Dotacyjne wsparcie na innowacje w regionach

Materiał Partnera
opublikowano: 24-10-2016, 09:00

Na przedsiębiorców, którzy chcą realizować nowatorskie pomysły, czeka dofinansowanie w regionalnych programach operacyjnych. Jest o co walczyć

Najwięcej szans na fundusze dla innowatorów znajduje się w programie operacyjnym „Inteligentny Rozwój”. Są tam możliwości zdobycia kapitału zarówno dla młodych firm rozpoczynających dopiero swoją przygodę z biznesem, jak i przedsiębiorców, którzy planują innowacyjne projekty lub stworzenie własnej jednostki badawczo-rozwojowej. Ale do rozdzielenia są również fundusze w ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO). Każde województwo zarezerwowało w nich pokaźną pulę dla firm.

Jakie projekty mają szanse

Mówimy: innowacje. Co w praktyce one oznaczają? Są to wprowadzane na rynek nowe lub znacząco ulepszone różnego rodzaju rozwiązania. Mogą dotyczyć produktu, usługi, procesu, działania marketingowego czy też organizacyjnego. Efektem innowacji produktowej powinno być powstanie nowego lub ulepszonego towaru, usługi, natomiast procesowej — wprowadzenie w przedsiębiorstwie nowych albo unowocześnionych metod produkcji lub dostawy. Przedsiębiorcy wprowadzają w życie również innowacje marketingowe. Pod tym pojęciem należy rozumieć znaczące zmiany w wyglądzie produktu, jego opakowaniu, pozycjonowaniu, promocji, polityce cenowej lub modelu biznesowym. Wynikają one z nowej strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Kolejny rodzaj to innowacja organizacyjna, czyli zastosowanie w firmie nowej metody organizacji — jej działalności biznesowej, miejsc pracy lub relacji zewnętrznych. Największe wsparcie z budżetu unijnego w obecnej perspektywie finansowej (2014-20) ma być przeznaczane na innowacje produktowe i procesowe. Marketingowe i organizacyjne zazwyczaj mogą stanowić co najwyżej element projektu. Nowatorskie rozwiązania mogą być finansowane na różnych etapach ich powstawania. Dotacje można dostać na prowadzenie badań, wdrożenie wyników prac B+R, tworzenie zaplecza badawczo-rozwojowego lub działania B+R w akademickich przedsiębiorstwach.

Według Frascati

Na etapie oceny formalnej eksperci będą zwracać szczególną uwagę na to, czy przedsięwzięcie obejmuje badania przemysłowe lub prace rozwojowe z wyłączeniem badań podstawowych, a także czy wnioskodawca właściwie przyporządkował koszty do poszczególnych rodzajów badań. Przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje muszą zapewnić, że prawa własności intelektualnej nie stanowią bariery w realizacji i we wdrożeniu projektu. Powinni też zagwarantować, że dysponują lub pozyskają prawa własności intelektualnej, które są niezbędne dla prowadzenia prac B+R. Muszą także uzasadnić, że zaplanowane wdrożenie rezultatów projektu nie narusza praw własności intelektualnej.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w obszarze oprogramowania komputerowego, należy również uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zawartymi w nim zapisami „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R”. Poniżej przedstawiamy kilka przykładów działań z RPO różnych województw, w których można zdobyć dotacje na przedsięwzięcia związane z nowatorskimi rozwiązaniami.

Innowatorzy z Mazowsza

Unijne fundusze na B+R dla przedsiębiorstw są zarezerwowane m.in. w działaniu 1.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM). Firmy z tego regionu mogą powalczyć o unijne fundusze na realizację przedsięwzięcia badawczego ukierunkowanego na wytworzenie nowej wiedzy lub nowatorskiego sposobu przetworzenia już istniejącej. Jakie wydatki przedsiębiorca będzie mógł zaliczyć do kosztów kwalifikowanych, czyli przeznaczonych do refundacji z funduszy unijnych? Koszty zakupu usług badawczych, materiałów zużywalnych, odczynników, testów, budowy prototypu oraz pracy techników, laborantów i inżynierów. W ramach działania 1.2 RPO dla mazowieckich firm przewidziano nabory w trzech osobnych konkursach. Będą one prowadzone od 31 października. Są to: „Bon na innowacje”, „Tworzenie lub rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego” i „Proces eksperymentowania i poszukiwania nisz rozwojowych i innowacyjnych”. Nabór organizuje Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych i szczegółów konkursów należy szukać na jej stronie internetowej. Działanie to opiszemy na przykładzie ostatniego konkursu, w którym do rozdania jest ok. 21,7 mln zł. Wnioski o dofinansowanie projektów można składać od 31 października do 4 stycznia 2017 r. Wsparcie skierowane jest zarówno do sektora MSP, jak i do dużych firm. Obejmie ono projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw wykraczające poza priorytetowe kierunki badań określone dla obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego. W przypadku dofinansowania udzielonego dużej firmie musi ona wykazać, że wkład finansowy z europejskich funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących już lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE. Innym istotnym warunkiem otrzymania wsparcia przez firmę jest opisanie efektu dyfuzji działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem w odniesieniu do MSP. Przykładowo dyfuzja na zewnątrz może zachodzić poprzez nawiązanie współpracy w sferze innowacji np. w ramach aktywnego uczestnictwa we wspólnych projektach z MSP lub kooperacji w obszarze działalności produkcyjnej lub usługowej, w którą zaangażowane będą mniejsze firmy. Należy też wykazać, że wypracowane w projekcie rezultaty w postaci innowacyjnych produktów, technologii, usług lub know-how dają szansę na podjęcie współpracy przede wszystkim z MSP lub z organizacjami pozarządowymi i badawczymi. Ta kooperacja może trwać nawet po zakończeniu projektu.

Wsparcie w Łódzkiem

Dotacje na wdrożenie wyników prac B+R są dostępne m.in. w poddziałaniu 2.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego (RPO WŁ). Jego celem jest zwiększenie zastosowania innowacji w sektorze MSP, co w konsekwencji ma się przyczynić do podwyższenia konkurencyjności i rozwoju przedsiębiorstw w województwie łódzkim. Chodzi tutaj o wykorzystanie wyników projektu badawczego, które już posiadamy z wcześniej przeprowadzonych badań lub wykonanych przez kogoś innego efektów prac B+R. Celem tak zdefiniowanego przedsięwzięcia jest uruchomienie bazy infrastrukturalnej (budynek, maszyna, sprzęt, oprogramowanie) po to, by wiedzę, którą już posiedliśmy z projektu, wdrożyć do produkcji. Stąd też w kosztorysie stanowiącym ważną część wniosku aplikacyjnego mogą znaleźć się m.in. roboty budowlane, maszyny, urządzenia, oprogramowanie czy też dodatkowe licencje i know-how potrzebny do wdrożenia. Nabór wniosków o dofinansowanie z poddziałania 2.3.1 będzie trwał do 10 listopada tego roku i jest organizowany przez Centrum Obsługi Przedsiębiorcy. Na wsparcie mogą liczyć tylko firmy MSP. Na co można otrzymać dofinansowanie? Np. na projekty, których zasadniczym celem jest wdrożenie lub zakup i wdrożenie wyników prac B+R. Beneficjentami mogą być firmy wprowadzające na rynek innowacyjne produkty, procesy wytwarzania produktów lub świadczące usługi, w tym ekoinnowacje. Do podziału jest w sumie ok. 87,2 mln zł. Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 200 tys. zł. Nowatorskie pomysły wdrażane w ramach projektu nie mogą być stosowane w województwie łódzkim dłużej niż trzy lata. Ewaluacja będzie dokonywana na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę informacji potwierdzających innowacyjność przedsięwzięcia, opinii o niej zawartych we wniosku o dofinansowanie lub załączonych dokumentach (wyniki badań, publikacje naukowe, dokumenty patentowe i statystyczne).

Dotacje dla Podkarpacia

Unijne wsparcie na tworzenie zaplecza B+R firmy mogą otrzymać m.in. w ramach działania 1.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego (RPO WP).

W tym przypadku firmy mogą ubiegać się o granty na zakup i uruchomienie sprzętu i aparatury badawczej do dalszego prowadzenia prac badawczych (we własnym zakresie lub we współpracy z innymi przedsiębiorstwami). Chodzi m.in. o budowę i uruchomienie laboratorium albo wyposażenie czy doposażenie go w nowy, lepszy i szybszy sprzęt. W tego typu przedsięwzięciach firma lub grupa podmiotów musi przedstawić plan badawczy, który planuje realizować w planowanej infrastrukturze. Eksperci ocenią rodzaj tych prac, jakie przedsiębiorstwa zamierzają realizować, wykorzystując zakupioną z funduszy unijnych infrastrukturę. Wydatki, które będą podlegać refundacji, obejmują m.in. maszyny i urządzenia laboratoryjne lub testowe, oprogramowanie obsługujące procesy badawcze w laboratorium oraz dodatkowe licencje i know-how. Nabór wniosków będzie trwał do 29 grudnia br. Dzięki funduszom w firmach powinny powstawać działy badawczo-rozwojowe. Drugim typem beneficjentów w tym działaniu są instytucje otoczenia biznesu. Mogą one ubiegać się o dofinansowanie projektów polegających na wykonywaniu zleconych prac badawczych, a także udostępnianiu infrastruktury B+R w formie dzierżawy lub najmu. O wsparciu mogą zapomnieć przedsiębiorstwa, które realizują przedsięwzięcia zwiększające zdolności produkcyjne czy prowadzące do ich odtworzenia. Ponadto w przypadku dużych firm przyznanie grantu będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków, w tym m.in. dyfuzji innowacji. Kiedy jest on spełniony? Gdy wyniki prac B+R zostaną zaprezentowane podczas co najmniej trzech konferencji naukowych i technicznych, z czego jedna z nich powinna mieć rangę ogólnokrajową. Plan prac B+R powinien być spójny z opisem projektu i obowiązkowo dołączony do wniosku. Do podziału jest aż 80 mln zł, a minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 200 tys. zł.

Ostatni dzwonek

Wsparcie dla B+R może też dotyczyć specyficznych firm — przedsiębiorstw akademickich. Jego przykładem są dotacje na projekty B+R w poddziałaniu 1.3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko- -Pomorskiego (RPO WKP). To już ostatni dzwonek na składanie wniosków. Można to zrobić tylko do 28 października. Łączna pula funduszy przeznaczona na to poddziałanie wynosi ponad 13 mln zł.

Zapraszamy do obejrzenia wideowywiadu z Mariuszem Frankowskim, dyrektorem Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych:  www.funduszeunijne.pb.pl

 

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał Partnera

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu