KGHM uruchamia nowy program ekologiczny BAT As

Partnerem publikacji jest: KGHM
opublikowano: 12-06-2018, 22:00

KGHM zrealizuje 46 projektów inwestycyjnych w oddziałach hutniczych. W ramach programu BAT As, spółka zainwestuje w nowe instalacje i zmodernizuje już istniejące. Zadania będą realizowane w latach 2018-23

Program BAT As ma na celu dostosowanie instalacji technologicznych w Hucie Miedzi Głogów oraz Hucie Miedzi Legnica do Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych, wraz z ograniczeniem emisji arsenu. To odpowiedź miedziowego koncernu na zalecenia Unii Europejskiej w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom oraz ich kontroli na obszarze Wspólnoty. Celem jest poprawa jakości powietrza, gleb oraz wód. Międzynarodowy przemysł metali nieżelaznych sięga po coraz wyższe normy środowiskowe.

W TROSCE O POWIETRZE:
W TROSCE O POWIETRZE:
Huta Głogów jest jednym z dwóch zakładów KGHM, w których znacząco zostanie ograniczona emisja arsenu.
Fot. Bloomberg

Lista zadań

— Portfel projektów BAT As uwzględnia 26 zadań głównych oraz 20 powiązanych. Do końca grudnia przygotujemy niezbędne ekspertyzy i projekty techniczne. W 2019 r. rozpoczniemy etap realizacji inwestycji — podkreśla Rafał Pawełczak, prezes zarządu oraz wiceprezes ds. rozwoju KGHM Polska Miedź.

Najlepsze dostępne techniki (BAT) stanowią zbiór rekomendacji wydanych przez Komisję Europejską w 2016 r. Zalecenia Unii Europejskiej określają wielkości emisji gazów powstających w procesach technologicznych przy produkcji między innymi miedzi, ołowiu, cynku, niklu, metali szlachetnych i pozostałych metali nieżelaznych.

Przykładowe projekty w ramach programu BAT As przybliża prezes miedziowej spółki.

— Spółka planuje budowę instalacji, które poprawią stopień oczyszczania gazów emitowanych w trakcie procesów produkcyjnychw Hucie Miedzi Głogów. Prace obejmą m.in. rozbudowę instalacji odpylającej pieca Dörschla oraz pieca Kaldo. Zmodernizujemy także instalacje odpylające gazy technologiczne z konwertorów głogowskiej huty. W Hucie Miedzi Legnica zajmiemy się usuwaniem zanieczyszczeń z gazów przed instalacją Solinox oraz modernizacją pieców szybowych w zakresie odpylania — wymienia Rafał Pawełczak.

Inwestycje realizowane przez Polską Miedź to kompleksowe podejście do polityki ekologicznej spółki, a także wypełnienie standardów środowiskowych rekomendowanych przez Wspólnotę.

Zalecenia Unii Europejskiej w zakresie wdrożenia najlepszych dostępnych technik zostały wydane również dla przemysłu rafineryjnego, chemicznego, papierniczego, garbarskiego, czy cementowo-wapienniczego.

Wyeliminować arsen

W październiku 2017 r. Zarząd KGHM wyraził zgodę na rozpoczęcie fazy przygotowawczej „Programu dostosowania instalacji technologicznych KGHM do wymogów Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych wraz z ograniczeniem emisji arsenu” (Program BAT As).

Program jest odpowiedzią na konieczność dostosowania instalacji technologicznych hut miedzi do zwiększonych wymagań określonych w Konkluzji BAT dla przemysłu metali nieżelaznych. Program składa się z 26 nowych projektów inwestycyjnych, w tym 20 w Hucie Miedzi Głogów i sześciu w Hucie Miedzi Legnica. Ponadto realizowanych również będzie 20 kolejnych projektów rozszerzających program BAT As (dwanaście w HMG i osiem w HML). W ramach Programu powstaną nowe instalacje lub zostaną zmodernizowane już istniejące. Warto tutaj wymienić zabudowę nowoczesnych systemów filtrów, hermetyzację procesów czy też innowacyjną instalację pilotową do eliminacji arsenu w postaci skorodytu.

Program BAT As wpłynie na dalsze ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleb i wód zarówno na terenie obu zakładów, w bezpośrednim ich sąsiedztwie, jak i w znacznej odległości od nich.

— Realizacja programu zostanie zakończona do sierpnia 2023 r., ale kluczowe projekty, których efekty środowiskowe będą miały znaczący wpływ na poprawę środowiska, zostaną zakończone do czerwca 2020 r. — dodaje Rafał Pawełczak.

W ramach prac przygotowawczych dla wszystkich 26 projektów w lutym 2018 r. złożono „Wnioski o powołanie projektów”, w których określono sposób realizacji każdego z nich. Na tej podstawie opracowano tzw. definicję programu, która w marcu 2018 r. została zatwierdzona przez wiceprezesa ds. rozwoju.

W marcu 2018 r. rozpoczęto również uruchamianie postępowań przetargowych w poszczególnych projektach.

Budżet programu jest znaczącą pozycją w ramach Planu Inwestycji Rzeczowych w budżecie KGHM na lata 2018-22.

Aby emitować mniej arsenu

Wyjaśnienie dyrektyw i konkluzji UE oraz rozporządzenia Ministra Środowiska:

a. Pierwsza kwestia to emisje z instalacji.

W przypadku instalacji KGHM wielkość emisji regulowana jest w oparciu o Decyzję wykonawczą Komisji (EU) 2016/1032 z dnia 13 czerwca 2016 r. ustanawiającą konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przemysłu metali nieżelaznych.

Konkluzje BAT powstały zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE w sprawie emisji przemysłowych — tzw. Dyrektywą IED.

Zapisy konkluzji muszą zostać wprowadzone do pozwoleń zintegrowanych, a zakłady mają cztery lata od dnia publikacji konkluzji w Dzienniku Urzędowym UE na dostosowanie swoich instalacji (Decyzja Wykonawcza ustanawiająca Konkluzje BAT dla przemysłu metali nieżelaznych została opublikowana 30 czerwca 2016 r. dlatego termin dostosowania instalacji upływa 29 czerwca 2020 r.).

Konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik (BAT) służą jako odniesienie przy ustalaniu warunków funkcjonowania instalacji przemysłowych. Na ich podstawie określone zostają dopuszczalne wielkości emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody oraz zasady monitorowania tych emisji.

Wypracowanie konkluzji BAT następuje w oparciu o proces sewilski, podczas którego Techniczna Grupa Robocza, powoływana przez Komisję Europejską, dokonuje przeglądu technik uznawanych za BAT. Wyniki przeglądu publikowane są w tzw. Dokumencie BREF (dokument referencyjny najlepszych dostępnych technik). Na podstawie dokumentu BREF tworzona jest następnie decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej.

b. Druga kwestia to docelowy poziom arsenu w powietrzu.

Został on określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu.

Rozporządzenie stanowi, że ze względu na ochronę zdrowia ludzi określony zostaje poziom docelowy zawartości arsenu w powietrzu w pyle zawieszonym PM10 wynoszący 6ng/m sześc. jako wynik średnioroczny.

Wartość 6 ng/m sześc. została określona przez UE jeszcze przed przystąpieniem Polski do UE. Wartość ta została wypracowana przez specjalną grupę ekspertów, a później została wprowadzona do Dyrektywy 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i WWA w otaczającym powietrzu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Partnerem publikacji jest: KGHM

Polecane