Naftobudowa <NAFW.WA> Treść projektów uchwał na WZA Naftobudowy S.A.

Naftobudowa Spółka Akcyjna
19-06-2002, 09:04

TREŚĆ PROJEKTÓW UCHWAŁ NA WZA NAFTOBUDOWY S.A.

Raport bieżący nr 27/2002

Zarząd Naftobudowy S.A. zamierza przedstawić na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 28 czerwca 2002r. treść projektów uchwał w sprawie:

1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 1 " Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, obejmujące: - bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku, wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 86.554.236,33 PLN (słownie: osiemdziesiąt sześć milionów pięćset pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści sześć złotych trzydzieści trzy grosze), - rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie -13.641.217,78 PLN (słownie: minus trzynaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy), - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto na sumę -174.090,48 PLN (słownie: minus sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćdziesiąt złotych czterdzieści osiem groszy), - informację dodatkową."

2. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Spółki za rok obrotowy 2001."

(Treść załącznika do projektu Uchwał Nr 1 i Nr2 )

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. w Krakowie z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2001 oraz z badania Sprawozdania Zarządu za rok 2001.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 Statutu Spółki oraz § 8 ustęp 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała badania sprawozdania finansowego Spółki Naftobudowa S.A. obejmującego: - bilans sporządzony na 31.12.2001, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 86.554.236,33zł; - rachunek strat i zysków za rok obrotowy 2001 wykazujący stratę netto w kwocie 13.641.217,78 zł; - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto o kwotę 174.090,48 zł - informację dodatkową Badanie rzetelności sprawozdania finansowego za 2001 rok przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firmę BDO Polska Sp. z o.o. Z opinii biegłego rewidenta wynika, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, tj. rozdziałem 7 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami). Zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami rachunkowości. Jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi Spółkę przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 31.01.2001 do 31.12.2001, jak również sytuację finansową, majątkową i gospodarczą Naftobudowy S.A na dzień 31.12.2001. Zarząd Spółki, realizując swój statutowy obowiązek, sporządził sprawozdanie finansowe obejmujące wyżej wymienione dokumenty oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2001 wraz z wnioskiem o pokrycie straty w wysokości 13.627.834,45 zł z kapitału zapasowego. Rada Nadzorcza zapoznała się z opinią biegłego rewidenta, przeanalizowała wnikliwie Sprawozdanie finansowe Spółki oraz Sprawozdanie Zarządu za 2001 r., biorąc pod uwagę następujące aspekty: 1. Sprawozdanie finansowe sporządzone na 31.12.2001 przedstawia sytuację Spółki w czasie trwania procesów restrukturyzacji majątkowej i finansowej oraz reorganizacji, których celem jest stworzenie wewnętrznie spójnej jednostki organizacyjnej. mogącej konkurować na rynku krajowym jak i na rynkach zagranicznych w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej. 2. Suma bilansowa na 31.12.2001 zmniejszyła się o 18,7 % głównie z powodu upłynniania nieefektywnie wykorzystywanych lub zbędnych aktywów; 3. W roku 2001 pogorszyły się wskaźniki finansowania Spółki; a. wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem zmniejszył się z 0,7 do 0,57; b. trwałość struktury finansowania spadła z 0,33 w roku 2000 do 0,26 w badanym roku i jest to poziom niższy niż zadowalający; c. pogorszeniu uległy wskaźniki płynności i kształtują się w badanym roku poniżej poziomu uznanego za zadowalający: - wskaźnik płynności bieżącej spadł z 1,00 w roku 2000 do 0,79 w roku 2001; - wskaźnik płynności szybkiej spadł w tym samym okresie z 0,10 do 0,09. 4. Spółka utworzyła w badanym roku rezerwy w wysokości 3.358 tys. zł , co stanowi 3,88% w sumie bilansowej i są to głównie rezerwy na odprawy emerytalne, udzielone poręczenia, odsetki od zobowiązań i roszczenia syndyków. Natomiast rezerwy na należności z tytułu dostaw i usług pomniejszyły wartość aktywów o kwotę 10.660 tys. zł. 5. Należności Spółki w badanym roku spadły o ca 11%; 6. Zobowiązania Spółki w badanym roku wzrosły: a. zobowiązania długookresowe z 405.766,81 zł w roku 2000 do 2.619.511,53 zł w roku 2001 b. zobowiązania krótkoterminowe - z 55.725.733,45 zł do 62.002.989,49 zł; w tym zobowiązania z tytułu dostaw i usług wzrosły o ca 48,9 %. 7. Wynik finansowy Spółki; a. wynik na sprzedaży wyniósł -198 tys. zł b. wynik na działalności operacyjnej nieco poprawił się, ale nadal był ujemny i wyniósł -3.218 tys. c. strata na działalności gospodarczej w wysokości 13.641.217,78 zł. Rada Nadzorcza przeanalizowała podstawowe wskaźniki efektywności uzyskane przez Spółkę i stwierdza, że w badanym okresie nastąpiło ich pogorszenie. Rada Nadzorcza przeanalizowała Sprawozdanie Zarządu za rok 2001. Zarząd stwierdził w Sprawozdaniu, że na wynikach Spółki w badanym roku zaważyły niekorzystne czynniki zewnętrzne - głównie załamanie inwestycji w branżach, w których Spółka tradycyjnie prowadzi działalność, wzrost konkurencji po cenach dumpingowych z powodu nadwyżki mocy przerobowych firm budowlano-montażowych na rynku krajowym, pogarszająca się sytuacja finansowa firm zlecających usługi, wydłużanie się umownych i faktycznych terminów płatności i zatory płatnicze. Uwarunkowania rynkowe negatywnie wpływały na sytuację Spółki, która w roku 2001 kontynuowała procesy restrukturyzacji - w tym restrukturyzacji zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i reorganizacji rozpoczęte od dnia połączenia z Naftobudową Holding S.A. w dniu 30.09.2000 r. Pomimo ujemnego wyniku finansowego Spółka zachowała sprawność organizacyjno-wykonawczą w zakresie oferowanych usług i robót i pomimo poważnych trudności z płynnością, utrzymała dobrą opinię na rynku. Zarząd Spółki w roku 2001 prowadził intensywną działalności akwizycyjno-promocyjną, penetrował nowe obszary potencjalnych rynków zbytu na dostawy i usługi. Działania te winny zaowocować poprawą wyniku z działalności w roku 2002. Rada Nadzorcza wysoko ocenia działalność Zarządu w tym zakresie. Wnikliwej analizie poddała Rada rozdział Sprawozdania Zarządu za 2001 r. dotyczący "Kierunków rozwoju i perspektyw działania Naftobudowy S.A. w latach następnych" i uważa, że najistotniejszymi zadaniami w roku 2002 są: - kontynuowanie intensywnej działalności w zakresie akwizycji i marketingu, - konsekwentne realizowanie programu restrukturyzacji - szczególnie racjonalizacji zatrudnienia, zbycia zbędnego, nieefektywnie wykorzystywanego majątku, obniżkę kosztów własnych; - restrukturyzacja zadłużenia na długoterminowe w celu zmniejszenia średnio-miesięcznego obciążenia Spółki z tytułu obsługi kredytów; - uzyskanie trwałej tendencji rosnącego średnio-miesięcznego wskaźnika wydajności; - redukcja i dostosowanie kosztów ogólnego zarządu do rozmiarów prowadzonej działalności i struktury organizacyjnej Spółki. Zarząd określił następujące cele strategiczne Spółki na lata dalsze: - przebudowa własnego potencjału produkcyjnego; - dalsza dywersyfikacja technologiczno-asortymentowa; - stosowanie innowacyjnych metod funkcjonowania na rynku inwestycyjnym - rozszerzenie działalności poza granicami kraju W opinii Rady Spółka jest w trudnej sytuacji finansowej i pomyślna kontynuacja działalności w roku 2002 i latach następnych w znacznym stopniu zależy od sprawnej i terminowej realizacji opłacalnych kontraktów oraz kontynuacji procesu restrukturyzacji finansowej i majątkowej oraz zatrudnienia. Jedynie konsekwencja i determinacja w realizacji przyjętej przez Zarząd strategii działania, przyniesie wymierne dla Spółki efekty. Rada Nadzorcza, opierając się na opinii biegłego rewidenta, jak również na ustaleniach własnych stwierdza, że sprawozdanie finansowe Spółki Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdanie Zarządu za rok 2001, prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki, istotę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak i osiągnięte wyniki, i w związku z tym postanowiła: - zaopiniować pozytywnie sprawozdanie finansowe z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.- - 1.12.2001 oraz Sprawozdanie Zarządu za 2001 r. - zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową oraz sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrachunkowym 2001 wraz z wnioskiem o pokrycie straty w wysokości 13.641.217,78 zł. z kapitału zapasowego. - zwrócić się do Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy o udzielenie Członkom Zarządu Naftobudowy S.A. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie sprawozdawczym. Kraków, 10 czerwiec 2002 Za Radę Nadzorczą Spółki NAFTOBUDOWA S.A. w Krakowie

Konrad Jaskóła Przewodniczący Rady Nadzorczej

3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. obejmujące: - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z działalności Rady w roku 2001, - Sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2001 r. oraz badania Sprawozdania Zarządu za rok 2001."

(Treść załącznika do projektu Uchwały Nr 3)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki NAFTOBUDOWA S.A. z działalności Rady w roku 2001.

W roku 2001 Rada Nadzorcza V Kadencji działała w niżej wymienionym składzie, przy czy od 5.01.2001, zgodnie z Uchwałą Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, zwiększono liczbę członków Rady Nadzorczej z 5 do 6 osób:

1. Konrad Jaskóła 2. Grażyna Kowalczuk 3. Wojciech Wilomski 4. Maciej Męclewski do 30.08.2001 5. Andrzej Wróblewski do 28.06.2001 6. Kazimierz Klęk od 05.01.2001 7. Wojciech Dąbrowski od 31.08.2001 8. Artur Woźniak od 31.08.2001

Rada Nadzorcza V kadencji w okresie od 1.01.-31.12.2001 r. odbyła 12 posiedzeń, w czasie których podjęła 33 następujące Uchwały:

Uchwała nr 33/V/2001 w sprawie wstępnej oceny wykonania planu za rok 2002 w kontekście zagrożeń korektami konsolidowanych sprawozdań Naftobudowy Holding S.A. zmniejszającymi wynik Naftobudowy S.A Uchwała nr 34/V/2001 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki i Grupy Naftobudowa S.A. na rok 2001 Uchwała nr 35/V/2001 w sprawie wyboru biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki. Uchwała nr 36/V/2001 w sprawie wyrażenia zgody na podpisanie umowy o wartości 15.670.000,-DM. Uchwała nr 37/V/2001 w sprawie przyznania premii za III kwartał 2000 r Członkom Zarządu Spółki. Uchwała nr 38/V/2001 w sprawie sprzedaży nieruchomości (działek). Uchwała nr 39/V/2001 w sprawie odwołania Prezesa Zarządu Spółki. Uchwała nr 40/V/2001 w sprawie powierzenia obowiązku pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. Uchwała nr 41/V/2001 w sprawie zbycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej w Krakowie-Batowicach. Uchwała nr 42/V/2001 w sprawie zaopiniowania porządku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Uchwała nr 43/V/2001 w sprawie zaopiniowania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu za rok 2000 Uchwała nr 44/V/2001 w sprawie wniosku Rady o udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Uchwała nr 45/V/2001 w sprawie zaopiniowania wniosku o pokrycie straty za rok obrotowy 2000 Uchwała nr 46/V/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku obrotowym 2000 Uchwała nr 47/V/2001 w sprawie zaopiniowania zasad sprzedaży środków trwałych Uchwała nr 48/V/2001 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości Uchwała nr 49/V/2001 w sprawie premii dla członków Zarządu za IV kw. 2000r. Uchwała nr 50/V/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu; Uchwała nr 51/V/2001 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie kredytu na kwotę 600.000,- PLN Uchwała nr 52/V/2001 w sprawie zaopiniowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok 2000 Uchwała nr 53/V/2001 w sprawie przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2000 oraz sprawozdania zarządu Spółki za rok 2000 Uchwała nr 54/V/2001 w sprawie zaopiniowania porządku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Uchwała nr 55/V/2001 w sprawie powołania Prezesa Zarządu Spółki Uchwała nr 56/V/2001 w sprawie poręczenia przez Naftobudowę S.A. kredytu dla Cartex Sp. z o.o. na kwotę 900.000,-PLN Uchwała nr 57/V/2001 w sprawie wyboru biegłego rewidenta dokonującego przeglądu sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej za I półrocze 2001 i sprawozdania finansowego jednostkowego oraz skonsolidowanego za rok 2001. Uchwała nr 58/V/2001 w sprawie ukonstytuowania się Rady Nadzorczej w zmienionym składzie osobowym Uchwała nr 59/V/2001 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu i Schematu Organizacyjnego Spółki Uchwała nr 60/V/2001 w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora Generalnego i ustalenia zasad wynagradzania Prezesa Zarządu. Uchwała nr 61/V/2001 w sprawie projekcji wykonania planu za rok 2001 i wyjaśnienia zaopiniowania aneksu do umowy o pracę dla członka Zarządu; Uchwała nr 62/V/2001 w sprawie powołania Wiceprezesa Zarządu Uchwała nr 63/V/2001 w sprawie zatwierdzenia planu Spółki i Grupy Naftobudowa S.A. na rok 2002. Uchwała nr 64/V/2001 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości-zaplecza produkcyjno-usługowego w Czechowicach Dziedzicach. Uchwała nr 65/V/2001 w sprawie przyznania premii Członkom Zarządu Spółki za III kw. 2001

