Boni w Sejmie: Kalendarium prac nad ustawą hazardową

PAP
opublikowano: 08-10-2009, 12:31

Minister Michał Boni przedstawił w czwartek w Sejmie szczegółowe kalendarium prac nad ustawą o grach i zakładach wzajemnych - od marca 2008 roku, kiedy to projekt skierowano do uzgodnień międzyresortowych, do września 2009 r.

Jak poinformował Boni, w marcu 2008 r. minister finansów skierował projekt do uzgodnień międzyresortowych po uzyskaniu zgody na procedowanie poza planem prac Rady Ministrów (w planach prac rządu na pierwszą połowę 2008 roku tego projektu nie było).

11 kwietnia 2008 r. minister finansów zwrócił się do ministerstwa sportu o zajęcie stanowiska ws. częściowego sfinansowania budowy Narodowego Centrum Sportu z dodatkowych wpływów z gier i zakładów wzajemnych. Mirosław Drzewiecki wystosował w tej sprawie dwa pisma: 25 kwietnia i 21 maja.

25 kwietnia Drzewiecki poinformował, że wnoszenie zmiany do projektu ustawy związane z częściowym finansowaniem NCS ze środków uzyskanych z dopłat uważa za niecelowe ze względu na trwające prace nad wieloletnim programem przygotowania przedsięwzięć dotyczących Euro2012. W związku z tym pismem projekt ustawy przedstawiony przez ministerstwo finansów do uzgodnień międzyresortowych (w wersji z 28 kwietnia ub.r.) nie zawierał przepisu o dopłatach.

Z kolei w piśmie z 21 maja minister sportu napisał, że w wyniku ustaleń dokonanych na spotkaniu z ministerstwem finansów 6 maja uznaje za celowy powrót do zmian w projekcie, umożliwiających rozszerzenie katalogu gier objętych dopłatami, co spowoduje wzrost przychodów Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

W konsekwencji zmiany decyzji ministra sportu, szef resortu finansów przedstawił dokument (datowany na 26 czerwca), który zawierał już regulacje dotyczące dopłat. 27 czerwca dokument ten został rozesłany do resortów.

Do projektu uwagi zgłosił minister rolnictwa, który sprzeciwił się podwyższeniu z 2 do 5 proc. stawki podatku od gier z tytułu prowadzenia działalności w zakresie zakładów wzajemnych na wyścigach konnych. Zainteresowanie pracami nad projektem zgłosiły organizacje lobbistyczne (w trybie ustawy o lobbingu).

7 lipca wiceminister finansów Andrzej Parafianowicz zgłosił autopoprawkę resortu finansów zmieniającą podstawę wyliczania podatku w loteriach audiotekstowych. 8 lipca wiceminister sportu Zbigniew Pacelt zgłosił uwagę dotyczącą przesunięcia terminu obowiązywania dopłat z 2012 do końca 2015 roku - co miało zabezpieczyć środki na realizację drugiego etapu budowy kompleksu NCS.

9 lipca podsekretarz stanu w ministerstwie skarbu Michał Chyczewski negatywnie ocenił przepis stwarzający nierównoprawne traktowanie osób prowadzących gry na automatach o niskich wygranych (chodziło o przepis dotyczący wymogów związanych ze świadectwami zawodowymi). Ministerstwo skarbu sprzeciwiło się też 10 proc. dopłacie w zakładach wzajemnych w odniesieniu do zakładów prowadzonych przez Totalizator Wyścigów Konnych, argumentując, że zagrozi to wynikowi finansowemu tej spółki.

14 lipca Komitetowi Stałemu Rady Ministrów przekazano wystąpienie wiceprezesa Związku Pracodawców Prowadzących Gry Losowe i Zakłady Wzajemne Jana Koska. KPRM przekazała wystąpienie Koska do ministra finansów, z prośbą u udzielenie odpowiedzi. W wystąpieniu Kosek stwierdził m.in., że propozycje ministerstwa finansów zawarte w projekcie są sprzeczne z linią programową rządu i niezgodne z konstytucją (Kosek oprotestował m.in. dopłaty do gier). W odpowiedzi ministerstwo finansów napisało m.in., że przepisy dotyczące dopłat wprowadzono na wniosek ministra sportu, aby dofinansowywać budowę NCS.

17 lipca Komitet Stały postanowił: uwzględnić uwagę ministra rolnictwa o 2 proc. podatku, uwzględnić część uwag ministra skarbu i przyjąć uwagę ministra sportu o wydłużeniu terminu obowiązywania dopłat do 2015 roku.

Boni podkreślił, że - zgodnie z procedurą prac Komitetu Stałego - uwagi przekazuje się do godz. 12. dnia poprzedzającego posiedzenie Komitetu. Tymczasem 17 lipca (ale już po posiedzeniu Komitetu Stałego) wpłynęła uwaga ministra gospodarki podpisana przez Adama Szejnfelda mówiąca o tym, że wprowadzenie 10 proc. dopłat w zakresie salonów gier, kasyn i automatów o niskich wygranych pogorszy warunki działalności tych podmiotów. Zastanowienia wymaga - zdaniem ministerstwa gospodarki - czy wprowadzenie zbyt dużych obciążeń nie stanowiłoby zachęty do działania w szarej strefie (co obniży wpływy do budżetu).

30 lipca 2008 r. dyrektor sekretariatu premiera przekazał do wiadomości sekretarza Komitetu Stałego notatkę dla Donalda Tuska ws. projektu noweli ustawy o grach sporządzoną przez wiceministra finansów Jacka Kapicę. W notatce tej minister finansów zwraca m.in. uwagę, że ministerstwo gospodarki sprzeciwia się 10 proc. dopłatom.

Na początku sierpnia 2008 roku w kancelarii premiera odbyło się robocze spotkanie z udziałem Kapicy, szefa gabinetu politycznego premiera Sławomira Nowaka, Zbigniewa Derdziuka (przewodniczący Komitetu Stałego) i Michała Boniego, poświęcone analizie tej notatki. Konkluzja ze spotkania była taka, że Komitet Stały w okresie powakacyjnym jak najszybciej zamknie prace nad projektem i rekomenduje Radzie Ministrów wprowadzenie dopłat do gier.

14 sierpnia do sekretarza Komitetu Stałego wpłynął nowy tekst projektu i wyznaczono termin zgłaszania do niego uwag na 27 sierpnia. Z datą 28 sierpnia wpłynęła uwaga ministra gospodarki podpisana przez Szejnfelda przeciwna dopłatom, ewentualnie postulująca ich obniżenie i rozłożenie w czasie terminu podwyższania opłat z argumentacją podobną do tej przekazanej 17 lipca.

29 sierpnia Derdziuk zgłosił do Ministerstwa Finansów prośbę o przekazanie informacji dotyczących tego, jak rozwiązania funkcjonujące w projekcie ustawy są realizowane w innych krajach Unii Europejskiej. Informacje te Derdziuk uzyskał 2 września.

W tym czasie do projektu uwagi zgłaszały różne grupy lobbystyczne, które wyrażały sprzeciw do wprowadzanych rozwiązań. Wszystkie te grupy były informowane, że stanowisko rządu w tej kwestii jest odmienne.

Zdrowy Biznes
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
×
Zdrowy Biznes
autor: Katarzyna Latek
Wysyłany nieregularnie
Katarzyna Latek
Bądź na bieżąco z informacjami dotyczącymi wpływu pandemii koronawirusa na biznes oraz programów pomocowych
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

18 września Komitet Stały przyjął projekt ustawy i rekomendował go Radzie Ministrów. Odrzucono uwagi ministra gospodarki (o dopłatach). 13 listopada minister finansów przekazał do Rządowego Centrum Legislacyjnego projekt uwzględniający korekty zgłoszone podczas prac Komisji Prawniczej.

W okresie od listopada 2008 do marca 2009 roku trwa wymiana pism między RCL a Ministerstwem Finansów uszczegóławiająca poszczególne zapisy projektu ustawy. W piśmie z 9 marca 2009 r. wiceprezes Rządowego Centrum Legislacji Jacek Krawczyk wskazał ministrowi finansów na zasadność ponownego skierowania projektu do rozpatrzenia przez Komitet Stały RM ze względu na to, że wiele uwag, które się pojawiły także o charakterze prawnym mogły zmienić także merytoryczną treść tego projektu.

W ocenie Boniego, było to działanie nie w pełni zgodne z regulaminem, dlatego że regulamin zakłada, iż po przyjęciu przez Komitet Stały projektu i skierowaniu go na Komisję Prawniczą, RCL i wnioskodawca są zobowiązani przesłać dokument na posiedzenie rządu, a następnie Rada Ministrów może zdecydować, że dokument wraca pod obrady Komitetu Stałego. Minister Finansów ze względu na skalę zmian, które się pojawiły uznał za potrzebne przygotowanie i przesłanie do uzgodnień nowego tekstu projektu.

27 kwietnia 2009 roku projekt został po uzgodnieniach przekazany do Komitetu Stałego z prośbą o wniesienie go pod obrady. Do dokumentu zgłaszano uwagi.

11 maja minister gospodarki w piśmie podpisanym przez Szejnfelda przedstawił 18 uwag, m.in. zastrzeżenia dotyczące wprowadzenia nowych obowiązków wobec podmiotów prowadzących działalność w zakresie gier, dopłat. Ministerstwo gospodarki argumentowało, że wskutek rozszerzenia zakresu dopłat nastąpi prawdopodobny upadek niektórych firm na rynku hazardu. Resort wskazał również na niedopełnienie obowiązku notyfikacji dokumentu przez Komisję Europejską.

Minister Finansów skierował zapytanie do Komitetu Integracji Europejskiej, który w odpowiedzi wskazał, że to minister gospodarki powinien wypowiedzieć się w tej sprawie. Z RCL Boni uzyskał informację, że na pytania zadawane ministerstwu gospodarki dotyczące artykułów projektu podlegających notyfikacji RCL nie otrzymało klarownej odpowiedzi (Boni tłumaczył, że notyfikowanie całej ustawy w praktyce wstrzymywałoby prace nad ustawą).

Boni zaznaczył, że wszystkie prace dotyczące zgłaszania uwag przez ministerstwo gospodarki odbywały się z obowiązującym trybem, tzw. przy pełnym kontakcie Szejnfelda i innych wiceministrów z sekretariatem ministra Waldemara Pawlaka.

11 maja odbyło się kolejne posiedzenie Komitetu Stałego. Ze względu na wniosek ministra finansów o zdjęcie dokumentu porządku obrad (motywowany koniecznością dodatkowych uzgodnień z MSWiA i ministerstwem gospodarki oraz uzgodnienia stanowisk ministrów gospodarki i sportu) projekt nie był w pełni rozpatrywany, Komitet przyjął tylko zalecenia: zobowiązał ministra finansów do zorganizowania w trybie pilnym narady uzgodnieniowej (z udziałem MSWiA, ministerstwa gospodarki, skarbu i RCL), zobowiązał też ministra finansów do przedstawienia Komitetowi wyników tej narady i przedłożenia nowego projektu ustawy pod obrady Komitetu.

13 maja wiceminister skarbu Adam Leśkiewicz przedstawił zastrzeżenia do ustawy. Do zastrzeżeń dołączył pismo Totalizatora Sportowego, dotyczące m.in. 10 proc. dopłat dla loterii pieniężnych oraz dopłat do zakładów wzajemnych przy wyścigach zwierząt.

20 maja odbyła się narada uzgodnieniowa z udziałem resortów, po naradzie do ministerstwa finansów (bez przekazania kopii dokumentów do Komitetu Stałego) wpłynęły dokumenty dotyczące notyfikacji ustawy o grach.

18 czerwca wiceminister SWiA Adam Podolski skierował pismo o zwiększenie opłat ryczałtowych w grach na automatach o niskich wygranych.

24 czerwca szef Komitetu Stałego zwrócił się do ministerstwa finansów o przedstawienie stanu prac nad ustawą i o podanie terminu wniesienia projektu pod obrady Komitetu - pismo pozostało bez odpowiedzi.

30 czerwca 2009 do ministra finansów (bez informowania Komitetu Stałego) wpłynęło pismo ministra sportu, w którym Drzewiecki wnosił o wyłącznie dopłat z projektu zmian w ustawie o grach i zakładach wzajemnych.

Boni podkreślił, że zgodnie z wyjaśnieniami ministra sportu pismo przygotował dyrektor departamentu prawnego resortu sportu Rafał Wosik. Otrzymał on od dyrektor generalnej ministerstwa Moniki Rolnik ustną prośbę o przygotowanie pisma do ministra finansów informującego o odstąpieniu od realizacji II etapu budowy Narodowego Centrum Sportu oraz w konsekwencji rezygnacji z zapisów, które miały dotyczyć tego przedsięwzięcia.

Wyjaśnienie Wosika pokazują - według Boniego - że nie w pełni zrozumiał intencje, które mu przekazała Rolnik i sformułował pismo w brzemieniu, które całkowicie eliminowało dopłaty. Pismo to podpisał Drzewiecki 30 czerwca 2009.

19 sierpnia Drzewiecki poprosił Wosika o wyjaśnienie trybu przygotowania pisma. Wosik powiedział, że pismo przygotował samodzielnie. Przyznał, że jego treść może świadczyć o zamiarze ministerstwa całkowitej rezygnacji z dopłat.

Analizując treść pisma Drzewiecki uznał, że jest "niesłychanie istotne", aby dopłaty wróciły do projektu ustawy. Taka była motywacja pisma z września, w którym szef resortu sportu wrócił do zapisów związanych z dopłatami - zakończył Boni.

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: PAP

Polecane