Komunikat z posiedzenia RPP w dn. 27-28.08.02-cz.I

opublikowano: 28-08-2002, 16:25

WARSZAWA (Reuters) - Poniżej przedstawiamy pierwszą część komunikatu po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej w dniach 27-28 sierpnia 2002 roku:

W dniach 27-28 sierpnia 2002 r. odbyło się posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Rada zapoznała się z materiałami przygotowanymi przez Zarząd i departamenty NBP oraz materiałami informacyjnymi i analitycznymi Ministerstwa Finansów, banków oraz instytutów badawczych. Rada omówiła sytuację w otoczeniu zewnętrznym polskiej gospodarki oraz tendencje w sferze realnej, w zakresie płac i świadczeń społecznych, podaży pieniądza, kredytu i stóp procentowych, w sektorze finansów publicznych oraz kształtowanie się oczekiwań inflacyjnych i cen oraz perspektyw inflacji.

Decyzja Rady Polityki Pieniężnej

W sierpniu obserwuje się utrwalanie niskiego poziomu inflacji. W porównaniu do sytuacji przed miesiącem uległy wzmocnieniu czynniki ograniczające wzrost inflacji w przyszłości:

·oczekiwany poziom inflacji uległ dalszemu obniżeniu;

·obniżyły się wszystkie miary inflacji bazowej;

·dynamika podaży pieniądza M3 spadła do poziomu 1,2 proc;

·znacząco obniżyła się dynamika kredytu dla gospodarstw domowych, utrzymuje się niska dynamika kredytów dla przedsiębiorstw;

·umiarkowany wzrost płac nie zagraża wzrostem presji inflacyjnej;

·ograniczenie usztywnień rynku pracy - dzięki częściowej liberalizacji kodeksu pracy - sprzyjać będzie utrzymaniu inflacji na niskim poziomie;

·oddala się perspektywa przyspieszenia wzrostu w USA i Unii Europejskiej.

Przy mniej optymistycznych perspektywach wzrostu gospodarki światowej, w Polsce potwierdziły się sygnały ożywienia gospodarczego:

·produkcja w przetwórstwie przemysłowym wzrosła w lipcu o 7,8%;

·wyższe od oczekiwanych były dochody budżetu z tytułu podatków pośrednich;

·nadal rosły wpływy z eksportu;

·odnotowano istotny wzrost nowo rozpoczętych inwestycji;

·sprzedaż detaliczna w cenach bieżących wzrosła w lipcu o 8,6%.

Umiarkowane tempo ożywienia gospodarczego zdaniem Rady nie stwarza obecnie zagrożenia dla realizacji celu inflacyjnego.

Utrzymują się czynniki mogące zagrażać stabilizacji inflacji na niskim poziomie:

·następuje spadek rocznej dynamiki depozytów gospodarstw domowych przy jednoczesnym utrzymaniu się wysokiej dynamiki pieniądza gotówkowego w obiegu;

·perspektywa utrzymania wysokiego deficytu sektora finansów publicznych w warunkach założonego wzrostu gospodarczego w 2003 r., wraz z zapowiadanym zwiększeniem skali udzielanych poręczeń i gwarancji, oznacza dalsze rozluźnienie polityki fiskalnej; brak jest do tej pory konkretnych propozycji reform w systemie wydatków publicznych, które pozwoliłyby na trwałe i skuteczne ograniczenie obecnego wysokiego poziomu deficytu budżetowego;

·utrzymuje się niepewność dotycząca kształtowania się czynników podażowych, zwłaszcza cen paliw.

Biorąc pod uwagę te argumenty Rada Polityki Pieniężnej postanowiła:

·obniżyć minimalną stopę rentowności 28-dniowych operacji otwartego rynku z 8,5% do 8,0%;

·obniżyć stopę redyskontową weksli z 10,0% do 9,0%;

·obniżyć stopę kredytu lombardowego z 11,5% do 10,5%;

·pozostawić na niezmienionym poziomie stopę depozytową (5,5%);

·utrzymać neutralne nastawienie w polityce pieniężnej.

Następne posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej odbędzie się w dniach 24-25 września 2002 r.

I. Ocena sytuacji gospodarczej

Ogólna ocena sytuacji gospodarczej, w porównaniu do tej z ubiegłego miesiąca, nieznacznie poprawiła się.

Zgodnie z danymi GUS w I kwartale 2002 r. roczna dynamika popytu krajowego ukształtowała się na poziomie 0% (wobec .3,9% w IV kwartale 2001 r.), a tempo wzrostu PKB w I kwartale 2002 r. uległo przyspieszeniu do 0,5% (0,2% w IV kwartale 2001). Ocenia się, że w II kwartale gospodarka wzrastała w tempie przewyższającym 0,5% PKB, na co wskazuje kształtowanie się dynamiki produkcji sprzedanej przemysłu i produkcji budowlano-montażowej.

Wysoki wzrost produkcji w lipcu (o 6,0%) świadczy o poprawie sytuacji w przemyśle. Zanotowane w dwóch ostatnich miesiącach dodatnie dynamiki doprowadziły do przełamania utrzymującego się przez 15 miesięcy stagnacyjnego trendu produkcji. Przyspieszenie tempa wzrostu przemysłu w lipcu wiązało się z wysoką dynamiką produkcji w przetwórstwie przemysłowym (wzrost o 7,8%). Z 22 działów przemysłu przetwórczego poziom niższy niż w lipcu ub.r. zanotowano tylko w trzech. Wśród działów o wysokiej dynamice produkcji przeważają przemysły o dużym udziale eksportu w sprzedaży. Poprawiła się sytuacja działów, których znaczna część produkcji to dobra zaopatrzeniowe dla budownictwa i dobra inwestycyjne. Obok poprawy sytuacji w budownictwie (zmniejszenie skali spadku, wzrost portfela zamówień) oraz znacznego wzrostu liczby zadań i wartości kosztorysowej inwestycji rozpoczynanych, stopniowa poprawa w przemysłach inwestycyjnych może świadczyć o zahamowaniu spadkowej tendencji w działalności inwestycyjnej.

Wbrew oczekiwaniom, w lipcu i sierpniu br. istotnie pogorszyły się wskaźniki bieżącej i oczekiwanej koniunktury w gospodarkach strefy euro i USA. Przewiduje się, że poprawa koniunktury zewnętrznej nastąpi później niż to wcześniej zakładano, a jej skutki dla gospodarki Polski będą najprawdopodobniej odczuwalne dopiero w II połowie 2003 r. Znacząco osłabiły się także oczekiwania dotyczące wzrostu stóp procentowych za granicą.

W sektorze przedsiębiorstw utrzymuje się umiarkowany wzrost płac. W okresie styczeń-lipiec br. przeciętne wynagrodzenie w przedsiębiorstwach było o 4,4% wyższe niż w analogicznym okresie 2001 r. Realny wzrost płac był wyższy niż przed rokiem i wyniósł 1,9%. Sytuacja na rynku pracy wskazuje, że nie należy jednak przewidywać istotnego przyspieszenia wzrostu płac w najbliższych miesiącach. W lipcu br. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw obniżyło się o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, a w porównaniu do lipca ub.r. było ono niższe o 4,2%.

((Reuters Serwis Polski, tel +48 22 653 9700, fax +48 22 653 9780, warsaw.newsroom@reuters.com))

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / Komunikat z posiedzenia RPP w dn. 27-28.08.02-cz.I