Z polisą bezpieczniej

Małgorzata Dygas
opublikowano: 09-06-2006, 00:00

Wzrost popytu na kredyty hipoteczne, i nie tylko, nie byłby możliwy bez sprzedaży ubezpieczeń, które są dla banków gwarancją otrzymania należności w razie niewywiązania się pożyczkobiorcy ze zobowiązań wobec banku.

Z szacunkowych danych wynika, że dzięki ubezpieczeniom banki udzieliły w okresie ostatnich kilku lat 50-60 proc. kredytów hipotecznych więcej. Największa oferta towarzystw dotyczy dwóch najbardziej poszukiwanych produktów — ubezpieczenia do czasu ustanowienia hipoteki na rzecz banku (tzw. ubezpieczenie pomostowe) oraz ubezpieczenia brakującego wkładu własnego, tj. części kredytu stanowiącej różnicę pomiędzy wymaganym wkładem własnym kredytobiorcy a wkładem faktycznie wniesionym przez kredytobiorcę (dotyczy tylko kredytów na cele mieszkaniowe). Tego typu produkty oferują towarzystwa majątkowe (dział II). Oferta kredytów liczy około 20 pozycji, ale podstawowe dotyczą celów mieszkaniowych.

Wymienione ubezpieczenia są adresowane do banków (nie do osób fizycznych, podmiotów gospodarczych), chociaż ryzyko obejmowane ubezpieczeniem dotyczy osób fizycznych. Umowa ubezpieczenia jest zawierana z bankiem, który jest ubezpieczającym i jednocześnie ubezpieczonym (ochrona ubezpieczeniowa świadczona jest na rzecz banku). Zwykle są to umowy portfelowe, w ramach których ubezpieczeniem obejmowane są wszystkie kredyty (lub określona w umowie ubezpieczenia ich część), w przypadku których kredytobiorca wskazał taką formę zabezpieczenia.

Oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy i oceny ryzyka związanego z kredytem dokonuje bank, zgodnie z obowiązującymi regulacjami bankowymi. Obejmowanie ubezpieczeniem następuje na podstawie zgłoszenia portfela kredytów (np. w cyklu miesięcznym) przesyłanego przez bank. Tylko niektóre kredyty, nie spełniające warunków określonych w umowie, mogą być zgłaszane do ubezpieczenia w trybie indywidualnym — zgodnie z ustalonymi z bankiem procedurami.

WAŻNE! Pożyczkobiorca może być objęty ochroną, kupując ubezpieczenie np. od utraty stałego źródła dochodu wskutek utraty pracy, które oferują niektóre banki wraz z ubezpieczeniami do kredytów. Inny zakres ochrony kredytobiorca może sobie zapewnić, kupując np. ubezpieczenie: na życie, następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczące poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu.

WAŻNE! Ubezpieczyciel, jeżeli ma jakieś zastrzeżenie co do celów, na jakie jest brany kredyt, lub portfela kredytobiorców, zgłasza swoje uwagi do banku. Towarzystwo nie ubezpieczy kredytu na cel, który budzi jego zastrzeżenia. Powyżej pewnej kwoty udzielonego kredytu, np. 400 tys. zł, niektóre towarzystwa prowadzą własną ocenę wiarygodności finansowej pożyczkobiorcy.

OFERTA: Ubezpieczenie kredytów i pożyczek hipotecznych do czasu ustanowienia hipoteki

Przedmiotem ubezpieczenia są kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty budowlano-hipoteczne udzielane osobom fizycznym (kredyt na cele domu jednorodzinnego, lokalu mieszkalnego w domu wielorodzinnym, spółdzielczego prawa własnościowego do lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielni mieszkaniowej w celu przekształcenia go na prawo własnościowe). Ubezpieczeniem jest objęta spłata całego zadłużenia kredytobiorcy. Zakres ubezpieczenia dotyczy niewypłacalności pożyczkobiorcy od dnia wypłaty kredytu do dnia ustanowienia hipoteki na rzecz banku. Okres ubezpieczenia trwa od dnia wypłaty kredytu lub pierwszej jego transzy do dnia ustanowienia hipoteki, maksymalnie do 120 miesięcy. Np. w TUW SKOK nie może być to dłużej niż 24 miesiące.

WAŻNE! TUW SKOK ubezpiecza kredyt hipoteczny do maksimum 250 tys. zł.

Zawarcie umowy następuje w banku wraz z obsługą kredytową. Składki za ubezpieczenie są odprowadzane (przez bank) raz w miesiącu, wraz ze zbiorczym zestawieniem ubezpieczonych w danym miesiącu kredytów, a w przypadku ubezpieczeń na 3, 6 lub 12 miesięcy składka odprowadzana jest jednorazowo za cały okres.

WAŻNE! Składkę za ubezpieczenie płaci pożyczkobiorca. Wysokość składki/ek jest zapisana w umowie zawartej z bankiem.

Wypłata odszkodowania — w razie zgłoszenia roszczenia przez bank ubezpieczyciel wypłaca odszkodowanie obejmujące niespłaconą przez pożyczkobiorcę część kredytu (z odsetkami i kosztami). Np. TU Europa wypłaca odszkodowanie w ciągu 30 dni od zgłoszenia szkody (po trzech niespłaconych ratach przez kredytobiorcę). Bank z chwilą otrzymania odszkodowania dokonuje cesji/przeniesienia na rzecz ubezpieczyciela zabezpieczeń przyjętych zgodnie z umową kredytu od kredytobiorcy i przekazuje związane z tym dokumenty (np. weksel). W TUW SKOK odszkodowanie wypłacane jest w terminie 14 dni od przedłożenia przez bank odpisu prawomocnego postanowienia sądu o wpisie do księgi wieczystej.

WAŻNE! Jeśli strony nie umówią się inaczej, windykację należności od kredytobiorcy po wypłacie odszkodowania prowadzi ubezpieczyciel. Z uwagi na konstrukcję tego ubezpieczenia wyłączenia odpowiedzialności towarzystwa dotyczą niedochowania przez bank obowiązków wynikających z umowy ubezpieczenia.

WAŻNE! Tego typu ubezpieczenie oferują m.in. TU Europa, TUiR Cigna STU, TU Compensa, STU Ergo Hestia, PZU, TUW SKOK, TUiR Warta.

OFERTA: Ubezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP do czasu ustanowienia hipoteki

PZU od lipca 2005 roku oferuje unikatowe na rynku ubezpieczenie spłaty kredytów udzielanych przedsiębiorstwom z sektora MŚP do czasu ustanowienia hipoteki. PZU proponuje to ubezpieczenie za pośrednictwem placówek PKO BP i BGŻ. Kredytobiorcami w tym przypadku są przedsiębiorcy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, zgodnie z przyjętymi w banku zasadami segmentacji klientów. Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową spłatę portfela udzielonych przez bank kredytów. Są one automatycznie obejmowane ochroną ubezpieczeniową na podstawie generalnej umowy portfelowej, zawartej pomiędzy bankiem a PZU. Kredyty, które odbiegają od warunków standardowych regulacji kredytowych i innych procedur bankowych lub które przekraczają maksymalną określoną w umowie ubezpieczenia kwotę, podlegają indywidualnej ocenie ryzyka przez PZU i są obejmowane ochroną ubezpieczeniową podczas specjalnej akceptacji. PZU odpowiada za niespłacony kredyt wraz z odsetkami w sytuacji, gdy bank wypowie kredytobiorcy umowę i po upływie okresu wypowiedzenia nie spłaci zadłużenia.

WAŻNE! Wszystkie formalności związane z ubezpieczeniem kredytu kredytobiorca załatwia w banku i jest zobowiązany do pokrycia kosztu składki ubezpieczeniowej.

OFERTA: Ubezpieczenie brakującego wkładu własnego

Mniej popularnym, ale wykorzystywanym coraz chętniej przez banki produktem jest ubezpieczenie brakującego wkładu własnego kredytobiorcy. Wymagany minimalny wkład własny wynosi średnio od 20 do 30 proc. wartości kredytowanej inwestycji. Jeżeli klient nie ma własnych środków, to stara się w banku o kredyt, który musi zostać ubezpieczony. Z tego ubezpieczenia korzystają nie tylko inwestorzy z „chudymi portfelami”, lecz także ludzie zamożni — kredytobiorca nie chce wydawać swoich oszczędności na zakup, remont domu lub mieszkania, ponieważ woli pieniądze korzystnie ulokować. Wtedy za niewielką cenę kupuje ubezpieczenie. Ubezpieczeniem jest objęta spłata części zadłużenia dotyczącej niespłaconego wkładu własnego. Kwota kredytu obejmowana ubezpieczeniem jest uzgadniana z bankiem w umowie. Jeżeli dany kredyt przewyższa kwotę określoną w umowie – zgłaszany jest w trybie indywidualnym (tak więc nie musi występować ograniczenie kwoty poszczególnych kredytów).

Wypłata odszkodowania — w przypadku zgłoszenia roszczenia towarzystwo wypłaca odszkodowanie w wysokości brakującego wkładu własnego — niespłaconą przez kredytobiorcę ubezpieczoną część wkładu (dalej j. w.).

WAŻNE! Tego typu ubezpieczenie oferują m.in. TU Europa, TUiR Cigna STU, TU Compensa, PZU, TUiR Warta.

OFERTA: Ubezpieczenie spłaty kredytów i pożyczek hipotecznych udzielanych bez zaświadczenia o dochodach

Ubezpieczenie jest oferowane przez TU Europa. Stanowi ochronę kredytów i pożyczek zabezpieczonych hipoteką na rzecz banku, udzielanych osobom fizycznym, które składają oświadczenie, że są zdolne do spłaty kredytu/pożyczki. Kredytobiorca uzyskuje dostęp do kredytu hipotecznego/pożyczki hipotecznej bez konieczności przedstawienia zaświadczenia o dochodach. Przedmiotem ubezpieczenia jest kredyt/pożyczka hipoteczna zabezpieczona hipoteką na rzecz banku, udzielane kredytobiorcom na podstawie oświadczenia o posiadanej przez nich zdolności do spłaty kredytu/pożyczki.

WAŻNE! Towarzystwo obejmuje ochroną kredyty i pożyczki hipoteczne udzielone do kwoty poniżej rzeczywistej wartości nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu/pożyczki. Nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie może być wyceniona tylko przez rzeczoznawcę zaakceptowanego przez TU Europa oraz współpracujący bank.

OFERTA: Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości

Ubezpieczenie stanowi zabezpieczenie banku przed skutkiem spadku wartości nieruchomości, w wyniku czego bank nie mógłby w pełni zaspokoić swoich roszczeń w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie wypowiedzianego kredytu. Kredytobiorca ma pewność, że w razie wypowiedzenia umowy kredytu wraz z żądaniem spłaty całego zadłużenia, egzekucja z jego majątku osobistego ograniczy się tylko do nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu.

WAŻNE! Ubezpieczenie od utraty wartości nieruchomości stanowi kontynuację dla ubezpieczenia kredytu hipotecznego w okresie pomostowym.

Okiem eksperta

Ubezpieczenie kredytu — w jaki sposób, za ile?

Udzielając kredytów hipotecznych banki muszą w odpowiedni sposób dokonać ich zabezpieczenia. Docelowym standardowym zabezpieczeniem spłaty kredytów hipotecznych jest hipoteka na finansowanej nieruchomości, choć banki dopuszczają również zabezpieczenie hipoteczne na innej nieruchomości. Obecnie w Polsce oczekiwanie na wpis hipoteki może trwać od kilku do kilkunastu miesięcy. Jednym z powszechnie stosowanych sposobów przejściowego zabezpieczenia kredytu jest ubezpieczenie braku jego spłaty od dnia uruchomienia kredytu do dnia ustanowienia hipoteki. Rozwiązanie takie umożliwia kredytobiorcy uzyskanie kredytu bez oczekiwania na wpis hipoteki i jest alternatywą dla innej formy zabezpieczenia, np. poręczenia. Jest to szybki, łatwy i niedrogi sposób na uruchomienie kredytu. Osoba zainteresowana, w zależności od wysokości posiadanych środków oraz przewidywanego okresu oczekiwania na wpis hipoteki, może opłacać składkę ubezpieczeniową miesięcznie, kwartalnie, co sześć miesięcy lub raz na rok.

Biorąc pod uwagę koszty uzyskania kredytu w banku oraz wydatki, jakie należy ponieść z tytułu zakupu nieruchomości, wydaje się, że najkorzystniejsze dla pożyczkobiorcy jest dokonywanie płatności składki co miesiąc. Ochrona ubezpieczeniowa może być kontynuowana w całym okresie oczekiwania na wpis hipoteki. Koszt ubezpieczenia kredytu wynosi średnio na rynku około 0,8 proc. kwoty udzielonego kredytu w skali roku. W sytuacji, gdy kredytobiorca opłaci składkę za okres ubezpieczenia dłuższy niż miesiąc, a wpisu hipoteki dokona się przed upływem tego okresu, np. TUiR Cigna STU zwraca składkę ubezpieczenia za niewykorzystany okres.

Ubezpieczenie, o którym mówimy, jest zabezpieczeniem banku na wypadek niespłacenia kredytu przez klienta. Dlatego też towarzystwo po wypłacie odszkodowania wzywa kredytobiorcę do spłaty

należności, którą za niego spłaciło bankowi. TUiR Cigna STU w każdym takim przypadku podchodzi indywidualnie do dłużnika, proponując mu spłatę należności w drodze ugody (biorąc pod uwagę

jego aktualną sytuację finansową). Jeżeli dłużnik nie wykazuje woli zawarcia ugody, dopiero wówczas zostają uruchomione powszechnie stosowane przez ubezpieczycieli lub banki procedury windykacyjne.

Rafał Kubański

kierownik Zespołu Współpracy z Bankami TUiR Cigna STU

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Małgorzata Dygas

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Nieruchomości / Z polisą bezpieczniej