do 31 grudnia 2003 roku wykazujący zwiększenie stanu środków pieniężnych o kwotę 74.445,93 złotych (siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych 93/100),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia
UCHWAŁA NR V/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: pokrycia straty netto za 2003 rok.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt.2 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. h Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto za 2003 rok w wysokości 13.368.122,80 zł (słownie: trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia dwa złote 80/100)
postanawia pokryć stratę netto za 2003 rok w całości z kapitału zapasowego Spółki.
UCHWAŁA NR VI/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Prezesowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu HENRYKOWI PFEIFER absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r. UCHWAŁA NR VII/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JERZEMU SMĘDZIKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.
UCHWAŁA NR VIII/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art. 26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Pani JADWIDZE SZUMIAŁ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 30.12.2003 r.
UCHWAŁA NR IX/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. i od 06.08.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu TADEUSZOWI KASZOWSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. i od 06.08.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR X/2004 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu ANDRZEJOWI BRAKSATOROWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.07.2003 r. do 30.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu ANDRZEJOWI BRAKSATOROWI absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 01.07.2003 r. do 30.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XI/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JANOWI WASZCZAK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 30.12.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Członkowi Zarządu Spółki "Huta Ferrum" S.A.
Panu JANOWI WASZCZAK absolutorium z wykonania
obowiązków w okresie od 30.12.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XII/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ANDRZEJOWI GOREŃ absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu ANDRZEJOWI GOREŃ
absolutorium z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej "Huta Ferrum" S.A. w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.
UCHWAŁA NR XIII/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani MIROSŁAWIE MASTEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 20.06.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Pani MIROSŁAWIE MASTEK
absolutorium z pełnienia funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 20.06.2003 r.
UCHWAŁA NR XIV/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie
od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r. Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu JÓZEFOWI JĘDRUCHOWI absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 23.06.2003 r.
UCHWAŁA NR XV/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.
Działając na podstawie art.395 §2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt.b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI NOWAKOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 01.01.2003 r. do 09.06.2003 r.
UCHWAŁA NR XVI/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu KONRADOWI MITERSKIEMU absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej w okresie od 23.06.2003 r. do 30.06.2003 r.
oraz funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XVII/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Z-cy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu JERZEMU WOŹNIAKOWI
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 23.06.2003 r. do 30.06.2003 r.
oraz funkcji Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 01.07.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XVIII/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki
"Huta Ferrum" S.A. Panu BERNARDOWI BIAŁEK absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu BERNARDOWI BIAŁEK
absolutorium z pełnienia funkcji Sekretarza Rady Nadzorczej
w okresie od 01.01.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XIX/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.
postanawia udzielić Panu ZBIGNIEWOWI ENGEL
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XX/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej Spółki "Huta Ferrum" S.A. Pani BERNADECIE ZIĘCINA absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt. 3 Kodeksu spółek handlowych
oraz art.26 ust.1 pkt. b Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie
Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A. postanawia udzielić Pani BERNADECIE ZIĘCINA
absolutorium z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej
w okresie od 23.06.2003 r. do 31.12.2003 r.
UCHWAŁA NR XXI/2004
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki "Huta Ferrum" SA w Katowicach z dnia 27 maja 2004 roku
w sprawie: wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Spółki.
Działając na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26 ust.1 pkt. e Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Huta Ferrum" S.A.:
§ 1
Wyraża zgodę na sprzedaż wieczystego użytkowania działki gruntu o powierzchni ca 220 m 2 , która zostanie wydzielona z działki 20/17 oznaczonej na załączonym planie linią żółtą zawartej w Księdze Wieczystej KW 49887 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Katowicach oraz prawa własności budynków i budowli znajdującej się na tej działce.
§ 2
Zbycie nieruchomości nastąpi na warunkach określonych przez Zarząd po uzyskaniu akceptacji Rady Nadzorczej.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Piotr Kuczyński

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Ferrum &lt;HUFE.WA&gt; 22/2004 Treść projektów uchwał na ZWZA 27/05/2004 - część 1