Kopex <KOPE.WA> 26/2003 - Zwołanie ZWZA na dzień 24 kwietnia 2003 roku.

Paweł Janas, Dawid Tokarz
opublikowano: 31-03-2003, 17:19

Kopex <KOPE.WA> 26/2003 - Zwołanie ZWZA na dzień 24 kwietnia 2003 roku. 26/2003 - ZWOŁANIE ZWZA NA DZIEŃ 24 KWIETNIA 2003 ROKU.
Zarząd Przedsiębiorstwa Eksportu i Importu "KOPEX" Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, ul. Grabowa 1 - działając na podstawie art. 399 § 1 w związku z art. 395 § 2 k.s.h. oraz na podstawie § 46 ust. 1 pkt. 1 i § 53 Statutu Spółki zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 24 kwietnia 2003 roku, o godz. 10.30, w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1,
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia i Komisji Skrutacyjnej.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002.
5. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002 wraz z sprawozdaniem z działalności Zarządu jako organu Spółki.
6. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej PEiI KOPEX S.A. jako organu Spółki z działalności w roku obrotowym 2002.
7. Rozpatrzenie sprawozdań Rady Nadzorczej KOPEX S.A. z wyników oceny:
a) sprawozdania finansowego Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002,
b) sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002 ,
c) wniosku Zarządu w sprawie propozycji podziału zysku za rok obrotowy 2002.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w kapitale rezerwowym i zapasowym Spółki.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki PEiI KOPEX S.A. za rok obrotowy 2002.
11. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2002.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
13. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002.
14. Podjęcie uchwał w sprawach wyrażenia zgody na zawiązanie przez PEiI KOPEX S.A. spółki z siedzibą w Niemczech i spółki z siedzibą w Szwajcarii oraz objęcia w nich akcji/udziałów.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia sposobu wykonywania prawa głosu z udziałów na Zgromadzeniu Wspólników spółki " Kopex Recycling System " Sp. z o.o. w Katowicach ,w której Spółka posiada 100 % udziałów, w sprawach podwyższenia kapitału zakładowego spółki i zmiany umowy spółki .
16. Zamknięcie obrad.
Sprawy organizacyjno-prawne.
Zgodnie z art. 406 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 11 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi" (Dz.U. Nr 118, poz. 754 z późniejszymi zmianami) prawo uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy złożą w siedzibie Spółki w Katowicach, ul. Grabowa 1, pok. 122 najpóźniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Na podstawie art. 407 § 1 Kodeksu spółek handlowych na 3 dni powszednie przed terminem Zgromadzenia w siedzibie Spółki wyłożona będzie lista Akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. Członkowie Zarządu i pracownicy Spółki nie mogą być pełnomocnikami, z wyjątkiem przewidzianym w art. 18 ust. 5 ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji . Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i zostanie dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Przedstawiciele osób prawnych (akcjonariuszy Spółki) winni okazać aktualne wypisy z właściwych rejestrów sądowych z ostatnich 3 miesięcy, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania podmiotów. Osoby nie wymienione w odpisie z rejestru winne legitymować się pisemnym pełnomocnictwem, podpisanym przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu.
Zgodnie z art. 407 § 2 k.s.h. odpis wniosków w sprawach objętych porządkiem obrad będzie wydawany na żądanie akcjonariusza w terminie tygodnia przed Walnym Zgromadzeniem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania na sali obrad, na jedną godzinę przed rozpoczęciem obrad Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 31-03-2003

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Janas, Dawid Tokarz

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Świat / Kopex &lt;KOPE.WA&gt; 26/2003 - Zwołanie ZWZA na dzień 24 kwietnia 2003 roku.