Kredyt jest tańszy, za to emisja bardziej prestiżowa

Rafał Kerger
opublikowano: 10-01-2007, 00:00

Szukasz kapitału? Pamiętaj, że każde źródełko, z którego wypływa kasa, ma swoje plusy i minusy.

Każde przedsiębiorstwo potrzebuje pieniędzy na rozwój, na inwestycje, na dofinansowanie lub podniesienie kapitałów własnych. Na rynku jest coraz więcej możliwości finansowania. Wychodząc naprzeciw pytaniom czytelników „Pulsu Biznesu”, przygotowaliśmy wspólnie z firmą doradczą Azimutus Associates krótkie kompendium wiedzy na ten temat.

— Jedno wiadomo na pewno —wybór sposobu finansowania determinują potrzeby firmy, jej możliwości i plany rozwojowe, sytuacja branży, w której funkcjonuje, oraz dostępność poszczególnych źródeł kapitału — mówi Witold Hruzewicz z Azimutusa.

Reszta to kwestia zalet i wad.

— Leasing na przykład, choć nominalnie droższy niż kredyt, umożliwia przedsiębiorstwom sfinansowanie środków trwałych potrzebnych w ich działalności w sposób elastyczny, bez konieczności ich zakupu — dodaje Witold Hruzewicz.

Publiczna emisja

Zacznijmy jednak od niezwykle modnych ostatnio IPO. Decyzja o wprowadzeniu akcji na giełdę to przede wszystkim:

n prestiż i wiarygodność;

nłatwy dostęp do kapitału w przyszłości (poprzez kolejne emisje);

ndostęp do alternatywnych metod finansowania, np. emisji obligacji;

nprzejrzysta wycena spółki;

nmożliwość zachowania kontroli nad spółką (przez rozdrobnienie akcjonariatu).

Do wad należy zaliczyć:

nrozbudowane obowiązki informacyjne — wobec inwestorów, władz giełdy i... konkurencji;

nryzyko złej koniunktury na rynkach kapitałowych;

nograniczenie kontroli nad firmą oraz możliwość całkowitej utraty kontroli w wyniku wrogiego przejęcia;

nrelatywnie wysokie koszty przeprowadzenia IPO oraz bieżących obowiązków informacyjnych;

ndługotrwałość procesu zdobycia kapitału (przygotowania do emisji to zwykle minimum pół roku).

Venture capital

Venture capital i private equity to przede wszystkim:

nszansa realizacji ryzykownych przedsięwzięć bez zabezpieczeń;

npomoc doświadczonych pracowników funduszu venture capital w zarządzaniu;

npoprawa wizerunku firmy na rynku;

ndyskrecja odnośnie do planów strategicznych firmy;

nfinansowanie, nawet gdy brak zdolności kredytowej.

Venture capital i private equity to jednak także:

nbardzo drogie źródło kapitału;

nbrak możliwości transferu branżowego know-how;

nryzyko przejęcia kontroli nad firmą przez podmiot niezainteresowany realizacją dotychczasowej strategii;

nrestrykcyjne warunki inwestycyjne.

Inwestor strategiczny

Jak wobec funduszy kapitałowych stoi w naszym rankingu inwestor strategiczny? Na przykład branżowy?

Najpierw plusy:

nhoryzont inwestycyjny inwestora strategicznego jest nieograniczony (nie wyjdzie, gdy wejdziemy na giełdę). Wynika to z charakteru strategicznej inwestycji — bo przejmowana spółka wpisuje się w plan rozwoju inwestora;

nmetoda wyceny wartości firmy, jaką stosuje inwestor strategiczny, w znaczący sposób odbiega od techniki wycen dokonywanych przez inwestorów finansowych. Inwestor strategiczny zazwyczaj bazuje na wycenie metodą wartości wewnętrznej firmy, mierzonej jakością zatrudnionych specjalistów, posiadanego know-how, a przede wszystkim technologii i udziału w rynku. Sprzedający właściciel może uzyskać wyższą wycenę za udziały;

nefekty synergii;

nwzrost kapitałów własnych oraz zwiększenie zdolności kredytowej — dzięki poprawie wskaźników finansowych.

Do wad związanych z podpisaniem umowy z inwestorem strategicznym należy zaliczyć m.in. to, że:

ndąży on zazwyczaj do przejęcia pełnej kontroli nad przejmowanym przedsiębiorstwem. Wartość dodana dla inwestora branżowego wynika z asymilacji majątku i kluczowych zasobów firmy przejmowanej (przy jednoczesnym wprowadzeniu własnego systemu zarządzania, technologii oraz często marki, czyli rebrandingu);

ninwestor strategiczny z reguły wprowadza własną koncepcję przyszłego rozwoju przedsiębiorstwa i dąży do zmiany kadry kierowniczej przedsiębiorstwa;

npodmiot dominujący przejmuje też korzyści związane ze wzrostem wartości firmy;

nprzejęta spółka może też zostać obciążona kosztami nieprodukcyjnymi inwestora (na przykład IT).

Kredyt

Zalety kredytu to głównie:

nniskie koszta (umożliwia korzystanie z tzw. tarczy podatkowej);

nkredyt podnosi też rentowność kapitałów własnych;

ndla firm ze zdolnością kredytową może być stabilnym źródłem finansowania;

nłatwo ustalić koszt kredytu.

Kredyt jest też niestety:

nniedostępny dla młodych przedsiębiorstw nieposiadających zdolności kredytowej;

nwymaga zabezpieczenia;

nwymaga wykorzystania pieniędzy zgodnie z przeznaczeniem;

nwymaga bieżącej obsługi i zwrotu.

Faktoring

Niewtajemniczonym powiedzmy, że faktoring polega na sprzedaży należności (niezapłaconych faktur), przy pewnym dyskoncie. Firma faktoringowa przejmuje nie tylko ryzyko, ale też proces zarządzania należnościami.

Jakie są korzyści z faktoringu?

npoprawia on płynność finansową firmy;

nprzy faktoringu eksportowym —minimalizujemy ryzyko kursowe.

Faktoring to jednak także:

nprzejęcie ryzyka wypłacalności odbiorców;

nwykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia firmy faktoringowej w prowadzeniu kont odbiorców, monitowaniu i egzekwowaniu należności;

nzdyscyplinowanie współpracy z odbiorcami.

Faktoring również ma jednak wady. Wśród nich trzeba wymienić:

nwysoki koszt — stopa dyskontowa w faktoringu jest wyższa niż stopa procentowa kredytów dla przedsiębiorstw;

nograniczoną dostępność — wymagany próg obrotów i posiadanie liczby stałej klientów;

nniewiele umów faktoringowych jest też zawieranych z przejęciem ryzyka niewypłacalności.

Leasing

Leasing, w odróżnieniu od faktoringu:

numożliwia wliczenie całego płaconego przez leasingobiorcę czynszu leasingowego w koszty uzyskania przychodu, co daje możliwość finansowania z zysku jeszcze przed opodatkowaniem;

nleasingować można praktycznie każdą rzecz zaliczaną do środków trwałych, zarówno nową, jak i używaną. Leasingowi podlegają dobra ruchome i nieruchome, maszyny, samochody osobowe i ciężarowe, linie produkcyjne i technologiczne, urządzenia biurowe, sprzęt komputerowy i wiele innych;

nleasing wpływa też na zwiększenie płynności finansowej leasingobiorcy. Zakup środków trwałych tą drogą w całości dokonywany jest ze źródeł zewnętrznych — finansuje go firma leasingowa.

Jakie są minusy leasingu?

nwysoki koszt, przekraczający koszt uzyskania kredytu na zakup tych samych środków trwałych;

nnaruszenie umowy leasingu (np. opóźnienie w zapłacie kolejnych rat) pociąga bardzo surowe konsekwencje, włącznie z prawem leasingodawcy do rozwiązania umowy;

nnawet w razie utraty przedmiotu leasingu istnieje obowiązek zapłaty kolejnych rat, a organy podatkowe mogą nie uznać tych wydatków za koszty uzyskania przychodu.

Oprócz powyżej zaprezentowanych form finansowania są też inne. Można spróbować zainwestować pieniądze ze środków własnych, ubiegać się o grant unijny, można zapytać w PKPP Lewiatan o opisywane na naszych łamach business angels.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Rafał Kerger

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu