Zasady wyboru przewodniczącego zgromadzenia spółki

PIOTR ŚWISTAK adwokat, kancelaria Axelo
opublikowano: 26-09-2017, 22:00

KOMENTARZ PRAWNIKA

Kodeks spółek handlowych dwukrotnie wspomina o przewodniczącym zgromadzenia wspólników spółki z o.o., ale nie precyzuje kwestii związanych z jego wyborem i wykonywaniem przez niego czynności. Jest to źródłem wielu wątpliwości pojawiających się w trakcie odbywania zgromadzeń.

Przystąpienie do wyboru przewodniczącego powinno być pierwszą czynnością po otwarciu obrad zgromadzenia wspólników. Przewodniczącym może zostać każdy biorący udział w zgromadzeniu — zarówno wspólnik, jak i osoba spoza tego grona. Obowiązujące przepisy nie określają wobec kandydata jakichkolwiek wymogów do pełnienia funkcji przewodniczącego.

Przy czym nie ma żadnych przeszkód, aby takie warunki uregulować w umowie spółki, wskazując na odpowiednie kryteria lub wprost określając, kto jest upoważniony do przyjęcia roli przewodniczącego (np. członkowie zarządu, przewodniczący rady nadzorczej itp.). Wybór przewodniczącego jest sprawą „osobową” w rozumieniu art. 247 § 2 k.s.h. i dlatego powinien być dokonany w głosowaniu tajnym. Niewłaściwa jest zatem praktyka polegająca na wyborze przewodniczącego w głosowaniu jawnym — poprzez aklamację.

Taki sposób wyboru przewodniczącego nie wiąże się z automatyczną nieważnością obrad zgromadzenia, rodzi jednak ryzyko zaskarżenia podjętych uchwał w drodze powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały.

Sposób głosowania tajnego w zakresie wyboru przewodniczącego może określać umowa spółki lub przyjęty w drodze uchwały regulamin zgromadzenia wspólników. Przy braku takich regulacji w gestii osoby dokonującej otwarcia zgromadzenia leży zaproponowanie takiego trybu głosowania, który zaakceptują osoby obecne podczas obrad. Istotne jest, aby sposób ten spełniał wymóg tajności głosowania.

Kodeks spółek handlowych w żadnym miejscu nie reguluje kompetencji przewodniczącego zgromadzenia wspólników, ale w praktyce nie budzi wątpliwości, że niezwłocznie po wyborze ta osoba powinna sporządzić listę obecności, dokonać sprawdzenia prawidłowości zwołania zgromadzenia i kworum (możliwości skutecznego podejmowania uchwał), a także ustalić, czy żaden z obecnych nie zgłasza sprzeciwu co do odbycia zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad.

Ponieważ lista obecności zostaje sporządzona już po wyborze przewodniczącego, teoretycznie może okazać się, że na tym etapie zostaną wykryte nieprawidłowości, do jakich doszło podczas tego procesu (np. niewłaściwa liczba głosów). Praktycznym rozwiązaniem takiej sytuacji jest powtórzenie głosowania nad wyborem przewodniczącego.

Podczas realizacji poszczególnych punktów porządku obrad przewodniczący prowadzi dyskusję i czuwa nad przebiegiem głosowania uchwał.

Do jego obowiązków należy sprawdzenie, czy tryb głosowania (jawny/tajny) jest właściwy dla podjęcia danej uchwały oraz czy głosowanie przebiega zgodnie z zasadami określonymi w umowie spółki lub wewnętrznych regulaminach. Przewodniczący powinien dopilnować, aby w protokole uchwały zostały zamieszczone uchwały wraz ze szczegółową informacją o przebiegu głosowania (liczba głosów ważnych, w tym głosy: „za”, „przeciw”, „wstrzymał się”). Na zakończenie zgromadzenia przewodniczący powinien podpisać protokół wraz z protokolantem i dołączyć do niego listę obecności uczestników zgromadzenia wraz z dowodami jego zwołania.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PIOTR ŚWISTAK adwokat, kancelaria Axelo

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Firmy / Zasady wyboru przewodniczącego zgromadzenia spółki