DZ Bank Polska <BAWP.WA> Sprostowanie informacji dodatkowych do raportu kwartalnego za III kwartał 2003r.

DZ Bank Polska <BAWP.WA> Sprostowanie informacji dodatkowych do raportu kwartalnego za III kwartał 2003r. SPROSTOWANIE INFORMACJI DODATKOWYCH DO RAPORTU KWARTALNEGO ZA III KWARTAŁ 2003R. RAPORT BIEŻĄCY nr 32/2003 DZ BANK Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, zwany dalej "Bankiem", niniejszym przekazuje sprostowanie informacji zawartych w raporcie kwartalnym Banku za III kwartał 2003 r., podanym do publicznej wiadomości w dniu 3 listopada 2003r. Sprostowanie dotyczy Informacji dodatkowych do sprawozdania kwartalnego za III kwartał 2003r. Dokonuje się zmiany treści pkt. XI "Postępowania toczące się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej" w ten sposób, że dotychczasowa jego treść otrzymuje następujące brzmienie: "W III kwartale 2003 r. Bank prowadził następujące postępowania: I. Postępowania dotyczące zobowiązań lub wierzytelności Banku, których wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Banku: 1) Sąd ogłosił upadłość spółki. 28.11.2001 r. Bank zgłosił do masy upadłości wierzytelność z tytułu umowy kredytowej na kwotę 27.370 tys. PLN. Syndyk ogłosił powtórny przetarg na nabycie nieruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. W wyniku przetargu nieruchomość została sprzedana. W dniu 09.07.2003 r. do Banku wpłynęła kwota 9.000.000 tytułem częściowego podziału masy upadłości. Powyższa kwota została zaliczona na spłatę wierzytelności Banku. 2) Sąd ogłosił upadłość spółki. W dniu 04.06. 2002 r. Bank zgłosił do masy upadłości wierzytelność z tytułu umowy kredytowej na kwotę 39.870 tys. PLN. W dniu 15.10.2002 r. Syndyk dokonał sprzedaży przedsiębiorstwa spółki, w skład którego wchodziła nieruchomość Spółki. Bank wniósł, w dniu 28.01.2003 r., powództwo o ustalenie nieważności czynności sprzedaży nieruchomości jako sprzecznej z zasadami współżycia społecznego. Bank uzyskał zabezpieczenie powództwa poprzez zakaz zbywania i obciążania nieruchomości zbytej przez syndyka, co zostało ujawnione w księdze wieczystej nieruchomości. Ponadto w dniu 25.10.2002 r. w księdze wieczystej nieruchomości przedsiębiorstwa spółki ujawniono, jako użytkownika wieczystego - nabywcę przedsiębiorstwa i dokonano wykreślenia hipoteki wpisanej uprzednio na rzecz Banku. Bank wniósł apelację od postanowienia o ujawnieniu nowego właściciela części budynku oraz gruntu w użytkowaniu wieczystym. W dniu 31.03.2003 r. Bank otrzymał od Syndyka kwotę 6.100.000 PLN w ramach podziału środków masy uzyskanych ze sprzedaży przedsiębiorstwa. 3) Bank złożył wniosek o ogłoszenie upadłości spółki 18.03.2002 r. Wierzytelność Banku z tytułu umowy kredytowej wynosi 28.226 tys. PLN. Sąd I instancji odmówił ogłoszenia upadłości spółki. Sąd Okręgowy uwzględnił zażalenie Banku i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia. Sąd Rejonowy wezwał Bank do zapłaty zaliczki w wysokości 60.000 PLN. Bank złożył zażalenie. 4) Powództwo przeciwko Bankowi o odszkodowanie w kwocie 145.895 tys. PLN oraz o zasądzenie 1.000.000 PLN nawiązki na rzecz PCK za utraconą dobrą opinię biznesmena. Bank uważa pozew za całkowicie bezzasadny i w odpowiedzi na pozew, wniósł o oddalenie powództwa w całości. Pełnomocnicy powoda wnieśli o zawieszenie postępowania. W dniu 16.07.2003 r. Sąd oddalił powództwo. II. Pozostałe postępowania, których łączna wartość stanowi co najmniej 10 % kapitałów własnych Banku: 1) Grupa wierzytelności: Łączna wartość pozostałych postępowań w grupie wierzytelności wynosi: 175.786 tys. PLN. Największe postępowanie w tej grupie: W dniu 11.12.2002 r. Bank złożył wniosek o wszczęcie egzekucji wierzytelności w kwocie 20.090 tys. PLN z tytułu umowy kredytowej. Do ww. sprawy została dołączona sprawa z zażalenia dłużników na nadanie klauzuli wykonalności na tytule egzekucyjnym wydanym przez Bank. Bank złożył wniosek o wydanie drugiego tytułu wykonawczego i nadanie klauzuli na nabywcę nieruchomości. 2) Grupa zobowiązania: Łączna wartość postępowań w grupie zobowiązań wynosi: 38.220 tys. PLN Największe postępowanie w tej grupie: Pozew syndyka masy upadłości o stwierdzenie bezskuteczności czynności prawnej, polegającej na ustanowieniu przez zarząd firmy hipoteki na nieruchomości będącej zabezpieczeniem udzielonego kredytu na kwotę 9.600 tys. PLN. Bank wystosował odpowiedź na pozew, wnosząc o oddalenie powództwa. Sąd oddalił powództwo syndyka masy upadłości. Syndyk złożył apelację od orzeczenia sądu. W dniu 26.08.2003r. odbyła się rozprawa. Sąd apelacyjny przychylił się do powództwa syndyka i orzekł o bezskuteczności ustanowienia hipoteki na rzecz Banku. Bank wystąpił o doręczenie uzasadnienia." Data sporządzenia raportu: 06-11-2003

book icon
Artykuł dostępny tylko dla naszych subskrybentów

Zyskaj wiedzę, oszczędź czas

Informacja jest na wagę złota. Piszemy tylko o biznesie Subskrypcja PB
Premium Offer
Poznaj „PB”
79 zł 7,90 zł / miesiąc
przez pierwsze 3 miesiące
Chcesz nas lepiej poznać? Wypróbuj dostęp do pb.pl przez trzy miesiące w promocyjnej cenie!
WYBIERZ
Rabat 30%
Premium Offer
„PB" NA 12 MIESIĘCY
663 zł / rok
Skorzystaj z 30% rabatu
Zapłać raz i czytaj nasze treści bez ograniczeń przez cały rok. Zaoszczędzisz 285 zł.
WYBIERZ