Narzędzie powinno iść w parze ze strategią

Paweł Zielewski
opublikowano: 29-05-2006, 00:00

Rozliczenia międzynarodowe są jedną z najmocniejszych stron ofert banków działających w Polsce.

Umożliwienie li tylko przelewu za granicę to dopiero początek. Standard, który jest poza wszelką dyskusją. Rodzime instytucje finansowe łączą standardowe przelewy zagraniczne z ofertą finansującą transakcje. Coraz częściej granica między płatnością a finansowaniem się zaciera. Gdy dołożyć do tego elementy zabezpieczenia transakcji transgranicznych... Standardem są: indywidualna obsługa doradcy bankowego, dostęp przez internet, indywidualnie negocjowane kursy walut... Diabeł tkwi w szczegółach. To one decydują, czy oferta spełnia indywidualne oczekiwania firmy.

Bank BPH handel wszechstronny

Usługa GAITS Active Banku BPH (Global Account Information and Transfer Service-Active) jest przeznaczona dla wszystkich firm, które, obok Banku BPH, posiadają lub są upoważnione do rachunków w innych bankach na całym świecie.

Dzięki GAITS w sposób scentralizowany firma może obsługiwać wszystkie rachunki, utrzymywane w bankach należących do sieci SWIFT, w dogodnym dla niej czasie, za pomocą jednego tylko systemu wraz z pełnym raportowaniem.

Usługa GAITS Active umożliwia, za pośrednictwem Banku BPH, przekazywanie drogą elektroniczną zleceń płatniczych do banków, w których firmy utrzymują rachunki. Bank BPH udostępnia system bankowości elektronicznej BussinesNet lub MultiCash oraz moduł płatniczy, który pozwala na przygotowanie i wysłanie zleceń płatniczych w formie komunikatów MT101, stosowanych przez uczestników sieci SWIFT i zawierają informację: „Zlecenie wykonania przelewu” („Request For Transfer”).

GAITS pozwala na:

n zarządzanie rachunkami, utrzymywanymi w bankach należących do SWIFT, za pośrednictwem jednego tylko systemu,

n zlecanie dyspozycji płatniczych z rachunków prowadzonych w dowolnym banku na świecie,

n śledzenie na bieżąco sald i operacji bankowych na rachunkach prowadzonych w innych bankach,

n otrzymywanie kompletu informacji za pośrednictwem jednego banku,

n wymianę informacji o poleceniach, saldach i operacjach bankowych, w standardowym, przyjętym na całym świecie formacie.

Usługa GAITS Passive (Global Account Information and Transfer Service-Passive) jest z kolei przeznaczona dla wszystkich firm, które działają na terenie Polski jako spółki zależne, mają rachunek w Banku BPH i chcą umożliwić swojej jednostce zarządzającej dostęp do swojego rachunku.

Jak działa? BPH realizuje zlecenia, na podstawie otrzymanego komunikatu MT101 z banku zleceniodawcy. W ten sposób jednostka zarządzająca firmą może zlecać z innego banku zarówno przelewy krajowe, jak i zagraniczne. Aby jednostka zarządzająca mogła śledzić na bieżąco salda i operacje bankowe na rachunkach firmy, Bank BPH dostarcza dane w formie komunikatów MT940 i MT942 (format danych wykorzystywany w systemie SWIFT, używany do wymiany informacji przez banki na całym świecie) do wskazanego przez bank, który następnie przekazuje otrzymane informacje obsługiwanemu przez siebie zleceniodawcy.

Z kolei TradeNet pozwala za pośrednictwem systemu bankowości internetowej BusinessNet na obsługę produktów dokumentowych finansowania handlu. Klienci mają zapewniony stały dostęp do informacji handlowych w czasie rzeczywistym z dowolnego miejsca na świecie.

BISE prostota rozwiązań

Przedsiębiorcom, którzy realizują płatności z zagranicą, Bank Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych poleca przekazy w obrocie zagranicznym jako najtańszą, najszybszą i najprostszą formę rozliczenia transakcji zagranicznych. Należą do bezwarunkowych form zapłaty, gdzie świadczenie nie jest uzależnione od spełnienia jakichkolwiek warunków.

Millennium szybkie polecenia

Polecenia wypłaty w obrocie zagranicznym z oferty Banku Millennium to szybkie i bezgotówkowe dokonywanie rozliczeń płatności w handlu zagranicznym oraz w krajowym obrocie dewizowym.

Eksportowe polecenie wypłaty polega na otrzymaniu przez Millennium z banku trzeciego, bezwarunkowego zlecenia uznania wskazanego rachunku klienta (eksportera), określoną kwotą wyrażoną w walucie obcej lub w złotych, w dacie określonej w poleceniu wypłaty. Importowe polecenie wypłaty oznacza skierowanie na zlecenie klienta banku Millennium (importera) do banku trzeciego bezwarunkowego polecenia wypłaty lub przelania na wskazany rachunek beneficjenta określonej kwoty w walucie wymienialnej lub w złotych, w dacie wskazanej w zleceniu.

Korzyścią dla klienta jest fakt, że jest to bezgotówkowa, czyli bezpieczna, forma płatności, za którą idzie niższy koszt w porównaniu z pozostałymi formami obsługi transakcji zagranicznych.

Bank Millennium księguje przelew transgraniczny z rachunku zleceniodawcy w dacie złożenia zlecenia na jego wykonanie, chyba że w samym zleceniu klient wskazał przyszłą datę realizacji — wówczas obciążenie rachunku nastąpi we wskazanej dacie. Chyba że:

n klient nie uzgodnił z bankiem innego trybu rozliczenia,

n wszystkie dane zawarte w zleceniu są sformułowane w sposób nie budzący wątpliwości i umożliwiający jego realizację,

n zlecenie zostało złożone w dzień roboczy.

Standardowo bank stawia do dyspozycji bankowi beneficjenta środki z tytułu realizacji przelewów transgranicznych z datą waluty przypadającą na drugi dzień roboczy po dacie przyjęcia zlecenia do realizacji.

Alternatywnym instrumentem zapłaty w handlu zagranicznym jest czek w obrocie zagranicznym oraz w krajowym obrocie dewizowym (patrz: ramka).

Pekao SA wypłata na żądanie

Polecenie wypłaty w obrocie zagranicznym dostępne w banku Pekao SA to otrzymane lub skierowane do banku zagranicznego zlecenie uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty pieniężnej na rzecz określonego podmiotu (beneficjenta).

Wyróżnia się polecenia:

n nieuwarunkowane — wypłata dla beneficjenta bez dodatkowych warunków,

n uwarunkowane — uzależnia wypłatę dla beneficjenta od spełnienia przez niego warunków określonych przez zleceniodawcę.

W ofercie banku dostępne są następujące rodzaje przekazów:

n importowe (polecenia wypłaty za granicę) — wystawione przez bank zgodnie z dyspozycją zleceniodawcy i skierowane do banku zagranicznego w celu uznania rachunku lub wypłacenia określonej kwoty beneficjentowi,

n eksportowe (polecenie wypłaty z zagranicy) — otrzymane przez bank z banku zagranicznego w celu uznania wskazanego rachunku lub wypłaty określonej kwoty beneficjentowi.

Polecenia wypłaty mogą być realizowane za pomocą międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT oraz systemu Euroelixir.

Według banku, jest to najprostsza i najszybsza forma rozliczania transakcji, niosąca niższe koszty obsługi w porównaniu z produktami dokumentowymi. Za nią idzie też eliminacja zagrożeń związanych z płatnościami gotówkowymi i możliwość negocjowania kursu walutowego — powyżej 50 tys. zł lub równowartość w walucie.

BGŻ w światowej sieci

Bank Gospodarki Żywnościowej współpracuje z blisko 670 bankami na świecie. Swoje rozliczenia z zagranicą realizuje zarówno w głównych walutach wymienialnych, jak i w walutach rzadko stosowanych w rozliczeniach międzybankowych.

Utrzymuje rachunki w renomowanych bankach zagranicznych o globalnym zasięgu, których ofert cenowa jest najkorzystniejsza dla BGŻ i jego klientów. Usługi w obrocie z zagranicą świadczone są z wykorzystaniem międzynarodowego bankowego systemu łączności SWIFT oraz systemów rozliczeniowych Euroelixir i SorbnetEuro. Stali klienci mogą dodatkowo negocjować wysokość prowizji i opłat za obsługę operacji zagranicznych oraz kursy przy realizacji transakcji.

BOŚ mnożenie walut

W Banku Ochrony Środowiska na uwagę zasługuje akredytywa dokumentowa w eksporcie.

Jest to zobowiązanie banku otwierającego akredytywę w stosunku do beneficjenta akredytywy (np. eksportera) do dokonania płatności na jego rzecz w terminie i na warunkach określonych w akredytywie.

W zależności od specyfiki transakcji bank proponuje różne rodzaje akredytyw, np.: akredytywę potwierdzoną, przenośną, nieodwołalną, odnawialną (rewolwingową).

Jeśli akredytywa zostaje potwierdzona przez bank, to stanowi ona zobowiązanie w stosunku do beneficjenta akredytywy (np. eksportera) do dokonania płatności na jego rzecz w terminie i na warunkach określonych w akredytywie (czyli zobowiązanie analogiczne do zobowiązania banku otwierającego akredytywę).

Waluta akredytywy w BOŚ to: USD, EUR, GBP, SEK, CHF, DKK, CZK, NOK, LTL, EKK, LVL i PLN. Ten sam koszyk walut dotyczy akredytywy importowej, działającej na zasadzie bardzo podobnej do eksportowej.

Przekazy realizowane są za pośrednictwem międzynarodowego systemu łączności bankowej SWIFT.

BRE Bank rozlicza od lat

Od pierwszych lat działalności BRE Bank specjalizuje się w rozliczaniu transakcji handlu zagranicznego. Obecnie posiada sieć ponad 1500 banków korespondentów, a umowa ze strategicznym partnerem — Commerzbankiem — umożliwia mu korzystanie dodatkowo z sieci ponad 7000 korespondentów. Każdy oddział banku ma połączenie z międzynarodowym systemem SWIFT, co oznacza wyłączenie pośrednictwa centrali banku w realizowaniu przekazów pieniężnych.

Dzięki tym rozwiązaniom klienci naszych oddziałów mają możliwość prowadzenia szybkich rozliczeń z kontrahentami zagranicznymi na całym świecie — także za pośrednictwem systemów bankowości elektronicznej. W sytuacji kiedy wymianie towarowej między kontrahentami towarzyszy ryzyko niewywiązania się ze zobowiązań przez jedną ze stron, BRE Bank oferuje możliwość skorzystania z szeroko praktykowanych w handlu zagranicznym, uwarunkowanych form zapłaty.

Znaczący udział banku w rynku obsługi finansowej handlu zagranicznego pozwala nam oferować kupno i sprzedaż walut po atrakcyjnych, a w przypadku większych kwot — indywidualnie negocjowanych kursach. Polecenie wypłaty przeznaczone jest dla firm zajmujących się eksportem i importem.

Zlecenie może być złożone przez zleceniodawcę bezpośrednio w jednym z oddziałów BRE Banku, przysłane faksem kluczowanym, za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej BRESOK, iBRE lub za pośrednictwem sieci SWIFT w formie komunikatu MT101 — zlecenie transferu.

Polecenie wypłaty przychodzące jest to skierowane do BRE Banku polecenie uznania rachunku klienta lub przelania na rachunek prowadzony w innym banku określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego beneficjenta. Wypłata może być również zrealizowana w formie gotówkowej w złotych lub walucie obcej.

W przypadku konieczności dokonania przewalutowania kwoty zlecenia bank rozlicza zlecenie przy zastosowaniu kursu waluty obowiązującego w banku w momencie realizacji zlecenia.

Citibank koszyk pełny po brzegi

Bank umożliwia klientom dostęp do międzynarodowych rynków finansowych za pośrednictwem oddziałów działających w ponad 100 krajach na całym świecie, a tym samym dokonywanie transakcji walutowych w walutach uznanych przez NBP za waluty wymienialne. Obecność na wszystkich liczących się rynkach finansowych gwarantuje dostęp do najważniejszych informacji w chwilę po ich opublikowaniu.