Rada Nadzorcza w swojej działalności w roku 2001 koncentrowała się na niżej wymienionych zagadnieniach, na bieżąco współpracując z Zarządem Spółki, którego członkowie regularnie brali udział w jej posiedzeniach:

- Analizie realizacji przez Spółkę zadań strategicznych; - Analizie przebiegu procesów restrukturyzacyjnych w Spółce i Grupie Kapitałowej; - Analizie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej spółki; - Analizie bieżącej sytuacji ekonomiczno-finansowej grupy kapitałowej Naftobudowy S.A. - Analizie istotnych pozycji bilansowych z punktu widzenia płynności finansowej Spółki; - Ocenie pracy Zarządu Spółki i podejmowaniu decyzji personalnych; - Opiniowaniem proponowanych porządków obrad Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy; - Sprawami organizacyjnymi Spółki należącymi do kompetencji Rady;

Zgodnie ze Statutem Spółki oraz Regulaminem Rady Nadzorczej dokumentacja z posiedzeń Rady Nadzorczej znajduje się w Sekretariacie Spółki.

Kraków, 10 czerwca 2002 r.

Za Radę Nadzorczą Spółki Naftobudowa S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej

....................................................

Konrad Jaskóła

4. udzielenia Członkom Zarządu absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, w brzmieniu: Uchwała Nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Markowi Doboszowi (Marek Dobosz) absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Jerzemu Bradeckiemu (Jerzy Bradecki) absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa/Prezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Grzegorzowi Szkopkowi (Grzegorz Szkopek) absolutorium z wykonania obowiązków Członka/Wiceprezesa Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Piotrowi Florkiewiczowi (Piotr Florkiewicz) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Stanisławowi Uczniowi (Stanisław Uczeń) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

5. udzielenia Członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2001, w brzmieniu:

Uchwała Nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Maciejowi Męclewskiemu (Maciej Męclewski) absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Konradowi Jaskóle (Konrad Jaskóła) absolutorium z wykonania obowiązków Zastępcy Przewodniczącego/Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001." Uchwała Nr 11 "Walne Zgromadzenie akcjonariuszy Udziela Panu Wojciechowi Wilomskiemu (Wojciech Wilomski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka/Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tych funkcji w roku obrotowym 2001." Uchwała Nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Pani Grażynie Kowalczuk (Grażyna Kowalczuk) absolutorium z wykonania obowiązków Sekretarza Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Andrzejowi Wróblewskiemu (Andrzej Wróblewski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 14 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Wojciechowi Dąbrowskiemu (Wojciech Dąbrowski) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 15 "Walne Zgromadzenie akcjonariuszy udziela Panu Kazimierzowi Klękowi (Kazimierz Klęk) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

Uchwała Nr 16 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela Panu Arturowi Woźniakowi (Artur Woźniak) absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A. - za okres sprawowania tej funkcji w roku obrotowym 2001."

6. pokrycie straty za rok obrotowy 2001 w brzmieniu:

Uchwała Nr 17 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata za rok obrotowy 2001 w wysokości -13.641.217,78 PLN (słownie: minus trzynaście milionów sześćset czterdzieści jeden tysięcy dwieście siedemnaście złotych siedemdziesiąt osiem groszy) zostaje pokryta w całości z kapitału zapasowego Spółki."

7. zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, w następującym brzmieniu:

Uchwała Nr 18 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, obejmujące: - skonsolidowany bilans grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., - skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 2001, - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania grupy kapitałowej Naftobudowa S.A., - skonsolidowane sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, - sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001."

(Treść załącznika do projektu Uchwały Nr 18)

Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki Naftobudowa S.A. w Krakowie z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A. dotyczącego roku obrotowego zakończonego 31.12.2001.

Rada Nadzorcza działając na podstawie § 16 Statutu Spółki oraz § 8 ustęp 2 Regulaminu Rady Nadzorczej dokonała badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. obejmującego:

- skonsolidowany bilans sporządzony na 31.12.2001, wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 126.126.548,46 zł, - skonsolidowany rachunek strat i zysków za rok obrotowy 2001 wykazujący skonsolidowaną stratę netto 13.688.508,10 zł, - zestawienie zmian w kapitale własnym; - skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 wykazujące spadek stanu środków pieniężnych netto w kwocie 1.121.581,51 zł; - informację dodatkową do skonsolidowanego sprawozdania finansowego; - komentarz Zarządu,

oraz sprawozdanie Zarządu z działalności grupy kapitałowej za rok obrotowy 2001.

Badanie rzetelności sprawozdania finansowego za 2001 rok przeprowadzone zostało przez podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, firmę BDO Polska Sp. z o.o. Z opinii audytora wynika, iż sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w istotnych aspektach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zasadami rachunkowości, tj. rozdziałem 7 ustawy z 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. nr 121 poz. 591 z późniejszymi zmianami), rozporządzenia Rady Ministrów z 16.10.2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U.139 poz.1569 z 2001 r z późniejszymi zmianami). Zostało ono sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych i zgodnie ze stosowanymi w sposób ciągły zasadami określonymi w ww. aktach prawnych. Jest zgodne co do formy i treści z obowiązującymi grupę kapitałową przepisami prawa i przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny rentowności oraz wyniku finansowego działalności gospodarczej za okres od 01.01. do 31.12.2001 oraz sytuację majątkową i finansową Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A na dzień 31.12.2001. Audytor w opinii uwzględnił następujące okoliczności istotne dla właściwej oceny sytuacji Grupy Kapitałowej Naftobudowy S.A.:

1. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy weszły następujące spólki: a) Jednostka dominująca - Naftobudowa S.A. - konsolidacja pełna bez zastrzeżeń; b) Jednostki zależne: i) Montonaft Sp. z o.o. - konsolidacja pełna; ii) Nafto-Plan Sp. z o.o. - konsolidacja pełna; iii) Naftoremont-Naftobudowa Sp. z o.o. - konsolidacja pełna; iv) Nafto-Tur Sp. z o.o - konsolidacja pełna v) Naftotechnika Sp. z o.o - konsolidacja pełna; vi) Naftobudowa 2 Sp. z o.o. - konsolidacja pełna- biegły rewident badający bilans tej spółki zwrócił uwagę w raporcie, że wyniki ekonomiczne za rok 2001 wskazują na zagrożenie dla dalszej działalności Spółki . c) Jednostki stowarzyszone: i) Naftobudowa Gorlice Sp. z o.o - metoda praw własności; ii) Naftomontaż Sp. z o.o - metoda praw własności; 2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. zostało sporządzone na podstawie sprawozdań finansowych jednostek wchodzących w skład grupy i zestawione w taki sposób, jakby grupa stanowiła jedną jednostkę, przy czym zasady rachunkowości stosowane przez jednostki wchodzące w skład grupy są w istotnych obszarach jednolite, a w toku konsolidacji dokonano odpowiednich, istotnych wyłączeń w zakresie operacji pomiędzy jednostkami objętymi konsolidacją.

Rada Nadzorcza przeanalizowała podstawowe wielkości ekonomiczne uzyskane przez grupę kapitałową i stwierdza, że: 1. w badanym okresie nastąpiło znaczne pogorszenie wyników Grupy. Strata z działalności gospodarczej jest trzykrotnie wyższa niż w roku 2000. 2. na wynikach Grupy w roku 2001 w poważnym stopniu oprócz czynników zewnętrznych związanych z dekoniunkturą w kraju, zaważyły: - wysokie koszty obsługi kredytów wynoszące 8,5 mln zł - ujemne różnice kursowe które osiągnęły kwotę 2,7 mln zł - koszty utworzonych rezerw na należności wątpliwe i nieściągalne w wysokości ok. 5 mln zł oraz udzielone poręczenia; 3. majątek finansowy Grupy kapitałowej zmniejszył się o ca 12,1 mln zł w wyniku prowadzonej restrukturyzacji majątkowej; 4. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi Grupy Kapitałowej zmniejszyły się w analizowanym okresie o 7,76% w porównaniu z rokiem 2000; 5. koszty działalności operacyjnej zmniejszyły się o 6,57% w porównaniu do roku 2000; Najpoważniejszą pozycją kosztów były koszty wynagrodzeń wraz ze świadczeniami na rzecz pracowników stanowiące ponad 39% ww. kosztów. 6. Grupa osiągnęła dodatni wynik na sprzedaży w wysokości 1,947 mln zł i poprawiła rentowność sprzedaży brutto, która wyniosła 0,94 % (w roku 2000 była ujemna -0,34%);; 7. w roku 2001 nastąpiła zmiana struktury sprzedaży: - wzrost eksportu o ok. 7% do poziomu 35% przychodów ze sprzedaży, - wzrost robót w zakresie infrastruktury i konstrukcji o 6% do 25% przychodów ze sprzedaży, - wzrost robót montażowych maszyn i urządzeń o 5% do 12 % przychodów ze sprzedaży Rada Nadzorcza przeanalizowała sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, szczególnie koncentrując się na "Przewidywanych zamierzeniach i rozwoju Grupy Kapitałowej w następnych latach" i oczekuje, że realizacja wyznaczonej przez Zarząd strategii pozwoli na efektywne wykorzystanie potencjału wykonawczego spółek z Grupy doprowadzi do poprawy wyniku finansowego. W opinii Rady Nadzorczej pomyślne kontynuowanie działalności w roku 2002 oraz latach następnych przez Grupę Kapitałową Naftobudowa S.A. w dużym stopniu zależy od kontynuowania podjętej restrukturyzacji finansowej i majątkowej (w tym restrukturyzacji zadłużenia na długoterminowe) oraz procesów reorganizacyjnych w ramach grupy (tworzenie oddziałów, łączenie spółek, konsolidacja).

Rada Nadzorcza, opierając się na przywołanej powyżej opinii biegłego rewidenta, jak również na ustaleniach własnych stwierdza, że zarówno skonsolidowane sprawozdanie finansowe jak i sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. za rok obrotowy 2001, prawidłowo i rzetelnie odzwierciedlają sytuację majątkową i finansową Spółki, istotę prowadzonej przez nią działalności gospodarczej, jak i jej wyniki w roku 2001.

Rada Nadzorcza po przeprowadzonych badaniach i analizach postanawia: - zaopiniować pozytywnie skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Naftobudowa S.A oraz pozytywnie zaopiniować sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A w roku 2001; - rekomendować Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy przyjęcie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 Grupy Kapitałowej Naftobudowa S.A. oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy w roku obrotowym 2001.

Kraków, 10 czerwca 2002

Za Radę Nadzorczą Spółki Naftobudowa S.A.

Przewodniczący Rady Nadzorczej Konrad Jaskóła

8. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej Naftobudowa S.A.

Wnioskodawca sprecyzuje na WZA Spółki.

Z uwagi na to, iż w raportach okresowych z dnia 12 i 13 czerwca 2002r. przekazano przez Spółkę do publicznej wiadomości: 1) sprawozdania Zarządu Naftobudowa S.A. z działalności Naftobudowa S.A. i grupy kapitałowej Naftobudowa S.A. w 2001r. 2) sprawozdania finansowe jednostkowe Naftobudowa S.A. i skonsolidowane grupy kapitałowej Naftobudowa S.A.za rok obrotowy 2001. 3) opinie i raport biegłego rewidenta z badania jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001, w treści niniejszego raportu bieżącego nie uwzględniono w/w załączników.

Data sporządzenia raportu: 19-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Naftobudowa Spółka Akcyjna

Najważniejsze dzisiaj

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Prawo / Naftobudowa &lt;NAFW.WA> Treść projektów uchwał na WZA Naftobudowy S.A.