Dotacje dla biznesu z programu „Polska Cyfrowa”

Materiał Partnera
opublikowano: 21-11-2016, 00:00

Nie tylko małe i średnie firmy z branży IT, ale również duzi gracze mogą liczyć na wsparcie projektów dotyczących dostępu do internetu

Firmy telekomunikacyjne mogą zdobyć w sumie 3 mld zł na inwestycje infrastrukturalne związane z dostępem do szerokopasmowego internetu. Taką dotacyjną szansę oferuje działanie 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach” programu operacyjnego „Polska Cyfrowa” (PO PC). Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR). Pod koniec września Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) ogłosiło konkurs dla MSP oraz dużych przedsiębiorstw z sektora IT. Nabór wniosków rozpoczął się 31 października, natomiast zakończy się 9 stycznia 2017 r. Można je składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem skrzynki podawczej CPPC (adres skrzynki ePUAP: /2yki7sk30g/2nab11). Rozstrzygnięcie konkursu jest planowane na drugi kwartał 2017 r. W ramach poprzedniego naboru wybrano 92 projekty. Celem działania 1.1 jest wsparcie przedsięwzięć dotyczących rozwoju sieci szerokopasmowych, w szczególności o wysokich parametrach. Dzięki niemu stworzone zostaną możliwości świadczenia usług szybkiego internetu na terenach, gdzie prowadzenie tego typu inwestycji na zasadach rynkowych jest nieopłacalne.

Najważniejsze zasady konkursu z dotacjami na projekty z działania 1.1 PO PC

Kto może starać się o dotacje - Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 16 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Kiedy ruszył nabór -  31 października 2016 r.

Do kiedy można składać wnioski -  9 stycznia 2017 r.

Budżet konkursu -  3 mld zł

Rodzaj wspieranych projektów  - Projekty, które przyczynią się w największym stopniu do osiągnięcia celu, jakim jest powszechny dostęp do szybkiego internetu. Wsparcie może być udzielane na projekty realizowane na terytorium naszego kraju, które polegają na budowie sieci dostępu nowej generacji NGA (ang. Next-generation access), a także zapewniają gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalna wartość projektu -  70 mln EUR

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowanych -  50 mln EUR 

Maksymalny poziom dofinansowania - 85 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych, 80 proc. dla regionów lepiej rozwinietych, czyli wojewodztwa mazowieckiego

Maksymalny okres realizacji projektu - 36 miesięcy

Organizator naboru - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

Najważniejsze zasady konkursu z dotacjami na projekty z działania 1.1 PO PC

Kto może starać się o dotacje - Przedsiębiorcy telekomunikacyjni, zarówno z sektora MŚP, jak i dużych przedsiębiorców, wskazani w § 3 pkt 1 rozporządzenia ministra administracji i cyfryzacji z 16 września 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1466) w sprawie udzielania pomocy na rozwój infrastruktury szerokopasmowej w ramach POPC na lata 2014-2020.

Kiedy ruszył nabór -  31 października 2016 r.

Do kiedy można składać wnioski -  9 stycznia 2017 r.

Budżet konkursu -  3 mld zł

Rodzaj wspieranych projektów  - Projekty, które przyczynią się w największym stopniu do osiągnięcia celu, jakim jest powszechny dostęp do szybkiego internetu. Wsparcie może być udzielane na projekty realizowane na terytorium naszego kraju, które polegają na budowie sieci dostępu nowej generacji NGA (ang. Next-generation access), a także zapewniają gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego.

Maksymalna wartość projektu -  70 mln EUR

Maksymalna wartość całkowitych kosztów kwalifikowanych -  50 mln EUR 

Maksymalny poziom dofinansowania - 85 proc. dla regionów słabiej rozwiniętych, 80 proc. dla regionów lepiej rozwinietych, czyli wojewodztwa mazowieckiego

Maksymalny okres realizacji projektu - 36 miesięcy

Organizator naboru - Centrum Projektów Polska Cyfrowa, ul. Syreny 23, 01-150 Warszawa

Zyskają mali i duzi

Wsparcie będzie przeznaczone dla przedsiębiorców telekomunikacyjnych zarówno z sektora MSP, jak i dla dużych przedsiębiorców, którzy posiadają odpowiednio wysoki potencjał oraz doświadczenie gwarantujące sprawną realizację przedsięwzięć. Jakie projekty mają szansę na unijne wsparcie? Przede wszystkim te, które przyczynią się w największym stopniu do osiągnięcia celu, jakim jest powszechny dostęp do szybkiego internetu. Chodzi tu szczególnie o placówki edukacyjne. Wsparcie może być udzielane na projekty realizowane na terytorium naszego kraju, które polegają na budowie sieci dostępu nowej generacji NGA (ang. Next-generation access), a także zapewniają gwarantowaną przepustowość co najmniej 30 Mb/s do użytkownika końcowego. Co ważne, okres realizacji przedsięwzięcia nie może być dłuższy niż trzy lata. Rozpoczęcie prac powinno nastąpić w ciągu czterech miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Centrum Projektów Polska Cyfrowa przestrzega, że unijnego wsparcia nie otrzymają przedsięwzięcia, które zostały ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku o dofinansowanie. Przedsiębiorca może złożyć w tym konkursie więcej niż jeden wniosek o dofinansowanie — pod warunkiem że każdy z nich będzie dotyczył innego obszaru tematycznego. Nie można jednak dostarczyć jednego wniosku o dotację, który jednocześnie obejmie kilka obszarów konkursowych. W wyniku konkursu realizowane będą projekty, które spełnią formalne i merytoryczne kryteria i uzyskają największą liczbę punktów.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

Skorzystają szkoły

W projektach nie chodzi tylko o większy dostęp gospodarstw domowych do szybkiego internetu, ale również o objęcie nim placówek oświatowych. Dlatego obligatoryjne będzie podłączenie na danym obszarze konkursowym wszystkich wskazanych szkół do sieci o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Organizatorzy konkursu zwracają też uwagę, że 80 proc. jednostek oświatowych wyznaczonych dla wybranego w projekcie obszaru interwencji należy podłączyć do sieci w ciągu 14 miesięcy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Pozostałe 20 proc. — przed końcem 20 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy. Równocześnie wnioskodawca spośród punktów adresowych określonych w wykazie obszarów konkursowych jako „podstawowe” musi zadeklarować minimalną liczbę gospodarstw domowych, którą obejmie zasięgiem na wybranym obszarze interwencji. Maksymalny poziom dofinansowania dla regionów słabiej rozwiniętych, a więc wszystkich poza województwem mazowieckim, to 85 proc. kosztów kwalifikowanych projektu. Natomiast dla regionów lepiej rozwiniętych, czyli dla Mazowsza, wynosi 80 proc. Najwyższa dopuszczalna kwota dofinansowania została określona indywidualnie dla każdego obszaru konkursowego. Maksymalna wartość projektu to 70 mln EUR, natomiast górny pułap kosztów kwalifikowanych — 50 mln EUR. Przedsięwzięcia o dofinansowaniu powyżej 10 mln EUR będą objęte procedurą monitorowania zwrotu nadpłaconej pomocy określonej w umowie o dofinansowanie. Budżet konkursu wynosi 3 mld zł, ale ta kwota może jeszcze ulec zmianie.

Eksperci zweryfikują

Ocena wniosków o dofinansowanie unijne składa się z dwóch etapów: formalnej i merytorycznej. Złożone projekty mogą liczyć na pozytywną weryfikację, jeżeli wszystkie kryteria merytoryczne zostały ocenione pozytywnie metodą zero-jedynkową przez dwóch członków komisji. Ponadto, muszą one uzyskać najwyższą liczbę punktów spośród wszystkich wniosków złożonych w ramach tego samego obszaru konkursowego.

Jeżeli kilka projektów w wyniku oceny merytorycznej otrzyma taką samą liczbę punktów, o przyznaniu dofinansowania będzie decydować kilka czynników. Wsparcie dostanie najpierw przedsięwzięcie o największym planowanym zasięgu sieci lub o najniższej wnioskowanej kwocie dofinansowania. Warto przyjrzeć się kryteriom formalnym. Jednym z nich jest objęcie zasięgiem sieci NGA: minimalnej liczby gospodarstw domowych oraz wszystkich szpitali publicznych wskazanych na liście dla obszaru, na którym realizowany będzie projekt. Szpitale publiczne muszą się znaleźć w zasięgu sieci o przepustowości minimum 100 Mb/s. Inne istotne kryterium formalne — w wyniku realizacji projektu do sieci NGA powinny być podłączone wszystkie szkoły i placówki edukacyjne wskazane dla danego obszaru inwestycji. Szkoły oraz placówki edukacyjne muszą zostać podłączone do sieci o przepustowości minimum 100 Mb/s, a wykonane podłączenia powinny spełniać wymagania techniczne określone w załączniku do dokumentacji konkursowej.

O czym warto pamiętać

Jakie kryteria merytoryczne (tzw. zero-jedynkowe) muszą być spełnione? Wnioskodawca powinien posiadać potencjał ekonomiczny pozwalający na realizację projektu. Poza tym ważna jest także efektywność przedsięwzięcia, czyli jego ocena techniczna i koszty (w tym m.in. koszt jednego kilometra światłowodu czy kanalizacji). Eksperci zwrócą też uwagę na element przychodowy projektu, czyli przyrost abonentów w czasie. Chodzi o to, aby zaplanowane przychody były adekwatne do obszaru realizacji projektu. Istotna jest także rentowność inwestycji od strony kosztów i korzyści. Taka analiza powinna być sporządzona zgodnie z wytycznymi w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych na lata 2014-2020. Jeżeli wnioskodawca posiada doświadczenie w prowadzeniu inwestycji dotyczących budowy sieci telekomunikacyjnych, ma szansę otrzymać od komisji weryfikacyjnej 30 punktów. Ewaluacji podlega również to, czy przedsiębiorca (w tym udziałowcy) w ciągu ostatnich ośmiu lat zrealizował przedsięwzięcia z zakresu budowy, rozbudowy lub przebudowy sieci telekomunikacyjnych. Punktacja za to kryterium będzie uzależniona od wartości zrealizowanych przez wnioskodawcę inwestycji. 10 punktów otrzyma potencjalny beneficjent, jeśli wykaże, że zrealizował projekty o łącznej wartości netto równej 100 proc. kwoty dofinansowania wskazanej dla danego obszaru. W przypadku 120 proc. i 150 proc. może liczyć odpowiednio na: 20 pkt. i 30 pkt. W przypadku aplikowania przez jednego wnioskodawcę o dotacje na kilka obszarów wartość zrealizowanych inwestycji bada się we wszystkich, na które zostały złożone wnioski o dofinansowanie.

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane