Dla audytora liczy się rzetelność sprawozdania finansowego

Andre Helin
22-06-2001, 00:00

Dla audytora liczy się rzetelność sprawozdania finansowego

Głównym celem konkursu jest promowanie rzetelnej sprawozdawczości finansowej, ułatwiającej podejmowanie decyzji finansowych. Aby sprawozdanie finansowe mogło spełniać swój cel, powinno być przejrzyste i zrozumiałe dla użytkownika. Sprawozdawczość finansowa to nie tylko suche liczby wynikające z bilansu, ale przede wszystkim wypadkowa zastosowanych metod pomiaru operacji gospodarczych i formy przekazywania tych informacji czytelnikom.

Rachunkowość, wbrew pozorom, nie jest nauką ścisłą. Tradycyjne sprawozdanie finansowe zawiera wiele elementów szacunkowych, a jego główne wnioski są często uwarunkowane zastosowanymi metodami rachunkowości, jakie przyjęła i wdrożyła jednostka. Polskie prawo bilansowe, podobnie jak praktyka międzynarodowa, operuje wyłącznie ustawą ramową, pozostawiając jednostkom swobodę wyboru szczegółowych rozwiązań, uwzględniających specyfikę ich działalności.

Zespół oceniający sprawozdanie zgłoszone do konkursu ma za zadanie ocenić, czy zastosowane przez jednostkę metody pomiaru i wyceny zdarzeń gospodarczych oraz forma ich prezentacji są optymalne, biorąc pod uwagę zakres i charakter prowadzonej działalności.

następnym obszarem sprawozdania finansowego, szczegółowo analizowanym przez mój zespół, jest charakterystyka profilu ryzyka operacyjnego i finansowego, jakie występują w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Działalność gospodarcza jest związana z ryzykiem. Jednostka sprawozdawcza powinna wskazać, jakiemu ryzyku operacyjnemu i finansowemu poddana jest jej działalność oraz opisać w sprawozdaniu, jakie metody i procedury stosuje w celu zabezpieczenia się przed określonym ryzykiem.

Jako przykład ryzyka finansowego i operacyjnego można tu wskazać zależność jednostki od kursu walut obcych lub ryzyko z tytułu nadmiernej koncentracji jej działalności na rynkach charakteryzujących się brakiem stabilności gospodarczej lub politycznej. Informacje tego typu są w coraz większym stopniu wymagane przez rynki kapitałowe. Stanowią też część międzynarodowych standardów rachunkowości (MSR). Te z kolei wywierają dzisiaj istotny wpływ na rachunkowość krajów Unii Europejskiej i funkcjonowanie najważniejszych rynków kapitałowych.

Cechą współczesnej gospodarki rynkowej jest postępująca globalizacja rynków kapitałowych i dynamiczny wzrost inwestycji o międzynarodowym zasięgu. W 1999 r. inwestorzy zagraniczni zainwestowali w Polsce prawie 6 mld USD, trzykrotnie więcej niż rok wcześniej. Dynamiczny wzrost inwestycji zagranicznych w Polsce podkreśla także udział inwestorów zagranicznych na GPW w Warszawie.

Wśród tradycyjnych czynników, wskazywanych przez inwestorów międzynarodowych jako najbardziej istotne w procesie inwestycyjnym, obok uwarunkowań makroekonomicznych wymieniane są wiarygodność i porównywalność sprawozdań finansowych będących podstawowym źródłem informacji finansowych. Globalizacja rynków kapitałowych i pogłębiająca się integracja krajów europejskich wymaga efektywnej harmonizacji rachunkowości.

Harmonizacja taka odbywa się aktualnie w ramach międzynarodowych standardów rachunkowości, które uzyskały poparcie zarówno Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (IOSCO), jak i UE.

Aspiracje Polski do członkostwa w UE i rosnąca globalizacja polskiej gospodarki wymagają ciągłego dostosowania sprawozdawczości finansowej polskich jednostek do norm międzynarodowych. Aktualnie KPWiG wymaga, aby spółki notowane na rynku podstawowym ujawniały w sprawozdaniach finansowych dodatkowe informacje o różnicach, jakie zachodzą pomiędzy polskimi standardami rachunkowości a MSR.

Jesienią 2000 r. Sejm zakończył pracę nad kolejną nowelizacją ustawy o rachunkowości, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2002 r. Mając świadomość rosnącej popularyzacji i zastosowania międzynarodowych standardów rachunkowości zarówno w krajach UE, jak i wśród innych państw będących jej głównymi partnerami handlowymi, znowelizowana ustawa w szerokim zakresie dostosowała swoje przepisy do rozwiązań zalecanych w MSR.

Mimo że znowelizowana ustawa wejdzie w życie 1 stycznia 2002 r., nic nie stoi na przeszkodzie, aby sprawozdania finansowe już dzisiaj zawierały dane w formie informacji uzupełniających, zalecane przez MSR, zwłaszcza że aktualnie obowiązujące przepisy są niewystarczające i nie nadążają za dynamicznym rozwojem rynku kapitałowego.

Jednym z podstawowych kryteriów oceny, którymi będzie kierował się mój zespół, będzie zatem stopień adaptacji rozwiązań zalecanych przez MSR.

André Helin

kierownik zespołu oceniającego zastosowane zasady rachunkowości

Przypominamy kryteria oceny materiałów konkursowych

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Andre Helin

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Puls Inwestora / Dla audytora liczy się rzetelność sprawozdania finansowego