Ze spółek

Ewa Bednarz
opublikowano: 17-09-1999, 00:00

ZE SPÓŁEK

APATOR. Zarząd spółki wystąpił z wnioskiem do KDPW o dokonanie konwersji 7436 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych co do głosu w stosunku 1:4 na akcje na okaziciela

AS MOTORS. Spółka zależna Uni-Truck nabyła 3 tys. akcji AS Motors po 8,15 zł za sztukę. Celem nabycia jest inwestycja długoterminowa.

BANK HANDLOWY. Sądu rejonowy wpisał do rejestru handlowego spółkę Handlowy Zarządzanie Aktywami. BH posiada 5 tys. jej akcji, co stanowi 100 proc. kapitału akcyjnego. Przedmiotem przedsiębiorstwa Handlowy Zarządzanie Aktywami ma być prowadzenie działalności maklerskiej polegającej na zarządzaniu cudzymi pakietami papierów wartościowych na zlecenie. Spółka rozpocznie działalność po uzyskaniu zgody KPWiG

BIG BG. 7 października odbędzie się NWZA banku. Akcjonariusze zadecydują o emisji obligacji denominowanych w złotych lub euro albo w dolarach amerykańskich, których łączna wartość nominalna nie przekroczy równowartości 1 mld zł. Termin wykupu papierów dłużnych ma zostać ustalony na okres od 2 do 7 lat.

BIUROSYSTEM. Biurosystem-Invest (spółka zależna) nabyła 160 akcji Biurosystem po 14,4 zł za sztukę.

CASPOL. Spółka zakupiła od firmy Yawal System 2080 udziałów w spółce Lakmetpol. Cena za 1 udział wyniosła 144 zł. Po transakcji Caspol jest jedynym udziałowcem Lakmetpolu.

CETO. Zarząd spółki został upoważniony przez radę nadzorczą do podjęcia uchwały dopuszczającej do obrotu 1 tys. certyfikatów inwestycyjnych serii A (w cenie sprzedaży 10 tys. zł za 1 certyfikat) Zamkniętego Funduszu Inwestycyjnego Sezam

COMARCH. Sąd zarejestrował spółkę ComArch Gdańsk. Jej kapitał zakładowy wynosi 300 tys. zł. ComArch objął w niej 90 udziałów o łącznej wartości 270 tys. zł

ELPO. Spółka kupiła na GPW 6 tys. własnych akcji w celu ich umorzenia. Jednostkowa cena wyniosła 1,95 zł. Dotychczas Elpo skupiło łącznie 320 385 własnych akcji, co stanowi 8,47 proc. głosów na WZA

KRAK BROKERS. Rada nadzorcza CeTO dopuściła do obrotu na rynku powszechnym 450 tys. akcji serii C, 177 676 serii D oraz 150 tys. serii F o wartości nominalnej 1 zł każda.

INSTAL POZNAŃ. Spółka zawarła umowę z GTC Galeria na wykonanie i montaż instalacji ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, prac wodnokanalizacyjnych i zraszaczy. Wartość umowy netto wynosi 22,2 mln zł.

NFI HETMAN. 22 października odbędzie się NWZA spółki. Porządek obrad przewiduje podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian do umowy o zarządzanie zawartej pomiędzy funduszem, a Creditanstalt SCG Fund Management. Akcjonariusze zdecydują także w sprawie obniżenia kapitału akcyjnego funduszu w drodze umorzenia akcji skarbu państwa.

NFI OCTAVA. Fundusz zawarł umowę joint venture z St PaulŐs Environmental Regerneration i Zakładami Mięsnymi Polmięs. St PaulŐs Environmental Regeneration zobowiązał się do nabycia 7,5 proc. akcji Polmięs od VIII NFI z zastrzeżeniem spełnienia warunków określonych w umowie, w tym uzyskania przez spółkę wymaganych przez prawo zezwoleń koniecznych dla prowadzenia projektu nieruchomościowego.

OSTRÓW WIELKOPOLSKI. Oprocentowanie obligacji III emisji o łącznej wartości nominalnej 20 mln zł w pierwszym okresie odsetkowym wynosi 13,47 proc. w skali roku. Okres odsetkowy rozpoczyna się 31 sierpnia 1999 r. Płatność odsetek nastąpi 31 sierpnia 2000 roku .

PHOIMB. 30 września odbędzie się NWZA spółki. Akcjonariusze zadecydują o zmianach w składzie rady nadzorczej.

PIA PIASECKI. Spółka zawarła z Kredyt Bankiem umowę w sprawie otwarcia linii gwarancyjnej do kwoty 10 mln zł. Umowa została podpisana na okres od 15 września 1999 roku do 9 września 2001 roku.

SANWIL. 29 września odbędzie się NWZA spółki. Porządek obrad przewiduje dokonanie zmian w statucie spółki.

WÓLCZANKA. Spółka nabyła 2 tys. własnych akcji (po14,3 zł za sztukę) w celu ich umorzenia. Łącznie firma skupiła na GPW 63 194 własne akcje.

ZPUE. Spółka zawarła z PKO BP umowę kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 1,5 mln zł. Kredyt udzielony został do 14 września 2000 r. Umowa ta jest trzecią umową kredytową zawartą z tym bankiem w okresie ostatnich 12 miesięcy. Łączna wartość podpisanych umów wynosi 4,9 mln zł. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych. W dniu podpisania umowy oprocentowanie kredytu ustalono na 16,9 proc. Spłata nastąpi w 10 kwartalnych ratach, począwszy od 30 marca 2000 roku. AS

FORUM Od 20 września Forum Zachodnie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych będzie proponowało swoim klientom oszczędzanie na przyszłą emeryturę w Pakiecie Emerytalnym Odyseusz. Nowy produkt został stworzony z myślą o III filarze ubezpieczeń społecznych. Wpłaty po uzgodnieniu z klientami będą dzielone między 3 fundusze inwestycyjne, które charakteryzują się odmienną strategią i ryzykiem inwestycyjnym. Koszty uczestnictwa w pakiecie są niższe nawet o połowę od standardowych opłat pobieranych przy wpłatach do Funduszy Forum. Sposób zarządzania zebranym kapitałem w ramach Pracowniczych Programów Emerytalnych będzie dostosowany indywidualnie do wieku uczestnika. Opłata manipulacyjna w wysokości 1 proc. będzie pobierana tylko przez pierwszy rok. Jeżeli pracodawca nie zdecyduje się na wprowadzenie PPE, Forum będzie proponowało indywidualne uczestnictwo w Pakiecie. Dla większej liczby chętnych z jednego zakładu pracy opracowany został wariant Grupa. Od października jednostki uczestnictwa Funduszy Forum będą oferowały również POK-i CDM Pekao na terenie całego kraju. EB

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Ewa Bednarz

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu