Czytasz dzięki

Pożyczki obrotowe ARP wspierają firmy i ich pracowników

 • Materiał partnera
opublikowano: 22-05-2020, 15:07

Pożyczki obrotowe to kolejny element tarczy Agencji Rozwoju Przemysłu skierowanej do firm, które ucierpiały w skutek pandemii.

Tarcza ARP przeznaczona jest dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw prowadzącą pełną księgowość, które istnieją na rynku przynajmniej od 12 miesięcy, ostatni rok zakończyły dodatnim wynikiem EBITDA (wynik operacyjny + amortyzacja) oraz dodatnim wynikiem finansowym netto, a za ostatni okres obrachunkowy osiągnęły przynajmniej 4 mln zł przychodu.

Finansowanie deficytu

Na sfinansowane deficytu w kapitale obrotowym agencja proponuje pożyczki obrotowe w wysokości od  0,8 mln zł do 5 mln zł

Warunki:

 • okres finansowania wynosi do 6 lat
 • wydłużony okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym. Zależy między innymi od przedstawionych zabezpieczeń i okresu finansowania
 • prowizja przygotowawcza to 0,2 proc.
 • brak prowizji za przedterminową spłatę, za rozpatrzenie wniosku i od niewykorzystanej kwoty pożyczki
 • pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach
 • zabezpieczenie pożyczki stanowi hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP S.A. (minimum 120 proc. wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Jak skutecznie aplikować

Aby otrzymać finansowanie do wniosku należy dołączyć e-dokumenty w formacie PDF. Są to:

 • Pełne e-sprawozdanie finansowe za 2018 r.
 • Sprawozdanie z badania sprawozdania przez biegłego rewidenta (o ile jest sporządzane) za 2018 r.
 • Bilans i rachunek zysków i strat za 2019 r. wstępny lub pełne sprawozdanie finansowe za 2019 r. 
 • Bilans i rachunek zysków i strat lub sprawozdanie F-01/I-01 za ostatni kwartał. 
 • Wypełniony załącznik Informacja o zobowiązaniach finansowych bilansowych i pozabilansowych wraz z parametrami ich spłaty.
 • Plan wpływów i wydatków w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Plan, to dokument szczegółowo opisujący przewidywane ograniczenie działalności spowodowane epidemią koronawirusa, pokazujący spadek sprzedaży towarów i/lub usług. Zintegrowaną częścią planu jest rachunek zysków i strat/F01 za 2 miesiące roku bieżącego oraz za analogiczne 2 miesiące roku poprzedniego (dla celów porównawczych) lub za kolejne 2 miesiące roku 2020. Dokument powinien zawierać opis planowanych przez przedsiębiorcę działań w celu ustabilizowania jego sytuacji ekonomicznej oraz przedstawiać przepływy finansowe z uwzględnieniem przewidywanych wpływów, jak i wydatków z podziałem na kategorie operacyjne i finansowe.
 • Prognozę finansową na kolejne lata finansowania.
 • Dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń: 

a. Nieruchomość (zabezpieczenie preferowane): 

- operat szacunkowy (nie starszy niż 24 miesiące przed datą złożenia wniosku), 

- polisa ubezpieczeniowa. 

b. Maszyny i urządzenia (zabezpieczenie preferowane): 

- operat szacunkowy (nie starszy niż 12 miesięcy przed datą złożenia wniosku lub wydruk z ewidencji środków trwałych podający wartość księgową netto nie starszą niż wg stanu na 31.12.2019r.),

 - polisa ubezpieczeniowa.

c. Zastaw rejestrowy na stanach magazynowych: 

- zestawienie zapasów z ostatnich 12 miesięcy wraz z podziałem na surowce, materiały, produkcja w toku, wyrobu gotowe i towary oraz opis rodzajowy przedmiotów wchodzących w skład zapasów,

- polisę ubezpieczeniową. 

d. Informacja o wysokości możliwego poręczenia pożyczki przez podmiot z grupy Funduszy Poręczeniowych KGP. 

e. Poręczenie cywilne głównych udziałowców (> 25 proc.) (zabezpieczenie obowiązkowe),

- wypełniony formularz Oświadczenie majątkowe  dla udziałowców będących osobami fizycznymi - patrz „Dokumenty składane do wniosku”. Pełne sprawozdanie finansowe za lata 2018, 2019 dla udziałowców będących osobami prawnymi.  

- Zaświadczenia i opinie: zaświadczenie ZUS, zaświadczenie US, opinie z instytucji finansowych (nie starsze niż 1 miesiąc), ewentualnie oświadczenia przedsiębiorcy o braku zaległości lub ich stanie.

Pożyczka na wypłaty

Kolejną pożyczkę obrotową ARP oferuje na wypłatę wynagrodzeń. Udzielana jest w kwocie netto potrzebnej do sfinansowania deficytu funduszu wynagrodzeń przedsiębiorstwa. Może być również uzupełniającym źródłem finansowania wynagrodzeń u przedsiębiorcy obok innych źródeł finansowania przewidzianych w ramach Tarczy Antykryzysowej. Preferowaną przez agencję formą wypłaty pożyczki jest przelanie jej bezpośrednio na rachunki pracownicze. Przyznawana jest w oparciu o weryfikację luki płynnościowej na podstawie potwierdzenia niewystarczających środków na wypłatę wynagrodzeń (np. wyciąg z rachunku bankowego) i analizy krótkiej płynności.

Warunki:

- koszt tego finansowania jest identyczny jak pożyczki obrotowej,  

- okres finansowania wynosi do 2 lat,

- karencja w spłacie kapitału wynosi do 12 miesięcy,

- pożyczka uruchamiana jest jednorazowo lub w transzach,

- zabezpieczenie kwoty do 200 tys. zł stanowi weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc oraz poręczenie głównych udziałowców pożyczkobiorcy, - dla pożyczek  powyżej 200 tys. zł zabezpieczenie stanowi hipoteka na nieruchomości i inne standardowe zabezpieczenia akceptowane przez ARP (minimum 120 proc. wg wartości rynkowej), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP

oraz zabezpieczenia uzupełniające - weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 Kpc, poręczenie wg prawa cywilnego głównych udziałowców pożyczkobiorcy.

Dokumenty jakie musi dostarczyć przedsiębiorca oraz zabezpieczenia są takie same jak w przypadku ubiegania się o pożyczkę obrotową.

Tylko on-line

Składanie wniosku wraz z niezbędnymi dokumentami odbywa się przez internet z wykorzystaniem Profilu Zaufanego do uwierzytelnienia oraz elektronicznego podpisywania wniosku. Po uwierzytelnieniu, osoba składająca wniosek wprowadza NIP lub Regon, a dane firmy są automatycznie pobierane przez system z bazy danych GUS. W celu obsługi wniosków i dostarczeniu przedsiębiorcom pełnej wiedzy o sposobie aplikacji, ARP przygotowała specjalną stronę www.arp-tarcza.pl, na której działa Portal Klienta. Na portalu znajdują się wszystkie niezbędne informacje.  

Oprócz pożyczek ARP ma dla przedsiębiorców z branży transportowej leasing na spłatę leasingów w instytucjach komercyjnych – o czym pisaliśmy w „PB” 22 maja. Łącznie w puli jest 1,7 mld zł, co ma wystarczyć na wsparcie nawet 4 tys. firm. Agencja zapewnia, że wszystkie wnioski o pożyczki, a także o leasing rozpatruje w ciągu 14 dni.

Strona do aplikowania:  https://www.arp-tarcza.pl/

Beata Tomaszkiewicz

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Materiał partnera

Polecane