"F"

Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski
14-10-2002, 00:00

Faktoring

Sposób finansowania firmy poprzez wykup przez faktora wierzytelności (nieprzeterminowanych) faktoranta, z jednoczesnym świadczeniem innych usług na jego rzecz. Faktoring obejmuje zwykle wierzytelności powstałe z tytułu świadczenia usług albo dostaw towarów. Faktor finansuje faktoranta przez wykupywanie jego należności.

Faktoring - rodzaje

Faktoring mieszanyPolega na tym, że faktor kupuje wierzytelności faktoranta bez możliwości regresu, jeśli okaże się, że dłużnik jest niewypłacalny do określonej kwoty. Powyżej ustalonej sumy na faktoranta spada ryzyko tej niewypłacalności.

Faktoring niepełnyInaczej zwany niewłaściwym, opiera się na zasadzie, że faktor kupuje wierzytelności faktoranta z możliwością — w razie niewypłacalności dłużnika — regresu w stosunku do niego. Faktorant ma więc w takim przypadku obowiązek zapłaty długu faktorowi.

Faktoring pełnyInaczej zwany właściwym, polega na tym, że faktor kupuje wierzytelności faktoranta bez możliwości regresu — w razie niewypłacalności dłużnika — w stosunku do niego. Tym samym na faktora spada ryzyko niewypłacalności dłużnika.

Franszyza integralna

Określona w umowie ubezpieczenia maksymalna wysokość szkody, która nie jest pokrywana przez towarzystwo ubezpieczeniowe. Dotyczy szkód o małej wartości, których likwidacja przez ubezpieczyciela byłaby droższa niż wysokość odszkodowania.

Franszyza redukcyjna

Uzgodniona pomiędzy ubezpieczycielem a ubezpieczonym procentowa część szkody, o jaką każdorazowo pomniejszane jest wypłacane odszkodowanie. Im wyższa franszyza, tym niższa składka.

Free float

Procent akcji zwykłych znajdujących się w wolnym obrocie giełdowym. W wypadku GPW w Warszawie uznaje się, że są to wszystkie pakiety akcji spółek, będące w posiadaniu danego inwestora (-ów), poniżej 25 proc. całości emisji. Za free float uważa się także akcje objęte emisją ADR-ów i GDR-ów. Wielkość free float dla giełdy warszawskiej (wg stanu w sierpniu 2002 r.) wynosiła 44 proc.

Fundusz gwarancyjny

Zasilany przez wszystkie towarzystwa emerytalne, stanowi bezpieczeństwo pokrycia niedoboru w przypadku, gdy któryś z funduszy nie osiągnie minimalnej wymaganej stopy zwrotu za 24 miesiące inwestycji. Funduszem gwarancyjnym administruje Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych. Jego przychodami są wpłaty dokonywane przez powszechne towarzystwa emerytalne z własnych środków oraz przychody z lokowania środków funduszu. Wysokość wpłat określa rozporządzenie Rady Ministrów. Jest ona ustalana na każdy kwartał i powinna stanowić 0,1 proc. wartości aktywów netto OFE zarządzanego przez PTE na koniec tego kwartału.

Fundusz inwestycyjny

Instytucja finansowa zajmująca się gromadzeniem środków pieniężnych indywidualnych inwestorów w celu zwiększenia ich wartości poprzez inwestowanie na rynkach finansowych i kapitałowych. Fundusze inwestycyjne dzielą się na (patrz: fundusze inwestycyjne — rodzaje, podział): otwarte, specjalistyczne otwarte, zamknięte i mieszane. Rozróżnia się również fundusze ze względu na rodzaj i miejsce dokonywanych inwestycji. Do najpowszechniej spotykanych należą fundusze akcji, papierów dłużnych, indeksowe, rynku pieniężnego, branżowe. Zyski klientów funduszy inwestycyjnych zależą od kursu jednostek uczestnictwa, a ten od struktury i trafności lokat dokonanych przez fundusz.

Fundusz inwestycyjny - rodzaje

Fundusze mieszaneSą odmianą funduszy zamkniętych. Podstawową różnicą jest możliwość wykupienia certyfikatów na żądanie uczestnika.

Fundusze otwartePosiadają zmienną liczbę uczestników oraz zmienną liczbę jednostek uczestnictwa reprezentujących jednakowe prawa majątkowe. Mogą zbywać jednostki udziałowe bez ograniczeń.

Fundusze zamknięteEmitują certyfikaty depozytowe, które są przedmiotem obrotu giełdowego i nie podlegają odkupieniu przez fundusz. Polityka inwestycyjna prowadzona przez te fundusze jest bardziej ryzykowna i swobodniejsza niż w przypadku funduszy otwartych. Możliwe jest na przykład inwestowanie dodatkowo w udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, waluty, transakcje terminowe oraz prawa pochodne od praw majątkowych będących przedmiotem lokat.

Specjalistyczne fundusze otwarteWzorowane są na funduszach otwartych, z tym że istnieje możliwość określenia w statucie warunków odkupienia jednostek uczestnictwa. Wyróżnikiem jest także powołanie organu kontrolnego rady inwestorów.

Podział funduszy ze względu na rodzaj papierów wartościowych w portfelu i cele inwestycyjne

Fundusze dochodu z kapitałuMają na celu zapewnienie bieżącego wysokiego dochodu przez inwestowanie w akcje o wysokiej stopie dywidendy oraz w obligacje. Można je traktować jako substytut funduszy zrównoważonych nastawionych nieco bardziej na wzrost.

Fundusze obligacyjneInwestują w różnego rodzaju obligacje i są nastawione na stały wzrost w oparciu o dochody z posiadanych obligacji.

Fundusze rynku pieniężnegoOferują stabilny wzrost z nieco niższym dochodem przy zminimalizowanym ryzyku. Inwestują w krótkoterminowe instrumenty rynku pieniężnego, czyli bony skarbowe, certyfikaty depozytowe, bony komercyjne lub porozumienia odkupu zabezpieczone w wysokości 100 procent.

Fundusze wzrostuInwestują przede wszystkim w akcje, z większym nastawieniem na maksymalny przyrost wartości kapitału niż na bieżący dochód z dywidend.

Fundusze zrównoważoneIch celem jest uzyskanie zrównoważonego wzrostu w długim okresie przy względnie niskim poziomie ryzyka, na ogół w portfelach tych funduszy proporcja akcji do obligacji wynosi 60 do 40.

Podział funduszy ze względu na specjalizację

Fundusze branżoweWyspecjalizowane fundusze o podwyższonym ryzyku, inwestujące w wybrane branże przemysłowe.

Fundusze typu venture capitalFundusze zamknięte inwestujące w przedsięwzięcia o wysokim stopniu ryzyka.

MultifunduszeFundusze inwestujące w portfel złożony z innych funduszy.

Podział funduszy ze względu na sposób zarządzania

Fundusze zarządzane aktywnieDecyzje inwestycyjne podejmowane są na podstawie rekomendacji analityków, a podejście do rynku jest selektywne i ma na celu wyłonienie papierów wartościowych o najlepszych parametrach wzrostu.

Fundusze zarządzane pasywnie Znane lepiej jako fundusze indeksowe: dopasowują portfel inwestycyjny do wybranego indeksu rynkowego, zakładając, że dyskontuje on wszystkie możliwe do zdobycia informacje rynkowe.

Podział funduszy ze względu na typ opłaty manipulacyjnej

Fundusze typu loadPobierają opłaty manipulacyjne zwykle wysokości od 3,5 do 8 procent, naliczane od inwestowanej kwoty. Pobranie opłaty może następować w momencie przystąpienia do funduszu lub przy umarzaniu jednostek uczestnictwa.

Fundusze typu no-loadNie pobierają opłaty manipulacyjnej.

Fuzja

Dobrowolne połączenie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. W rezultacie fuzji może powstać zupełnie nowy podmiot gospodarczy (fuzja per unionem — łączenie się przez zawiązanie nowej spółki) lub jeden podmiot (przejmujący) — który kontynuuje działalność — może dokonać inkorporacji drugiego podmiotu (przejmowanego), który traci osobowość prawną (fuzja per incorporationem — łączenie się przez przejęcie).

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Urszula Chojnacka, Katarzyna Ostrowska, Tadeusz Stasiuk, Łukasz Świerżewski, Beata Tomaszkiewicz, Paweł Zielewski

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu