Kto odpowiada za bezprawną dywidendę

08-02-2016, 22:00

Prawnik komentuje prawo do dywidendy

ALEKSANDRA LATAŁA prawnik w kancelarii KKPW

Prawo do dywidendy stanowi jedno z praw majątkowych wspólnika sp. z o.o. i zostało uregulowane w art. 191- 198 k.s.h. Aby dywidenda była zgodna z prawem, roczne sprawozdanie finansowe musi wykazywać zysk, a sama wypłata musi zostać poprzedzona podjęciem uchwały przez zgromadzenie wspólników (art. 191 § 1 k.s.h.). Stosownie do art. 192 k.s.h., wyznaczającego maksymalną wysokość dywidendy, która może zostać wypłacona wspólnikom, kwota przeznaczona do podziału między wspólników nie może przekraczać zysku za ostatni rok obrotowy, powiększonego o niepodzielone zyski z lat ubiegłych oraz o kwoty przeniesione z utworzonych z zysku kapitałów zapasowego i rezerwowych, które mogą być przeznaczone do podziału. Kwotę tę należy pomniejszyć o niepokryte straty, udziały własne oraz o kwoty, które zgodnie z ustawą lub umową spółki powinny być przekazane z zysku za ostatni rok obrotowy na kapitały zapasowy lub rezerwowe. Jeżeli przy wypłacie dywidendy nie zostały spełnione wyżej opisane warunki lub doszło do złamania postanowień umowy spółki regulujących tę kwestię, powstaje pytanie o obowiązek jej zwrotu i podmiotów, na których ciąży to zobowiązanie.

Zgodnie z chroniącym integralność majątkową spółki art. 198 § 1 k.s.h. do zwrotu nienależnie wypłaconej dywidendy jest w pierwszej kolejności zobowiązany wspólnik, który ją otrzymał. Obowiązek ten jest niezależny od dobrej lub złej wiary wspólnika.

Za zwrot dywidendy solidarnie ze wspólnikiem odpowiadają członkowie organów spółki, którzy ponoszą odpowiedzialność za jej wypłatę. Będą to osoby, które brały udział w procesie prowadzącym do wypłaty bezprawnej dywidendy, a więc w zależności od okoliczności członkowie zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej. Oznacza to, że spółka może żądać od takich członków organów spółki zapłaty w wysokości całości lub części bezprawnie wypłaconej wspólnikowi dywidendy. Zapłata całości tej kwoty przez wspólnika lub członka organu zwalnia oba te podmioty od obowiązku świadczenia wobec spółki.

Jeżeli jednak zwrotu wypłaty nie można uzyskać ani od wspólnika, który ją otrzymał, ani od członka organu za nią odpowiedzialnego, pozostali wspólnicy są zobowiązani dokonać wpłat na rzecz spółki w wysokości potrzebnej do pełnego pokrycia kapitału zakładowego proporcjonalnie do posiadanych przez siebie udziałów (art. 198 § 2 zd. 1 k.s.h.). Przykładowo, jeżeli ubytek w kapitale zakładowym wynosi 10 000 zł, a wspólnik posiada 10 proc. udziałów w spółce, będzie zobowiązany do przeniesienia na spółkę 1000 zł. Jeżeli od któregoś ze zobowiązanych na tej podstawie wspólników spółka nie będzie mogła ściągnąć należnej kwoty, zapłata pozostałości sumy potrzebnej do uzupełnienia kapitału zakładowego obciąża pozostałych wspólników w stosunku do udziałów (art. 198 § 1 zd. 2. k.s.h.).

Żaden z wyżej opisanych podmiotów zobowiązanych do zwrotu nie może zostać z tego obowiązku zwolniony (art. 198 § 3 k.s.h.). Umowa między spółką a osobą zobowiązaną zwalniająca drugą z nich od obowiązku świadczenia lub stosowna uchwała wspólników nie miałaby wpływu na obowiązek zapłaty określonej kwoty.

Roszczenia spółki wobec wspólnika, który otrzymał bezprawną dywidendę, a będącego w dobrej wierze przedawniają się z upływem trzech lat, licząc od dnia wypłaty. Ten sam termin przedawnienia dotyczy członków organów spółki odpowiedzialnych za wypłatę oraz pozostałych wspólników. Dłuższy, pięcioletni termin przedawnienia został zastrzeżony dla odbiorcy dywidendy, który wiedział o bezprawności wypłaty. © Ⓟ

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Kto odpowiada za bezprawną dywidendę