Bank, jako część globalnej instytucji finansowej, oferuje nie tylko komplet produktów rozliczeniowych, wspierających i zabezpieczających transakcje międzynarodowe, ale także opracowuje własne. Najoryginalniejsze rozwiązania opracowane przez Citibank to:

n IPA — International Payment Account. To rozwiązanie oparte na rachunku bieżącym otwartym dla firmy z Polski w innym oddziale Citigroup (Citibank Londyn, Citibank Frankfurt). Rozwiązanie takie umożliwia fimie zaistnienie na rynku europejskim nie tylko w wymiarze Unii Europejskiej, ale również w wymiarze unii monetarnej. Obsługa rachunku wciąż odbywa się za pośrednictwem jednej platformy bankowości elektronicznej z lokalizacji klienta w Polsce. Wraz z otwarciem rachunku w jednym z wymienionych oddziałów Citigroup, możliwe jest uruchomienie usługi WorldLink, czyli kompleksowej platformy obsługi płatności w ponad 70 walutach. To praktycznie jedyna taka oferta na polskim rynku. Rozwiązanie umożliwia zapłatę za import w walutach kraju, z którym prowadzona jest współpraca, ograniczając w ten sposób ryzyko kursowe.

n Clearing — Citigroup jako największa instytucja finansowa na świecie ma również ofertę w zakresie współpracy z bankami. Rozwiązania clearingowe, które oferowane są przez Citibank Londyn oraz Citibank New York, wprowadzają na rynek najnowsze standardy jakościowe. Rozwiazanie kierowane jest do polskich banków, które mogą otworzyć rachunek NOSTRO np. w Citibanku w Londynie czy NY i korzystać z rozwiązń oferowanych przez jednostki. Elastyczność oferty pozwala na dostosowanie rozwiązań do oczekiwań każdego z banków oraz automatyzację procesów, które dotychczas mogły wymagać manualnej interwencji.

Deutsche Bank niemiecka precyzja

Deutsche Bank (DB) PBC oferuje małym i średnim firmom nowoczesne rozwiązania w zakresie rozliczeń zagranicznych zarówno w ramach bankowości elektronicznej, operacji dokumentowych, zagranicznych gwarancji bankowych, jak i zarządzania odsetkami i walutami. Nowatorskim rozwiązaniem jest db TransAccount — usługa adresowana do przedsiębiorców prowadzących międzynarodową działalność gospodarczą, polegająca na ułatwieniu procesu otwarcia i prowadzenia rachunku firmy w kilku europejskich krajach.

Aby zapewnić szybką, sprawną realizację zleceń zagranicznych, DB PBC korzysta z obsługi zleceń za pośrednictwem elektronicznego systemu SWIFT. Przelewy zagraniczne mogą być realizowane zarówno jako polecenia przelewu składane w oddziale, jak i poprzez elektroniczne kanały dostępu do rachunku, czyli dbeasyNET, dbpowerNET oraz Teleserwis.

W celu ułatwienia obsługi rozliczeń międzynarodowych Deutsche Bank oferuje małym i średnim przedsiębiorstwom usługi operacji dokumentowych w postaci akredytywy, inkasa czy wszelkiego rodzaju gwarancji bankowych.

Zabezpieczenie akredytywą wyklucza ryzyko niedokonania zapłaty przez importera oraz ryzyko opóźnienia płatności. Ponadto importer ma gwarancję, że bank nie wykona płatności, dopóki nie zostaną przedstawione dokumenty, będące w pełni zgodne z warunkami akredytywy. Gwarancja bankowa stanowi natomiast wiążące (niezależne od kontraktu) zobowiązania gwaranta do zapłaty ustalonej kwoty pieniężnej na pierwsze pisemnie żądanie beneficjenta gwarancji. Gwarancja jest zobowiązaniem o charakterze zabezpieczającym, a nie płatniczym.

Firmom prowadzącym interesy na skalę międzynarodową Deutsche Bank oferuje usługę db TransAccount umożliwiającą otwarcie i prowadzenie kont firmy w pięciu państwach Europy, tj. w Polsce, Niemczech, Hiszpanii, Portugalii lub we Włoszech.

Przedsiębiorca nie musi wyjeżdżać z kraju, w którym prowadzi działalność, aby otworzyć rachunek bankowy, a wszystkie formalności związane z otwarciem i prowadzeniem konta zrealizowane są przez najbliższą placówkę Deutsche Bank PBC na terenie całego kraju.

Klient zainteresowany posiadaniem rachunku firmy zarówno w Krakowie, jak i w Berlinie może otworzyć oba rachunki bez konieczności wyjazdu za granicę, w swoim krakowskim oddziale DB PBC. Doradca firmy przygotowuje wraz z klientem niezbędną do otwarcia zagranicznego rachunku dokumentację, która, poprzez biura międzynarodowe banku działające w Polsce i w Niemczech, zostaje opracowana i dostarczona do docelowej placówki w Berlinie.

Fortis Bank tam i z powrotem

Fortis Bank realizuje zlecenie wypłaty za granicę w walutach wymienialnych i złotówkach. Bank przyjmuje do realizacji zlecenia importowe, pod warunkiem że zleceniodawca udokumentuje istnienie wymagalnego zobowiązania w walucie wymienialnej wobec osoby zagranicznej. Tytuł takiego zobowiązania musi być, oczywiście, zgodny z obowiązującym prawem dewizowym.

Fortis Bank realizuje płatności w walutach wymienialnych i złotówkach, wpływające z zagranicy zarówno na rzecz klientów Fortis Bank Polska, jak i klientów innych banków.

Wszystkie polecenia wypłaty z zagranicy otrzymane przez SWIFT, telex lub pocztą do godziny 15.00 realizowane są w dniu bieżącym. Zlecenia eksportowe otrzymane po godzinie 15.00 realizowane są w dniu następnym.

Jeżeli klient nie ma rachunku w walucie zlecenia, jest on automatycznie otwierany. Przewalutowanie z rachunku walutowego na złotowy lub inny walutowy dokonywane jest przez oddział prowadzący rachunek na podstawie stosownej (stałej lub jednorazowej) dyspozycji skupu.

ING Bank

prawie wszystko w jednym

Istotnym atutem ING Banku jest kompleksowa oferta usług bankowych, zapewniających bezpieczne rozliczenia z kontrahentami z całego świata. Oferta obejmuje transakcje wymiany walutowej oraz produkty służące zabezpieczeniu transakcji, jak również uzyskaniu środków z realizowanych kontraktów.

Polecenie wypłaty pozwala zarówno dokonywać płatności zagranicznych na rzecz kontrahentów, jak i otrzymywać swoje należności. W transakcji polecenia wypłaty bank, działając na zlecenie importera/odbiorcy, zleca bankowi zagranicznemu dokonanie przelewu lub wypłaty na rzecz eksportera/dostawcy. Polecenie wypłaty to usługa, która nie tylko obniża koszty, ale również upraszcza przebieg wzajemnych rozliczeń.

Polecenie wypłaty ING Banku w praktyce wygląda tak:

n importer/odbiorca (zleceniodawca) składa w swoim banku zlecenie polecenia wypłaty za granicę,

n bank importera/odbiorcy przesyła płatność do banku eksportera/dostawcy,

n bank eksportera/dostawcy przekazuje należność swojemu klientowi (beneficjentowi).

Polecenie wypłaty stosuje się również w transakcjach krajowych, jeżeli zachodzi potrzeba dokonania przekazu waluty.

Bardzo zbliżone rozwiązania dostępne są równiez w banku Nordea.

Raiffeisen inna strona przelewu

Silną stroną Raiffeisen Banku Polska są transakcje zabezpieczające ryzyko walutowe.

Ostateczne rozliczenie transakcji eksportowej lub importowej odbywa się w określonym terminie w przyszłości i uzależnione jest od przyszłego kursu walutowego. Nieoczekiwane zmiany kursu walutowego mogą jednak w znaczącym stopniu wpłynąć na wynik finansowy firmy. Dlatego też istnieją możliwości ustalenia kursu walutowego do przyszłego rozliczenia transakcji już w chwili powstania zobowiązania lub kiedy kurs w ocenie klienta jest korzystny.

Główne instrumenty zabezpieczające to: Walutowe Transakcje Terminowe (Forward i NDF, Par Forward, FX Swap) oraz Opcje Walutowe.

Na przykład FX Swap jest to transakcja polegająca na zawarciu z bankiem dwóch transakcji walutowych na tę samą kwotę, ale na różne daty rozliczenia. Transakcja ta może być wykorzystywana w sytuacji niedoboru w jednej walucie i nadwyżki w innej lub gdy kurs w ocenie klienta jest nieodpowiedni, np. za wysoki w ocenie importera, ale spodziewa się jego poprawy.

A na koniec PKO Bank Polski, o którego ofercie rozliczeń międzynarodowych można powiedzieć jedno — jak na giganta przystało, posiada każdy produkt dostępny na rynku. Prawie każdy.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Paweł Zielewski

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Narzędzie powinno iść w parze ze strategią