Europa <EOPA.WA> Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2002 roku

opublikowano: 14-06-2002, 17:27

PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE W DNIU 27 CZERWCA 2002 ROKU

Raport nr 29/02,

Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeniowego "Europa" - Spółka Akcyjna podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu zwołanym na dzień 27 czerwca 2002 roku.

Uchwała Nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad, zgodny z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym (nr 101) z dnia 27 maja 2002 r.:

1. Otwarcie Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego. 3. Stwierdzenie ważności zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001. 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2001. 7. Powzięcie uchwały o podziale zysku osiągniętego w roku obrotowym 2001. 8. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 z wykonania przez nich obowiązków. 9. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej pełniącym funkcje w roku obrotowym 2001 z wykonania przez nich obowiązków. 10. Wyrażenie zgody na przeniesienie przez Zarząd własności lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku wielomieszkaniowym położonym we Wrocławiu przy ul. Kamieńskiego 55a. 11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Uchwała Nr 2 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe za rok 2001 przedstawione przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą oraz zbadane przez biegłego rewidenta, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r. wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w wysokości 78 998 404,20 zł. (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy czterysta cztery złote dwadzieścia groszy ), - ogólny rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2001 r. zamykający się kwotą zysku netto 9 812 782,98 zł. (słownie: dziewięć milionów osiemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy), - sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych za okres obrachunkowy styczeń- grudzień 2001 r., - informację dodatkową. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu za rok 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza, przedstawione przez Zarząd i ocenione przez Radę Nadzorczą, sprawozdanie z działalności Zarządu za rok 2001 . Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 4 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2001.

Na podstawie § 10 ust.2 pkt.4 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2001.Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 5 w sprawie podziału zysku za rok 2001

Na podstawie art. 395 § 2 pkt. 2 oraz § 10 ust. 2 pkt. 2 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia przeznaczyć zysk netto za rok 2001 w kwocie 9 812 782,98 zł. (słownie: dziewięć milionów osiemset dwanaście tysięcy siedemset osiemdziesiąt dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 6 w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Jarosławowi Dowbajowi - Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 7 w sprawie udzielenia I Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Bogdanowi Frąckiewiczowi - I Wiceprezesowi Zarządu Spółki z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 8 w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Agnieszcze Łysakowskiej - Członkowi Zarządu Spółki z wykonania przez nią obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 9 w sprawie udzielenia Przewodniczącemu Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Leszkowi Czarneckiemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 10 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Markowi Tomczukowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 6.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 11 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Ludwikowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 6.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 12 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Waldemarowi Czarneckiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 6.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 13 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Pawłowi Ciesielskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 1.01.2001 r. do 6.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 14 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Zbigniewowi Krysiakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 23.06.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 15 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bruno Maisonnier - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku 2001 w okresie od 6.12.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 16 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej

absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Bernardowi Chauvel - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6.12.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 17 w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.

Na podstawie art. 393 pkt.1 i 395 § 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 10 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Bald - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od 6.12.2001 r. do 31.12.2001 r. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Uchwała Nr 18 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali mieszkalnych położonych we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 55a

Na podstawie art. 393 pkt. 4 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie wyraża zgodę na przeniesienie przez Zarząd własności wszystkich lokali mieszkalnych znajdujących się w stanowiącym własność Spółki budynku wielomieszkaniowym położonym we Wrocławiu przy ulicy Kamieńskiego 55a, będącym częścią składową nieruchomości, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyki prowadzi KW nr 126663 , po ustanowieniu ich odrębnej własności. Zarząd jest uprawniony do wyboru kupującego oraz określenia ceny sprzedaży lokali mieszkalnych. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

Data sporządzenia raportu: 14-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Europa &lt;EOPA.WA> Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 27 czerwca 2002 roku