Nie dopuścimy do marginalizacji

Monika Niewinowska
opublikowano: 25-10-2004, 00:00

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego to 3 mld EUR i jeszcze większe wyzwanie.

Celem strategicznym tego programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską.

Ochrona środowiska

Walory środowiska naturalnego są istotnym czynnikiem warunkującym szanse rozwoju regionalnego, a także poprawę poziomu życia mieszkańców. Istniejąca infrastruktura ochrony środowiska nie jest, niestety, przystosowana do potrzeb nowoczesnej gospodarki.

Na jej poprawę powinny wpłynąć projekty realizowane w ramach działania 1.2 Infrastruktura ochrony środowiska.

Wsparcie przewidziano tu między innymi dla inwestycji w zakresie ochrony wód powierzchniowych, ochrony powietrza, gospodarki odpadami, a także wsparcia dla zarządzania ochroną środowiska naturalnego.

Wyraźne odniesienie do kwestii ochrony środowiska mają również dwa inne działania w ramach pierwszego priorytetu: działanie 1.1 Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego oraz 1.6 Rozwój transportu miejskiego w aglomeracjach. Tym działaniom postawiono konkretne cele.

Realizacja projektów w ramach tych działań ma się przyczynić między innymi do zmniejszania negatywnych skutków oddziaływania transportu na środowisko i poprawy warunków życia mieszkańców.

Bezpośredni wpływ na aktywne działania zmierzające do poprawy środowiska będzie mieć także realizacja działań w ramach priorytetu trzeciego — Rozwój lokalny.

Cele tego priorytetu, takie jak wykorzystanie potencjału turystycznego, kulturowego, historycznego i przyrodniczego, a także zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych i zewnętrznych odwołują się do konieczności realizacji projektów zmierzających do poprawy stanu środowiska naturalnego.

Z tego względu przewidziano tam finansowanie projektów dotyczących gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami czy też pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych.

Oto szansa

Każdy wnioskodawca, w składanym wniosku o dofinansowanie projektu z funduszy strukturalnych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, będzie musiał wykazać zgodność zgłaszanego projektu z polityką równych szans.

Równe szanse

Wzmacnianie polityki równych szans należy rozumieć jako uwzględnianie w procesie realizacji poszczególnych projektów interesów grup społecznych znajdujących się w trudniejszej sytuacji: osób niepełnosprawnych, kobiet, osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej, długotrwale bezrobotnych itp.

Za jeden z głównych kierunków tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionów uznane zostały działania służące rozwojowi społeczeństwa informacyjnego.

Rezultatem takich działań ma być upowszechnienie dostępu do internetu i zapewnienie wszystkim mieszkańcom równego dostępu do informacji.

Środki na ten cel będą dostępne w ramach działania 1.5 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego.

Realizowane projekty mają wspierać rozwój województw poprzez rozbudowę regionalnej i lokalnej infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, a także wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu i wykorzystania internetu oraz innych technik informatycznych między regionami w Polsce i Unii Europejskiej.

Polska w sieci

Projekty mogą dotyczyć tworzenia i rozbudowy sieci infrastruktury informacyjnej, upowszechniania stosowania technik społeczeństwa informacyjnego do działań administracji publicznej czy też tworzenia ogólnodostępnych, publicznych punktów dostępu do internetu.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Monika Niewinowska

Polecane