Nowe przepisy: i obciążenia, i ulgi

opublikowano: 27-12-2017, 22:00

Prawo 2018 Na liście nowych regulacji znów królują podatkowe. Część z nich zacznie obowiązywać już 1 stycznia

Wiele ze zmian w prawie planowanych na przyszły rok, zapowiadanych w „Pulsie Biznesu”, jeszcze poczeka na wejście w życie. Mimo założeń prace legislacyjne nad nimi nadal trwają. Inne nowe rozwiązania, choć dopracowane, a w niektórych przypadkach nawet uchwalone, otrzymały od ustawodawcy dłuższe vacatio legis.

Paragrafy
Zobacz więcej

Paragrafy fot. ARC

Do 2019 r. przesunięto np. datę wejścia w życie zniesienia limitu dochodów, powyżej których nie są odprowadzane składki na ubezpieczenia społeczne.

Według obecnych przepisów są one pobierane przez pracodawców i opłacane od wynagrodzeń pracowników nieprzekraczających w ciągu roku 30-krotności przeciętnej płacy w gospodarce, czyli kwoty ok. 10 tys. zł brutto miesięcznie i 120 tys. zł rocznie.

Jeszcze przez rok pracodawcy poczekają też na skrócenie okresu archiwizowania dokumentacji kadrowo- -płacowej z 50 do 10 lat. Ponadto nowe przepisy mają im umożliwić przechowywanie akt pracowniczych wyłącznie w formie elektronicznej.

Najwięcej zmian, które zaczną być stosowane z początkiem najbliższego Nowego Roku, dotyka sfery podatkowej. To już niemal tradycja, że w tej dziedzinie, gdy przychodzi wymienić kalendarze na biurkach, nowych regulacji pojawia się najwięcej. Obok streszczamy część z nich, wspominając także o nowościach, które wejdą w życie nieco później, jednak warto już się do nich przygotować. Przy okazji przypomnijmy, że od ostatniego tygodnia starego roku obowiązują przepisy Ordynacji podatkowej dające możliwość wystąpienia przez przedsiębiorcę o zaświadczenie, czy jego kontrahent złożył (bądź nie) deklarację podatkową albo czy zalega (lub nie) z zapłatą podatków wynikających z takiego dokumentu.

Część przedsiębiorców czeka ponadto niecierpliwie na ostateczny werdykt parlamentarzystów co do zakazu handlu w niedziele, a dokładniej w sprawie wyjątków od tego ograniczenia. Takich wyłączeń jest wiele, część nowych dołożył Senat i tę kwestię przyjdzie jeszcze rozpatrzeć Sejmowi. Na razie wiadomo, że przyszła specjalna ustawa nie będzie dotyczyć np. sprzedaży prowadzonej przez przedsiębiorcę osobiście. Nowe zasady mają obowiązywać od marca 2018 r. i na początku handel ma być niedozwolony w dwie niedziele w miesiącu — pierwszą i ostatnią.

Podatki dochodowe — PIT, CIT

W tych daninach zmiany dotyczą w zasadzie wszystkich ważnych kwestii związanych z ich rozliczaniem — dochodów, kosztów, a także ulg.

Wyższa kwota wolna

Z 6,6 tys. zł do 8 tys. zł dochodu wzrośnie kwota wolna w PIT. Nadal jednak powyżej tego limitu będzie się ona obniżać — przy dochodach w wysokości 85528 zł wyniesie 3091 zł i utrzyma się na tym poziomie do granicy 127 tys. zł dochodu, a powyżej niej spadnie do zera. Na zmianach w PIT zyskają ponadto twórcy, np. architekci, programiści, publicyści, muzycy czy plastycy. Będą oni mieli prawo do podwyższonych kosztów uzyskania przychodów, które wzrosną z obecnych 42764 zł do 85528 zł.

Księga bez zgłoszenia

Prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną PIT nie będą już musieli informować urzędów skarbowych o założeniu księgi przychodów i rozchodów ani o zawarciu umowy z biurem rachunkowym na jej prowadzenie. Osoby rozliczające podatek w formie ryczałtu ewidencjonowanego zostaną zwolnione z powiadomienia o posiadaniu ewidencji przychodów.

Zmiany w kosztach

Do 10 tys. zł z dotychczasowych 3,5 tys. zł wzrośnie limit wartości środków trwałych lub niematerialnych i prawnych, które podlegają jednorazowej amortyzacji. Będą jednak ograniczenia w rozliczaniu wydatków na usługi doradcze, badania rynku, reklamowe, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz opłat z umów o usługi niematerialne i korzystania z wartości niematerialnych i prawnych. Nie będzie można zaliczyć ich do kosztów w pełni, lecz w określonych granicach. Bez limitów będzie można rozliczać te usługi do wartości 3 mln zł (rocznie).

Zaliczka bez wpłaty

Jeżeli w ciągu roku podatek należny od przedsiębiorcy wyniesie nie więcej niż 1 tys. zł od dochodu osiągniętego od początku roku pomniejszonego o sumę zaliczek wpłaconych w tym czasie, wówczas będzie on mógł odprowadzić do urzędu skarbowego różnicę między tym podatkiem a sumą zaliczek.

Nowe zyski…

Zacznie obowiązywać nowa kategoria dochodów, odrębna od osiąganych z działalności gospodarczej. Chodzi o tzw. zyski kapitałowe, czyli m.in. z udziału w zyskach osób prawnych, stanowiące przychody faktycznie z niego uzyskane czy np. powstałe ze zbycia ogółu praw i obowiązków w spółce niebędącej osobą prawną. Koszty związane z nabywaniem udziałów i akcji lub związane z przekształceniami będą rozliczane osobno w stosunku do pozostałych wydatków, a dochodem będzie suma dochodów z działalności bieżącej i z zysków kapitałowych.

…i danina

Będzie też nowy podatek, nałożony na właścicieli nieruchomości komercyjnych o wartości przekraczającej 10 mln zł (handlowo- -usługowych i biurowych). Stawka tej daniny wynosi 0,035 proc. miesięcznie. Podstawę opodatkowania ma stanowić przychód odpowiadający wartości początkowej środka trwałego ustalanej na pierwszy dzień każdego miesiąca. Daninę tę będzie można odliczyć od kwoty należnego podatku dochodowego. Ten nowy podatek, tzw. minimalny, nie dotyczy budynków biurowych wykorzystywanych wyłącznie lub w głównym stopniu na własne potrzeby podatnika.

Ulga B+R

Będą korzystniejsze warunki do stosowania ulgi na działalność badawczo-rozwojową (B+R). Firmom prowadzącym takie działania przyznano możliwość odliczenia 100 proc. kosztów kwalifikowanych — czyli podniesiono tę granicę z 50 proc. Prawo takie uzyskają też przedsiębiorcy funkcjonujący w specjalnych strefach ekonomicznych. Z przywileju skorzystają również centra B+R.

Przepisy

• Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. (Dz.U. z 2017 r., poz. 2175). • Ustawa z 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej (Dz.U. z 2017 r., poz. 2201).

 

Podatek od towarów i usług (VAT)

Nawet w stawkach opodatkowania będą zmiany, a niektórym podatnikom przybędzie nowych obowiązków.

JPK_VAT u mikro

Co prawda przepisy o jednolitym pliku kontrolnym (JPK) weszły w życie dużo wcześniej, ale nie wszyscy przedsiębiorcy musieli się do nich stosować. Z nowym rokiem obejmą już każdego podatnika, bo do podmiotów przesyłających dane fiskusowi w tej postaci dołączą jeszcze, jako ostatnie, mikrofirmy. Również ci przedsiębiorcy, jak i pozostali, będą obowiązkowo co miesiąc przekazywać skarbówce informacje z ewidencji sprzedaży, ważnej dla rozliczeń podatku od towarów i usług, czyli JPK_VAT. Inne dane w postaci elektronicznego pliku są przesyłane fiskusowi na jego żądanie i służą kontroli.

Nowe stawki

Do 5 proc. z 8 proc. zostanie obniżony VAT na wszystkie artykuły żywnościowe objęte obecnie tą wyższą stawką oraz wyroby spożywcze z podstawowym podatkiem 23 proc. (np. kawa, herbata, wyroby cukiernicze, czekolada). Poza tym do najwyższej stopy podniesiono (przywrócono) daninę od niektórych wyrobów medycznych, takich jak np. sprzęt medyczny, pomocniczy, urządzenia, które nie są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego przez osoby niepełnosprawne lub do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, a także m.in. od niektórych produktów z cystyną i cysteiną.

Kasy fiskalne

Minister rozwoju i finansów postanowił objąć obowiązkiem ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących kolejny rodzaj przychodów bez względu na poziom osiąganych obrotów. Dotyczy to m.in. części usług kulturalnych, związanych z rozrywką i rekreacją (tylko w zakresie wstępu do wesołych miasteczek, parków rozrywki, na dyskoteki, sale taneczne), a także w zakresie wymiany walut, z wyjątkiem świadczonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe. Kasy fiskalne mają być stosowane w wymienionych usługach od kwietnia 2018 r.

Torby na zakupy

Będzie opłata recyklingowa od lekkich toreb z tworzywa sztucznego oferowanych przy zakupach. Ma

być pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, a jej stawka to 0,20 zł za sztukę. Według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, opłata ta jest elementem należności za dostawę lekkiej torby i jest wliczana do podstawy opodatkowania z tytułu tej dostawy objętej 23-procentową stawką VAT. Sprzedaż toreb z tworzywa sztucznego na zakupy podlega też ewidencji w kasach rejestrujących. MF przypomina ponadto, że opłata recyklingowa powinna być wpłacana do 15 marca roku następującego po roku kalendarzowym, w którym została pobrana — na rachunek bieżący dochodów Ministerstwa Środowiska. Z uwagi na termin przekazywania opłaty recyklingowej (co nastąpi po raz pierwszy do 15 marca 2019 r.), na razie takiego rachunku nie utworzono.

Split payment

Jeszcze nie od stycznia, ale od połowy roku przedsiębiorcy mogą otrzymywać należność za sprzedane towary i usługi na dwa osobne rachunki, a do ich swobodnego wykorzystania ma służyć tylko płatność netto. To oznacza, że zapłata kwoty netto trafi na rachunek przedsiębiorcy, a podatku — na specjalny rachunek VAT, który ma służyć tylko rozliczeniom podatkowym.

Przepisy

• Ustawa z 10 września 2015 r. o zmianie ustawy — Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2015 r., poz. 1649). • Ustawa z 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 2056). • Ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1221). • Ustawa z 15 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (podpisana przez prezydenta, czeka na ogłoszenie). • Ustawa z 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (czeka na podpis prezydenta). • Rozporządzenie ministra środowiska z 8 grudnia 2017 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej (Dz.U., poz. 2389). • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 27 listopada 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (czeka na ogłoszenie).

 

Prawo pracy, ubezpieczenia

Pracodawców czeka nowa forma opłacania składek do ZUS. Jak co roku wzrośnie też minimalna płaca, od której zależy m.in. stawka dla zleceniobiorców.

Jedno konto

Przedsiębiorca będzie odprowadzać składki do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) jedną wpłatą na przyznany mu specjalny indywidualny numer rachunku. Wpływające pieniądze najpierw zostaną rozliczone na pokrycie zadłużenia składkowego, a w drugiej kolejności zostaną uznane jako bieżąca należność. Na wpłatę mają się składać należności na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz na trzy fundusze: emerytur pomostowych, pracy i gwarantowanych świadczeń pracowniczych. ZUS rozdzieli pieniądze odpowiednio, uwzględniając proporcjonalny procentowy podział wpłaty według kwot składek przypadających do zapłaty na poszczególne fundusze na podstawie danych zawartych w deklaracji. A jeśli płatnik nie złoży deklaracji — pieniądze zostaną rozdzielone według procentowego udziału składek na poszczególne fundusze, na podstawie stóp procentowych składek na te fundusze dla płatnika opłacającego składki na własne ubezpieczenie.

Prewencja wypadkowa

Dzięki znowelizowanej ustawie o tzw. ubezpieczeniu wypadkowym pracodawcy nadal będą mogli korzystać z dofinansowania prewencyjnego realizowanego przez ZUS. Przedsiębiorcy inwestujący w bezpieczne warunki pracy mogą uczestniczyć w konkursach, aby otrzymać z zakładu dotacje do wydatków na ten cel. Zasady ich udzielania określi prezes ZUS. Dofinansowanie będzie zależne od liczby ubezpieczonych u pracodawcy. Ten, kto ma np. nie więcej niż 9 pracowników, otrzyma do 90 proc. wartości planowanego przedsięwzięcia poprawy stanu BHP w zakładzie, a firma licząca od 10 do 49 zatrudnionych — do 80 proc.

Minimalna płaca

Minimalne wynagrodzenie wzrośnie z obecnych 2 tys. zł do 2100 zł brutto. Podwyżka tej płacy oznacza wzrost m.in. innych należności pracowniczych, których wysokość zależy od najniższychustawowych zarobków. Dotyczy to np. wypłat za pracę w nocy, odpraw za zwolnienia grupowe, odszkodowań za dyskryminację w zatrudnieniu czy lobbing.

…i stawka godzinowa

Ta należność dla zleceniobiorców i współpracujących z pracodawcą jednoosobowych przedsiębiorców także wzrośnie — do 13,70 zł z obecnych 13 zł. Podstawą tej kwoty jest wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Zatrudnianie cudzoziemców

Tylko do końca 2018 r. będą ważne oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdowy, Rosji czy Ukrainy zarejestrowane przez powiatowe urzędy pracy w 2017 r. Wnioski o wydanie wiz w związku z tymi dokumentami będą rozpatrywane na dotychczasowych zasadach, jeśli zostaną złożone przed 31 października przyszłego roku. W nowym roku oświadczenia o powierzeniu pracy cudzoziemcowi będą rejestrowane wtedy, gdy osoby z wymienionych państw mają wykonywać prace niesezonowe — do sześciu miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy. Zezwolenia na pracę sezonową (trwającą maksymalnie 9 miesięcy w roku kalendarzowym) nadal będą wydawane przez powiatowe urzędy pracy.

Przepisy

• Ustawa z 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy — Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r., poz. 1027). • Ustawa z 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2179). • Ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017, poz. 1543). • Rozporządzenie Rady Ministrów z 12 września 2017 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz.U. z 2017 r., poz. 1747).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: IWONA JACKOWSKA

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu