Czytasz dzięki

Jak zdobyć dotacje na projekty B+R

opublikowano: 16-01-2020, 22:00

Ogłoszony przez NCBiR popularny konkurs dla firm nie jest wierną kopią wcześniejszych naborów. Nowości ułatwią im życie

Przedsiębiorcy zainteresowani dotacjami z „szybkiej ścieżki” (poddziałanie 1.1.1 POIR), już od dawna utyskiwali na zbyt skomplikowaną dokumentację konkursową. Zwracali uwagę na język, który utrudniał im zrozumienie oczekiwań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR), organizatora naboru. W dokumentacji w jednakowy sposób były prezentowane kwestie kluczowe dla pozyskania wsparcia na projekty B+R, jak i zagadnienia pomocnicze.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki
regionalnej, podkreśla, że przedsiębiorcy — niezależnie od skali prowadzonej
działalności — zazwyczaj składają wnioski o granty w ostatniej rundzie
konkursu.
Zobacz więcej

NA OSTATNIĄ CHWILĘ:

Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej, podkreśla, że przedsiębiorcy — niezależnie od skali prowadzonej działalności — zazwyczaj składają wnioski o granty w ostatniej rundzie konkursu. Fot. Marek Wiśniewski

Co było jednym z głównych powodów angażowania przez przedsiębiorców firm doradczych do przygotowania wniosku o dofinansowanie? Oczekiwanie, że eksperci wyjaśnią im prostym językiem, na czym polegają warunki konkursu i jakie projekty mogą liczyć na wsparcie.

Przedstawiciele NCBiR wzięli pod uwagę sygnały płynące od przedsiębiorców i bardzo uprościli dokumenty konkursowe. Dotyczy to m.in. kryteriów wyboru projektów. Rządowa agencja zredukowała ich liczbę, a kluczowe aspekty przedsięwzięć skoncentrowała w czterech kryteriach punktowych. Ponadto NCBiR opracowało nowy wzór wniosku o dofinansowanie i instrukcję jego wypełnienia. Informacje, które w tym wniosku musi przedstawić przedsiębiorca, są bezpośrednio związane z konkretnymi kryteriami wyboru przedsięwzięć. Bardziej przejrzysta jest też szata graficzna dokumentów. Teraz precyzyjnie wskazane są kwestie kluczowe i pomocnicze.

— Wspieramy firmy w realizacji innowacyjnych projektów. Chcemy, aby pomoc miała charakter wielowymiarowy i była odczuwalna na każdym etapie współpracy z przedstawicielami administracji — mówi Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej.

Podkreśla, że granty z „szybkiej ścieżki” pomagają firmom konkurować na europejskim i globalnym rynku. Łukasz Kościjańczuk, starszy menedżer w Crido, pozytywnie ocenia większość zmian w dokumentacji konkursowej. Jego zdaniem ułatwi ona życie wnioskodawcom, bo jest teraz bardziej logiczna i czytelna.

Więksi przodem

Rządowa agencja podzieliła konkurs na cztery rundy. Adresatami dwóch pierwszych są duże firmy lub ich konsorcja, a także partnerstwa tych przedsiębiorstw z naukowcami. Natomiast dwa pozostałe etapy są przeznaczonedla MŚP i ich konsorcjów, również z udziałem jednostek naukowych. Łukasz Kościjańczuk ubolewa, że rundy konkursowe dla dużych firm i MŚP nie będą odbywały się równolegle.

— Duzi gracze są uprzywilejowani, bo będą mogli wcześniej składać wnioski. To oznacza, że szybciej dostaną granty na realizację projektów. A i tak są przecież w lepszej sytuacji finansowej niż małe firmy, które bez dotacji często nie mają szans, by ruszyć z projektami — ocenia Łukasz Kościjańczuk.

Małgorzata Jarosińska-Jedynak wyjaśnia, że wspomniany podział wynika głównie z analizy liczby wniosków, które wpłynęły do NCBiR w poprzednim naborze składającym się z trzech rund. W pierwszej przedsiębiorcy złożyli 154 wnioski, natomiast w drugiej i trzeciej odpowiednio 146 i 517 wniosków. Łącznie było ich 817, z czego tylko 160 pochodziło od dużych firm. O wsparcie ubiegały się głównie MŚP.

— Przedsiębiorcy — niezależnie od skali prowadzonej działalności — zazwyczaj składają wnioski w ostatniej rundzie konkursu. Nie ma powodu, aby sądzić, że jakakolwiek grupa firm jest uprzywilejowana. W tym roku — podobnie jak w 2019 — odbędą się dwa konkursy szybkiej ścieżki. Dzięki temu przedsiębiorcy będą mieli zapewniony dostęp do finansowania praktycznie przez cały rok — podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Połączone kryteria

Startujące w obecnym konkursie projekty będą oceniane w ramach dwóch grup kryteriów — zerojedynkowych i punktowych. Te pierwsze zastąpią dotychczasowe wymogi dostępu. Obejmą one m.in. tzw. kwalifikowalność wnioskodawcy, budżet projektu, jego zgodność z krajowymi inteligentnymi specjalizacjami, zasadami równości szans kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonego rozwoju, a także charakter prac przedwdrożeniowych.

Puls Firmy
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
×
Puls Firmy
autor: Sylwester Sacharczuk
Wysyłany raz w tygodniu
Sylwester Sacharczuk
Użyteczne informacje dla mikro-, małych i średnich firm. Porady i przekrojowe artykuły, dzięki którym dowiesz się, jak rozwinąć biznes
ZAPISZ MNIE
Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Administratorem Pani/a danych osobowych będzie Bonnier Business (Polska) Sp. z o. o. (dalej: my). Adres: ul. Kijowska 1, 03-738 Warszawa. Nasz telefon kontaktowy to: +48 22 333 99 99. Nasz adres e-mail to: rodo@bonnier.pl. W naszej spółce mamy powołanego Inspektora Ochrony Danych, adres korespondencyjny: ul. Ludwika Narbutta 22 lok. 23, 02-541 Warszawa, e-mail: iod@bonnier.pl. Będziemy przetwarzać Pani/a dane osobowe by wysyłać do Pani/a nasze newslettery. Podstawą prawną przetwarzania będzie wyrażona przez Panią/Pana zgoda oraz nasz „prawnie uzasadniony interes”, który mamy w tym by przedstawiać Pani/u, jako naszemu klientowi, inne nasze oferty. Jeśli to będzie konieczne byśmy mogli wykonywać nasze usługi, Pani/a dane osobowe będą mogły być przekazywane następującym grupom osób: 1) naszym pracownikom lub współpracownikom na podstawie odrębnego upoważnienia, 2) podmiotom, którym zlecimy wykonywanie czynności przetwarzania danych, 3) innym odbiorcom np. kurierom, spółkom z naszej grupy kapitałowej, urzędom skarbowym. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane do czasu wycofania wyrażonej zgody. Ma Pani/Pan prawo do: 1) żądania dostępu do treści danych osobowych, 2) ich sprostowania, 3) usunięcia, 4) ograniczenia przetwarzania, 5) przenoszenia danych, 6) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz 7) cofnięcia zgody (w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia) w dowolnym momencie, a także 8) wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). Podanie danych osobowych warunkuje zapisanie się na newsletter. Jest dobrowolne, ale ich niepodanie wykluczy możliwość świadczenia usługi. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji będzie się odbywało przy wykorzystaniu adekwatnych, statystycznych procedur. Celem takiego przetwarzania będzie wyłącznie optymalizacja kierowanej do Pani/Pana oferty naszych produktów lub usług.

— Część kwestii ocenianych dotychczas w ramach kryteriów dostępu NCBiR przesunął do wymogów punktowych. Chodzi m.in. o to, czy własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu, a także o kwestie związane z kadrą zarządzającą i sposobem zarządzania projektem — wyjaśnia Łukasz Kościjańczuk.

W skali od 0 do 5 pkt rządowa agencja oceni m.in. „istotę projektu”. Co to oznacza w praktyce? Eksperci sprawdzą cel przedsięwzięcia, przyjętą metodologię badawczą i nowatorskość rezultatów. Ponadto specjaliści zweryfikują, w jakim stopniu sposób realizacji projektu zapewni osiągnięcie zakładanych rezultatów. Ważnym kryterium punktowym będzie też wdrożenie wyników projektu. Eksperci przeanalizują m.in. kwestie związane z własnością intelektualną, zapotrzebowaniem rynkowym i opłacalnością wdrożenia. NCBiR zachowało kryterium, które premiuje wdrożenie projektu na terenie Polski. Za jego spełnienie przedsiębiorca uzyska 1 pkt zamiast dotychczasowych 3 pkt.

Problematyczna zmiana

Zdaniem Łukasza Kościjańczuka wątpliwości budzi zmiana dotycząca skrócenia okresu realizacji projektów B+R. Do tej pory terminem granicznym była data 31 grudnia 2023 r., a obecnie — 30 czerwca 2023 r. Na tę zmianę narzekają głównie przedstawiciele firm z branż biotechnologicznej i farmaceutycznej.

— Wnioskodawcy będą mieli około trzech lat na zrealizowanie swoich projektów. To sporo czasu, jednak firmy z niektórych sektorów mogą mieć kłopot, bo cykl prowadzenia przedsięwzięć B+R w ich przypadku jest istotnie dłuższy. Chodzi między innymi o przedsiębiorców z branży farmaceutycznej i biotechnologicznej — ocenia Łukasz Kościjańczuk.

Jak podkreśla Małgorzata Jarosińska-Jedynak, projekty B+R są realizowane średnio przez trzy lata.

— Przedsiębiorcy często zgłaszają prośbę o wydłużenie tego okresu, bo na przykład muszą przeprowadzić szeroki zakres badań, a niektóre wymagają powtórzenia. Jednocześnie pozostały już tylko cztery lata do zakończenia tzw. okresu kwalifikowania wydatków w projektach współfinansowanych z pieniędzy programu Inteligentny Rozwój. Dlatego niezwykle ważna jest terminowa ich realizacja — zaznacza Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Zwraca uwagę, że regulamin konkursu przewiduje w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia tego okresu maksymalnie do 31 grudnia 2023 r. Zauważa ponadto, że branże farmaceutyczne i biotechnologiczne są specyficzne.

— Przygotowanie produktu, przeprowadzenie wymaganych badań klinicznych i uzyskanie pozwoleń właściwych organów może przekraczać okresy nie tylko trzyletnie, ale nawet siedmioletnie. Rozwiązaniem dla nich jest tak zwane fazowanie projektów — konkluduje Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Na co zwrócić uwagę

  • Zmiana wzoru wniosku o dofinansowanie i dołączonej do niego instrukcji. W dokumentacji pojawiła się nowa sekcja: Istota projektu.
  • Wnioskodawca będzie musiał spełnić wszystkie kryteria zerojedynkowe, natomiast za każde kryterium punktowe (oprócz dodatkowego, które dotyczy wdrożenia rozwiązania na terenie naszego kraju) powinien uzyskać minimum 3 pkt.
  • Beneficjentami wsparcia mogą być tylko wnioskodawcy, którzy realizują projekty poza województwem mazowieckim.
  • Nie zmieniły się progi wejścia, czyli minimalne koszty projektu, jakie musi ponieść wnioskodawca. Wynoszą one 1 mln zł dla przedsięwzięcia realizowanego samodzielnie przez MŚP i 2 mln zł w przypadku pozostałych projektów.
  • Ocena wniosków w danej rundzie będzie trwać do 90 dni. Na wniosek ekspertów przedsiębiorcy będą mogli skorygować znacząco więcej elementów w swojej pierwotnej aplikacji, dostosowując ją do oczekiwań komisji konkursowej.
© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Dorota Zawiślińska

Polecane