Ze spółek

Sebastian Gawłowski
18-01-2001, 00:00

ZE SPÓŁEK

KPWiG. Komisja dopuściła do publicznego obrotu akcje spółki Tras Tychy, producenta wyrobów z tworzyw sztucznych i drewna. W publicznym obrocie znajdzie się 60 tys. akcji serii A, 1 mln 90 tys. akcji serii B, 700 tys. akcji serii C oraz 1 mln akcji serii D. Akcje serii D będą oferowane w publicznej subskrypcji.

Commercial Union Polska - Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie otrzymało zezwolenie na nabycie akcji Forum - Zachodniego Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych w ilości, która spowoduje przekroczenie 50 proc. głosów na WZA Forum.

Komisja zgodziła się na nabycie przez Bank Handlowy akcji domu maklerskiego Citibrokerage w ilości powodującej przekroczenie 50 proc. głosów na WZA Citibrokerage.

CA IB TFI otrzymało zgodę na utworzenie CA IB Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużny Plus.

Komisja udzieliła też zezwolenia na zmianę nazwy Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Akcji Forum-Dragon na Invesco Akcyjny Fundusz Inwestycyjny Otwarty oraz Otwartego Funduszu Inwestycyjnego Bezpiecznych Papierów Dłużnych Forum-Sfinks na Invesco Fundusz Inwestycyjny Otwarty Dłużnych Papierów Wartościowych.

KPWiG zgodziła się na przeniesienie poza rynkiem regulowanym akcji Zakładów Metali Lekkich Kęty SA dla Polish-American Enterprise Fund, Polish Private Equity Fund I, Polish Private Equity Fund II oraz dla Credit Suisse First Boston Central European Merchant Partners LP, a także akcji ZEW Kogeneracja dla Electricite de France International.

Komisja nałożyła karę 50 tys. zł na Stalexport za nienależyte wypełnianie przez spółkę obowiązków informacyjnych, 50 tys. zł na ING BSK TFI oraz 30 tys. zł na Union Investment TFI za brak przestrzegania przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych.

ANIMEX. Została zawarta umowa pożyczki pomiędzy emitentem a Animex-Trans. Pierwsza rata pożyczki wynosi 200 tys. zł.

CHEMISKÓR. Emitent przystąpił do spółki ad rem, obejmując 9 750 udziałów po 100 zł każdy w podwyższonym kapitale zakładowym i pokrywając je w całości wkładem pieniężnym. Nabyte udziały stanowią 52 proc. w kapitale zakładowym spółki. ad rem jest wydawcą czasopisma „Miś — przyjaciel najmłodszych”.

GANT. Grzegorz Antkowiak posiada obecnie: 1 550 906 akcji, w tym 249 200 akcji imiennych serii A oraz 1 301 706 akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 54,96 proc. kapitału akcyjnego spółki i uprawnia do 2 547 706 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, co stanowi 48,79 proc. ogólnej liczby głosów

Karol Antkowiak posiada obecnie: 205 tys. akcji, w tym 85 000 akcji imiennych serii A oraz 120 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii B, co stanowi 7,26 proc. kapitału akcyjnego spółki i uprawnia do 545 tys. głosów na WZA spółki, co stanowi 10,44 proc. ogólnej liczby głosów.

HOWELL. KDPW przyjął 750 tys. akcji zwykłych na okaziciela serii F spółki, przysługujących ze zbywalnych praw do akcji.

KGHM. PKO BP posiada powyżej 5 proc. głosów na WZA w związku z przekazaniem przez Skarb Państwa 10,5 mln akcji spółki. Obecnie PKO BP posiada 10 750 922 akcji, co stanowi 5,38 proc. kapitału akcyjnego i ogólnej liczby głosów.

PIA PIASECKI. Sąd zarejestrował podwyższenie kapitału akcyjnego spółki wynikającego z emisji 600 tys. akcji serii H. Kapitał akcyjny wynosi 13.907.000 zł i dzieli się na 6.953.500 akcji zwykłych na okaziciela. Całą emisję akcji serii H objął subemitent usługowy tj. Bank Handlowy. W związku z tym subemitent usługowy posiada 600 tys. akcji Spółki, które uprawniają do 8,63 proc. głosów.

POLIGRAFIA. Zawarto z Bankiem Śląskim umowę na kredyt w złotych, indeksowany kursem CHF, równowartości 10 mln franków szwajcarskich. Kredyt ten będzie przeznaczony na pomostowe finansowanie inwestycji kapitałowej.

POLNORD. Zawarto umowę z FLEXTRONICS INTERNATIONAL POLAND. Przedmiotem umowy jest wykonanie Zakładu Produkcji Elementów Elektronicznych w Tczewie. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy wynosi 14,5 mln USD, tj. 59,5 mln zł.

WARBUD. Spółka powzięła informację o podpisaniu przez Mostostal Warszawa kontraktu, na mocy którego Warbud wykona pylony dla Mostu Siekierkowskiego. Wartość przedmiotu umowy: 15,2 mln zł.

ŻYWIEC. W związku z koniecznością likwidacji Browaru Hevelius w Gdańsku zawarto porozumienie pomiędzy zakładowymi organizacjami związkowymi działającymi w imieniu 187 pracowników Browaru a przedstawicielami Zarządu Elbrewery Company. Porozumienie określa zasady rozwiązywania i zmiany stosunków pracy oraz wielkość odpraw i odszkodowań dla zwalnianych pracowników likwidowanego browaru.

Odprawy pieniężne przysługujące zwalnianym ustalono na podstawie obowiązujących przepisów natomiast wysokość odszkodowań wynikających z Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy Spółki uzależniono m.in.od stażu pracy w firmie. Dla 41 pracowników w tym objętych ochroną, przygotowuje się nowe miejsca pracy w Spółce. Zarząd Spółki zleci wyspecjalizowanej firmie IMC realizację programu pomocy dla zwalnianych pracowników m.in. przy znalezieniu nowych miejsc pracy a także zorganizuje odpowiednie szkolenia ułatwiające podjęcie nowej pracy. SG

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Sebastian Gawłowski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Kariera / Ze spółek