Wolczanka <WOLC.WA> 19/2003 dot. ugody z BGŻ SA w sprawie restrukturyzacji zobowiązania

Wolczanka <WOLC.WA> 19/2003 dot. ugody z BGŻ SA w sprawie restrukturyzacji zobowiązania 19/2003 DOT. UGODY Z BGŻ SA W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI ZOBOWIĄZANIA W nawiązaniu do RB Nr 3/2003 oraz informacji zawartej w SA-P 2003 odnośnie zobowiązania Wólczanka SA wobec BGŻ SA z tytułu poręczenia weksli inwestycyjnych "WLC Inwest", Zarząd Wólczanka S.A. informuje, iż w dniu 30 grudnia 2003 roku pomiędzy Wólczanką S.A. a BGŻ S.A. zawarte zostało porozumienie w sprawie restrukturyzacji zobowiązania głównego Wólczanki z tytułu poręczenia udzielonego WLC Inwest Sp. z o.o. w związku z emisją przez tę spółkę Weksli Inwestycyjnych Przedsiębiorcy wraz z przysługującymi Bankowi - zgodnie z umową o emisji WIP - odsetkami karnymi w wysokości podwójnej wartości odsetek ustawowych. Strony porozumienia ustaliły, że zobowiązanie Wólczanki wobec BGŻ S.A. stanowi kwotę ogółem 20.100.000,00 PLN (dwudziestu milionów stu tysięcy złotych i zero groszy), na którą składają się: należność główna w wysokości 17.500.000,00 PLN (słownie: siedemnaście milionów pięćset tysięcy złotych i zero groszy) oraz odsetki karne w wysokości 2.600.000,00 PLN (słownie: dwa miliony sześćset tysięcy złotych i zero groszy), co Zarząd Spółki potwierdził jako bezsporne i wymagalne. Restrukturyzacja zadłużenia Spółki będzie polegać na emisji obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości emisyjnej 20 100 000 zł (słownie dwadzieścia milionów sto tysięcy złotych) ("Obligacje"), z których środki zostaną przeznaczone na wykup weksli wystawionych przez WLC Inwest Sp. z o.o. Emisja Obligacji odbędzie się na następujących warunkach określonych w załączniku nr 1 ugody: Rodzaj papieru dłużnego: Obligacja na okaziciela, zabezpieczona (forma zdematerializowana) Wartość emisji Obligacji: 20 100 000 zł Cena emisyjna jednej Obligacji: 100.000 zł (wartość nominalna) Liczba Obligacji: 201 sztuk Data emisji Obligacji I kwartał 2004 r. Data wykupu poszczególnych serii Obligacji: A 800 000 zł 30-12-2004 r B 1 000 000 zł 30-12-2005 r C 1 300 000 zł 30-12-2006 r D 1 800 000 zł 30-12-2007 r E 1 900 000 zł 30-12-2008 r F 1 900 000 zł 30-12-2009 r G 1 900 000 zł 30-12-2010 r H 1 900 000 zł 30-12-2011 r. I 1 900 000 zł 30-12-2012 r. J 1 900 000 zł 30-12-2013 r. K 1 900 000 zł 30-12-2014 r. L 1 900 000 zł 30-12-2015 r. Razem: 20 100 000 zł - Cena wykupu Obligacji: Wykup obligacji odbędzie się w Dacie wykupu obligacji, wg ich wartości nominalnej. Warunki dojścia emisji do skutku: Emisja Obligacji dochodzi do skutku w przypadku subskrybowania 100% wartości programu emisji Obligacji. Opcja wcześniejszego wykupu: Przewiduje się możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii od A opcja call dla Emitenta do L przez Emitenta, na warunkach rynkowych. Emitent zawiadomi o wykupie określonych obligacji w terminie co najmniej 30 dni przed datą wcześniejszego wykupu. Opcja wcześniejszego wykupu: Obligatariusz będzie miał prawo żądania od Emitenta wcześniejszego opcja put dla Obligatariusza wykupu całości wyemitowanych obligacji w przypadku naruszenia warunków obligacji. Cel emisji: Sfinansowanie wykupu Weksli Inwestycyjnych Przedsiębiorcy WLC Inwest Sp. z o.o. Wynagrodzenie Banku: Prowizja za organizację 1,00% wartości nominalnej Obligacji Oprocentowanie Obligacji: Obligacje serii A WIBOR 3M + 150 p.b. Obligacje serii B WIBOR 3M + 200 p.b. Obligacje serii C WIBOR 3M + 210 p.b. Obligacje serii D WIBOR 3M + 220 p.b. Obligacje serii E WIBOR 3M + 230 p.b. Obligacje serii F WIBOR 3M + 240 p.b. Obligacje serii G WIBOR 3M + 250 p.b. Obligacje serii H WIBOR 3M + 260 p.b. Obligacje serii I WIBOR 3M + 270 p.b. Obligacje serii J WIBOR 3M + 280 p.b. Obligacje serii K WIBOR 3M + 290 p.b. Obligacje serii L WIBOR 3M + 300 p.b. Kupon odsetkowy płatny będzie z dołu w okresach kwartalnych Zabezpieczenie Obligacji (ustanowione na podstawie ustawy o obligacjach): 1. Hipoteki kaucyjne zabezpieczające poszczególne serie Obligacji, ustanowione na następujących nieruchomościach: - Zakład w Łodzi - Zakłady w Ostrowcu Świętokrzyskim - Zakład w Wieruszowie - Zakład w Opatowie 2. Zastawy rejestrowe na znaku towarowym. 3. Cesje z polis ubezpieczeniowych nieruchomości oraz zapasów. 4. Poddanie się egzekucji w trybie z art. 777 § 1 pkt. 5 KPC 5. Bank jako Agent emisji będzie pełnił funkcję Administratora rachunku, który zostanie założony w celu gromadzenia wyłącznie środków na wykup obligacji. Warunki dodatkowe: 1. BGŻ S.A. będzie pełnił funkcję agenta zabezpieczeń i Administratora zastawów. 2. Przed datą emisji obligacji Spółka przedstawi w Banku aktualny operat szacunkowy nieruchomości oraz wycenę znaku towarowego. 3. Spółka zobowiąże się do przeprowadzania przez rachunek w BGŻ S.A. w pierwszym roku trwania emisji 50% swoich obrotów, a następnie co roku o 10% więcej do poziomu 75% obrotów. 4. W przypadku sprzedaży określonych aktywów (środków trwałych zbędnych i przeznaczonych do zbycia), środki uzyskane ze sprzedaży zostaną w 75% przeznaczone na wykup Obligacji. Bank zobowiązuje się do nabycia Obligacji po łącznym spełnieniu następujących warunków: a) uzyskaniu zgód odpowiednich organów Banku, b) podpisaniu przez Spółkę umów związanych z emisją Obligacji zabezpieczonych, nie później niż do 31 stycznia 2004r., c)dostarczenia do Banku wyceny składników majątkowych sporządzonych przez uprawnionych biegłych z uwzględnieniem ich wartości w przypadku sprzedaży wymuszonej, a stanowiących przedmiot zabezpieczenia wierzytelności wynikajacej z Obligacji, w terminie do 23 stycznia 2004r., d) emisji Obligacji na warunkach określonych w załączniku nr 1 do ugody i w terminie do 31 marca 2004r. Niniejsza Ugoda jest warunkowa i wchodzi w życie pod warunkiem rozwiązujacym przedłożenia w Banku uchwały Rady Nadzorczej Spółki o emisji Obligacji na warunkach przedstawionych powyżej. Relacja danej emisji Obligacji do wartości kapitałów własnych Emitenta wg stanu na dzień 30.09.2003r. wynosi 67,30%. Emitent do chwili obecnej nie emitował obligacji i nie będzie się ubiegał o wprowadzenie obligacji do publicznego obrotu. Data sporządzenia raportu: 30-12-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Basic Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