Zamówienia publiczne

Elżbieta Cierlica
opublikowano: 07-07-1999, 00:00

W gąszczu paragrafów

Zasady udzielania zamówień publicznych reguluje Ustawa o zamówieniach publicznych z 10 czerwca 1994 roku (z późniejszymi zmianami), która weszła w życie 1 stycznia 1995 roku. Aby ułatwić korzystanie z tych przepisów Prezes Rady Ministrów ogłosił 3 lipca 1998 r. jednolity tekst ustawy. Niecały rok później dokonana została nowelizacja, zwana „płytką”, ponieważ wprowadzała zmiany w związku z wejściem w życie ustawy o finansach publicznych i nowym podziałem administracyjnym kraju. Nowelizacja została uchwalona 9 kwietnia 1999 roku i weszła w życie po 14 dniach jako Ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych. Zostało do niej wydanych 14 aktów wykonawczych. Zamówienia publicznego udziela się w trybie: przetargu nieograniczonego, ograniczonego, dwustopniowego, negocjacji z zachowaniem konkurencji, zapytania o cenę i zamówienia z wolnej ręki. Podstawowym trybem jest przetarg nieograniczony. Udzielenie zamówienia w inny sposób jest możliwe tylko w sytuacjach przewidzianych ustawą lub po uzyskaniu zgody prezesa Urzędu Zamówień Publicznych. Ustawę o zamówieniach publicznych stosuje się do zamówień udzielanych przez: państwowe jednostki budżetowe i zakłady budżetowe oraz gospodarstwa pomocnicze utworzone przy państwowych jednostkach budżetowych, państwowe fundusze celowe, jednostki samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne, spółdzielnie, fundacje i stowarzyszenia (w zakresie, w jakim dysponują środkami publicznymi) oraz państwowe i komunalne jednostki organizacyjne, jednostki zależne, agencje państwowe, jednostki publicznej radiofonii i telewizji — w zakresie zadań o charakterze użyteczności publicznej.

Biuletyn Zamówień Publicznych

Ustawa obliguje zamawiających do zamieszczania w Biuletynie Zamówień Publicznych, (którego wydawcą jest Urząd Zamówień Publicznych), ogłoszeń o zamówieniach powyżej 30 tys. euro, dotyczących przetargów nieograniczonych, dwustopniowych, wstępnych kwalifikacji, ogłoszeń o zamówieniach powyżej 200 tys. euro dotyczących przetargów ograniczonych oraz informacji o negocjacjach z zachowaniem konkurencji i zapytaniach o cenę powyżej 200 tys. euro oraz ogłoszeń o wyborze oferenta. Biuletyn w 1998 r. drukowany był w nakładzie przekraczającym 10 tys. egzemplarzy, z czego 9,2 tys. trafiało do stałych odbiorców. Cena rocznej prenumeraty biuletynu wynosi 600 zł, ogłoszenia są bezpłatne. Biuletyn wydawany jest co kilka dni, w zależności od napływających ogłoszeń o przetargach. Zasada jest bowiem taka, że ogłoszenie musi się ukazać najpóźniej po dziesięciu dniach od chwili jego przekazania do redakcji. W 1998 roku wydano 211 numerów, w których opublikowano 53,2 tys. ogłoszeń. Wszystkie informacje zawarte w Biuletynie dostępne są w Internecie na stronach UZP (http://www.uzp.gov.pl). Na uwagę zasługują również następujące pozycje:

— Zielona księga. Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej

— Zamówienia Publiczne w Unii Europejskiej. Procedury odwoławcze w świetle dyrektyw

— Orzecznictwo Zespołu Arbitrów. Przegląd wydanych wyroków w okresie styczeń — lipiec 1998

Książki zostały wydane przez Urząd Zamówień Publicznych i są bezpłatnie udostępniane zainteresowanym.

Dostęp do kontraktów w Unii Europejskiej

Układ ustanawiający stowarzyszenie między Rzecząpospolitą Polską a Wspólnotami Europejskimi otwiera przed polskimi przedsiębiorcami dostęp do rynku zamówień publicznych w UE. Zgodnie z art. 67 tego układu przedsiębiorstwa polskie (czyli założone zgodnie z prawem polskim i mające swe zarejestrowane biuro, centralną administrację lub główne miejsce działalności na terenie Polski) otrzymały, z chwilą wejścia w życie układu, dostęp do przetargów organizowanych na terytorium Wspólnoty Europejskiej, na zasadzie traktowania nie mniej korzystnego, niż przyznane przedsiębiorstwom ze Wspólnoty. Zgodnie z tym przepisem podobne prawa w odniesieniu do rynku polskiego otrzymały przedsiębiorstwa ze Wspólnoty, z tym że zagwarantowanie tego dostępu przez stronę polską ma nastąpić dopiero pod koniec dziesięcioletniego okresu przejściowego. Układ Europejski stworzył więc formalnoprawne ramy udziału przedsiębiorstw polskich w zamówieniach udzielanych w krajach członkowskich Unii. Podobne możliwości przed polskimi firmami otworzyły się na podstawie art. 16 umowy pomiędzy Rzecząpospolitą Polską a państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA). Obecnie dotyczy to Szwajcarii, Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Podobnie jak z krajami UE, umowy z krajami EFTA, dotyczące zamówień publicznych, oparte są na asymetrii. Oznacza to, że przedsiębiorstwa polskie uzyskały dostęp do rynku zamówień w krajach EFTA, a pełne zrównoważenie praw i obowiązków stron umowy ma nastąpić nie później niż do końca okresu przejściowego, który upływa 31 grudnia 2001 roku. Ogłoszenia o zamówieniach publicznych w krajach Unii publikowane są w Dzienniku Urzędowym Wspólnot (seria S) oraz w wersji elektronicznej, w bazie: Tenders Electronic Dialy (TED) - www2.echo.lu/echo/databases/ted/en/tedlinks.html.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Elżbieta Cierlica

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Zamówienia publiczne