KGHM <KGHM.WA> Uchwały podjęte przez Zyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2002 r.

Zakłady Wyrobów Powlekanych &amp;amp;quot;Sanwil&amp;amp;quot; w Przemyślu Spółka Akcyjna
27-06-2002, 09:27

UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ ZYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE 26.06.2002 R.

Raport bieżący 43/2002

Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie KGHM Polska Miedź S.A., które odbyło się 26 czerwca 2002 r.:

Uchwała Nr 1/2002

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia, o treści:

"Na podstawie postanowienia art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, § 28 ust.1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A. oraz § 4 ust.2 Regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia, uchwala się co następuje :

I. Na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia wybiera się Pana Andrzeja Leganowicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała porządkowa Nr 2/2002

w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, o treści:

"Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:

I.Wobec braku kandydatów do Komisji Skrutacyjnej, Walne Zgromadzenie odstępuje od powołanian Komisji Skrutacyjnej.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 3/2002

w sprawie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia, o treści:

"Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. Przyjmuje się porządek obrad, ustalony i ogłoszony przez Zarząd KGHM Polska Miedź S.A. w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, zamieszczonym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym z dnia 27 maja 2002 r. Nr 101/2002, pozycja 5423.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 4/2002

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 oraz Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art.395 § 2 punkt 1 w związku z art.382 § 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Sprawozdania Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001 oraz Sprawozdania Finansowego KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 5/2002

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 45 ust.4 i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 6/2002

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 oraz art. 395 § 2 punkt 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Finansowe KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące :

- bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy bilansowe w wysokości 7 556 796 411,60 złotych (siedem miliardów pięćset pięćdziesiąt sześć milionów siedemset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy czterysta jedenaście złotych sześćdziesiąt groszy),

- rachunek zysków i strat za rok obrotowy, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący stratę brutto w wysokości 146 938 631,71 złotych (sto czterdzieści sześć milionów dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset trzydzieści jeden złotych siedemdziesiąt jeden groszy), i stratę netto 190 023 060,71 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy),

- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r., wykazujące zmianę stanu środków pieniężnych netto - przyrost w kwocie 19 673 460,19 złotych (dziewiętnaście milionów sześćset siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta sześćdziesiąt złotych dziewiętnaście groszy) oraz stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego 43 719 086,29 złotych (czterdzieści trzy miliony siedemset dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt sześć złotych dwadzieścia dziewięć groszy),

- informację dodatkową w postaci not objaśniających do sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 7/2002

w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001, o treści:

"Na podstawie postanowień art.395 § 2 punkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny wniosku Zarządu, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje:

I. Po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy 2001, przy uwzględnieniu oceny wniosku dokonanej przez Radę Nadzorczą, Walne Zgromadzenie postanawia, że strata netto za rok obrotowy 2001, w wysokości 190 023 060,71 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów dwadzieścia trzy tysiące sześćdziesiąt złotych siedemdziesiąt jeden groszy) zostanie pokryta poprzez odpis z kapitału zapasowego tworzonego w poprzednich latach obrotowych.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 8/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Mirosławowi Bilińskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 9/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Witoldowi Bugajskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 21 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 10/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Markowi Fusińskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 25 lipca 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 11/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ryszardowi Jaśkowskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 12/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Grzegorzowi Kubackiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 21 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 13/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Ireneuszowi Reszczyńskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 14/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Siewierskiemu - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 15/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Stanisławowi Speczikowi - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 16/2002

w sprawie udzielenia członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium Panu Jarosławowi Andrzejowi Szczepkowi - członkowi Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. z wykonania obowiązków w okresie pełnienia funkcji od dnia 21 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 17/2002

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.393 punkt 1 i art. 395 § 2 punkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie udziela absolutorium z wykonania obowiązków następującym członkom Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A.:

- Panu Wiktorowi Błądkowi-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Stanisławowi Chomątowskiemu-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, - Panu Sławomirowi Cieślakowi-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 19 kwietnia 2001 roku, - Panu Józefowi Czyczerskiemu-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Marianowi Goryni-za okres od dnia 14 sierpnia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, - Panu Bohdanowi Kaczmarkowi-za okres od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Mirosławowi Kołakowskiemu-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 19 kwietnia 2001 roku, - Panu Witoldowi Kozińskiemu-za okres od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Robertowi Kuraszkiewiczowi-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, - Panu Ryszardowi Kurkowi-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Wojciechowi Kwiatkowskiemu-za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 03 sierpnia 2001 roku, - Panu Maciejowi Łopińskiemu-za okres od dnia 19 kwietnia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, - Panu Januszowi Maciejewiczowi-za okres od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Jerzemu Markowskiemu-za okres od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Michałowi Otto -za okres od dnia 01 stycznia 2001 roku do dnia 19 kwietnia 2001 roku, - Panu Janowi Rymarczykowi-za okres od dnia 11 grudnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku, - Panu Stanisławowi Trybusiowi-za okres od dnia 19 kwietnia 2001 roku do dnia 11 grudnia 2001 roku, - Panu Markowi Wierzbowskiemu-za okres od dnia 19 kwietnia 2001 roku do dnia 31 grudnia 2001 roku,

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 18/2002

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A., o treści: "Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 20 ust.2 punkt 3 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się, co następuje :

I. Zatwierdza się Sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 oraz Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 19/2002

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001, o treści:

"Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art.63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. w roku obrotowym 2001.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 20/2002

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001, o treści:

"Na podstawie art.395 § 5 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 55 i art. 63c ust.4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz.U. nr 121, poz.591 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie § 29 ust.1 punkt 1 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., przy uwzględnieniu wyników oceny sprawozdania, dokonanej przez Radę Nadzorczą, uchwala się co następuje :

I. Po rozpatrzeniu, Walne Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy 2001 obejmujące :

- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumy 7 754 798 132,98 złotych (siedem miliardów siedemset pięćdziesiąt cztery miliony siedemset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto trzydzieści dwa złote dziewięćdziesiąt osiem groszy),

- skonsolidowany rachunek zysków i strat Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. za rok obrotowy, obejmujący okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r., wykazujący s t r a t ę n e t t o w wysokości 786 693 738,97 złotych (siedemset osiemdziesiąt sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt trzy tysiące siedemset trzydzieści osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy),

- skonsolidowane sprawozdanie Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmianę stanu netto - spadek środków pieniężnych w wysokości 43 594 580,60 złotych (czterdzieści trzy miliony pięćset dziewięćdziesiąt cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt złotych sześćdziesiąt groszy),

- informację dodatkową w postaci not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 21/2002

w sprawie określenia liczby członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A., o treści:

"Na podstawie postanowienia § 16 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej na 9 osób.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 22/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej na nową kadencję osób wybranych przez pracowników Spółki, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 §1 Kodeksu spółek handlowych, art. 14 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych /Dz.U. Nr 118, poz. 561 z późniejszymi zmianami/ oraz na podstawie postanowień § 16 Statutu Spółki i § 34 Regulaminu wyboru i odwołania członków Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. wybieranych przez pracowników Spółki, uchwala się co następuje :

I. Walne Zgromadzenie stwierdza ważność wyborów przeprowadzonych w Spółce w dniach 15-16 maja 2002 r., w wyniku których pracownicy KGHM Polska Miedź S.A. wybrali do Rady Nadzorczej trzech członków. Uchwała Nr 3/2002 Komisji Wyborczej do przeprowadzenia wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej V Kadencji KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 20 maja 2002 r. oraz Protokół Komisji Wyborczej Spółki z wyborów przedstawicieli załogi do Rady Nadzorczej V kadencji KGHM Polska Miedź SA, stanowią załączniki do uchwały.

II. Walne Zgromadzenie powołuje do Rady Nadzorczej na nową kadencję następujące osoby z wyboru pracowników KGHM Polska Miedź S.A. :

Pan Józef Czyczerski Pan Leszek Hajdacki Pan Ryszard Kurek

III. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 23/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Bohdana Kaczmarka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 24/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Witolda Kozińskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 25/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Janusza Maciejewicza.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 26/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Jerzego Markowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 27/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Jana Rymarczyka.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 28/2002

w sprawie powołania do Rady Nadzorczej, o treści:

"Na podstawie postanowień art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 ust.2 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., uchwala się co następuje :

I. Powołuje się do Rady Nadzorczej Pana Marka Wierzbowskiego.

II. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Uchwała Nr 29/2002

w sprawie zmiany Statutu Spółki, o treści:

Na podstawie postanowień art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 29 ust.1 punkty 4 i 5 Statutu KGHM Polska Miedź S.A., Walne Zgromadzenie uchwala co następuje :

I. W tytule rozdziału II wyraz "przedsiębiorstwa" zastępuje się wyrazem "działalności". II. § 6 otrzymuje brzmienie: "1. Przedmiotem działalności Spółki jest:

1) kopalnictwo rud miedzi (13.20.A),

2) kopalnictwo rud metali nieżelaznych (13.20.C),

3) wydobywanie żwiru i piasku (14.21.Z),

4) produkcja soli (14.40.Z),

5) produkcja miedzi (27.44.A),

6) produkcja wyrobów miedzianych w postaci półproduktów (27.44.B),

7) produkcja metali szlachetnych (27.41.Z),

8) produkcja ołowiu, cynku, cyny (27.43.Z),

9) produkcja pozostałych metali nieżelaznych (27.45.Z),

10) odlewnictwo metali lekkich(27.53.Z),

11) odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych z wyjątkiem miedzi i stopów miedzi (27.54.B),

12) kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali-metalurgia proszków (28.40.Z),

13) zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (37.10.Z),

14) zagospodarowanie odpadów przemysłowych (37.20.Z),

15) sprzedaż hurtowa na zasadzie bezpośredniej płatności lub kontraktu (51.1),

16) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach morskich (63.12.A),

17) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w portach śródlądowych (63.12.B),

18) magazynowanie, składowanie i przechowywanie towarów w pozostałych składowiskach (63.12.C),

19) pozostałe pośrednictwo finansowe (65.2),

20) działalność związana z zarządzaniem holdingami (74.15.Z),

21) działalność geologiczno-poszukiwawcza (74.20.B),

22) wykonywanie robót ogólnobudowlanych w zakresie obiektów górniczych i produkcyjnych (45.21.E),

23) badania i analizy techniczne (74.30.Z), 24) wywóz śmieci i odpadów (90.00.A),

25) unieszkodliwianie odpadów, w tym w podziemnych składowiskach (90.00.B),

26) zawodowe trudnienie się ratownictwem (75.25.Z),

27) wytwarzanie energii elektrycznej (40.10.A),

28) dystrybucja energii elektrycznej (40.10.C),

29) wytwarzanie gazu (40.20.A),

30) dystrybucja paliw gazowych przez sieć zasilającą (40.20.B),

31) wytwarzanie pary wodnej i gorącej wody (40.30.A),

32) dystrybucja pary wodnej i gorącej wody (40.30.B),

33) rozkładowy transport lotniczy (62.10.Z),

34) pozarozkładowy transport lotniczy (62.20.Z).

2.Oznaczenia cyfrowe wymienione w ust. 1 wynikają z Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)."

III. W § 12 ust. 15 otrzymuje brzmienie: "15. Wybór i odwołanie członka Zarządu wybieranego przez pracowników, wymaga bezwzględnej większości głosów oddanych.".

IV. W §28 ust. 1 wyrazy "lub osoba przez niego wskazana" zastępuje się wyrazami "albo jego zastępca".

V. W § 34 wyrazy "organom nadzorczym" zastępuje się wyrazami "Radzie Nadzorczej".

VI. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, ze skutkiem od dnia wpisu do rejestru sądowego."

Walne Zgromadzenie nie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu Spółki w roku obrotowym 2001 Panu Marianowi Krzemińskiemu i Panu Markowi Sypkowi.

Do Uchwały Nr 5/2002 w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001 zgłoszono sprzeciw.

Data sporządzenia raportu: 27-06-2002

© ℗
Rozpowszechnianie niniejszego artykułu możliwe jest tylko i wyłącznie zgodnie z postanowieniami „Regulaminu korzystania z artykułów prasowych” i po wcześniejszym uiszczeniu należności, zgodnie z cennikiem.

Podpis: Zakłady Wyrobów Powlekanych &amp;amp;quot;Sanwil&amp;amp;quot; w Przemyślu Spółka Akcyjna

Być może zainteresuje Cię też:

Polecane

Inspiracje Pulsu Biznesu

Puls Biznesu

Gospodarka / KGHM &lt;KGHM.WA> Uchwały podjęte przez Zyczajne Walne Zgromadzenie 26.06.2002 r.